Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svekkes personvernet i skolen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svekkes personvernet i skolen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Svekkes personvernet i skolen?
Morten S Hagedal

2 Sykehjem Lokasjonsbaserte tjenester
Bruke chiper for å holde styr på de gamle ”tyverialarm” når de forsøker å forlate sykehjemmet Hindre at de forlater sykehjemmet ”Satelittovervåking” Enklere å finne om de ”stikker av”

3 Hva er personvern? The right to be left alone Privatlivets fred
USA 1880-tallet Privatlivets fred Personregistre Behandling av personopplysninger 1984 Beretningen om dyrets merke i Johannes Åpenbaring

4 Interesseavveining Tradisjonelt i Norge: Individuelle interesser
Innsyn Diskresjon Fullstendighet Privatlivets fred Kollektive interesser Borgervennlig forvaltning Robust samfunn Begrenset overvåkning

5 Hva er behandling av personopplysninger?
All behandling, herunder lagring Personopplysning Alle opplysninger som kan knyttes til personer Loven gjelder elektronisk behandling av alle personopplysninger, og også manuell behandling av sensitive personopplysninger

6 Sensitive persondata (Personopplysningsloven § 2)
rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger.

7 Vilkår for å behandle personopplysninger
(Personopplysningsloven § 8) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, å vareta den registrertes vitale interesser, å utføre en oppgave av allmenn interesse, å utøve offentlig myndighet, eller at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

8 Ytterligere vilkår for å behandle sensitive personopplysninger
(Personopplysningsloven § 9) den registrerte samtykker i behandlingen, det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å samtykke, det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.

9 Grunnkrav for behandling av persnopplysninger
(Personopplysningsloven § 11) bare behandles når dette er tillatt etter § 8 og § 9 bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet, ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker, er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, og er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. § 27 og § 28.

10 Hva med bilder? (Åndsverkloven § 45c)
Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

11 Hvem forvalter personvernet i Norge?
Datatilsynet Personvernnemda

12 Annen informasjon SAFT Personvern på nett Læringssenteret
Safety, Awareness, Facts, Tools Personvern på nett Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Læringssenteret Nettsted om Internett i skolen – etikk og Jus Spørsmål og svartjeneste

13 Tematisk tilnærming


Laste ned ppt "Svekkes personvernet i skolen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google