Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internett i skolen - etikk og jus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internett i skolen - etikk og jus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internett i skolen - etikk og jus
Skoleledere i Follo 12 april 2002 Internett i skolen - etikk og jus Skoleledere i Follo 12 april 2002 Morten S Hagedal Morten S Hagedal

2 Læringssenterets guide
Utgitt 2000 Læringssenteret har et eget nettsted for guiden Inneholder også en spørsmål- og svartjeneste

3 Tema – opplegget for kurset
Opphavsrett: Hva er opphavsrett Innholdet i opphavsretten Formålet med opphavsretten Personvern: Hva er personvern Innholdet i personopplysningslove Formålet med personvernlovgivningen Kasuistikk- noen praktiske eksempler: Bilder (både opphavsrettslig og personvernrettslig) mp3 Logging Lenking Erstatning/skoleleders ansvar/skoleeiers ansvar Oppgaver

4 Litt mer om kurset Overblikk over rettsregler på området
Stort emne … Forsøker å relatere det til deres arbeidssituasjon Gi et overblikk over området advarsel: vi kommer til å gå gjennom hovedreglene, ikke alle detaljer og unntak Et håndterbart utgangspunkt for den praktiske hverdag

5 Er cyberspace lovløst? Nei Norsk lov gjelder i Norge Lovvalg
Hva innebærer det? Hvor går grensen? Lovvalg Jurisdiksjon Kurset er rettet mot norsk rett Men noen advarsler om fremmed rett

6 Generelt om skolen Skolens rolle
Skolens roller knyttet til bruk av Internett Internett i opplæringssammenheng Skolen tilbyr Internetttilgang Skolen stiller plass til rådighet for elevenes hjemmesider Skolens eget nettsted

7 Opphavsrett

8 Opphavsrett – en interesseavveining
Samfunnsmessige interesser Opphavsmann Den enkelte bruker

9 Grunnleggende spørsmål
Hva er opphavsmann? Hvem er opphavsmann? Hvilke rettigheter tilkommer opphavsmannen? Hvilken betydning har opphavsretten? Hva må man være oppmerksom på? Hvor finner man mer informasjon?

10 Hva er vernet? – hvem er opphavsmann?
Den som skaper et åndsverk har opphavsretten til verket (§ 1) ”… originalt og individuelt når det er resultat av en åndelig innsats som er særegen for opphavsmannen. Det kan være utslag av fantasi, av talent og faglig dyktighet, men ikke bare av flid” Overgang til andre Lovbestemt (kun programvare) eller basert på avtale

11 Hvilke rettigheter har opphavsmannen?
Økonomiske (§ 2) Retten til eksemplarfremstilling Retten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (spredningsrett) Ideelle (§ 3) Retten til navngivelse – i samsvar med god skikk Retten til å motsette seg krenkende endringer Vernetid 70 år post mortem

12 Multimedia og filmverk
Opphavsrett til filmverk: Manuskriptforfatter filmmanuskriptforfatter instruktør Regisør Produsent Produksjonsleder Redigerinsteknikker Billedmikser Lyd- og lysteknikere Scenograf Grafiker Rekvisitør Assistenter Oversetter Versjonist Klipper Multimedia Flere typer verk i samme presentasjon Tekst Bilder/grafikk Film Lyd Ulike opphavsmenn til ulike deler Men ikke noe helt nytt

13 Naboretter Gjøre ”noe” med er verk Småmynter Fotografier
Utøvende kunstnere Lydopptak (kunstnere) Film og fonogrammer (produsent) Kringkaste Småmynter Fotografier Frem til 1995 ikke vernet opphavsrettslig Nå enten opphavsrett eller naborettslig vern.

14 Hva kan man gjøre med et verk?
Fri adgang - gratis Fri adgang - mot vederlag Avtalelisenser Forbud - krever opphavsmannens samtykke

15 Låneregler Privat bruk (§ 12) Sitat (§ 22)
Gjengivelse av kunstverk (§§ 22 og 23) Fremføring i undervisningssammenheng ( § 21) Antologibestemmelsen (§ 18)

16 Lenking Hva er lenking? Er dette en enerett? Inkorporasjon i egen side
Fra et sted på side til en annen side Er dette en enerett? Er jo allerede tilgjengelig Gjøres mer tilgjengelig Antas å være en enerett Inkorporasjon i egen side Hente illustrasjon eller annet

17 Avbildedes rettigheter – åvl § 45c
”Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår. ”

18 Personvern

19 Hva er personvern Regulering Grunnlaget Personregisterloven fra 1978
Personopplysningsloven fra 2000 Forskrift til loven EØS-direktiv Forarbeider Grunnlaget Internasjonalt The right to privacy, Harv.L.Rev 1980 Privacy protection? Personlighetens rettsvern Databeskyttelse

20 Skoleledere i Follo 12 april 2002
Storebror? George Orwell 1984 Beretningen om dyrets merke i Johannes` åpenbaring (13, 16 – 18) I dag Mer grunn til å være bekymret for alle lillebrødredene 16 Det utvirket seg at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne. 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dens navn. 18 Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er sekhundreogsekstiseks. (1988-oversettelsen fra Norsk Bibel AS) Morten S Hagedal

21 § 1 – formålet med loven ”Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. ”

22 Definisjoner § 2 nr 1: Hva er personopplysninger?
”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson” § 2 nr 8: Hva er sensitive personopplysninger? ” opplysninger om a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagforeninger.

23 § 8 – vilkår for å behandle personopplysninger
”Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås, b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, c) å vareta den registrertes vitale interesser, d) å utføre en oppgave av allmenn interesse, e) å utøve offentlig myndighet, eller f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.”

24 § 9 – vilkår for behandling av sensitive personopplysninger
”Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8 og a) den registrerte samtykker i behandlingen, b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å samtykke, d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte. mm ...

25 Logging av nettverk – forskriftens § 7-11
”Behandling av personopplysninger som følge av registrering av aktiviteter (hendelser) i et edb-system, samt behandling av personopplysninger om disposisjoner til ressurser i systemet, er unntatt fra meldeplikten etter personopplysningsloven § 31 første ledd. Unntak fra meldeplikt gjelder bare dersom behandlingen har som formål a) å administrere systemet, eller b) å avdekke/oppklare brudd på sikkerheten i edb-systemet. Personopplysninger som fremkommer som følge av behandlinger etter annet ledd, kan ikke senere behandles for å overvåke eller kontrollere den enkelte.”

26 Internkontroll Hva er internkontroll Lovens § 14
Forskriftens §§ 3-1 og 3-2

27

28 Praktisk tilnærming oppgaver

29 Hva behandles Skolen skaffer seg tilgang til Internett
Skolen lar elevene surfe Elevene bruker stoff de finner på nett i egne arbeider Elevene publiserer materiale på nett Begrenset tilgang Fri tilgang Skolens nettsted

30 Skolen skaffer seg tilgang til Internett
Finnes det kommunale eller fylkeskommunale retningslinjer for Internett-bruk? Er det ”spilleregler”? Hvordan er disse forankret i pedagogisk plattform? Har Internett-bruk vært drøftet i staben?

31 Oppgave En elev i 10 klasse bruker skolens maskiner for å skaffe seg tilgang til pornografisk materiale, som lastes ned på elevens eget område på skolens server. (NB Faktum er på det rene.) Hvordan skal dette håndteres fra skolens side?

32 Elevene surfer Uønsket stoff? Relevant stoff? Gi fra seg opplysninger?
Kildekritikk Gi fra seg opplysninger? Er det riktig og/eller nødvendig å gi fra seg opplysninger? Opphavsrett? Det meste er tillatt Husk. Eneretteene er eksemplarfremstilling og spredning

33 Oppgave Skolen får problemer med kapasiteten på Internettforbindelsen (treg forbindelse). Loggen viser at det er store mengder grafikk-filer. Etter IT-ansvarligs oppfatning burde kapasiteten være tilstrekkelig, men det er ønskelig å endre bruksmønsteret, eventuelt finne ut hvilke personer det er som står bak den ”tunge” bruken. Hvordan bør man gripe dette an?

34 Nettvettregler Redd Barna Kulturdepartementet Din side

35 Elevene henter stoff for videre bruk
Kan stoffet brukes lovlig av elevene? Opphavsrettslig adgang? Hva skal man gjøre med materialet? Sitat Eksemplarfremstilling Til privat bruk? Spredning

36 Elevenes nettsted Spørsmål:
Skal elevene ha adgang til å legge ut stoff etter eget ønske? Har skolen ansvar for informasjon som legges ut? Hvem kan/skal eventuelt kontrollere innholdet på sidene? Skal skolen (kunne) sensurere uønskede meninger og ideer? Er det forskjell på om det legges på skolens server eller andre steder?

37 Oppgave Neste lysark er en side som en elev har lagt ut på sitt eget nettsted Nettstedet er på skolens domene Hvilket ansvar har skolen I sin alminnelighet? Når man blir gjort oppmerksom på at slikt innhold finnes? Hva bør rektor ved den aktuelle skole gjøre nå?

38 Dette er en side en elev ved Ingieråsen skole har lagt ut på skolens domene.

39 Skolens eller klassens nettsted I
Spørsmål: Har skolen en strategi for å bruke Internett i informasjonsformidling? Hvilket innhold skal skolens eller klassens nettsted ha? Hvilken funksjon skal nettstedet ha? Hvem er ansvarlig for sidene? Hva kan legges ut lovlig? Opphavsrett? Personvern?

40 Hva kreves for å legge ut dette bildet?
1.trinn TROLLFEST i 1. klasse som avslutning på en fin periode der vi har fortalt, dramatisert, skrevet og tegnet eventyr. 

41 Skolens eller klassens nettsted II
Redaktør? Redaktøransvar Ulovlig materiale Opphavsrett Personvern Andre grunner Fotografier og klasselister

42 Erstatningsrett

43 Hvor er erstatning aktuelt?
3 grunnvilkår Økonomisk tap Ansvarsgrunnlag Uaktsomhet Objektivt Arbeidsgiveransvaret Foreldres ansvar Påregnelig årssakssammenheng

44


Laste ned ppt "Internett i skolen - etikk og jus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google