Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LÆREPLANEN Matematikk Vg2 – hovedprinsipper. Struktur (fra www.utdanningsdirektoratet.no)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LÆREPLANEN Matematikk Vg2 – hovedprinsipper. Struktur (fra www.utdanningsdirektoratet.no)"— Utskrift av presentasjonen:

1 LÆREPLANEN Matematikk Vg2 – hovedprinsipper

2 Struktur (fra www.utdanningsdirektoratet.no)

3 2P P: Tall og algebra. Modellering. Statistikk Nye emner: Plassverdisystemer Større fokus på modellering Beskrivende statistikk

4 2P: Plassverdisystemer ”Eleven skal kunne gjøre rede for noen plassverdisystemer og gi praktiske eksempler på slike”

5 2P: Modellering Bl.a.: ”Eleven skal kunne foreta målinger i praktiske forsøk, formulere en enkel matematisk modell på grunnlag av de observerte dataene, bruke teknologiske verktøy i utforskning og modellbygging og vurdere modellen og dens gyldighet”

6 2P: Statistikk Bl.a.: ”Eleven skal kunne beregne kumulativ hyppighet, finne og drøfte sentralmål og spredningsmål” ”Eleven skal kunne gruppere data og beregne sentralmål for et gruppert datamateriale”

7 R1 R1:Vektorregning. Tall og algebra. Sannsynlighet og kombinatorikk. Funksjoner. Geometri Nye emner: Polynomdivisjon Rasjonale funksjoner Grenseverdier, m/kontinuitet og deriverbarhet ”Klassisk plangeometri”

8 R1: Polynomdiviasjon og rasjonale funksjoner ”Eleven skal kunne faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og bruke dette til å løse likninger og ulikheter med polynomer og rasjonale uttrykk” ”Eleven skal kunne omforme og forenkle sammensatte rasjonale funksjoner og andre symbolske uttrykk med og uten bruk av digitale hjelpemidler”

9 R1: Grenseverdier... ”Eleven skal kunne gjøre rede for begrepene grenseverdi, kontinuitet og deriverbarhet, og gi eksempler på funksjoner som ikke er kontinuerlige eller deriverbare”

10 R1: Geometri ”Eleven skal kunne bruke linjer og sirkler som geometriske steder sammen med formlikhet og setningen om periferivinkler i geometriske resonnementer og beregninger” ”Eleven skal kunne utføre og analysere konstruksjoner definert av rette linjer, trekanter og sirkler i planet, med og uten bruk av dynamisk programvare”

11 R1: Geometri (fortsatt) ”Eleven skal kunne utlede og bruke skjæringssetningene for høydene, halveringslinjene, midtnormalene og medianene i en trekant ”Eleven skal kunne gjøre rede for forskjellige bevis for Pytagoras’ setning, både matematisk og kulturhistorisk

12 S1 S1: Tall og algebra. Sannsynlighet. Funksjoner. Lineær optimering Nye emner: Lineær optimering

13 S1: Lineær optimering ”Eleven skal kunne modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter” ”Eleven skal kunne gjøre rede for den geometriske tolkningen av det lineære optimeringsproblemet i to variabler ”Eleven skal kunne løse lineære optimeringsproblemer grafisk, ved regning og med digitale hjelpemidler

14 2T 2T: Vektorer. Sannsynlighet og kombinatorikk. Modellering og bevis Ingen nye emner.

15 X X: Tallteori. Komplekse tall. Sannsynlighet Nye emner: Tallteori Komplekse tall

16


Laste ned ppt "LÆREPLANEN Matematikk Vg2 – hovedprinsipper. Struktur (fra www.utdanningsdirektoratet.no)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google