Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG"— Utskrift av presentasjonen:

1 VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG
VIDERE VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG STRUKTUR OG INNHOLD I FAGENE

2 MATEMATIKK VED HITRA VIDEREGÅENDE SKOLE
TILBAKE MATEMATIKK VED HITRA VIDEREGÅENDE SKOLE Matematikk 5 timer 1T 5 timer (programfag) R1 R2 1P S1 S2 3 timer (fellesfag) 2P VG1 VG2 VG3

3 Programfag ved Hitra VGS
TILBAKE Programfag ved Hitra VGS Programområde realfag Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 Biologi 1 Biologi 2 Fysikk 1 Fysikk 2 Kjemi 1 Kjemi 2 Programområde språk, samfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 Sosialkunnskap Politikk- og menneskerettigheter Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Programområde idrettsfag Breddeidrett 2 Toppidrett 2 Samordna opptak Tilleggspoeng Karakterkalkulator Spesielle opptakskrav

4 MATEMATIKK 2P Tall og algebra i praksis Potenser og standardform.
TILBAKE MATEMATIKK 2P Tall og algebra i praksis Potenser og standardform. Renteberegninger. Statistikk Gjøre statistiske undersøkelser. Fremstille data vha tabeller og diagrammer. Modellering Praktiske forsøk. Lage enkle matematiske modeller. LÆREPLAN I FAGET

5 MATEMATIKK R1 Geometri Vektorer.
TILBAKE MATEMATIKK R1 Geometri Vektorer. Konstruksjoner med passer og linjal + digitalt. Bevise Pytagoras setning. Algebra Ulikheter og ligninger, symbolbruk, polynomer og logaritmer. Funksjoner Derivasjon, grenseverdier og asymptoter. Kombinatorikk og sannsynlighet Ordnete og uordnete utvalg. Betinget og ubetinget sannsynlighet. LÆREPLAN I FAGET

6 MATEMATIKK S1 Algebra Omforming av formler. Likninger og ulikheter.
TILBAKE MATEMATIKK S1 Algebra Omforming av formler. Likninger og ulikheter. Funksjoner Tegne kurver. Funksjoner tilknyttet økonomi og samfunnsfag. Regresjon, vekstfart, derivasjon. Sannsynlighet Binomiske og hypergeometriske forsøk. Ordnete og uordnete utvalg. Lineær optimering Optimeringsproblemer i økonomi. LÆREPLAN I FAGET

7 TILBAKE MATEMATIKK R2 Geometri Analysere 3-dimensjonale figurer, vektorer og sfærisk geometri. Algebra Tallmønstre. Rekursjon og induksjon (matematiske bevis). Funksjoner Periodiske funksjoner, derivasjon, integrasjon og ulike funksjonstyper. Differensiallikninger Analysere og regne på dynamiske fenomener. Lineære og separable differensiallikninger. LÆREPLAN I FAGET

8 MATEMATIKK S2 Algebra Tallmønstre (tallrekker og tallfølger).
TILBAKE MATEMATIKK S2 Algebra Tallmønstre (tallrekker og tallfølger). Sparing, lån, avbetaling. Polynomfaktorisering. Funksjoner Funksjoner innen økonomi – inntekt, kostnad, overskudd. Derivasjon, integrasjon. Digitale verktøy. Sannsynlighet og statistikk Sannsynlighetsfordelinger. Hypotesetesting i binomisk fordeling og normalfordeling. LÆREPLAN I FAGET

9 TILBAKE SAMFUNNSØKONOMI 1 Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samfunnsøkonomisk forståelse vil gi et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatten og foreta økonomiske valg. LÆREPLAN I FAGET

10 TILBAKE SAMFUNNSØKONOMI 2 Hvordan pris og omsatt mengde avhenger av forbrukernes etterspørsel og bedriftenes tilbud av varer og tjenester. Prisfastsettelse under markedsformen monopol og under ulike former for ufullkommen konkurranse. Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer. Hvorfor land handler med hverandre, og påvirkning av eks valutakurser/avtaler. LÆREPLAN I FAGET

11 POLITIKK- OG MENNESKERETTIGHETER
TILBAKE POLITIKK- OG MENNESKERETTIGHETER Politisk innflytelse og sammenhenger mellom verdier og politiske handlinger i Norge. Samarbeidsformer og regionale og globale konflikter. Utviklingen av menneskerettighetene og det etiske og juridiske grunnlaget for menneskerettighetene. Analysere årsaker til brudd på menneskerettighetene. LÆREPLAN I FAGET

12 TILBAKE SOSIALKUNNSKAP Sosialisering og oppvekstmiljø i barne- og ungdomsårene, samlivsspørsmål og utfordringer i alderdommen. Analyse av velferdsforskjeller i Norge. Det handler spesielt om velferdssituasjonen til innvandrere og funksjonshemmede. Årsaker til og følger av sosiale problemer. Velferdsstatens prinsipper, lover og politisk styring, og velferdsstatens utfordringer i nåtid og framtid. LÆREPLAN I FAGET

13 TILBAKE BIOLOGI 1 Bruke biologifaglige arbeidsmåtar i økologisk feltarbeid/undersøkelser/forsøk. Indre oppbygging i eukaryote celler, hvordan di ulike delene fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler. Ulike typer vev, organ og organsystem og hvordan de fungerer. Utviklinga av livet på jorda har ført til et mangfold av organismer som viser mange former for tilpassing til ulike levevilkår. LÆREPLAN I FAGET

14 TILBAKE BIOLOGI 2 Grunnleggende oppbyggings- og nedbrytingsprosessene i fotosyntese og celleånding. Oppbygginga av DNA-molekyl og hvordan de er utgangspunktet for styring av livsprosessene. Utviklinga innenfor bioteknologi og genteknologi og hvordan det har ført til nye hjelpemiddel og teknikker innenfor medisin/matproduksjon/biologisk forsking. LÆREPLAN I FAGET

15 INTERNASJONAL ENGELSK
TILBAKE INTERNASJONAL ENGELSK Kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk, og om språkvarianter av engelsk utenfor det angloamerikanske kjerneområdet. Forståelse og formidling av mening gjennom språket. Videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter. Utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem. LÆREPLAN I FAGET

16 SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK
TILBAKE SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn og bruk av språklige virkemidler i ulike typer tekster. Videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter, og om oppbygging av et rikt og nyansert ordforråd for å kunne kommunisere om samfunnsfaglige emner. LÆREPLAN I FAGET

17 TILBAKE FYSIKK 1 De eldste og mest brukte fysikklovene, og hvordan de kommer til uttrykk innen mekanikk/elektrisitetslære/termofysikk. Sentralt prinsipp er bevaring av energi i ulike prosesser. Byggesteinene i naturen og hvordan de settes sammen, fra mikrokosmos til makrokosmos. Hvordan matematikk blir brukt i fysikk. LÆREPLAN I FAGET

18 TILBAKE FYSIKK 2 Feltbegrepet og hvordan det kan brukes innenfor ulike områder av fysikken til å beskrive og forklare fenomener. Kvanteteorien og relativitetsteorien. Hvordan matematikk blir brukt som språk i fysikk, ved bruk av vektorregning, differensialregning og integralregning. Teknologiske anvendelser av induksjon og prinsippene som ligger til grunn for moderne avbildningsutstyr innen medisin. LÆREPLAN I FAGET

19 TILBAKE KJEMI 1 Kjemiens nomenklatur, og kjemiske fenomener blir forklart med modeller på mikronivå. Kunnskaper i kjemi bygges opp gjennom prosesser med hypoteser, forsøk, observasjoner, vurderinger og begrunnede konklusjon. Struktur og egenskaper for vann og løsninger av stoffer i vann. Handler om syrer, baser og pH. LÆREPLAN I FAGET

20 KJEMI 2 Aktuell forskning innen kjemi
TILBAKE KJEMI 2 Aktuell forskning innen kjemi Kjemiske analysemetoder som blir brukt til å kontrollere både kvalitet og kvantitet Hvordan organiske stoffer reagerer. Laboratoriearbeid er sentralt Korrosjon, forbrenningsreaksjoner og elektrokjemi. Mulige miljøkonsekvenser ved produksjon og deponering av ulike materialer. LÆREPLAN I FAGET

21 TILBAKE BREDDEIDRETT 2 Idretter og aktiviteter fra ulike kulturer. Krav og regler knyttet til idrettsaktivitetene, systematisk ferdighetsutvikling og utvikling av sosiale ferdigheter inngår i hovedområdet. Allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper. Planlegging og gjennomføring av trening for å etablere sunne og varige vaner. LÆREPLAN I FAGET

22 TILBAKE TOPPIDRETT 2 Forhold som er viktige i treningsplanlegging på kort og lang sikt, og produksjon av egne treningsplaner ut fra spesialidrettens krav til planlegging. Variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling og forebygging av skader i spesialidretten. LÆREPLAN I FAGET

23 MATEMATIKK 1T Tall og algebra
TILBAKE MATEMATIKK 1T Tall og algebra Likninger og ulikheter av første og andre grad Kvadratsetninger Geometri lengder, areal, Pytagoras trigonometri Sannsynlighetsregning Funksjoner rette linjer andregradsfunksjoner potenser eksponentialfunksjoner logaritmer derivasjon LÆREPLAN I FAGET

24 MATEMATIKK 1P TILBAKE Tall og algebra Geometri Økonomi
Tall og grafer hverdagsmatematikk Geometri lengder, areal, volum perspektivtegning Økonomi prosent, indeks personlig økonomi, lønn, avgifter, budsjett Sannsynlighetsregning Funksjoner rette linjer proporsjoner kurver LÆREPLAN I FAGET


Laste ned ppt "VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google