Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Sammen på tvers

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Sammen på tvers"— Utskrift av presentasjonen:

1 12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Sammen på tvers

2 Hva er 12k? Et samarbeid mellom Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Lardal, Larvik, Sandefjord, Andebu, Re, Hof, Horten, Holmestrand kommuner Startet i 1997 med 7 kommuner, utvidet i 2001 og 2005 Landets nest største samarbeid målt i antall deltakerkommuner Landets tredje største samarbeid målt i antall innbyggere (ca innbyggere) Les mer: Utvidet: 2001: Hof, Holmestrand og Horten. 2002: Våle og Ramnes til Re 2005: Sandefjord, Larvik, Lardal Ålesundregionens utviklingsselskap (ÅRU) størst med 13 kommuner Regionrådet for Bergen og omland størst med knapt innbyggere Nest størst: samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen med innbyggere Tredje størst: 12k med ca innbyggere 2

3 Oppdrag Utvikle tjenestetilbudet
kostnadseffektivitet, bedre kvalitet, nye tjenester Samordne kommunenes plan-, areal- og næringspolitikk felles perspektiv, felles prosesser Være talerør for kommunale fellesinteresser i Vestfold (ny i 2007) 3

4 12k 12k tar initiativ, planlegger og utreder prosjekter
Drift av felles løsninger legges til vertskommuner, egne selskaper osv. Kommunene bestemmer selv hvilke prosjekter de vil delta i ”Hovedkontor” på Høgskolen i Vestfold Prosjektkontor hos Fylkesmannens i Vestfold 4

5 12k særpreg frivillighet fleksibilitet lokal beslutning likeverd 5

6 Organisering 6 Styringsgruppe (26) Rådmannsgruppe (12)
Administrasjon (1) Prosjektgruppe Fagnettverk (6) Strategi-konferanse 6

7 Økonomi 2008 budsjett for 12k: 2,25 mill, herav fra kommunene 1,7 mill kr. Fordeles på kommunene med 50% fast og 50% etter folketall Midlene brukes til administrasjon / sekretariat, utredninger, prosjekter, strategiseminar, styringsorganer, møter Totalt innbetalt fra kommunene i perioden : ca 7,3 mill kr Mottatt eksterne tilskudd i perioden : ca 20 mill 7

8 Prosjekter Gjennomført / pågår ca 70 prosjekter
Noen større prosjekter: Gjennomført / i drift (noen eksempler) Bredbåndsutbygging Geodata Sak / arkiv, innkjøp og implementering Hjemmesider, felles struktur Vekst og bosettingsmønster 1 og 2 Næringsarealer Elektronisk fakturabehandling Sola for alle? Digital skolehverdag Pågår (noen eksempler) TrygghetsNett Digital plandialog Fra delt til helt – sammen om rehabilitering Harmoni II (felles tjenestenett) Vektorisering av reguleringsplaner E-faktura 6 fagnettverk

9 Prosjektområder E-forvaltning: Brukerrettede tjenester med hjelp av IKT (selvbetjeningsløsninger) Digital plandialog Digital plandialog – fase 2 Elektronisk innbyggerinitiativ Kommunestyre på nett (streaming) Nettsider og portalløsninger Valg 2007 IKT-forsøk i Vestfold E-faktura (elektronisk regningsbetaling) Elektroniske veiledninger 9

10 Resultater

11 Resultatmåling 12k utredning / løsning Iverksetting i kommuner
Bruk av tjenester Gevinster Gevinster Innbyggere Gevinster 11

12 Økonomiske resultater – 12k

13 Totalt ca 20 mill kr i perioden 2000 - 2007
Eksterne tilskudd 2000 – 2007 Totalt ca 20 mill kr i perioden 13

14 Resultater Ikke mulig å kronefeste økt kvalitet eller kompetanse, eller nye tjenester 14

15 Prosjekter Gjennomført / pågår ca 70 prosjekter
Noen større prosjekter: Gjennomført / i drift Bredbåndsutbygging Geodata Sak / arkiv, innkjøp og implementering Hjemmesider, felles struktur Vekst og bosettingsmønster Næringsarealer Elektronisk fakturabehandling Sola for alle? Digital skolehverdag Pågår TrygghetsNett Digital plandialog Fra delt til helt – sammen om rehabilitering Harmoni II (felles tjenestenett) Vektorisering av reguleringsplaner E-faktura 6 fagnettverk

16 TrygghetsNett

17 TrygghetsNett Styrke pårørende til kronisk syke hjemmeboende slik at de kan mestre hverdagen bedre Bruke IKT til å knytte pårørende sammen i nettverk Øke kunnskap – egen nettside med læringsprogram og diskusjonsforum Bygge sosiale nettverk med andre i samme situasjon Opprette kontaktpunkt i kommunen (base) TrygghetsNett bygger på pilotprosjektet ”IKT-basert pårørendestøtte” fra Nøtterøy kommune 17

18 PC m/videokamera 18

19 Læringsprogram

20 Nettverksbygging 20

21 TrygghetsNett - omfang
I 12k omfatter prosjektet pårørende til følgende diagnoser: Slag Demens Barn / unge med utviklingsforstyrrelser Barn / unge med funksjonshemming ALS Nøtterøy, Sandefjord, Larvik, Horten, Re og Sykehuset i Vestfold deltar i utviklingen av prosjektet Prosjektleder: Birgitte (Gitte) Holmene 21

22 Digital plandialog

23 Digital plandialog Skal forenkle behandlingen av reguleringsplaner:
Alle dokumenter og kart i hver reguleringsplan skal presenteres på en egen internettside En tidslinje viser status for planprosessen Horten og Tønsberg pilotkommuner (lansering ) Prosjektleder: Jon Arne Trollvik 23

24

25

26

27 Digital plandialog Fordeler: bedre oversikt
bedre dialog med innbyggerne større åpenhet bedre tilgjengelighet forenkling og effektivisering av saksbehandlingen (jmf e-norge 2009 og e-kommune 2009) 27

28 Digital plandialog – fase 2 - utrulling
Utrulling av digital plandialog til de fleste andre 12k kommuner 2008/2009 Vestfold fylkeskommune har gitt 1 mill til fase 2 Felles prosjektkoordinator engasjeres

29 Fra delt til helt sammen om rehabilitering, læring og mestring

30 Fra delt til helt sammen om rehabilitering, læring og mestring
Prosjektets visjon er å skape gode og helhetlige pasientforløp Det skal etableres et felles rehabiliteringssenter hvor rehabilitering skal skje raskere og bedre enn i dag pasient og pårørende skal trekkes aktivt med og oppleve læring og mestring utvikle gode samhandlingsrutiner internt i kommunene og sykehuset, og mellom 1. og 2. linjetjenesten og NAV felles kunnskapsarena for helsepersonell i 1. og 2. linjetjenesten Prosjektet vil gi gevinster både for pasient, pårørende, sykehuset og kommunene Et forprosjektet etablert Forprosjektet skal utvikle et driftskonsept, lokalisering, organisasjons og finansieringsmodell Forprosjektet er finansiert av Helse og omsorgsdepartementet, 12k og Sykehuset i Vestfold 30

31 Utfordringer for 12k Informasjon Utviklingskapasitet
Referater fra 12k styremøter til kommunestyrene Ordfører skal informere politisk nivå Rådmannen skal informere på ledermøter og til tillitsvalgte Representanter i prosjekter orientere sine fagmiljøer Utviklingskapasitet Vanskelig å få deltakere til å utføre oppgaver i prosjekter Vanskelig å frikjøpe ansatte til spesielle oppgaver For dårlig tilrettelegging på egen arbeidsplass for deltakelse i fellesprosjekter? Blir 12k-arbeid kun ekstraarbeid? Beslutningsprosesser Tar lang tid å få behandlet en sak i 12 kommuner 31

32 Tilbakemeldinger Hva betyr 12k for deg? Erfaringsutveksling
Arena hvor vi kan løfte og drøfte felles problemstillinger Løse oppgaver sammen Utvikling av tjenester God kobling til Høgskolens fagmiljøer 32

33 12k en viktig utviklings-, erfarings- og diskusjonsarena for kommunene


Laste ned ppt "12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Sammen på tvers"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google