Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kongsberg 10.03-2010 Stortingsrepresentant Laila Gustavsen Universell utforming og diskriminering - overordnede føringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kongsberg 10.03-2010 Stortingsrepresentant Laila Gustavsen Universell utforming og diskriminering - overordnede føringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kongsberg 10.03-2010 Stortingsrepresentant Laila Gustavsen Universell utforming og diskriminering - overordnede føringer

2 Norge 2025

3 «Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006» Etter Manneråk – ”fem år og like langt” •Arbeid: –2000: 47 prosent sysselsatt. 2006: 46 prosent. 2009: 47 prosent –93 000 fuksjonshemmede personer ønsker å komme i jobb, 85 pst har vært der •Transport: –Generell nedbemanning, automatisering og mindre muligheter for bistand. Servicetilbud fjernes eller medfører ekstra betaling. •Økonomiske levekår: –75 prosent av inntekten til befolkningen generelt. •Bolig: –Kun syv prosent av den norske boligmassen er fullt tilgjengelig for rullestolsbrukere. •IKT: –Det mangler konkrete kriterier for hva som er universell utforming

4 Mangfold i arbeidslivet, hvorfor? •Konkurransedyktig arbeidsmiljø •Rekruttere de beste medarbeiderne •Anvende alle ansattes kompetanse •Bedre trivsel og lavere sykefravær •Nye muligheter •Øke kunnskap om kunder og brukere •Utvikle gode produkter og tjenester •Påvirke og endre holdninger •Godt omdømme •Fremme likestilling og hindre diskriminering •Ta et aktivt og bevisst samfunnsansvar •Utvikle attraktive arbeidsplasser

5 Overordnede føringer hva og hvor? •FN-konvensjoner –Ny konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter 2006 •Forberedelse til ratifisering pågår –Eksisterende konvensjoner vedtatt 1966, i kraft 1976 •Om sivile og politiske rettigheter •Om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter •Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen •Antidiskrimineringsloven •Plan og bygningsloven •Lovverk på skolesektoren •Lov og forskrifter på transportsektoren •Lov om offentlige anskaffelser –Offentlige anskaffelser og utbyggingskontrakter: –Loven endret 1. januar 2007, gjentatt i forskrift •Plikt til individuell tilrettelegging i diverse lovverk •Handlingsplan for tilgjengelighet 2009-2013

6 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven •Vedtatt 10. juni 2008 •I kraft 1. januar 2009 •Lovens formål - sikre likestilling og likeverd, like muligheter og rettigheter til deltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne •Fokus fra helse/sosial til inkludering og likestilling •Hvordan? –Diskrimineringsdel – forbud –Tilgjengelighetsdel – pålegg

7 Definisjon av universell utforming •Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. •Gjelder offentlig virksomhet og privat virksomhet rettet mot offentligheten. •Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Funksjonsnedsettelse regnes for å være synonymt med nedsatt funksjonsevne. •Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.

8 Lovens formål •Lovens formål bør være å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne § 1 •Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes, § 1 •Loven gjelder for alle samfunnsområder med unntak for familieliv og andre forhold av personlig karakter, § 2

9 Diskrimineringsforbud •Diskrimineringsgrunnlag: –Nedsatt funksjonsevne •Forbud mot diskriminering: –Direkte og indirekte diskriminering, –trakassering, gjengjeldelse, instruks, medvirkning •Adgang til positiv særbehandling •Delt bevisbyrde •Adgang for organisasjoner til å opptre som fullmektig og prosessfullmektig

10 Plikt til generell tilrettelegging/ universell utforming •Universell utforming er: –”Utforming eller tilrettelegging av hovedløsning i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan brukes av flest mulig” •Plikt til generell tilrettelegging for offentlige myndigheter og private virksomheter rettet mot allmennheten •Fysiske forhold •Utforholdsmessighetsvurdering •Brudd på plikten er diskriminering •Ikke diskriminering hvis krav i lov og forskrift er oppfylt

11 Plikt til individuell tilrettelegging •På området arbeid, skole- og utdanning, barnehage og kommunale tjenester •Tilrettelegging i arbeidslivet flyttes fra arbeidsmiljøloven •Plikten avgrenses mot tiltak som medfører uforholdsmessig byrde. •Brudd på plikten anses som diskriminering

12 Håndheving og reaksjoner •Loven håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskriminerings-nemnda •LDO får pådriverfunksjon •Pålegg og tvangsmulkt •Erstatning for økonomisk tap behandles av domstolene

13

14 Bygg

15 Transport: Mind the gap!

16 Uteområder

17 IKT

18 Andre sektorer og forhold •BLD utreder spørsmålet om tilgang til varer, tjenester og informasjon •Kommunale og fylkeskommunale råd •Kommunestrategi •Kunnskap •Hjelpemidler

19 Hva bør et forslag om kommunedelplan for universell utforming inneholde? •Områder: –All type tilgjengelighet? •Arbeid •Utdanning •IKT •Bolig •Bygg- og anlegg, offentlig og privat •Uteområder •Transport •Nytt/gammelt? Kartlegge de viktigste barrierene i egen kommune? •Rekkefølge – hva haster mest? •Prosess – medvirkning lokalt? •Kompetanse for politikere/ansatte? •Frist for arbeidet med planen? •Kobling til handlingsplan – økonomiplan/budsjett •Forholdet til private, andre offentlige etater? •Prosess i forhold til igangsatt arbeid i fylkeskommunen – regionalt planforum?

20 Rogaland fylkeskommune •Samarbeid mellom interesseorganisasjoner og offentlige aktører •Føringer for statlig og kommunal planlegging og virksomhet. •Interne planer for oppfølging og gjennomføring av planen. •Fem satsningsområder: - Kunnskap og kompetanse - Bygg og anlegg - Uteområder, friluftsliv og reiseliv - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - Samferdsel •Til hvert satsningsområdene - flere mål med strategier og tiltak. •Gir føringer for flere aktører, f.eks. fylkeskommune, kommuner, brukerorganisasjoner, næringsliv, produktutviklere etc. •Flere tiltak har tidsfrister for gjennomføring.

21 I de siste dagene har jeg: •Reist med tog •Reist med fly •Tatt heis og gått trapper •Vært på tur •Brukt pc •Vært på jobb •Vært på restaurant MED DEN STØRSTE SELVFØLGE

22


Laste ned ppt "Kongsberg 10.03-2010 Stortingsrepresentant Laila Gustavsen Universell utforming og diskriminering - overordnede føringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google