Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektstyring In 140 Sommerville kap 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektstyring In 140 Sommerville kap 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektstyring In 140 Sommerville kap 4

2 Mål Hva er spesielt med programvareprosjektstyring
Kjenne de viktigste oppgavene til en prosjektleder Forstå hvorfor prosjektstyring er sentralt for alle programvareprosjekter Forstå hvordan grafiske framstillinger kan brukes for å lage tidsplaner Forstå risikostyringsprosess og kjenne til vanlige risikoer.

3 Introduksjon Mange spektakulære fiaskoer
Ikke svake fagfolk – uegnede planleggingsteknikker og rammer utenfra Prosjektplanlegging viktig pga tids- og budsjettkrav. Prosjektledere Ansvarlige for planlegging av aktiviteter og tidsforbruk. Oppfølging av tid, budsjett og kvalitet God prosjektledelse ingen garanti for suksess. Dårlig prosjektledelse ofte fiasko.

4 Spesielle vansker med programvareprosjekter
Forskjeller fra andre store prosjekter Produktet er uhåndgripelig Det finnes ingen standardprosess Store prosjekter er ofte enestående Konsekvenser Ofte dyrere, seinere og med dårligere funksjonalitet enn planlagt

5 Ledelsesaktiviteter Varierende instruks for prosjektleder. Kan inneholde: Anbudsskriving Prosjekt og tidsplanlegging Kostnadsestimering Prosjektoppfølging Utvelgelse og evaluering av personale Rapportskriving og presentasjon

6 Prosjektlederoppgaver
Anbudsskriving Hvorfor velge oss? Mål og midler Kostnad og tid Kritisk Krever erfaring Kostbart å bli nr 2 Prosjektplanlegging Aktiviteter Milepæler Leveranser Plan Kostnadsestimering

7 Prosjektleder- oppgaver
Personellutvelgelse Ikke ideelle grupper Ikke budsjett til erfarne og dyre spesialister Mangel på spesialister Opplæring Må ha minst en med erfaring fra området Rapportering internt og eksternt Klart og konsist språk Kommunikasjonsevne Pålitelig framtoning. Ryddighet Oppfølging Kontinuerlig Plan vs virkelighet Formelt og uformelt Gjennomgang Langvarige prosjekter og endringer av mål

8 Prosjektplanlegging God planlegging essensielt
Planlegging av det ukjente Planen utvikles videre Prosjektplan Andre planer Kvalitetsplan Valideringsplan Konfigureringsplan Vedlikeholdsplan Personalutviklingsplan Vær pessimist!!

9 Pseudokode for prosjektplanlegging
Fastslå rammene for prosjektet Gjør første anslag for prosjektparametrene Definer prosjektet milepæler og leveranser while prosjektet ikke er ferdig eller avbrutt loop Tegn framdriftsplan Sett i gang aktiviteter etter framdriftsplanen Vent en stund Følg opp framdrift Revider anslag for prosjektparametrene Oppdater framdriftsplan Reforhandle prosjektrammer og leveranser if (problemer oppstår) then Start prosjektgjennomgang og mulig revisjon end if end loop

10 Prosjektplan Innhold Mange målgrupper En eller flere dokumenter
Introduksjon Prosjektorganisasjon Risikoanalyse Behov for maskin- og programvare Oppdeling i arbeidsoppgaver Framdriftsplan Oppfølging og rapportering Mange målgrupper En eller flere dokumenter Skal planlegge Bruk av tilgjengelige ressurser (arbeid) Oppdeling av oppgaven Framdrift

11 Milepæler og leveranser
Dokumenter gjør framgangen målbar Milepæler som sluttpunkt for utviklingsaktivitet. Rapport ved hver milepæl Koding 80% ferdig er ingen milepæl En leveranse er et prosjektresultat som kan leveres til kunden.

12 Framdriftsplanlegging
Prosjektlederen lager en samlet plan over oppgaver og ressurser. Vanskelig når prosjekter er forskjellige Koordinere parallelle aktiviteter Unngå forsinkelser – kritisk aktivitet Aktiviteter >en uke <ti uker Regn med forsinkelser pga: sykdom gjennomtrekk ferie maskinvareproblemer forsinket leveranse av støttesystemer

13 Framdriftsplanlegging
Tidsforbruk hvis alt går bra + tid for ventede problemer 30 % + tid for uventede problemer 20 % Kart over aktiviteter, avhengigheter og ressurstildeling

14 Ganttdiagram (Bar Chart)
Viser ansvarlige og tid for start og slutt Kan lages automatisk fra en database over prosjektaktiviteter

15 Ganttdiagram fra Visio
Velg Stencils, business diagrams, project timeline. Du får fram verktøy for prosjektdiagram. Trekk Project Frame inn på arket. Da starter en veileder. Gå inn i Excel fra veilederen og beskriv aktivitetene.

16 Ganttdiagram fra Visio Spesifikasjon av aktiviteter
Varighet i dager Startdato og sluttdato fra kalender Milepæler skrives inn uten endedato Avhengigheter skilles med semikolon Ressurstildeling

17 Ganttdiagram Grei grafisk framstilling Ressurstildeling tydelig
Egne kart for ressurser er også en mulighet

18 PERT Nettverksdiagram
Aktiviteter beskrives med rektangler Avhengigheter vises med piler Diagrammet viser Kritiske aktiviteter Slakk

19 PERT Nettverksdiagram

20 PERT Nettverksdiagram
Start fra første aktivitet og fyll inn Tidlig startdato, varighet, tidlig slutt Neste aktivitet kan starte når alt den er avhengig av er ferdig Fortsett til siste aktivitet er nådd Start fra siste aktivitet og fyll inn Sein sluttdato, trekk fra varighet og finn sein start. Slakk er tiden mellom tidlig slutt og sein slutt Aktiviteter med 0 slakk er kritiske aktiviteter Forsinkelser i kritiske aktiviteter forsinker hele prosjektet.

21 Risikoadministrasjon
Forutse risiko og gjøre noe for å unngå problemer Prosjektrisiko Framdriftsplaner Ressurser Produktrisiko Kvalitet Ytelse Forretningsrisiko Leverandør Klassifikasjonen er ikke entydig

22 Risikoadministrasjon
Spesielt viktig i programvareprosjekter Usikkerhet med kravspesifikasjon anslått tidsforbruk avhengighet av individuelle ferdigheter endrede behov Forutse og gjøre tiltak Konsekvenser Mottiltak Kriseplaner

23 Vanlige risikoer Gjennomtrekk (turnover) Endring i ledelsen
Maskinvare som mangler Endring i behov Forsinket spesifikasjon Creeping Features CASE-verktøy dårligere enn antatt Teknologiendringer Konkurransesituasjonen

24 Risikoadministrasjons-prosessen
Risikoidentifikasjon Risikoanalyse Risikoplanlegging Risikoovervåkning

25 Risikoidentifikasjon
Idédugnad eller erfaring Her er noen risikotyper som kan hjelpe: Teknologirisiko Personalrisiko Organisasjonsrisiko Verktøyrisiko-CASE Kravspesifikasjonsrisiko Anslagsrisiko

26 Risikoanalyse Sannsynlighet og alvorlighet Alvorlighet Katastrofal
Til å leve med Ubetydelig svært lav lav moderat høy svært høy Sannsynlighet

27 Risikoanalyse - eksempel
Sannsynlighet Virkning Økonomiske vansker hos oppdragsgiver reduserer prosjektets budsjett liten katastrofal Umulig å rekruttere personell med nødvendig kompetanse stor Nøkkelpersonell får sykefravær i en kritisk periode for prosjektet middels alvorlig Programvarekomponenter som skulle brukes inneholder feil som begrenser funksjonaliteten Endringer i kravspesifikasjonen er så store at det krever store endringer i arkitekturen Organisasjonen endres, så nye ledere får ansvar for prosjektet osv. osv. osv.

28 Risikoanalyse Risikotabellen sorteres Katastrofale
Alvorlige med mer enn middels sannsynlighet Ti på topp Overvåke de viktigste

29 Risikoplan Mottiltak mot viktige risikoer
Prosjektlederens erfaring og vurdering Tre strategier Risikoomgåelse Skademinimering Kriseplaner

30 Risikoplan – eksempel Risiko Strategi
Økonomiske vansker hos oppdragsgiver Forberede orientering for ledelsen som viser prosjektets store økonomiske betydning. Rekrutterings-vanskeligheter Orientere kunden om mulige vanskeligheter og mulig utsettelse. Sjekke komponentmarkedet. Sykefravær Reorganisere utviklingsgruppa slik at det blir mer overlapping Defekte komponenter Erstatte de defekte komponentene med stabile komponenter fra en annen leverandør Endringer i kravspesifikasjonen Vurdere konsekvenser. Bygge for forandring. Information hiding. Organisasjonen endres osv. osv. osv.

31 Risikoovervåkning Overvåke viktige risikoer
Blitt mer sannsynlig? Får større konsekvenser? Kan være vanskelig å observere Risikoindikatorer Kontinuerlig prosess Tas jevnlig opp på ledelsesmøter

32 Risikoindikatorer Risikotype Mulig indikatorer Teknologi
Sein leveranse, mange rapporter om feil. Personale Lav arbeidsmoral, dårlig sosialt arbeidsmiljø, alternative jobbmuligheter Organisatorisk Sladder. Lite aktivitet fra ledelsens side. Verktøy Motstand fra personalet. Klager på verktøyet. Krav om kraftigere arbeidsstasjoner Kravspek Mange ønsker om endringer. Klager fra kunde. Anslag Ikke leveranse i samsvar med framdriftsplan. Manglende retting av påviste feil.

33 Gjennomgått Hva er spesielt med programvareprosjektstyring
Kjenne de viktigste oppgavene til en prosjektleder Forstå hvorfor prosjektstyring er sentralt for alle programvareprosjekter Forstå hvordan grafiske framstillinger kan brukes for å lage tidsplaner Forstå risikostyringsprosess og kjenne til vanlige risikoer.


Laste ned ppt "Prosjektstyring In 140 Sommerville kap 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google