Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om utfordringer i legevaktsamarbeidet Situasjonen rundt legevaktsituasjonen har endret seg siden evalueringen fra 6K og Agenda K ble gjort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om utfordringer i legevaktsamarbeidet Situasjonen rundt legevaktsituasjonen har endret seg siden evalueringen fra 6K og Agenda K ble gjort."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om utfordringer i legevaktsamarbeidet Situasjonen rundt legevaktsituasjonen har endret seg siden evalueringen fra 6K og Agenda K ble gjort. Legevaktsituasjonen på Dovre er alvorlig. Situasjonen ble drøftet i Rådmannsutvalget (RU) 7.3.14. RU bad da daglig leder ved NGLMS om å innkalle legevaktgruppa for å gå igjennom dagens situasjon med vaktbelastning for legene som betjener legevakta i Nord-Gudbrandsdal (LVNG). Legevaktgruppa hadde møte 18.3. 14 og har utarbeidet notat som omtaler situasjonen, konsekvenser og forslag til løsninger.

2 Dagens ordning LVNG Legevakt alle hverdager fra kl 16.00 til 08.00, og hele helge- og høytidsdøgn med 1 lege i vakt på NGLMS. I tillegg har 1 lege bakvakt i samme tidsrom for Lesja og Dovre, og 1 lege bakvakt i samme tidsrom for Lom og Skjåk. Til sammen 3 leger er i vakt til en hver tid når LVNG er betjent. Alle kommunene i NG er med på å finansiere bakvakta i tråd med inngått avtale. LVNG har fra 03.03. 2014 blitt døgnkontinuerlig legevaktsentral for kommunene i NG og for kommunene Sør- Fron og Nord-Fron. Legevaktsentralen betjenes av helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere.

3 Status – vakt i høytider I enkelte høytider og helger har det vært så stor pågang ved legevakta at det har vært vanskelig for 1 lege å betjene alle pasientene. Dette tok vi konsekvensen av ved siste julehøytid. Det ble da leid inn 1 lege i bakvakt ved LVNG. (Altså 4 leger i vakt til sammen i regionen). For påsken i 2014 planlegges liknende opplegg.

4 Status - vaktbelastning Vertskommunen fikk for noen uker siden henvendelse fra Dovre kommune med spørsmål om bistand for å løse vaktbelastningssituasjonen til legeektepar i kommunen. Dovre kommune er i en alvorlig situasjon der de står i fare for å miste legeekteparet dersom ikke vaktbelastningen blir redusert pr. omgående. Vertskommunen og legene i Dovre kommune møttes for å drøfte situasjonen. Vertskommunen stilte seg villig til å bistå med aktuelle navn og/eller byrå som kunne avhjelpe situasjonen for Dovre på kort sikt. Alle var enige om at situasjonen er svært prekær og vanskelig

5 Status - vaktbelastning NGLMS har også tidvis fått tilbakemelding om stor vaktbelastning fra andre leger, som går både i bakvakter og legevakter ved LVNG. Det har vært konsensus i legegruppa å hjelpe hverandre kommunene i mellom i sårbare situasjoner. Det er også enighet om at legeektepar skal ha legevakter for 1 ½ person. Det er i snitt ca. 25 leger som går i vakter, ikke alle i legevakt, noen bare i bakvakt. Dette tilsier at alle legene som går legevakt skal i løpet av 1 år dekke: Ved LVNG = 365. Bakvakt for Dovre/Lesja= 365. Bakvakt for Lom/Skjåk = 365. Til sammen 1095 vakter. Dersom en eller flere leger faller ut av vaktturnusen vil det naturligvis på kort sikt tilsi at det blir flere vakter på de øvrige legene, og på lengre sikt må respektive kommuner leie inn vikarer.

6 Vaktbelastning NGLMS har også tidvis fått tilbakemelding om stor vaktbelastning fra andre leger, som går både i bakvakter og legevakter ved LVNG. Det har vært konsensus i legegruppa å hjelpe hverandre på tvers kommunene i sårbare situasjoner. Det er også enighet om at legeektepar skal ha legevakter for 1 ½ person. Det er i snitt ca. 25 leger som går i vakter, ikke alle i legevakt, noen bare i bakvakt. Dette tilsier at alle legene som går legevakt skal i løpet av 1 år dekke: Ved LVNG = 365. Bakvakt for Dovre/Lesja= 365. Bakvakt for Lom/Skjåk = 365. Til sammen 1095 vakter.

7 Kvalitet Kvalitetsutvalget ved LVNG har gjennom hele driftsperioden for LVNG sett forskjell på kvaliteten når det leies inn vikarer som er dårlig kjent med geografi, rutiner og systemer. Kvalitetsutvalget har uttalt ved flere anledninger at det bør tilstrebes at LVNG betjenes mest mulig av våre faste leger for å sikre god kvalitet på tjenesten.

8 Drøfting i legevaktgruppa Viktig å ha med seg i drøfting hva som er et forsvarlig medisinsk beredskapsnivå lokalt og innbyggernes subjektive opplevelse av trygghet der de bor. Det var enighet om at to alternativer bør utredes: 1.Vaktordning uten bakvakt 2.Vaktordning med bakvakt

9 Legevakt med bakvakt Fordele vaktbelastningen bedre på alle legene i regionen Prosentandel pr. kommune. Martinmodell – et forslag som handler om fordeling av leger etter noen prinsipper på helg og deling av vaktbelastning i løpet av et døgn. Fast ansatt ambulerende vikar. Vikarpool. En modell med dagens vaktfordeling er ikke et alternativ å utrede videre.

10 Legevakt uten bakvakt Vurdert som fremtidsretta. Beholde stabil legedekning i regionen. Legge frem konkrete resultater fra legevakter uten bakvakt – fordeler –ulemper. LVGN bør utvide til å ha 2 leger i vakt – ulik vaktbelastning gjennom døgnet – en hele tiden i beredskap. Ambulansesituasjonen – styrke den? Kompetanse blant ambulansepersonell – er den god nok? Luftambulansens medisinske leder har signalisert bekymring for luftambulanseberedskapen hvis bakvaktene forsvinner. Det er derfor viktig at vi innhenter uttale både fra luftambulanse og prehospitale tjenester SI.

11 Videre fremdrift RU – støttet i møte 20.3 arbeidsgruppens forslag. Arbeidsgruppen foreslår følgende: Arbeidsgruppe bestående av kommuneoverleger, tillitsvalgte for legene, medlemmer fra 6 K-helse og administrasjonen v/LVNG utreder forslag til ny modell, som tar utgangspunkt i de 2 alternativer som er vist foran. Utredning leveres RU innen 15. mai.


Laste ned ppt "Orientering om utfordringer i legevaktsamarbeidet Situasjonen rundt legevaktsituasjonen har endret seg siden evalueringen fra 6K og Agenda K ble gjort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google