Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perspektiver i sosiologien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perspektiver i sosiologien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Perspektiver i sosiologien
(Cuff, Sharrock, Francis, 1995) ”Strukturalisme” ”Mening og handling” Cuff, Sharrock og Francis’s skille 1

2 ”Strukturalisme I.” Konsensus
Hva holder samfunnet sammen? 2 grunnantakelser A) Enighet (konsensus) om grunnleggende verdier (ideer om godt og vondt etc.) B) Samfunnet som integrert, sammenhnegende system av gjensidig avhengige deler Funksjonalistiske forklaringer The explanations offered by functionalists or structural functionalists have a property referred to as teleology - explaining things in terms of their end results or purposes. Functionalist tend to explain features of social life in terms of their function (the part they play) in social life. These kinds of explanations are found in biology as well and it is not surprising that functionalists like Durkheim adopted an organic metaphor. The lungs, for example, are explained in terms of what they do in and for the human body. The classic example of this reasoning is found in Durkheim's discussion of the functions of crime in any society. He argues that as darkness needs light, a moral society needs immorality as a way to make morality visible. Others have argued that crime or deviance also help the society by clarifying the moral boundaries of the group. Many would argue that these are not explanations at all, but are logically circular. 2

3 Sentrale figurer i innenfor konsensusperspektivet
Spencer, Comte Durkheim, Parsons Arbeidsdelingen Mekanisk / organisk solidaritet Selvmordet Selvmord varierer med trossamfunnets integrasjon Selvmord varierer med det nasjonale fellesskaps integrasjon 3

4 Sentrale begreper og forståelser
Integrerte (sammenhengende) helheter - strukturerer og korrigerer oss gjennom kulturelle forventninger Normer og roller som gitte størrelser nye samfunnsmedlemmer må sosialiseres inn i noe samfunnet krever av menneskene for sin egen selvopprettholdelse Konsensus Ekvilibrium (systemets balanse / stabilitet) System (-orientering) 4

5 Sentrale begreper og forståelser forts. og kritikk
Solidaritet (fellesskap / samhold) Integrasjon Spørsmål / problemene somstilles - problemstillingene, svarene / løsningene beskrives som funksjonalistiske- / konsensus-orienterte 5

6 Parsons Bakgrunn studier av smågrupper sammen med Edward Shils på tallet Evolusjonisme og funksjonelle forklaringer på samfunnsutvikling bl. a. fra Darwin og Durkheim 6

7 Parsons’ grunnleggende funksjoner for alle sosiale systemer (”AGIL-skjemaet”)
(Latent) Pattern Maintenance / tension management Mønsteropprettholdelse Adaption (tilpasning) Goal attainment (Måloppnåelse) Integration Kulturelle- og fellesskapsorienterte systemer (skole, kirke, rettssystem sikrer integrasjon + konfliktløsning Økonomiske system Industri / produksjon bankvesen Politiske system Politiske partier, forvaltning/ statsbyråkratiet Slektsskapssystemet Kjernefamilien, ekteskapsinstitusjonen) Hvert sosialt system er basert på hvert sitt sett av roller med spesifikke normer ”Fundamentale verdier” 7

8 Pattern variables (mønstervariablene) (Parsons + Shils)
Ulike måter aktører kan forholde seg til andre på - en av sidene må velges i situasjonen aktøren befinner seg i Det ekspressive Det instrumentelle Egenskap (Ascription) (Fokus på hvem vedkommende er) Diffushet (Allsidighet) Fokus: bredt spekter av relasjoner Particularisme Personlig orientering Affektivitet Følelsesorientering Kollectiv orientering Andreorientert handlingsmønster Ytelse (Achievement) Fokus: Hva den andre gjør Spesifisitet Fokus: Bestemte trekk ved den andre Universalisme Allmenn orientering Affektnøytralitet Følelsesnøytral orientering - for eksempel profesjonell orientering Selvorientering Egoorientert handlingsmønster 8

9 Utledning av samfunnstyper basert på mønstervariablene
Universalistisk - ytelsesorienterte Industrisamfunnet Stendersamfunnet Tyskland før 1914 Universalistisk - askriptive Det gamle kinesiske samfunnet Partikularistisk - ytelsesorienterte Det latinamerikanske samfunnet Det partikularistisk - askriptive 9

10 Merton Latente og manifeste funksjoner Avvikstypologien 10

11 Kritikken av Konsensusperspektivet / Funksjonalismen
11


Laste ned ppt "Perspektiver i sosiologien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google