Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektskisse Status så langt…. November 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektskisse Status så langt…. November 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektskisse Status så langt…. November 2011
Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Temanettverk for brukerkunnskap – Sv 911 Leif Roar Kalleberg Sverre J Aune Ole Vidal

2 Tema: Brukermedvirkning.
Bakgrunn Problemstilling: Hvordan definerer brukere og ansatte brukermedvirkning? Hvordan kan man få til brukermedvirkning dersom brukere og ansatte oppfatter dette ulikt? Mål: Kvalitetssikre og videreutvikle brukermedvirkning i Energiverket Et kjedelig prosjekt frem til valg av metode! Min forforståelse og egne erfaringer

3 Hva er brukermedvirkning?
Vår egen definisjon: Brukermedvirkning er å ha innflytelse på situasjonen man er i og de tilbud man deltar i. I ordet medvirke ligger det en føring på at brukeren sammen med fagutøver skal medvirke til avtalt mål. Skille mellom brukermedvirkning og brukerstyring. En bruker er en kunde som har krav på noe. Derfor må folk tas på alvor….Det blir litt som tilbud og etterspørsel. Helsedirektoratet: ”No decision about me without me” Energiverket: Husmøtet er et viktig organ for brukermedvirkning hvor alle skal være likeverdige og alle har krav på å bli hørt og sett. Utgangspunktet for husmøtet er god dialog og demokratiske beslutninger.

4 Valg av teori Masteroppgave i velferdspolitikk. Fokus på at brukerne har viktig erfaringskunnskap og likeverdige relasjoner. Recovery eller bedringsprosesser. Når trivsel og mening øker vil symptomer og lidelsesutrykk minske. Marit Borgen og Alain Topor. Virksomme relasjoner. Brukere må bli sett som personer i en sosial sammenheng. Den sosiale dimensjonen og hverdagslivet kan være viktigere en behandling. Kritisk teori. Livsverden og systemverden. Hverdagsforståelse og systemforståelse. Fri diskurs. Symbolsk brukermedvirkning. Statlige og kommunale føringer på brukermedvirkning i tjenesten. Hva sier de?

5 Valg av metode. Kvalitativ metode: Kvalitativt intervju. Er kjennetegnet ved at det er en samtale med struktur og et formål. Få frem en beskrivelse av informantens hverdagsverden. Få frem menneskers oppfatninger og erfaringer. Kunnskapen om den verdenen mennesker lever i kommer frem gjennom dialogen mellom informantene og forskerne. En fenomenologisk tilnærming til problemstillingen. Bruker spør bruker. Kurs i samarbeide med ROM. Kvalitativ metode med bruk av fokusgrupper. Får frem egenerfaring og sitater til å svare på problemstillingen. Hvorfor er dette en god metode? Ligner aksjonsforskning. Likemenn, egenerfaring. Ikke hobbypsykologer. Livsverden versus systemverden.

6 Metode – Bruker spør bruker
Utvikle intervjuguide. Åpne spørsmål – nøkkelspørsmål. Intervjueren må være trygg i rollen. Trene gjennom rollespill og test intervjuer. Et overordnet mål er å få til en god dialog. Få frem folks opplevelser. Motivere aktuelle informanter ved å påpeke på at målet er å endre / bedre tilbudene. Fokusgruppeintervju med brukere og ansatte. Rekruttering – Strategisk utvelgelse. Ikke representativt, men hensiktsmessig. Bruk av snøballmetoden og personlig rekruttering. Medforskerne skal gjennomføre intervjuene. Hva blir da min rolle?

7 Tema guide Inngangsspm: Har du hørt om brukermedvikning?
Er det i noen situasjoner du har savnet brukermedvirkning? Hvordan oppfatter du begrepet brukermedvirkning? Hva er din erfaring med brukermedvirkning. Hva er dine positive opplevelser? Hva er dine negative opplevelser. Hvordan vil definisjonen av brukermedvirkning få betydning på aktivitetshuset? I forhold til medvirkning ved aktiviteter? Hvordan vil dette gi seg utslag i forhold til praktiske oppgaver/aktiviteter. Hvordan vil dette gi seg utslag i forhold til planlegging av aktiviteter? Hvorfor er brukermedvirkning viktig? Hvorfor er det evt. Ikke viktig? Hvordan kan brukermedvirkning styrkes? Hvordan kan brukermedvirkning svekkes? Hva er svakheten med brukermedvirkning? Hvorfor? Hvordan hadde det vært uten brukermedvirkning. Hva gjør brukermedvirkning vanskelig? Konsekvenser av brukermedvirkning? Hvilke positive konsekvenser har brukermedvirkning for ansatte? Hvilke negative konsekvenser har brukermedvirkning for ansatte? Hvilke positive konsekvenser har brukermedvirkning for brukere? Hvilke negative konsekvenser har brukermedvirkning for brukere? Hvorfor kan brukermedvirkning føles truende? For ansatte? For brukere?

8 Fremdriftsplan November Opplæring, utvikle teamfølelse, sette seg inn i problemstilling og metode valg. Utvikle ferdigheter gjennom rollespill og prøveintervjuer. Rekrutteringsarbeid. Desember Fokusgruppe intervju med ansatte. Transkribering. Januar Fokusgruppe intervju med brukere. Transkribering Februar Bearbeiding analyse.


Laste ned ppt "Prosjektskisse Status så langt…. November 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google