Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammebetingelser og politiske føringers betydning for arbeidslivet Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammebetingelser og politiske føringers betydning for arbeidslivet Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammebetingelser og politiske føringers betydning for arbeidslivet Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

2 Arbeidslinja og IA-æraen Arbeidslinja: Intensjon var økt arbeidsdeltakelse og reduksjon i sosiale ytelser og utstøting • St.meld. nr. 35 (1994 – 1995) Velferdsmeldingen • St.meld nr. 39 (1991-1992) Attføringsmeldingen IA-æraen: • Det overordnede ansvaret fra myndighetene og arbeidstaker til arbeidsgiver • Arbeidsplassen hovedarena for forebyggende og rehabiliterende sykefraværsarbeid • Arbeidstaker og arbeidsgiver ble hovedaktører ”Inkludere på tross av sykdom” Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

3 Arbeidsmarkedspolitikk Regjeringens mål i arbeidsmarkedspolitikken er å legge til rette for høy yrkesdeltakelse og god utnyttelse av arbeidskraften, samt å motvirke at personer blir gående ledige over lengre tid. En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet. Arbeidsdeltakelse er viktig med tanke på inntektssikring, utjevning av levekår og for å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet. (http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk.html?id=935)http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk.html?id=935 Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

4 Ny IA - avtalen Det er forhandlet frem en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), som varer frem til 2013. Den nye IA – avtalen innebærer en endring fra fokus på sykelønn og sykefravær til arbeidsnærvær. Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

5 Ny godkjenningsordningen for bedriftshelsetjeneste Vilkårene for godkjenning er fastsatt i den nye forskriften om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste, og godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Forskriften ble vedtatt i september 2009, og godkjenningsordningen trådte i kraft 1.januar 2010 og forvaltes av Arbeidstilsynet. Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

6 Nasjonal strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller – ivareta likebehandling. – legge til rette for tilpasninger i tråd med den enkeltes forutsetninger og livssituasjon. – bidra til helsefremmende arbeidsplasser og et inkluderende arbeidsliv - redusere ledigheten og øke sysselsettingen blant innvandrere (St.meld. nr. 20(2006-2007)) Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

7 Oppfølging av intensjonene i Samhandlingsreformen • Folkehelselov • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester • Nasjonal helse- og omsorgsplan Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

8 Utdanning for velferdstjenestene Nye arbeids- og velferdsordninger (NAV) og inkluderende arbeidsliv Ergoterapeuter som brobyggere Behov og utdanningskapasitet Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

9 NOU 2010:13 Arbeid og helse NOU 2010:13 Arbeid og helse. Sykefravær og utstøting i helse og omsorgssektoren. Helse og omsorgsdepartementet Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

10 Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsmiljø Den noverande registreringa av arbeidsulykker, yrkessjukdommar og arbeidsskadedødsfall er for fragmentert og gir ei mangelfull oversikt over omfanget og utviklinga av arbeidsrelaterte ulykker, skadar og sjukdom i Noreg. Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

11 Arbeidsmiljø og sikkerhet Regjeringens mål med arbeidsmiljø- og sikkerhetspolitikken er et arbeidsliv med plass for alle, som sikrer arbeidstakernes behov for vern og trygghet, og som gir en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen i næringslivet. Det er virksomhetene selv som er ansvarlig for å forebygge ulykker og helseskade som følge av arbeid. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene skal bidra til dette ved å påvirke at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeidet er organisert under Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeidsdepartementet. Det operative tilsynsansvaret ligger hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. (http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmiljo.html?id=936 )http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmiljo.html?id=936

12 Velferdspolitikk • Fattigdom: Rettferdig fordeling og utjamning er grunnleggende verdier for Regjeringen. For å redusere ulikheter i levekår vil Regjeringen utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. • Hjelpemidler for bedret funksjonsevne: Hjelpemidler skal kompensere for praktiske problemer som oppstår i møtet mellom den enkelte person med nedsatt funksjonsevne og samfunnets krav. Et hjelpemiddel kan være en gjenstand, ytelse eller et tiltak, og skal inngå som en del av en helhetlig plan. Inkluderende arbeidsliv • Intensjonsavtalen:Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. • NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne. • Sosiale tjenester: Kommunene skal gjennom forebyggende virksomhet, råd, veiledning, økonomisk stønad og sosiale tjenester arbeide for at den enkelte settes i stand til å klare seg selv. Kommunene er gjennom sitt ansvar for å forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte en viktig aktør i innsatsen mot fattigdom.

13 Norsk Ergoterapeutforbunds politiske dokument for Arbeidshelse Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om arbeidshelse Sentralstyret vedtok 27.8.2010 det politiske dokumentet "Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om arbeidshelse" (word). Dokumentet presenteres i sin helhet her. I høyre menyfelt finnes også dokumentet "Dette kan ergoterapeuter bidra med til å fremme deltakelse i arbeidslivet" (word). "Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om arbeidshelse""Dette kan ergoterapeuter bidra med til å fremme deltakelse i arbeidslivet" http://www.netf.no/NETF/Politikk-og- paavirkning/Standpunkt/Arbeidshelse http://www.netf.no/NETF/Politikk-og- paavirkning/Hoeringsuttalelser Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset

14 Referanser Aas, R. W. (2009): Raskere tilbake. Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte. Gyldendal Norsk Forlag AS.Oslo Arbeidstilsynet. Systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (Arbeidstilsynet bestillingsnummer 544). Arbeidstilsynet. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. (Arbeidstilsynet bestillingsnummer 588). Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 – 31. desember 2013. (IA-avtalen) Arbeidstilsynet. Ny ordning for bedriftshelsetjeneste fra 2010 http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=102478 Ose.S.O. (2009)Evaluering av IA-avtalen (2001 – 2009)SINTEF Teknologi og samfunn,Trondheim http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad.html?id=165


Laste ned ppt "Rammebetingelser og politiske føringers betydning for arbeidslivet Kurset Arbeidsdeltakelse, Trondheim 2011 Anita Engeset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google