Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Industri – Inkluderende arbeidsliv i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Industri – Inkluderende arbeidsliv i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Industri – Inkluderende arbeidsliv i praksis - 03.05.07
Bedriftshelsetjenestens rolle sett fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Vigdis Solheim, NAV NDU

2 BHTs rolle sett fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV lokal og bedriftshelsetjenesten (Individrettet bistand) NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten (Systemrettet bistand) Honorar til bedriftshelsetjenesten

3 Hovedaktører Roller i det inkluderende arbeidsliv Arbeidstaker
Arbeidsgiver Hovedaktører NAV Legene m.fl. BHT Arbeids-tilsynet Utgangspunkt: Arbeidsplassen skal være hovedarenaen for arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Dette prinsippet skal AV-etaten ivareta i oppfølgingsarbeidet. Målsettingen er å finne løsninger på den enkelte arbeidsplassen, blant annet ved å stimulere dialogen og relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som er de sentrale aktørene i arbeidet. NAV – og andre bistandsytere - skal støtte oppunder arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og innsats – ikke overta dette! Denne rollefordelingen legges til grunn i NAVs arbeid rettet mot arbeidslivet. Støttespillere

4 NAV lokal og bedriftshelsetjenesten – Individrettet bistand
Arbeidsmiljøloven Arbeidsgivers plikter/ arbeidstakers medvirkningsplikt Tilrettelegging Oppfølgingsplan Dialogmøte ved 12 uker Forskrift om VHP Arbeidsgiver skal sørge for… Arbeidsgiver har plikt til… Arbeidsgiver skal påse… Folketrygdloven NAVs rolle i sykefraværsarbeid Aktivitetskrav ved 8 uker Innhente oppfølgingsplan Melding til NAV etter dialogmøte 12 uker Dialogmøte i regi av NAV ved måneder BHT involveres av arbeidsgiver Sykmeldingsblankett: Foreslår at arbeidsgiver kontakter BHT BHT-honorar I rammeverket rundt sykefraværsoppfølgingen rettes kravene mot virksomhetene, arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er arbeidsmiljøloven som regulerer oppgaver og ansvar på arbeidsplassen. Ovennevnte viser tangeringspunkter mellom arbeidsmiljøloven og folketrygdeloven og NAVs rolle og ansvar i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. I NAVs arbeid med sykefraværsoppfølging forutsettes det at arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ivaretas. Arbeidsgiver – som den ansvarlige for oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen – må sørge for å involvere BHT. NAV kan ikke gå utenom eller ”over hodet” på arbeidsgiver.

5 Tidsakse sykmelding, jf Sykefraværsutvalget
Nytt dialogmøte Oppfølgings-plan Dialogmøte 6 uker 8 12 6 måneder 1 år Figuren illustrerer sykefraværsutvalgets oppfølgingsmodell Vurderes for yrkesrettet attføring el rehabilitering Tilrettelegging Bedriftsinterne tiltak Ny vurdering Aktivitets- plikt

6

7 NAV lokal og bedriftshelsetjenesten – Individrettet bistand
Boka Legen i det inkluderende arbeidsliv – Modell for lokal samhandling mellom NAV, allmennlege og bedriftslege/arbeidsmedisiner Eget tema om allmennlege og bedriftslege (andre BHT-medarbeidere kan også inviteres til diskusjonen) BHT foreslås invitert til diskusjonen om temaene Tilrettelegging på arbeidsplass/hjelpemidler og Gravide og sykmelding

8 NAV Arbeidslivssenter (ALS) og bedriftshelsetjenesten – Systemrettet bistand
IA-avtalen har gitt etaten en sentral rolle i å bistå IA-virksomhetene ALS skal støtte opp under virksomhetenes egen innsats for å forebygge sykefravær og overgang til passive trygdeordninger. bistå i forbindelse med ivaretakelse av enkeltansatte og systemer for redusert sykefravær. hjelpe virksomhetene til å arbeide målrettet og resultatorientert med utvikling av en mer inkluderende arbeidsplass. gi råd eller bistand, gi eller framskaffe informasjon, formidle kontakt mellom aktører.

9 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten
Veilederen til samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv sier: Arbeidslivssenteret skal samarbeide med og være et supplement til virksomhetens BHT der det er nødvendig og ønskelig.

10 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten
Retningslinjer Generell kontakt Samhandling i forhold til den enkelte virksomhet Hvem gjøre hva i IA-virksomheter

11 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten
Retningslinjer (forts.) Generell kontakt Bygge gode relasjoner på generelt grunnlag. Samlinger Diskusjon av aktuelle problemstillinger og erfaringer Informasjonsutveksling Kunnskapsoverføring

12 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten
Retningslinjer (forts.) Samhandling i forhold til den enkelte virksomhet Arbeidsgiver og arbeidstaker er hovedaktørene Samarbeidslinjen ift enkeltbedrift skal gå via bedriften, ikke direkte mellom BHT og arbeidslivssenteret

13 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten
Retningslinjer (forts.) Har virksomheten BHT, oppfordres de til å invitere BHT med fra første møte.  Gi informasjon til virksomheten om hverandres arbeidsområde og oppgaver. 

14 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten
Retningslinjer (forts.) I virksomhet med IA-avtale: Avklare hvem gjør hva Har BHT aktuell kompetanse? Arbeidslivssenteret tilbyr ikke sin Har BHT ikke aktuell kompetanse? Foreslår samlet bistand Har virksomheten ikke BHT? Arbeidslivssenteret synliggjør betydningen av BHT - markedsfører for BHT I den enkelte IA-virksomhet må det avklares konkret hvem gjør hva. Jf bedriftenes ulike behov og BHTs varierende kompetanse.

15 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten
Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av BHT – i regi at Arbeidsmiljøavdelingen i AID Særskilt vurdering av forholdet mellom BHT og ALS Konklusjon: Dagens retningslinjer videreføres STAMI, NAV og Arbeidstilsynet må sørge for at retningslinjene i større grad blir kjent og legges til grunn for samhandlingen.

16 Honorar til bedriftshelsetjenesten
Honorar for faglig bistand fra BHT ved tilrettelegging i IA-virksomheter Målgruppe Sykmeldte arbeidstakere Arbeidstakere i fare for å bli sykmeldt Personer med fysiske og/eller psykiske lidelser

17 Honorar til bedriftshelsetjenesten
Tilrettelegging av fysisk, ergonomisk, organisatorisk og psykososial art Innsatsen kan blant annet omfatte Kartlegging/utredning av problemer og behov Identifisering av tiltaksmuligheter Utarbeiding av forslag til tiltak Forberedelse/planlegging av aktiviteter og tilrettelegging Bidrag til iverksetting Oppfølging/evaluering av tiltak Honorar P.t. kr 523 per time. Inntil 6 timer per oppdrag.


Laste ned ppt "Norsk Industri – Inkluderende arbeidsliv i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google