Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 1 Pleie og omsorgsplan •Presentasjon av utkast til ny Pleie og omsorgsplan i Levanger kommune. •Tidshorisont.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 1 Pleie og omsorgsplan •Presentasjon av utkast til ny Pleie og omsorgsplan i Levanger kommune. •Tidshorisont."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 1 Pleie og omsorgsplan •Presentasjon av utkast til ny Pleie og omsorgsplan i Levanger kommune. •Tidshorisont 2008 – 2025 •Fokus på analyse og tiltak i forhold til demografi, kapasitet, kvalitet og kompetanse

2 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 2 Innledning •I februar-07 oppnevnte Driftskomiteen utvalget som skal legge fram pleie og omsorgsplan for Levanger kommune for perioden 2007-2020+. •St.meld.25 2005-2006 ”Mestring – Muligheter og Mening”(..\St.meld.25.pdf) utfordrer kommunene til å planlegge framtidas pleie- og omsorgstjenester på en langt mer helhetlig måte enn tidligere...\St.meld.25.pdf

3 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 3 Arbeidsform •Prosjektansvarlig har vært Øystein Sende •Prosjektgruppen har bestått av: Elin Aune (prosjektleder), brukerrepresentanter Steinar Mikalsen og Annbjørg Wanderaas, fra arbeidsgiver Bodil Skotnes, Kristin Haugdahl Nøst, Rolf Inge Elvbakken, Irene Aaknes og Øystein Lunnan, fra tillitsvalgte Berit Kristine Lyngen og Vebjørg Mosling

4 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 4 Arbeidsform videre •Prosjektgruppen oppnevnte senere 6 arbeidsgrupper/enheter som har lagt fram innspill for de 6 fagområdene: –Demens –Onkologi/palliativ behandling –Arbeid og aktivisering –Legetjenestene –Psykiatri –Habilitering/rehabilitering

5 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 5 De 3 hovedutfordringene •Kapasitet •Kvalitet •Kompetanse

6 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 6 •Det er 3 hovedutfordringer i sektoren pleie og omsorg i planperioden fram til 2025 + •Kapasitet. Øke kapasitet i tråd med demografiske endringer i befolkningen. Økning i antall eldre krever 15% kapasitetsøkning til 2013 og 30% til 2020. Tjenester til gruppa under 67 år forventes fortsatt øke. Stortingsmelding 25 gir videre utfordringer om aktivitet og helhetlig tilbud. •Kvalitet. Gi de riktige tilbudene med riktig kvalitet. Krav til kvalitet endrer seg etter endringer i samfunnet. Det er strukturelle endringer, som endringer i samarbeid med helseforetak, og endringer i behov hos den enkelte som følge av samfunnsutviklinga. •Kompetanse. Skaffe arbeidskraft med riktig kompetanse til en økende sektor i et stadig trangere arbeidsmarked.

7 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 7 Kapasitet •Antall eldre øker.

8 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 8 Antall eldre øker

9 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 9

10 10

11 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 11 Behov for institusjon med samme tilbud som i dag

12 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 12 Gradvis kapasitetsøkning alt 1

13 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 13 Gradvis kapasitetsøkning, alt 2

14 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 14 Bemanningskrav øker tilsvarende

15 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 15 Anslag driftskostnader 1. byggetrinn

16 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 16 Anslag driftskostnader 1. byggetrinn

17 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 17 Kapasitetsøkning 2008-2012 ALT 1 •Oppgradering av 10 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg). •Innen utgangen av juni-08 opprette prosjektgruppe som får i oppdrag å planlegge 48/50 nye plasser innen 2020 ved: –Delt utbygging med 20 nye plasser pluss dagsenter innen 2011 og ytterligere 28/30 nye plasser innen 2020. –De 20 første plasser bygges i to avdelinger på 8 plasser samt en avdeling på 4 plasser i Distrikt Nesset/Frol. Beregnet driftskostnad (inkl dagsenter) er 18 mill kr. –Sørge for tilstrekkelig tomtereserve for framtidig utbygging. Prosjektgruppa peker på Staup, område rundt Staupshaugen, Åsvegen 26, Marknadsvegen og tomt ved Hegle skole.

18 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 18 Kapasitetsøkning 2008-2012 ALT 2 •Innen utgangen av juni-08 opprette prosjektgruppe som får i oppdrag å planlegge 48/50 nye plasser innen 2020 ved: –Delt utbygging med 20 nye plasser pluss dagsenter innen 2011 og ytterligere 28/30 nye plasser innen 2020. –De 20 første plasser bygges i to avdelinger på 8 plasser samt en avdeling på 4 plasser i Distrikt Nesset/Frol. Beregnet driftskostnad (inkl dagsenter) er 18 mill kr. –Sørge for tilstrekkelig tomtereserve for framtidig utbygging. Prosjektgruppa peker på Staup, område rundt Staupshaugen, Åsvegen 26, Marknadsvegen og tomt ved Hegle skole.

19 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 19 Kapasitetsøkning 2008-2012 •Innen utgangen av oktober-2008 utarbeide opptrappingsplan for økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2008-2012, se tabell 20tabell 20 –Gjelder både nye plasser og økt bemanning i alle deler av hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling •Innen utgangen av 2008 utrede muligheten for aktivitetstilbud for flere brukergrupper i forbindelse med at Staupshaugen verksted flytter deler av virksomheten til Staup •Innen utgangen av 2011 bør godtgjøring på Omsorgslønn være knyttet til minstelønn for assistenter

20 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 20 Kapasitet 2012-2020+ ALT 1 •Oppgradering av ytterligere 10 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg). Holmegården vurderes ut fra behov. •Innen utgangen av 2019 bygge 28/30 nye plasser •Innen utgangen av mai-2012 utarbeide opptrappingsplan for videre økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2012-2020+ •Gjelder både nye plasser og økte bemanning i hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling

21 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 21 Kapasitet 2012-2020+ ALT 2 •Oppgradering av 20 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg). Holmegården vurderes ut fra behov. •Innen utgangen av 2019 bygge 28/30 nye plasser •Innen utgangen av mai-2012 utarbeide opptrappingsplan for videre økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2012-2020+ •Gjelder både nye plasser og økte bemanning i hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling

22 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 22 Kvalitet 2008-2012 •Innen utgangen av 2008 utarbeide kulturkalender i alle enhetene. –Oppnevne kultur/aktivitetsansvarlig i alle enhetene som har ansvar for å holde kontakt med frivillige, lag og foreninger, organisasjoner, pårørendeforeninger og enkeltpersoner, og sørge for at ansatte tar del i aktivitetene –Sørge for daglige kultur og aktivitetstiltak i alle institusjonene. –Utarbeide aktivitetsplaner for transport, aktiviteter og bespisning

23 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 23 Kvalitet 2008-12 (forts) •Innen utgangen av 2008 avklares ansvarsforhold mellom fastlege og tilsynslege ved: –Tilsynslege tilknyttes fastlege/legesenter i distriktet nær institusjon –Utarbeide opptrappingsplan for utbedring av fysiske arbeidsforhold for tilsynslege •Innen utgangen av 2008 utarbeide forpliktende avtaler om samarbeid mellom Pleie og Omsorg og Helse/Rehab med tanke på: –Kartlegging, vedtak/samlevedtak, deltagelse/ledelse av ansvarsgruppe, tjenester og veiledning –Helse/Rehab v/psykiatribasen må innenfor dagens rammer gi tjenester til personer under 18 år

24 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 24 Kvalitet 2008-12 (forts) •Innen utgangen av 2008 innføre som hovedregel en ordning der det foretas en faglig vurdering gjennom utredningsopphold i institusjon før det tas stilling til om tjenester av stort og faglig krevende omfang kan etableres i egen heim. •Innen utgangen av 2009 utvikle tilrettelagte aktivitetstilbud til personer med demens ved alle aktivitetstilbud/dagtilbud •Innen utgangen av 2009 evaluere organiseringen av pleie og omsorg •Innen januar-09 opprette faglig Koordinatorstilling –for intern koordinering og kontakt med 2.linjetjenesten –Legge til rette for felles inntaksutvalg –For koordinering av KE (koordinerende enhet)

25 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 25 Kvalitet 2008-12 (forts) •Innen utgangen av 2009 utarbeide delplaner til pleie og omsorgsplan på fagområdene demens, onkologi/palliasjon, rehabilitering/habilitering –Delplaner rulleres sammen med pleie og omsorgsplan •Innen utgangen av 2010 opprette 6-8 døgnrehabiliteringsplasser (innenfor eksisterende plasser) på Skogn helsetun –Målgruppen er pasienter som faller utenom dagens tilbud i 2.linjetjenesten •Innen utgangen av 2010 oppgradere og utvide dagens Palliative avdeling på Breidablikk-tunet til en avdeling på 5-7 plasser •Innen 2010 skal avlastningstjenestene vurderes i eget prosjekt der omfang og ulike tilbud evalueres. •Innen utgangen av 2012 bør godtgjøring til støttekontakter knyttes til minstelønn for assistenter.

26 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 26 Behov for økt kompetansetilgang •For å møte kravet om å skaffe mer arbeidskraft i et alvorlig strammere arbeidsmarked, så må Levanger kommune framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Tiltak: •Aktiv satsing på lærlinger •Redusert-/fjerning av uønsket deltid •Økt videreutdanning / opplæringsplanlegging •Aktiv rekrutteringspolitikk / attraktive arbeidsvilkår •Seniorpolitikk-/livsfasepolitikk •Nye faggrupper-/kompetanse inn i PO •Systematisk kvalifisering av våre nye landsmenn •God ledelse og gode arbeidsplasser •Muligheter for faglig og personlig utvikling •Medarbeiderskap •Arbeidstidsorganisering

27 Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 27 Tidsplan for behandling •07.02 2008 Forum for tillitsvalgte •07.02/13.02/19.02 2008 Høringsmøter •05.03 2008 Høringsfrist •10.03 2008 AMU •02.04 2008 Driftskomiteen •30.04 2008 Formannskapet •21.05 2008 Kommunestyret


Laste ned ppt "Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter 1 Pleie og omsorgsplan •Presentasjon av utkast til ny Pleie og omsorgsplan i Levanger kommune. •Tidshorisont."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google