Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva nå? Antall asylmottak og antall pasienter på forebyggende TB-behandling øker i Helse Nord TB-koordinator Ann-Cissel Furø UNN Harstad / Narvik SUSH-møte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva nå? Antall asylmottak og antall pasienter på forebyggende TB-behandling øker i Helse Nord TB-koordinator Ann-Cissel Furø UNN Harstad / Narvik SUSH-møte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva nå? Antall asylmottak og antall pasienter på forebyggende TB-behandling øker i Helse Nord TB-koordinator Ann-Cissel Furø UNN Harstad / Narvik SUSH-møte 29.04.10

2 Helse Nord •En landstrakt landsdel •88 kommuner •4 helseforetak med et stort geografisk område •6 tuberkulosekoordinatorer •4 har 50 % stilling, der en i tillegg har 50 % stilling som regional TB-koordinator i KORSN •2 TB-koordinatorer, der stillingen er lagt inn under hygienesykepleierstillingen – tilsvarer ca 35 % stilling

3 Målet for tuberkulosekontroll i Helse Nord •”Å diagnostisere, forebygge og behandle tuberkulose effektivt i landsdelen og sikre at myndighetskrav følges” •Viktig å kartlegge den faktiske situasjonen i Nord-Norge •Definere utfordringer og satsingsområder slik at tuberkulosekontrollprogrammet er tilpasset forholdene i helseregionen.

4 Tuberkulosekoordinators oppgaver •Tilrettelegge for at tuberkulosekontrollen fungerer i alle sine ledd, herunder at meldinger sendes som pålagt •Koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist og kommunehelsetjenesten •Etablere behandlingsplan for pasienten i samarbeid med behandlende spesialist, pasienten og kommunelegen

5 •Overvåke forekomsten av tuberkulose i helseregionen. •Koordinere forebyggende behandling av smittede personer i samråd med spesialisthelsetjenesten og kom.helsetj •Være aktiv pådriver for ”direkte observert terapi – DOT •Samarbeide med andre koordinatorer i helseregionen

6 •Undervisning og opplæring av helsepersonell ved helseforetaket •Informasjon til befolkningen generelt om tuberkulose. Undervisning av helsefagstudenter og kommunehelsepersonell •Kunne sikre kompetanse om tuberkulose, diagnostikk som Mantoux og IGRA, forebygging som BCG vaksinasjon og praktisk veiledning rundt smitteoppsporing og DOT

7 •Tuberkulosekoordinatorprogrammet for 2003 anslo behovet for TB-koordinatorer til et årsverk per 10 nye tilfeller av tuberkulose pr.år. •I denne beregningen er det tatt hensyn til de geografiske forholdene i landsdelen. •Det er også tatt hensyn til anbefaling om økt implementering av forebyggende behandling

8 Meldte tilfeller tuberkulose i Norge 1962-2008, etter opprinnelse 2008: 323 meldte tilfeller, 268 utenlandsfødte (83%)

9 Forekomst av tuberkulose i Norge i 2007 og 2008 Land med flest meldte tilfeller i 2008: Somalia (72), Filippinene (21) Pakistan (19), Eritrea (12), Russland (12), Myanmar (11), Etiopia (10), Thailand (10) og Vietnam (10)

10 Meldte tilfeller tuberkulose i Norge i 2008 (N=323) fordelt etter aldersgruppe og opprinnelse

11 Meldte tilfeller tuberkulose i Norge i 2008, fordelt etter organ og opprinnelse

12 Utenlandsfødte pasienter og botid i Norge før diagnose Informasjon om botid i Norge foreligger for 81% (217/268) Av 91 utenlandsfødte oppdaget med tuberkulose innen første året etter ankomst ble: •60% oppdaget ved ankomstundersøkelsen (55) •30% oppdaget på grunn av symptomer/tegn (27)

13 Meldte tilfeller med forebyggende behandling i Norge, 1996-2008 fordelt etter opprinnelse

14 Trender i forekomst av tuberkulose i Norge Utenlandsfødte pasienter –økende andel (83 %) –median alder 30 år –noe flere kvinner enn menn –noe resistens –de fleste smittet i hjemlandet før ankomst til Norge Norskfødte pasienter –synkende andel og forekomst –median alder 68 år (synkende?) –flest menn –lite resistens –Smitte: •de fleste i Norge for mange år siden i Norge, •ved langvarige reiser til land med høyforekomst land, eller •av nærkontakter tilhørende i risikogrupper Lite nysmitte, lite tuberkulose hos barn og helsepersonell Lite smitte fra innvandrere til den generelle befolkningen Referanse: Dahle UR, Eldholm V, Winje BA, Mannsaker T, Heldal E. Impact of immigration on the molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in a low-incidence country. Am J Respir Crit Care Med 2007;176:930

15 Begreper •Flyktning Juridisk: Overføringsflyktninger eller asylsøkere som har fått innvilget asyl Dagligtale: Person på flukt fra krig, uroligheter, menneskerettighetsovergrep eller miljøkatastrofer •Asylsøker Personer som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning

16 •Overføringsflyktninger Flyktninger som kommer til Norge etter et organisert vedtak (vanligvis i samarbeid med FN`s høykommisær for flyktninger). Stortinget vedtar hvor mange flyktninger Norge kan ta imot hvert år •Familiegjenforening Oppholds- og arbeidstillatelse som innvilges til nære familiemedlemmer av norske statsborgere eller utenlandsk statsborger med oppholdstillatelse i Norge

17

18 Asylmottak i Helse Nord. År:20072010 Antall Mottak: 1047 Mottaksplasser:15464900 Flyktninger i Norge pr.01.01.09: ca 143 400

19 Hva påvirker antall asylmottak i Helse Nord •Internasjonale konflikter •Politiske føringer på asyl – og innvandringsfronten •UDI vurderer behovet for asylmottak ut fra tilstrømmingen -”Mottakssystemet i Norge skal være fleksibelt”, avd.direktør Anne Siri Rustad - Mottaksdrift er konkurranseutsatt: - UDI får tilbud fra potensiell driftsoperatører - UDI informerer kommunen om at det er mottatt et tilbud om mottaksvirksomhet - UDI forhandler med driftsoperatør og aksepterer evt.tilbudet.

20 Hvordan påvirker antall asylmottak pasienttilstrømmingen til spesialisthelsetjenesten? •Ca 50 % av asylantene vil ha positiv Mantoux test •Ca 1/3 vil ha positiv Quantiferon TB •Konsekvens: 1/3 – ½ av alle asylsøkere må følges opp av spesialisthelsetjenesten

21 Tuberkulosebehandling ved sykehusene i Helse Nord

22 Tuberkulosebehandling ved sykehusene i Helse Nord i perioden 2004-2009 Antall tilfelle År

23 Tuberkulosebehandling ved sykehusene i Helse Nord i perioden 2004-2009 År Antall tilfelle

24

25 TB-behandling ved alle sykehus i Helse Nord i 2004-2009 ÅrTb-behandlingForeb TB.2004325.20053412.20062714.20071719.20082965.200965164

26 Personer på forebyggende behandling – Unn Harstad /Narvik fra 2007 - 2009 •2007 - 7 personer (derav 5 asylsøkere/ og 2 norske) •2008 - 42 personer (derav 34 asylsøkere/ flyktninger og 8 norske) •2009 - 64 personer (derav 62 asylsøkere/ flyktninger og 2 norske)

27 Hvordan preger dette hverdagen til TB-koordinatorer •Økt arbeidsmengde •Behandlingsplanmøter har ikke blitt gjennomført i Finnmark pga økt arbeidsmengde •Mer reising ut i kommunene på behandlingsplanmøter •Mindre tid til undervisning / veiledning •Samtidig kreves det mer undervisning i forhold til nye mottak – opplæring i kommunen

28 •Økt henvendelser fra kommunehelsetjenesten •Vi er tilknyttet flere ulike avdelinger •Lang avstand til samarbeidspartnere •Mangel på lungespesialister i Helse Nord, mange vikarleger – krever mye og god opplæring/veiledning fra spesialistene som er der

29 Hvilke ressurser er nødvendig for å håndtere den nye situasjonen •Økt stillings brøk •Tilrettelagt arbeidssituasjon – tilgang på jobb-mobil, bærbar pc, ordnede kontorforhold, oppdatert kontorutstyr •Avsatt tid til å kunne delta på møter med kommunehelsetjenesten; hj.spl, kom.leger, helsesøstre, samt apotek, andre foretak, asylmottak, fengsel og hjemmebesøk

30 - Faglig oppdatering – reise på kurs, møter, TB- samlinger, evt.hospitering - Felles møter i Helse Nord x 2 pr.år - Eget reisebudsjett - Felles arbeidsprosedyrer - Felles undervisningsprogram til kommunene

31 Takk for mæ 


Laste ned ppt "Hva nå? Antall asylmottak og antall pasienter på forebyggende TB-behandling øker i Helse Nord TB-koordinator Ann-Cissel Furø UNN Harstad / Narvik SUSH-møte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google