Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumstilsynets satsning på entreprenørene i petroleumsvirksomheten Entreprenørseminar 7. april 2005 Sigve Knudsen P e t r o l e u m s t i l s.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumstilsynets satsning på entreprenørene i petroleumsvirksomheten Entreprenørseminar 7. april 2005 Sigve Knudsen P e t r o l e u m s t i l s."— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumstilsynets satsning på entreprenørene i petroleumsvirksomheten Entreprenørseminar 7. april Sigve Knudsen P e t r o l e u m s t i l s y n e t

2 Målet med dette seminaret
Dele erfaringer og utfordringer innenfor HMS på tvers av entreprenørenes aktivitetsområder Identifisere viktige HMS utfordringer for entreprenørene I fellesskap diskutere HMS utfordringer og hvordan vi kan løse disse Nettverksbygging Spre informasjon om Ptil til entreprenørene

3 Innhold Litt om Petroleumstilsynet
Bakgrunn for fokus mot entreprenørene Grenseflateutfordringer

4 Ny organisasjon i Petroleumstilsynet
Mål, organisasjon og oppgaver

5 Ptils mål Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

6 Ptils organisasjon Tilsynslag, kontaktpersoner og tilsyns-koordinatorer Fag (6 ledere) Hoved- ledelse (6+presse) Drift og utvikling Rammesetning Petroleumstilsynet skal være en moderne og fleksibel tilsyns- og koordineringsetat

7 Hoved- ledelsen (6 + presse)
Hovedledelsen har ansvar for at Petroleumstilsynet ivaretar oppgavene som er nedfelt i Kronprinsregentens resolusjon, tildelingsbrevet og organisasjonens overordnete mål. Direktør Magne Ognedal Overordnet resultatansvar. Tilsynsdirektør Anne Vatten Tilsynsdirektør Finn Carlsen Vatten og Carlsen deler resultatansvaret for tilsynsvirksomheten i lagene. (Se eget punkt.) Direktør rammesetting, Olaf Thuestad Resultatansvar for regelverksutvikling, herunder samarbeid med partene, og koordinerings- og samarbeidsavtaler med andre myndigheter. (Se eget punkt.) Fagdirektør Øyvind Tuntland Resultatansvar for de seks fagområdene (se eget punkt) og etatens kompetanseutvikling. Organisasjonsdirektør Gerd Randi Kaland Ansvar for resultat, personell og kompetanse-utvikling i området drift og utvikling.(Se eget punkt.) Strategisk informasjonsrådgiver, Inger Anda Informasjonsrådgiveren/pressetalskvinnen møter i hovedledelsen og har ansvar for prosjektet Strategisk informasjon.

8 Rammesetting har ansvar for følgende områder:
- Regelverksutvikling og standardiseringsarbeid. - Samarbeid med andre lands myndigheter og overordnet departement innenfor området rammesetting. - EØS-innarbeidelse og fortolkningspraksis. - Utvikling av samarbeids- og koordineringsavtaler. - Håndtering av høringssaker tilknyttet rammesetting.

9 Drift og utvikling Drift og utvikling
- Ansvar for driftsoppgaver med både eksterne og interne kunder og mottakere. - Fag og produkt ses under ett. Drift og utvikling Følgende lag er (foreløpig) organisert under denne enheten: Samfunnskontakt (Personalansvar: Inger Anda) Nettinfo Bibliotek Dokumentsenter (arkiv) Elektronisk saksbehandling Systemutvikling Kantine Personal og organisasjon og bedriftshelsetjeneste Økonomi Intern sikring (Områdeleder: Jorunn Romsbotn)

10 Fag Petroleumstilsynet er inndelt i seks fagområder med egne ledere for hvert område. 1. Bore- og brønnteknologi Fagleder: Stein A. Tonning 2. Prosessintegritet Fagleder: Torleif Husebø 3. Konstruksjonssikkerhet Fagleder: Helge I. Vestre 4. Logistikk og beredskap Fagleder: Svein Anders Eriksson 5. Arbeidsmiljø Fagleder: Sigvart Zachariassen 6. HMS-styring og juss Fagleder: Ingrid Årstad Fag

11 Tilsynslag, kontaktpersoner og tilsynskoordinatorer
- Lagene innen tilsyn er organisert i forhold til seks aktørgrupper. - Kontaktpersonene arbeider i lagene og er faste kontaktpunkter for sine definerte aktører. - Tilsynskoordinatorene arbeider også i lagene. De har produktansvaret og formell vedtaksmyndighet. 1. Entreprenører Kontaktperson: Elin Witsø Tilsynskoordinator: Sigve Knudsen 2. Flyttbare innretninger og boreentreprenører Kontaktperson: Janne Lea Svensson Tilsynskoordinator: Ingvill Hagesæther Foss 3. Statoil og Gassco Kontaktperson: Johnny Gundersen Tilsynskoordinator: Mona Haugstøyl 4. Norsk Hydro og Shell Kontaktperson: Jan B. Wang Tilsynskoordinator: Hanne Etterlid 5. Øvrige operatører og rettighetshavere Kontaktperson: Bård Christian Jensen Tilsynskoordinator: Kjell Marius Auflem 6. Landanlegg Én kontaktperson for hvert anlegg. Tilsynskoordinator: Einar Ravnås Tilsynslag, kontaktpersoner og tilsyns-koordinatorer

12 Tilsyn med entreprenører - bakgrunn
Rammeforskriften § 5 - Ansvar etter denne forskriften: Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomheten, er ansvarlig etter denne forskriften og forskrifter som er fastsatt i medhold av den. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd. Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

13 Bakgrunn for fokus på entreprenører
St.meld.nr.7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Erfaringer fra tilsynet Erfaringer med samarbeidet med rederne Behov i næringen for direkte kontakt mellom entreprenør og Ptil Mange av de som jobber offshore i petroleumsvirksomheten er entreprenøransatte (60% offshore) Trend i retning av nye samarbeidsmodeller og driftskonsepter Behov for helhetlig oppfølging av alle aktørene

14 ”Entreprenørene løfter petroleumsvirksomheten”
Visjon ”Entreprenørene løfter petroleumsvirksomheten”

15 ”Utvikle og operasjonalisere tilsyn og rådgivning mot entreprenører
Vårt mål - vi skal: ”Utvikle og operasjonalisere tilsyn og rådgivning mot entreprenører i petroleumsvirksomheten for å ivareta en helhetlig oppfølging av aktørene i virksomheten”

16 Planlagt aktivitet mot entreprenører i 2005
Samle informasjon – bli kjent Møter med de største aktørene Seminar i Ptil 7. april – alle typer entreprenører Tilsynsaktiviteter som gjennomføres via operatør Tilsyn med enkelte entreprenørselskaper Hendelsesoppfølging Rådgivning Hovedprioritet i 2005: Vedlikehold og Modifikasjon

17 operatør – entreprenør – underleverandør - grenseflater
Overordnet ansvar Rammesette OPERATØR Land Offshore grenseflate ENTREPRENØR A ENTREPRENØR B grenseflate Styre grenseflate grenseflate UNDER- LEVERANDØR A UL B UL C grenseflate grenseflate grenseflate Utføre

18 Det var det …… …… spørsmål?


Laste ned ppt "Petroleumstilsynets satsning på entreprenørene i petroleumsvirksomheten Entreprenørseminar 7. april 2005 Sigve Knudsen P e t r o l e u m s t i l s."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google