Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND"— Utskrift av presentasjonen:

1 LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND
Formålet med presentasjonen: En kort innføring i prinsipper Distance sampling Forskjellen i forhold til andre metoder gir Distance programmet et estimat på antall fugl / km2 Klikk for neste 1

2 VIKTIGE PRINSIPPER I DISTANCE
Vi må finne alle på eller i nærheten av linja. Alle observasjoner skal skje med utgangspunkt fra linja, målinger skal måles horisontalt og vinkelrett fra linja. Ettersom avstanden fra linje øker, vil muligheten til å gjøre observasjoner minke. Vi er knyttet til denne linja, utgangspunktet for våre observasjoner skal være ut i fra denne linja, alle målinger skal skje ut fra denne, noen få unntak (Løpestreng ?) Uansett hva vi da prøver å observere vil det bli vanskeligere å gjøre observasjoner jo større avstanden blir fra linja. Jo større objektet vi observerer er, jo lengre kan vi se det. En stor elg kan sees på lengre avstand enn en elgkalv. Sjøl en stor elg ser liten ut på 500 meter. Dette er slik det fungerer i praksis og det er dette prinsippet Distence programmet er utformet etter. Det er viktig at alle forstår dette prinsippet. Vi må finne alle på (0 meter) eller i nærheten av linja. I de videre beregninger vil dette antallet bli regnet som 100 %. Hva er nærheten av linja. Søksbredde: meter meter Klikk for neste 2

3 VIKTIG PRINSIPP I DISTANCE Finne alle på eller i nærheten av linja
Antall observasjoner på eller i nærheten av linja blir regnet som 100%. Høyden på søylene viser antall observasjoner på de forskjellige avstander. Programmet beregner en utjevningskurve som viser hvor stor del av bestanden vi finner på de forskjellige avstander. På denne illustrasjonen viser kurven, som vi kaller en Oppdagbarhetskurve at vi på 100 meter avstand finner i underkant av 40 % av hva vi fant på linjen. Klikk for neste 2011 3

4 Oppdagbarhetskurve Viktige faktorer: Terreng beskaffenhet Vegetasjon
Størrelse på kull Værforhold under taksten Kvalitet på hund Tilstrekkelig antall observasjoner Tidspunkt på dagen Terreng og vegetasjon vil være det samme fra år til år forutsatt at man går de samme linjene. Mannnskapenes dyktighet kan forbedres gjennom skolering og motivering for å gjøre en god jobb. Observasjoner fra flere år kan slåes sammen som grunnlag for å lage en oppdagbarhetskurve. Se også bilde : 28 Dyktighet hos mannskap Fordeling av antall observasjoner på de forskjellige avstander /intervall Klikk for neste Oppdagbarhetskurven vil være spesifikk for det enkelte område 2011 4

5 Observasjoner Det er koordinatene til dette punktet som skal noteres ned på skjema. Vegetasjonen på en radius på 10 meter fra dette punktet som skal beskrives under rubrikken vegetasjon på skjema. Eventuelle ”gjenliggere” føres inn på samme observasjonen. Etter at informasjon er notert ned på skjema (eller i en notisbok) er det tid for å gå videre.. Kullet skal ikke telles mer enn en gang. En mulig feilkilde i takseringsarbeidet er dobbelt- telling. Det er opp til takstmannskapet å vurdere dette. Hvis det ikke var perfekt hundearbeid,- ikke følg etter kullet for å få en ny situasjon for hunden ! Trening av hunden er en bonus ved taksering. Trening av hund må ikke bli hovedsak under takseringen. Det er der hvor kullet / fuglen første gang blir observert som det skal måles avstand til . Rypekull kan ligge spredt utover i et område. Det er opp til mannskapene, kanskje først og fremst hundefører og bestemme et sentrum,-midt punktet ut fra hvor rypene/skogsfugl var når de ble oppdaget. Avstanden fra linja skal måles til dette punktet. Hunden må avslutte arbeidet, roes ned. Ikke la hunden fortsette søket når du fører skjema. Klikk for neste 2012 5

6 Passering av hinder Ved små avvik (når du vet du forlater linja) tas observasjonene med, avstand måles til der linja går. Vi finner avstanden til linja ved hjelp av GPS. Ved store hinder må vi gå rundt. Avslutt takseringen, start på nytt på andre siden. Det vil si: de observasjonene vi gjør på veien rundt hinderet noteres ikke ned . (Store hinder er også noe man må ta hensyn til ved utlegging av linjer) Klikk for neste 2011 6 6

7 Gjennomføring Ved observasjon :
Roe ned hunden, mål avstand vinkelrett ut til observasjonen, noter aktuelle data, gå tilbake til linjen. Fortsett takseringen Klikk for neste 2011

8 Viktige begrep Oppdagbarhetskurve Effektiv stripebredde
Hvor stor del av bestanden du kan regne å finne på de forskjellige avstander. Hvordan fordeler obs. seg på forskjellige avstander fra linja. Effektiv stripebredde Den avstand fra linja der vi har oversett like mange, som vi finner fra denne avstanden og ut, benyttet søksbredde i beregningene. Klikk for neste 2011 8

9 Effektiv stripebredde
Den effektive stripebredden = Den avstand fra linja der vi har oversett like mange som vi finner fra denne avstanden ut til den totale bredden. Hvis vi hadde funnet alle individer ville vi hatt total antall innen det gule rektangelet. (totaltakst) Men, vi finner bare den del av bestanden som er under den røde linjen Antall før effektivstripebredde Antall etter effektiv stripebredde 147 meter Klikk for neste 2011 9

10 Effektiv stripebredde
Antall etter effektiv stripebredde Antall før +Antall etter =Totale antall Vi har nå en stripe som er 147x2 = 294m bred Antall før effektivstripebredde Lengden er = summen av lengden på alle linjene Antall etter effektiv stripebredde 147 meter 2011 Klikk for neste 10

11 Effektiv stripebreddede
Totalt antall ryper innen arealet Total lengde taksert Ryper/areal = 120 ryper/ 4 km2 = 30/km2 90 ryper/ 3 km2 = 30/km2 Ved mindre stripebredde vil vi få færre antall observasjoner, arealet vil bli mindre, men tettheten kan bli den samme Klikk for neste 2011 11

12 Distance sampling- en oppsummering
Prinsipp: Etter som avstanden fra linja øker, minsker mulighetene for å gjøre observasjoner All observasjon skal skje med utgangspunkt fra linja Måle avstand vinkelrett fra linja til observasjonen. Ved avstander ut til meter må avstanden skrittes, eller måles med måleband. Avstandsmåler kan brukes På større avstander kan GPS benyttes. På eller i nærheten av linja må alle finnes Klikk for neste 2011 12

13 Ingen interesse for sau eller rein
KRAV TIL HUND Voksen og erfaren Ingen interesse for sau eller rein Samarbeidsvillig Ro i oppflukt Mestre vanskelige forhold Klikk for neste 2011 13

14 Krav om premierte hunder for å utføre taksering har vært diskutert i de fleste år takseringen har foregått. Premiering er et vidt begrep, med store variasjoner med hensyn til krav innen de forskjellige premieringsklasser. "Rypeforvaltningsprosjektet” har ikke stilt krav om noen premiering, men en voksen erfaren hund som er godt dressert. Diagrammet viser små forskjeller. Oppflukt Jaktpremiert %-vis av oppflukt Ikke jaktpremiert 1 Stand 77 65 2 Støkt av hund 20 30 3 Støkk av taksør 2 2,5 4 Annet 1 Klikk for neste 2011 14

15 Kvalitetsikring av data.
Det er kvaliteten på ekvipasjen som bestemmer kvaliteten på innsamlet data Innsamling av data må skje etter de prinsipper som gjelder for Distance programmet Under hvilke forhold taksten skjer, unngå ekstreme forhold Kvaliteten på innsamlet data bestemmer hvor riktig sluttresultatet, beregningene blir. Klikk for neste 15

16 EN OPPSUMMERING AV BETINGELSER SOM MÅ VÆRE OPPFYLT
Alle observasjoner skal skje fra linja. Vi må finne alle på linja. Alle målinger skal skje vinkelrett fra linja. Etter hvert som avstanden fra linja øker minker muligheten for å gjøre observasjoner Klikk for neste 2012

17 Kanskje for få data? Klikk for neste

18 Nok data, dårlig måling, avrundet til nærmeste 5 meter
Klikk for neste

19 Data fra 4 år Her har vi ikke fått med –ALLE PÅ LINJA Klikk for neste

20 Klikk for neste

21 Hvis vi går på linja, er det ikke logisk at vi finner mest på 70 – 90 meter !
Dette er ikke bra ! To hunder-hundeførere som har gått i ”passe avstand” fra hverandre ? Linjen er i virkeligheten ute på meter? Klikk for neste

22 Her kan Alle på linja være overdrevet
Her kan Alle på linja være overdrevet. Lett å trekke avstandene mot linja, for å oppfylle kravet. Klikk for neste 2012

23 For mer informasjon,tilbake til:
Eller ta kontakt ! Håkon Solvang Maria Hörnell-Willebrand 2011


Laste ned ppt "LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google