Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008
03/04/2017 PETS 2008 I Arendal og Langesund PRESIDENTROLLEN - erfaringer fra mitt guvernørår sett i lys av Rotary i et framtidsbilde.

2 Rotary Shares!!! DG Laila Lerum PETS 2008

3 Make Dreams Real !!! DG Laila Lerum PETS 2008

4 Klar til oppstart!!! DG Laila Lerum PETS 2008

5 03/04/2017 DG Laila Lerum PETS 2008

6 Vi deler av våre ressurser Vi deler av våre midler
Rotary Shares!!! ROTARIANERE DELER Vi deler av vår tid Vi deler av våre ressurser Vi deler av våre midler Vi deler vår omtanke Vi deler vår kjærlighet DG Laila Lerum PETS 2008

7 DISTRIKT 2290 Vestfold – Telemark - Aust-Agder - Vest-Agder
1.7.07: 46 klubber 2033 medlemmer hvorav 261 kvinner pr 1.7.08? DG Laila Lerum PETS 2008

8 03/04/2017 PRESIDENTVERVET

9 “ Syner/ drømmer” – Make Dreams Real
OPPGAVE; Tenk tilbake på alle de presidentene som din klubb har hatt i din medlemskapstid…. Hvem er den beste presidenten som din klubb har hatt? Hva kjennetegnet hans/ hennes presidentskap? DG Laila Lerum PETS 2008

10 “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes
kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” Livergood DG Laila Lerum 10 PricewaterhouseCoopers PETS 2008

11 Forutsetninger for at du skal bli en god PRESIDENT:
03/04/2017 Forutsetninger for at du skal bli en god PRESIDENT: At du virkelig definerer deg som president/ klubbens leder At du har vilje og evne til å lære At du er tydelig og synlig og mest mulig til stede på møtene DG Laila Lerum PETS 2008

12 Ledelse/ Presidentrollen
03/04/2017 Ledelse/ Presidentrollen Å være president er grunnleggende annerledes enn å være vanlig rotarymedlem Kjernen i lederskap er resultatansvar En leder er en som ikke skylder på folk som ikke fyller verva sine men går inn og veileder/ reorganiserer Ledelse/ presidentskapet er et personlig prosjekt At du har hele ansvaret fritar ikke komiteledere for ansvar At du leder en frivillig organisasjon er noe annet enn å være leder på arbeidsplassen Det føles urimelig å bli stilt til ansvar når du ikke disponerer de nødvendige virkemidlene som mange kaller tid - men slik er presidentskapets natur DG Laila Lerum PETS 2008

13 Dilemmaer i ledelse/ presidentrollen
03/04/2017 Dilemmaer i ledelse/ presidentrollen Å ha et nært forhold å holde passende avstand. Å kunne gå foran å holde seg i bakgrunnen. Å vise medlemmene tillit følge med. Å være tolerant vite hvor tingene skal stå. Å tenke på klubben på AG -området / distriktet Å kunne planlegge rotaryåret være fleksibel, få mer dynamikk i klubbarbeidet DG Laila Lerum PETS 2008

14 ROTARY SHARES! Krav til en god visjon:; MAKE DREAMS REAL!!!
Skal vise en retning Skal virke inspirerende, skal gi energi Skal være forpliktende Skal fortelle oss hvorfor vi er medlemmer i Rotary DG Laila Lerum PETS 2008

15 Rotary i vekst – for å gagne andre
Rotary i Norge mot 2010 Visjon Rotary i vekst – for å gagne andre Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre. DG Laila Lerum PETS 2008

16 Mål Et mer aktivt Rotaryliv
Rotary i Norge mot 2010 Mål Et mer aktivt Rotaryliv Gjennom: Engasjement Entusiasme Forpliktende holdning DG Laila Lerum PETS 2008

17 Etasjene i et velfungerende gruppehus/ en veldreven Rotaryklubb
Kreativitet Medlemskapsutvikling, Klubbutvikling og prosjekter Klubbmiljø/ Kameratskap Relasjoner System: Planer, rutiner, arbeidsmåter Administrasjon/ CLP, Program Felles plattform Visjon, verdier, Rotarys formål 4-spm prøven mm DG Laila Lerum PETS 2008

18 Lytte til klubbenes ståsted og behov Få fram klubbens sterke sider
FOKUS i alt arbeid med klubbene 2007/2008; Være til NYTTE – Lære Rotarykoden bedre Dele innad og utad Implementere CLP og Rotarys strategiplan 2010 Motivere til og hjelpe til med prosjektarbeid og medlemskapsutvikling – øke og spre aktivitet Dette gjøres ved:; Lytte til klubbenes ståsted og behov Få fram klubbens sterke sider Motivasjon til økt aktivitet og medlemskapsutvikling Få fram Rotarykunnskap som gir økt forståelse og innsats DG Laila Lerum PETS 2008

19 Besøkt alle klubber I distriktet 1 dobbelt besøk pr AG- område
GUVERNØRBESØK Besøkt alle klubber I distriktet 1 dobbelt besøk pr AG- område Rapporter ut på mail Tilbakemeldinger undervegs og Evaluering av Midtvegs- presidentsamlingen i januar sa noe om hvor vidt presidentene var fornøgd med distriktsorg DG Laila Lerum PETS 2008

20 Effektive og veldrevne rotaryklubber
Vedlikeholder og øker medlemsstokken Gjennomfører service prosjekter Støtter opp om TRF (The Rotary Foundation) Utvikler ledere til arbeid på distriktsnivå nivå DG Laila Lerum PETS 2008

21 Rotary i Norge mot 2010 ROTARY mot år 2010
En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer Vennskap Etikk Utveksling av yrkeserfaring Arbeide for internasjonal fred og forståelse DG Laila Lerum PETS 2008

22 Samarbeid og samspill mellom Guvernør og presidentene
Distrikts- guverør Presidentene Innsats: AG-gruppen Komitelederne Distriktsrådet DG Laila Lerum PETS 2008

23 Erfaringer; PLATTFORM
God respons på at guvernøren vektla Rotarys opprinnelige ide Mange presidenter hadde laget Introduksjonsforedrag for sitt presidentår bygd på PETS-presentasjonene Noen få klubber er som “folkeakademi” For liten vekt på conneted thinking - deling av kompetanse yrkesmessig Høy bevissthet om Rotarys strategi mot år 2010 Stigende oppmerksomhet og interesse for internasjonalt arbeid DG Laila Lerum PETS 2008

24 Alle klubber hadde sendt inn Klubbens mål og plan for året
Erfaringer; STRUKTUR Alle klubber har nå innført CLP, men noen strever med å gjøre den dynamisk. Har ikke forstått matriseprinsippet fullt ut. Alle klubber hadde sendt inn Klubbens mål og plan for året Ca 1/3 av klubbene er i gang med 3-årsplaner Gjenninnføring av 3- minutter i flere klubber Mange klubber har veldig gode strukturer over tid, og I disse klubbene er det få som slutter De fleste har laget nye vedtekter og har registrert klubben i Brønnøysund Mange klubber har forbedret hjemmesiden sin Klubber med høy grad av skriftlighet er mest velfungerende DG Laila Lerum PETS 2008

25 Erfaringer; RELASJONBYGGING
Kameratskapsidealet står høgt 3 klubber har egne visehefter Klubber som satser på klubbmiljøet lykkes med medlemskapsutvikling Noen klubber har for stort fokus på kameratskap som går ut over “service above selv” og prosjekter utad DG Laila Lerum PETS 2008

26 Erfaringer; KLUBBUTVIKLING, prosjekter, medlemskapsutvikling
Veldig varierende innsats innen prosjekter Rotaract tar tid , men øker innsatsen i Grenland over påske Ungdomsutveksling på veg opp igjen? Telemark må på banen Stor glød i klubber som er villige til å gjøre noe ekstra som Mandal og Flekkefjord 2 klubber uten kvinner og flere klubber med få kvinner Medlemskapsutvikling, stor innsats pt Pr nå “beste” kun 7 av 20 I vekst, men vi kommer utover våren I større grad prosjektutvikling/ god hjelp fra TRF- komiteen DG Laila Lerum PETS 2008

27 DG Laila Lerum PETS 2008

28 03/04/2017 Dilemmaer i ledelse: Hvordan balansere de harde og myke ledelseselementene? Stille klare krav Måle/vurdere Korrigere for dårlig praksis Bruke styringsrett Være beslutningsdyktig Ha tydelig strategi og klare mål Håndtere og løse konflikter Etterspørre resultater Se, bry seg om Gi ros Praktisere reell medbestemmelse Gi handlingsrom Vise tillit Delegere ansvar og myndighet Ha dialog Levendegjøre visjon og verdier Harde lederelementer Myke lederelementer DG Laila Lerum PETS 2008

29 Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum
03/04/2017 MEDLEMSKAPSUTVIKLING/ REKRUTTERING av nye medlemmer. Identifisere mulige medlemmer!!! Lage et aksjonsprogram for det!!!!

30 03/04/2017 Medlem skaffer medlem DG Laila Lerum PETS 2008

31 Rotary i Norge mot 2010 Mål pr 1.7.2010
Medlemstall økes til medlemmer Kvinneandel minst 20 % God aldersfordeling der kvalitet og aktive medlemmer er viktigere enn alder. DG Laila Lerum PETS 2008

32 Motivere handler om MOT
03/04/2017 Å motivere…. Motivere handler om MOT Om å tørre, eksponere seg, være modig, ta sjansen! DG Laila Lerum PETS 2008

33 Motivere handler om IVER
03/04/2017 Å motivere…. Motivere handler om IVER Brenne for noe, ha engasjement, begeistre, inspirere DG Laila Lerum PETS 2008

34 Motivere handler om MOTIV
03/04/2017 Å motivere…. Motivere handler om MOTIV Drivkraft, forventninger om resultat, belønning DG Laila Lerum PETS 2008

35 MOTIVERE Kjennetegn på ledere som er dyktige til å Gir medarbeiderne
03/04/2017 MOTIVERE Gir medarbeiderne tilstrekkelig og relevant informasjon Gir medarbeiderne handlingsrom Legger til rette for medarbeidernes faglige og personlige utvikling Er i yrkessammenheng en god rollemodell Kjennetegn på ledere som er dyktige til å Gir medarbeiderne nødvendig støtte og konstruktiv tilbakemelding Skaper kultur for engasjement, humør og trivsel i jobben Korrigerer uakseptabel praksis Verdsetter ekstra innsats og måloppnåelse DG Laila Lerum PETS 2008

36 Endingsledelse Kilder til tap av energi!
03/04/2017 Endingsledelse Vi er så gode til å lage MOTFORESTILLINGER. Må bli flinkere til å lage FORESTILLINGER!!! Kilder til tap av energi! alminnelig forvirring misforståelse følelsesmessig utlading tap av energi tap av nøkkelpersonell tap av initiativ svekket tiltro til ledelsen og behov for syndebukker Etterspørselen etter INFORMASJON er uoverstigelig. Organisatorisk avlæring må til før / sammen med innlæring. DG Laila Lerum PETS 2008

37 Å lede virksomheten inn i framtida
03/04/2017 Å lede virksomheten inn i framtida Omstilling øker sårbarheten, både hos den enkelte og i organisasjonen. Å lede FORTIDA – sørg over tapene Å lede NÅTIDA – reduser utsikkerheten Å lede FRAMTIDA – skap positive visjoner Få tak i DRIVKREFTENE Minimalisere MOTKREFTENE Ønsket situasjon Nåsituasjon MOTKREFTER DRIVKREFTER DG Laila Lerum PETS 2008

38 forutsigbarhet blir borte Kontroll og forutsigbarhet gjenvinnes
03/04/2017 Endringsprosess: Nå- situasjon Ønsket situasjon Endringsfase Skape selvfølelse/selvtillit Gi anerkjennelse La folk mestre Skape resultater Kontroll og forutsigbarhet blir borte Kontroll og forutsigbarhet gjenvinnes Kilde: Lewin & Beckhard DG Laila Lerum PETS 2008

39 03/04/2017 Selv når krav om endring møtes med entusiasme, kan motstanden komme når folk forstår hva endringene innebærer Nå- tilstand Ønsket tilstand Forståelse Noen snur: Blir mot endring Skjult motstand Åpen sabotasje Entusiasme Forpliktelse Interessentkommunikasjon er viktig for å sikre aksept DG Laila Lerum PETS 2008

40 Håndtere endringsmotstand Ulike forventninger og følelsesreaksjoner på endringskrav må takles og styres for å unngå negative oppfatninger av endringen 03/04/2017 Aktiv Sinne Aksept Forhandling Urokkelighet Utprøving Fornekting Apati Passiv Tidsforløp DG Laila Lerum PETS 2008

41 Hva betyr endringsledelse i Rotarysammenheng?
03/04/2017 Hva betyr endringsledelse i Rotarysammenheng? Endringsledelse = å lede medlemmene gjennom en endring Består av: Skape endringsevne ved hjelp av fakta og emperi Skape motivasjon ved økt Rotarykunnskap Håndtere endringsmotstand og aktivisere medlemmene Oppnå forankring og eierskap og drive for Rotary Skjer på en planlagt og strukturert måte gjennom bestemte steg Overordnet mål: Skape et aktivt og tidsmessig rotarymiljø som titrekker seg nye og yngre yrkesaktive medlemmer DG Laila Lerum PETS 2008

42 LÆREPUNKTER til Presidentene fra mitt guvernørår;
Å lede en frivillig organisasjon er noe annet enn å lede I jobb Vanskelig med møtepunkter på fritiden Erfaringsdeling mellom klubber er viktig Dynamikk inn i opplæringsaktivitetene Godt lederskap fra guvernørens og presidentenes side er viktig Guvernøren må by på Rotarys eksistensberettigelse og peke på Rotarys komparative fortrinn ift Lions, Losjer mm Vise fram gode eksempler fra klubbene gir drive Økt kunnskap om Rotary og innsikt i det globale arbeidet gir motivasjon i arbeidet. Jobber videre med Meldemskapsutvikling DG Laila Lerum PETS 2008

43 Våre framtidige rotarianere;
03/04/2017 Våre framtidige rotarianere; GSE Fredsstipendiater Ambassadörsstipendiater DG Laila Lerum PETS 2008

44 03/04/2017 Si JA til Rotary DG Laila Lerum PETS 2008


Laste ned ppt "Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google