Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siw Denné og Tove S. Christiansen Enhet ungdom, kultur og nærmiljø og Salto koordinator - samarbeidspartnere til skolene i Bydel Stovner Erfaringer knyttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siw Denné og Tove S. Christiansen Enhet ungdom, kultur og nærmiljø og Salto koordinator - samarbeidspartnere til skolene i Bydel Stovner Erfaringer knyttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siw Denné og Tove S. Christiansen Enhet ungdom, kultur og nærmiljø og Salto koordinator - samarbeidspartnere til skolene i Bydel Stovner Erfaringer knyttet til gjennomføring av tiltaket Unge & Rus på Skole A og B

2 Våre problemstillinger
Skolene bruker ulike lærere hvert år i gjennomføringen av programmet. For liten kompetanseoverføring fra år til år? Hvordan koble tidligere praksis på foreldremøter med politi og uteteam til Unge & Rus? Involvering og deltagelse på foreldremøtene til Unge & Rus Deltagelse i 9.trinn program med fokus på ØPP Vi stilte spørsmål om det ville være noen forskjell mellom de to skolene på bakgrunn av foresatte med ulik etnisk opprinnelse

3 Fakta om skolene og bakgrunn
Skole A: Ungdomsskole ved skogkanten i terasse- og rekkehus boligområde, Innsikt2 skole, 90 elevdatamaskiner trådløst internett i alle rom, knyttet til fiberoptisk kabel, 294 elever inkl. en mottaksklasse, ca 33 tilsatte. Majoriteten av elevmassen er minoritetsspråklige. Samarbeid uteteam, helsesøster og politi. Skole B: 3-4 parallells ungdomsskole med 255 elever Ca 30 tilsatte, i et lite skogholt, i villa- og rekkehusbebyggelse. Ca 15% minoritetsspråklige og vel 15 forskjellige morsmål er representert. Samarbeid uteteam, helsesøster og politi.

4 Planlegging og forarbeid
Bydel Stovner: Møte med 8. trinn lærere på skole B samt fjorårets lærere vedr. Unge & Rus og kompetanseoverføring og erfaringer ved fjorårets gjennomføring.* Invitasjon til gruppelederopplæring på Haugenstua scene til 5 ungdomsskoler – gjennomføring for angjeldende skoler Bestilling av Unge & Rus materiell (T-skjorter og brosjyrer på ulike språk)

5 Skole B 04.12.08 – skriv fra skolen om deres opplegg:
Før jul skriver elevene søknad om å bli gruppeledere Kontaktlærere plukker ut aktuelle elever Skolen ønsket gruppelederopplæring i uke 6 Gjennomføring på skolen uke 2 timer pr uke = 18 timer Skolen valgte ut egne Unge& Rus foreldrekontakter Foreldremøte 5. mars – holdninger og utkast til kontrakt * Foreldremøte 14. mai med elever – diskusjon og ferdigstille kontrakt*

6 Skole A Intern organisering:
2 lærere som lærerkoordinatorer, samt sosiallærer, 6 elever ble plukket ut til gruppelederopplæringen. De ble ”mellomledere” + 20 gruppeledere i tillegg Valgte å ha kun ett foreldremøte etter gjennomføring, med elever og foresatte Satte av 2 dager (9. og 10. feb. - ca 14 timer)

7 Gruppelederopplæring på Haugenstua scene
05. Februar kl 9-12 med pizza som lunsj 25 gruppeledere fra skole B og 1 lærer 6 gruppeledere og 3 lærere fra skole A Program: Bydelens ansvar: Presentasjon og bli kjent lek Quiz om Unge & Rus Presentasjon av programmet på storskjerm på Internett Utprøving av gruppearbeid med en av oppgavene fra Unge & Rus Skolenes ansvar: Ansvarlige lærere presenterte hva det vil si å være gruppeleder og gjennomgang av de ulike temaene i programmet Gjennomgang av videre framdrift på de enkelte skoler - gruppesammensetning - foreldremøter

8 Skole A – gjennomføring hentet fra rapport fra sosiallærer*
6 gruppelederne gjorde en kjempejobb Godt arbeid med gruppeinndeling Gode diskusjoner og refleksjoner Fagene norsk, samfunnsfag og matematikk, samt estetiske utfordringer vedr. utforming av veggavis (kunst og håndverk) Naturfag: fakta om bruk av alkohol Trigging av den enkeltes evne til formulering av egne meninger og evne til å lytte Mellomlederne hadde ekstraansvar for en stor spørreundersøkelse som involverte alle elevene ved skolen

9 Quiz – Unge & Rus – Bydel Stovner
Hvem hadde ideen om at ungdom og rus skulle diskuteres og arbeides med? A: Elevrådet på Majorstua B: Ungdomsrådet i Oslo C: Utdanningsetaten Hva er hovedmålene med Unge & Rus? A: Utsette alkoholdebut og redusere eksperimentering med alkohol B: Ikke bli kriminell C: Ikke begynne å røyke eller drikke I 2006 utførte NOVA en omfattende undersøkelse hvor bruk av rusmidler var et av temaene. Samtlige elever i Oslo skolen 9., 10. og 1. vgs. ble spurt om de hadde drukket seg tydelig beruset sist år. I hvilken bydel tror dere det var flest unge som hadde drukket seg tydelig beruset? A: Nordre Aker B: Frogner C: Bjerke Hvor mange prosent av ungdommene tror dere det gjaldt i Bydel Stovner? A: 30 % B: 25,7% C: 18% (øverst er bydeler der ungdom drikker mest, nederst er bydeler der ungdom drikker minst)

10 Det er 15 bydeler i Oslo, hvor tror du Bydel Stovner havnet på listen?
A: helt nederst B: nest øverst C: 4. Nederst Skal foreldrene også være med på Unge & Rus? A: Nei B: Det er valgfritt C: Ja Skal Unge & Rus foregå i alle klassetrinn på ungdomsskolen? A: Ja, både på 8., 9. og 10 trinn B: Bare i 8.trinn C: Både 8. Og 9. Trinn Hvor mange ungdommer i alderen år bor det i Bydel Stovner? (Jan 2007) A: 739 ungdommer B: 1720 ungdommer C: 1168 ungdommer Hvilken av påstandene nedenfor er riktige: (Ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2006) A: jenter drikker mer enn tidligere og drikker seg oftere fulle B: flere unge begår kriminelle eller antisosiale handlinger C: ungdom ruser seg mer både på alkohol og narkotika Hva er gjennomsnittsalderen for første gangs bruk av alkohol (øl) i Oslo? A: 16 år B: 13 år C: 14 år

11 Gjennomføring – bydelens deltagelse*
Ønske fra skole A om at gammel modell med helsesøster, politi og uteteam skulle delta. Dette resulterte i eget møte med sosiallærer, uteteam og oss om praktisk gjennomføring av foreldremøtet. Presentasjon av ØPP (Ørebro Preventions Program) – forskningsbasert modell om betydning av foresattes restriktive holdninger Presentasjon av foreldregruppeoppgavene fra skole B – diskusjonstemaer fra 1. foreldremøte Tips om at elevene selv kan invitere til foreldremøte

12 Emner/diskusjonstemaer på foreldremøtene - forskjellig form utfra foreldregruppene
Skole B: Overskrifter: Kjøp av alkohol til mindreårige Innetider Varsling – åpendialog Motta/ivareta egne/andres barn som er beruset Oppfølging av barnets avtaler, fester, overnatting etc. Andre holdninger, grenser eller emner Skole A, eks: Hva synes dere om at andre kjøper alkohol til en som ikke er gammel nok til å handle selv?

13 Evaluering med gruppelederne og lærerne
Brev til 4 skoler – invitasjon til evaluering av Unge & Rus, samt eget brev til foresatte om ”Les Miserable” forestilling med svarslipp 7. Mai kl 9-12 i BU-sal, bydelsadm. Deltagelse på evalueringen: Få fra skole B og A pga tentamen, flere fra skole C, Ca 20 elever og 3 lærere

14 Hei Brev – invitasjon til skolen og gruppelederne:
Nå har vi gjennomført Unge & Rus programmet på skolen, og vi inviterer til en felles evaluering TORSDAG 7. MAI KL 9 – i BU- salen, Bydelsadministrasjonen Bydel Stovner Karl Fossums vei 30 Program: Kl 9.00 Velkommen Utfylling av evalueringsskjema – individuelt – samles inn Plenum: Hva er bra med Unge & Rus? Hva lærte vi? Hva kunne vært gjort annerledes? Presentasjon av gruppearbeid – ett innslag fra hver skole (dere velger) Organisering av teaterbesøk, praktisk info Kl – Lunsj Kl Takk for i dag – sees i byen! Vi ønsker tilbakemelding i mail på hvor mange elever og lærere som kommer fra hver skole til evalueringen og teaterbesøket, e-post Vedlagt forslag til brev til foresatte angående teaterbesøket. Elevene skal selv møte opp på Oslo Nye Teater v/ inngangen kl Der deles billettene ut. Vel møtt! Med vennlig hilsen Siw Denné og Tove S. Christiansen

15 Unge & Rus – Gruppeleder-evaluering – våren 2009*
1) Navn kl Skole B 2) Da vi gjennomgikk oppgavene ved å være gruppeleder, la vi vekt på en del ting vi skulle huske på. Svar fra 0-4 på om du lykkes i punktene nedenfor, sett tallene bak setningen: 0 = vet ikke1= lykkes dårlig- 2 = lykkes litt- 3 = lykkes ganske bra -4 = lykkes meget bra Jeg fikk til samarbeidet med læreren om planlegging og gjennomføring av Unge & Rus 28,6% - lyktes litt, 19% lyktes ganske bra, 52,4% lyktes meget bra Jeg greide å gjøre meg kjent med målene for Unge og Rus 14,2% lyktes dårlig, 28,6% lyktes litt, 28,6% lyktes ganske bra, 28,6% lyktes meget bra Jeg visste hvilke oppgaver som skulle løses i gruppen hver gang 4,8% lyktes dårlig, 38% lyktes litt, 38% ganske bra, 19% lyktes meget bra Jeg sørget for at oppgavene ble fordelt mellom gruppens medlemmer 4,8% lyktes dårlig, 19% lyktes litt, 33,3% lyktes ganske bra, 47,6% lyktes meget bra Jeg fikk til å lede diskusjonene i gruppen og sørget for at alle fikk mulighet til å delta aktivt 4,8% lyktes dårlig, 14,2% lyktes litt, 47,6% lyktes ganske bra, 33,3% lyktes meget bra Jeg fikk gruppen til å holde tidsfristene 9,5% lyktes dårlig, 33,3% lyktes litt, 42,9% lyktes ganske bra, 14,3% lyktes meget bra Vi ble ferdige til avtalt tid 19% lyktes litt, 38% lyktes ganske bra, 42,8% lyktes meget bra Jeg fikk til å skrive logg 38% lyktes dårlig, 28,6% lyktes litt, 23,8% lyktes ganske bra, 9,5% lyktes meget bra

16 Hadde skolen din 1 eller 2 foreldremøter om Unge & Rus? 2 (21 stk)
I forbindelse med foreldremøtene, har dere diskutert tema alkohol hjemme? Ja 12 / Nei 9 Tror du som gruppeleder at det er fordel med 1 eller 2 foreldremøter? 2 (19 stk) På hvilken måte kan skolen invitere foresatte til foreldremøte, slik at flere kommer? 8 stk: kaffe og kaker, 3 stk: fortelle hvor viktig det er å komme, 3 stk. må sende lapper 3) Hvilke temaer i Unge & Rus synes du gruppen fikk best til: Bruk samme tallskala som ovenfor. Gruppen fikk til arbeidet med Påvirkning gjennom kultur og tradisjoner . 19% lyktes litt, 19% lyktes ganske bra, 57% lyktes meget bra Gruppen fikk til arbeidet med Meninger om alkohol 33,3% lyktes litt, 19% lyktes ganske bra, 47,6% lyktes meget bra Gruppen fikk til arbeidet med Bruk av alkohol 9,5% lyktes litt, 57,1% lyktes ganske bra, 33,3% lyktes meget bra Gruppen fikk til arbeidet med Mestring av drikkepress 9,5% lyktes dårlig, 14,2% lyktes litt, 47,6% lyktes ganske bra, 28,5% lyktes meget bra Gruppen fikk til arbeidet med Elevenes mening/prosjektarbeid 14,3% lyktes litt, 47,6% lyktes ganske bra, 38% lyktes meget bra Dine egne kommentarer om Unge og Rus programmet i skolen: 6 stk: Bra/morsomt 6 stk: hjelper ikke noe, 1 stk.: motsatt effekt, 1 stk: kjedelig, 1 stk. elevene tenker mer Hva kan forbedres? 3 stk: det kan bli morsommere oppgaver, 4 stk: slutte med U& R, 4 stk: det meste, 2 stk: mer tid 1 stk: mer konsentrasjon, 1 stk: samarbeid med skolen - 1 stk: det var greit

17 ”Les Miserable” - teaterbesøk Unge & Rus for gruppelederne
Din sønn/datter har vært gruppeleder i Unge & Rus om alkohol og rusmidler. Han/hun har vært viktige ressurspersoner for sine medelever på skolen. Ungdomsskolene og Bydel Stovner skal ha evaluering med gruppelederne torsdag 7. mai i skoletiden, og som takk for elevenes innsats, får din sønn/datter tilbud om gratis teaterforestilling ”Les Miserable” på Oslo Nye Teater torsdag 7. mai. Elevene må møte ved inngangen til Oslo Nye Teater, Oslo Nye Hovedscenen, Rosenkrantzgt. 10, kl Der får de utdelt teaterbillettene. Vennligst fyll ut vedlagte slipp som leveres kontaktlærer senest tirsdag 5. mai. Med hilsen Siw Denné og Tove S. Christiansen Slippen leveres kontaktlærer senest 5. mai. VIKTIG! Min sønn/datter får lov til å delta på teaterforestilling torsdag 7. mai 2009. Navn på elev:……………………………………………………….kl …………… Skole………………………………………. Underskrift foresatt………………………………………………………………..

18 Foreldremøtene* Skole A 25. mars 09 - Full sal - over 100 til stede, elever og lærere Ønsker neste år å snakke om prosjektet på 1. foreldremøte. Foreldermøte 2: kopiere opplegget – viktig at oppmøtet er obligatorisk for elevene. Ønske om mer variasjon i produktene (ikke bare veggavis) Skole B 14. mai 09 – Full sal – over 58 familier til stede, 2. foreldremøte Første del av møtet, andre temaer Presentasjon av elevarbeider, mange filmer, en tegneserie – noe støy Godt forberedt arbeid fra foreldrekontaktene Unge & Rus som ledet gruppearbeidet og diskusjonen og utforming av endelig kontrakt

19 For elever ved skole B, 8 trinn – 2009
Kontrakt For elever ved skole B, 8 trinn – 2009 For å vise at jeg bryr meg om meg selv og mine venner, så skal jeg: Vise respekt for aldersgrense for kjøp av alkohol. Jeg skal ikke spørre eldre om å kjøpe for meg. Være trygg på meg selv og ha mot til å si nei. Først prøve å snakke med den det gjelder. Hvis dette ikke hjelper, skal jeg snakke med en voksen. Love å ikke utøve drikkepress mot andre Prøve å holde meg unna steder der det er tydelig at mange misbruker alkohol. Jeg skal sette mine egne grenser og støtte de andre som også sier nei.

20 Kontrakt For foresatte til elever ved skole B, 8 trinn – 2009 Foresatte skal ikke kjøpe eller gi alkohol til mindreårige, heller ikke tillate bruk av alkohol i eget hus. Politivedtektene sier at ungdom under 16 år ikke skal ferdes ute etter kl 2200. Foresatte oppfordres til å avtale seg i mellom ved spesielle hendelser som bursdager / arrangementer osv. Foresatte skal ha en åpen dialog og være imøtekommende når det gjelder varsling om egne og/eller andres barn. Vi skal verdsette at andre bryr seg – husk at det viktigste er å få barnet trygt hjem! Foresatte bør snakke med ungdommene om hvordan de kan ta vare på hverandre (vurdere situasjonen, ringe noen, osv). Foresatte kan kontakte hverandre ved behov for å bekrefte avtaler osv. Tillit og dialog hører sammen – involver ungdommene!

21 Våre problemstillinger
Skolene bruker ulike lærere hvert år i gjennomføringen av programmet. For liten kompetanseoverføring fra år til år? Etter vårt inntrykk, ble dette ikke godt nok ivaretatt. Hvordan koble tidligere praksis på foreldremøter med politi og uteteam til Unge & Rus? Involvering og deltagelse på foreldremøtene til Unge & Rus. Tidligere praksis var at politi, helsesøster, UKN, Salto og uteteam hadde innlegg med forholdvis stor fokus på narkotika. Spørsmål og svar fra foresatte. Med Unge & Rus ble det lagt opp til gruppearbeid med stor involvering fra elever og foresatte og med fokus på alkohol. Spesielt bra at skole B valgte egne Unge & Rus foreldrekontakter som tok et stort ansvar for begge foreldremøtene. Deltagelse i 9.trinn program med fokus på ØPP Gjennom Salto arbeidsgruppe og felles skolering av ØPP, har vi lagt en plan for implementering av ØPP som foreldredelen av Unge& Rus, med presentasjon av programmet for hele lærerpersonalet og foreløpig tverrfaglig ansvarsfordeling hvilke samarbeidspartnere som presenterer på de ulike 5 skolene

22 Vi stilte spørsmål om det ville være noen forskjell mellom de to skolene på bakgrunn av foresatte med ulik etnisk opprinnelse. Vår påstand var at det ville være en viss forskjell. Påstanden gikk ut på at etnisk norske ville være mer liberale, og at foresatte med muslimsk bakgrunn ikke ville forholde seg til problematikken i samme grad, da de i utgangspunktet er i mot alkohol. Dette viste seg å være gale påstander. De etnisk norske var restriktive i sine holdninger og foresatte med ulike etnisk bakgrunn var involverte og engasjerte. Vi observerte en viss ulikhet i forventningene til foresatte fra de to skolenes side. Det var en holdning til at foresatte med ulik etnisk opprinnelse ikke ville møte opp. Dette stemte ikke. Den personlige invitasjonen fra enkelteleven til sine foresatte var en suksess. Vår påstand om ulik tilnærming av temaene ble derfor imøtegått. Skolene delte ut brosjyrene om Unge & Rus på ulike språk.

23 Oppsummering Kompetanseoverføring mellom lærerne kan forbedres
Forbedret praksis på foreldremøtene med Unge & Rus foreldredel med nåværende ordning pga sterkere fokus på alkohol Enda større utbytte når vår tverrfaglige innføring av ØPP gjennomføres fra høsten som Unge & Rus’ foreldredel på foreldremøtene (8.,9. og 10.tr. over en 3 års periode) To foreldremøter er å foretrekke og vil heretter bli anbefalt fra vår side Vår påstand om at elevenes holdning til alkohol med bakgrunn i etnisitet var forskjellig, ble imøtegått Ulike holdninger hos gruppelederne om effekten av programmet Viktig med materiell og tolking på foresattes språk Det er viktig med kontrakter og egne Unge & Rus foreldrekontakter – større eierskap og ansvar Etter gjennomføring av gruppelederopplæring i tre år, vil vi avvikle vårt engasjement der og heller flytte innsatsen tverrfaglig inn mot ØPP Tilførte midler fra Rusmiddeletaten er brukt til t-skjorter, bespisning og premiering og kommer godt med


Laste ned ppt "Siw Denné og Tove S. Christiansen Enhet ungdom, kultur og nærmiljø og Salto koordinator - samarbeidspartnere til skolene i Bydel Stovner Erfaringer knyttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google