Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilliten er forsterket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilliten er forsterket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilliten er forsterket
Makropresentasjon ” 2.torsdag ” 8. desember 2005 Global økonomi– Tilliten er forsterket

2 Hovedtrekk siste periode
Veksten er tilbake på skinnene igjen, til tross for høye energipriser og usikkerhet i forbindelse med de amerikanske konsumentene 3.kvartalstallene bekrefter fortsatt høy vekst. Den globale veksten fra 3.kvartal i fjor ser nå ut til å bli 3,4% USA: 3,7% å/å, (4,3% årsbasis) EMU: 1,6% å/å (2,6% årsbasis) Japan: 2,9% å/å (1,7% årsbasis) Utviklingen i Europa går sakte i riktig retning Oljeprisen har falt litt tilbake fra toppnivåene, og frykten for videre oppgang har blitt mindre Tegnene på tiltagende inflasjon blir stadig tydeligere, men ingen sentralbanker dramatiserer ennå. Den europeiske sentralbanken har startet rentehevingen

3 Diverse indekser, november 2005

4 Diverse indekser, hittil i 2005

5 Føringer framover Tiltagende inflasjon
Fortsatt god vekst i global økonomi Avhengig av USA med høy vekst og netto import Husholdningene i Japan og Europa kan bidra mye Tyngdekraften vil innhente oljeprisen, og markedsbalansen vil veie tyngst, ikke kortsiktig, men kanskje i løpet av 2006 eller 2007 Flere frykter en likviditetsboble hvor søken etter avkastning er så intens at risikopremien forsvinner i alle aktivaklasser, og når vil den eventuelt sprekke?

6 Sammensetning av globale BNP - geografi
Kjøpekraftveid er USA den største bidragsyteren i global BNP Når det gjelder vekstbidrag er Kina og India med sine 19 % av BNP, like viktige som USA, Europa og Japan som samlet utgjør 49% av BNP Kilde : CIA

7 Sammensetning av globale BNP- sektor
Fordeling mellom sektorer Sammensetningen av BNP i de forskjellige landene er relativt lik Privat forbruk utgjør mellom 55 og 70% De amerikanske konsumentene står alene for ca 15% av global BNP, kineserne står for kun 5,6% Andel av global BNP Kilde : CIA

8 Konklusjon USA De makroøkonomiske effektene av Katrina ble små, oljeprisstigningen ga trolig størst effekt Veksten i 3.kvartal ble rekordhøy Tilliten blant husholdningene er tilbake Bedriftene har styrket tillit til framtiden Sentralbanken har endret ordlyden litt: Renten er nå i nedre del av båndet for en nøytral rente Konsumentene vil fortsatte kunne velte lasset ved brått å øke sin sparing. Boligmarkedet er trolig en nøkkelfaktor

9 USA: Sterk BNP-vekst i 3.kvartal
Katrina traff kysten av USA i starten av sept. og medførte et fall i industriproduksjonen på 1,3% i september Likevel var BNP-veksten i 3.kvartal på hele 4,3% Igjen var det bedriftsinvesteringer og privat forbruk som bidro mest til veksten

10 USA: Fortsetter sin lange vekstrekke
Den lange perioden med stabilt høy vekst fortsetter i USA For 10.kvartal på rad kan landet vise til en vekst på over 3,3% Siden 1950 har dette kun skjedd én gang tidligere. Det var i perioden

11 USA: Industrien blomstrer
Etter et kraftig fall i industriproduksjonen i september viser tall fra oktober at produksjonen nå er tilbake Videre vekst underbygges godt av bedriftssentimentet og andre tillitsindikatorer Amerikanske selskaper har historisk lav gjeld og fortsatt god tilgang på arbeidskraft

12 USA: Bedriftssentimentet fortsatt høy
Alle de regionale tillitsindikatorene indikerer fortsatt høy vekst, og konklusjonen understøttes av ISM ISM for november viste en nedgang fra 59,1 til 58,1, dvs nivået er fortsatt veldig høyt

13 USA: Flaskehalsene blir mer synlige
Veksten skjer imidlertid ikke lengre uten kostnader, og signalene på flaskehalser i økonomien blir flere Priskomponenten for både ISM og Chicago PMI er på rekordnivå. Chicago på det høyeste på 27 år Priskomponenten viser utviklingen i betalte priser for industrien

14 USA: Sterkere dollar Siden nyttår har den amerikanske dollaren styrket seg markant Det er riktignok en reversering av bevegelsen de foregående 2 årene, men det endrer ikke faktum at amerikanske varer har blitt dyrere Kanskje dette kan bidra til å forklare hvorfor bilindustrien sliter

15 USA: Verden er ikke så ille likevel
De amerikanske konsumentene har innsett at de har bra Det brutale fallet i tilliten til økonomien og framtiden kan delvis forklares med stigning i bensinprisen

16 USA: Veksten i detaljhandelen faller
Veksttakten i forbruket i september er lavere enn i august, men veksten er fortsatt høy Dette er uansett historikk, og den samlede veksten i 3.kvartal var høy Høy omsetning av biler i juli gjør at nivået i sept er lavere enn julinivået (-1,4%)

17 USA: Hva nå? Tilliten blant konsumentene er tilbake, og oljeprisen har totalt falt nesten 25% fra toppen => Sannsynligheten for tillitssvikt er mindre Vi tror at så lenge boligmarkedet holder seg oppe vil også konsumentene være positive Vi har signaler på noe fallende etterspørsel etter brukte boliger, mens det selges flere nye boliger enn aldri før. Summen er positiv

18 Konklusjon Europa Utviklingen går i riktig retning, men det er ingen ting som tyder på at Europa vil bli et vekstlokomotiv med det første Tegn til lysning i industriindikatorene. Vi har tatt fram skjemaene på 3-trinnsraketten igjen Økende eksport Økende industriproduksjon Økende privat forbruk Det private forbruket bedres, bedriftene tjener mer penger og investerer mer enn på lenge

19 Europa: God vekst i BNP i 3.kvartal
Veksten i 3.kvartal var mye høyere enn forventet, og private investeringer og privat forbruk bidrar Dette indikerer at bedriftene begynner å levere, og trinn 2 er i gang

20 Europa: Trinn 1: Eksport
Både eksporten og importen har en veldig positiv trend Importen påvirkes mer av økende energikostnader enn eksporten, slik at gapet vil øke igjen hvis oljeprisen faller Eksporten har økt med en årlig rate på over 7% de siste 2 årene

21 Europa: Trinn 2: Industriproduksjon
Siden starten av 2002 har veksten i industriproduksjonen i Europa vært svært lav Samlet vekst i regionen på nesten 4 år har vært 4,5%, dvs. omtrent 1% i året Veksttakten har økt noe de to siste årene, men ikke mye

22 Europa: Trinn 2: Industriproduksjon
Vi har sett en gradvis bedring i tillitsindikatorene i Europa, og tilliten er nå høyere enn historiske gjennomsnittsverdier Selv om nivåene ikke er veldig høye, så indikeres det en årlig vekst i industriproduksjonen på rundt 2 prosent

23 Europa: Trinn 2: Industriproduksjon
De siste årene har industriordrene vokst mer enn industriproduksjon Etterslepet skyldes ordre med lang leveringstid, men varene skal leveres => Økende industriproduksjon

24 Europa: Trinn3: Privat Forbruk
Veksten i det private forbruket i Europa har vært svak, men ikke fraværende Årsveksten i det siste kvartalet var på 3,7% Sammenlignet med USA er gapet stort

25 Europa: Trinn 3: Privat forbruk
Arbeidsledigheten i Europa er høy, og nivået er egnet til å skremme forbrukerne til sparing Retningen er imidlertid positiv, og kan utløse en positiv sirkel

26 Europa: Trinn3: Privat forbruk
Til tross for bedring i eksport og dermed vekst i sysselsettingen er det ennå ikke mulig å se noen bedring i husholdningenes tillit Vi må normalt vente på tilliten før kjøpefesten starter, men europeerne har stor formue å ta av hvis tilliten kommer

27 Europa: Vil renten stanse oppgangen?
Nei, det europeiske rentenivået er fortsatt svært lavt, og selv om renten er stigende, så har ECB lovet å være forsiktige Dagens rentenivå er meget ekspansivt, og ECB sitter fortsatt med foten på gassen Sentralbanksjef Trichet er klar på at renten heves fordi økonomien er bedret det siste halve året

28 Konklusjon Asia Japan blir mer selvgående Veksten i Kina holder frem
Veksten i 3.kvartal var god Det er fortsatt investeringer og privat forbruk som drar Kanskje japanerne endelig våkner etter 15 års dvale Veksten i Kina holder frem Drives av investeringer Inflasjonen faller Revalueringen av Reminbien fortsetter

29 Japan: Veksten i 3.kvartal var god
De underliggende detaljene var også gode Det offentlige bidrar i mindre og mindre grad til veksten, mens bedriftene og private i økende grad bidrar Vi kan tro at dette er en trend som vil vedvare. Japanske bedrifter og husholdninger er i meget god stand (sammenlignet med det offentlige)

30 Japan: Konsumentene ser lyset…. igjen
Dette er ikke første gangen de siste 15 årene at konsumentene har gjenvunnet tilliten, men kanskje det varer denne gangen? Dette er i alle fall første gangen arbeidsmarkedet er med, ledigheten har falt fra nesten 5,5% til i overkant av 4,0% på 3 år

31 Japan: Industrien går bedre
Trenden i den japanske industriproduksjonen har vært flat de siste 15 årene Hvis vi isolerer de siste 3 årene ser bildet mye bedre ut Foreløpig er det eksporten som har vært driveren, men den innenlandske etterspørselen vil trolig vokse

32 Kina: Inflasjonsgåten
Hvordan kan en av de raskest voksende økonomiene i verden ha så lav inflasjon (snart deflasjon)? Enda større blir gåten når vi vet at lønninger og eiendomspriser stiger raskt – og valutaen er underpriset

33 Kina: BNP - investeringsdrevet
Kinesisk BNP i stor grad drevet av investeringene de siste årene og med en uvanlig høy investeringsandel

34 Kina: Spareraten er svært høy
Grei sparesituasjon under kommunismen hvor det meste man trengte ble tatt hånd om av staten eller arbeidsgiveren (ofte den samme) Omfattende ”privatisering” på 1990-tallet: Svært begrenset sikkerhetsnett ved arbeidsledighet, langvarig sykdom etc. Betaling for helsetjenester Boligmassen ble solgt til beboerne på lave priser. Nå har man enten bolig eller ikke. I siste fall må man spare for å komme inn i boligmarkedet. Må betale for utdannelse – helt ned på grunnskolenivå De aller fleste må sørge for egen pensjon

35 Kina: Ubalansert vekst
Bekymringer for at den høye investeringsandelen kan “knekke” – svært vanskelig å forutsi og time Langsiktig ønske om å øke konsumets andel som vekstdriver. Mange tiltak, særlig mot landsbygda: Skattelette, økning av bunnfradrag Strammere krav til utbetaling av lønn i tide Lettere for landsbyboere å jobbe midlertidig i byene Gjøre utdannelse billigere Gjennomfører store reformer av helse og pensjonssystemet Tiltakene tar tid – konsumentene er ikke klare til å ta over for investeringene på kort sikt

36 Konklusjon Norge Sykelen med renteheving har begynt, men sentralbanksjefen lover å ta det med ro framover, selv om ordlyden blir marginalt skarpere. I siste inflasjonsrapport predikeres det 0,75% økning hvert år de neste 3 årene Effekten av produktivitetsvekst og økningen i arbeidstimer synes nå å tømmes. Dette vil gi Fallende ledighet Økende lønnspress Norge har god og robust vekst, og det skal mer til enn renteoppgang for å stoppe økonomien Bedriftene trykker mer på gassen Låneveksten er tiltagende Investeringene er på vei oppover

37 Norge: Kronekursen Kronen har trendet sterkere siden starten av 2004
Kronen er kun rundt 5% svakere enn nivået som skapte ramaskrik og industridød i

38 Norge: Rentesetting Til tross for den sterke kronen vil Gjedrem fortsette å heve renten i ”små og ikke hyppige skritt” Sentralbanken ser at bedriftene begynner å få fart på opplåningen, og husholdningene ser ingen skyer på himmelen Høy aktivitet innen olje og offshore gjør at det blir mindre effekt av kronestyrkelsen enn i

39 Norge: Hvem har ansvaret for krona ?
Gjedrem: ”Ansvaret for kronekursen ligger hos politikerne, og ikke gjennom rentesettingen” Det er klart at Gjedrem bereder grunnen for videre renteoppgang, og samtidig fordeler han ansvar både til regjeringen og LO

40 Norge: Ingen skyer på himmelen
Økonomisk Rapports forventningsindikator viser at det norske folk ikke ser noen skyer på himmelen En marginal reduksjon i tilliten til landets økonomi endrer ikke bildet fra 3.kvartal Rentehevingen biter altså ikke riktig ennå, og det skulle bare mangle

41 Norge: Vi øker fortsatt opplåningen
The sky is the limit Inflasjonsjustert har husholdningene nesten doblet sin gjeld siden starten av 1988 Bremsene er ikke satt på ennå, siste måned ble gjelden økt med omtrent 15 milliarder

42 Norge: Det samme gjør bedriftene
Den annualiserte veksten i bedriftenes gjeld i november var 30%. Veksten på NOK 16 mrd er den 3.høyeste siden 1987 Noe av forklaringen til denne veksten ligger trolig i offshore-investeringer, men også andre sektorer investerer kraftig

43 Norge: Det går som det må…
Basert på den høye aktiviteten er det bare naturlig at arbeidsmarkedet bedres Aetat kunne melde om en reduksjon i ledigheten på over 3000 november I Aetats tall har tallet for helt ledige falt hver måned siden aug. 2004

44 Norge: Ledigheten vil trolig falle raskere
Ledigheten spriker en del mellom Aetats og SSBs tall, men vi tror mest på Aetat Det er fristende å si at novembertallene er starten på en trend En fortsatt fallende produktivitetsvekst vil gi behov for et økende antall sysselsatte

45 Norge: Rentekonklusjoner
Norges Bank ventes å fortsette den forsiktige hevingen av renten. Siden sist har arbeidsmarkedet vist en uventet styrking og kronen svekket seg noen prosent. Dette borger i alle fall ikke for lavere tempo Forskjellen i løpende avkastning er stor (130 bp mellom 3 mnd Nibor og 3 års Swap), men risikoen for renteoppgang grunnet globalt inflasjonspress og konsekvensen ved renteoppgang gjør at vi velger kort framfor lang eksponering

46 Globalt: Konklusjoner for allokering
Aksjemarkedet har vært sterkt de siste ukene, godt støttet av gode makrotall. Slik det ser ut vil makrobildet holde seg sterkt noen måneder til De internasjonale markedene har til tross for veldig positiv makro beveget seg lite i år. Prisingen er derfor gunstig Den kortsiktige triggeren for det norske markedet er oljeprisen, og vi forventer et fortsatt stramt oljemarked til over nyttår Rentemarkedet gir lite direkteavkastning både i den lange og korte enden. Vi tror fortsatt at dominerende retningen for både lange og korte renter er oppover, og vi holder fast med undervekten i obligasjoner

47 Konklusjon allokering
Renter Pengemarked overvekt Obligasjoner undervekt Aksjer Overvekt Norge Langsiktig positivt syn inntakt Overvektet Utland Fortsatt overvekt Europa og Asia og undervekt USA


Laste ned ppt "Tilliten er forsterket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google