Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A KSEPTERER DU HVA SOM HELST?. Hvor finner vi rettigheter?  Skolen på papiret finner vi i hovedsakelig i:  Opplæringslova  Opplæringslova har en forskrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A KSEPTERER DU HVA SOM HELST?. Hvor finner vi rettigheter?  Skolen på papiret finner vi i hovedsakelig i:  Opplæringslova  Opplæringslova har en forskrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 A KSEPTERER DU HVA SOM HELST?

2 Hvor finner vi rettigheter?  Skolen på papiret finner vi i hovedsakelig i:  Opplæringslova  Opplæringslova har en forskrift  Læringsplakaten er fin, læreplaner også  Ordensreglementet til fylket og skolen  Rundskriv osv. til spesielle saker

3 Rett til gratis opplæring  Alle som har fullført grunnskolen har rett på gratis videregående opplæring.  Elever på VG1 pålegges å kjøpe undervisningsmateriell  Skolene kan ikke kreve egenbetalinger for ekskursjoner og lignende.  Behovsprøvd stipend i lånekassen  Elever på VG2 og VG3 i 2008-2009 har rett på:  Gratis læremidler og utstyr  Ikke-behovsprøvd stipend til individuelt stæsj  Egenandel på bærbare PCer er maksimalt like mye som stipendet

4 Fravær (Forskrifta § 4-35)  Alt fravær skal føres med noen unntak:  Organisert eller selvstendig studiearbeid  Skoleadministrative gjøremål, for eksempel elevrådsarbeid  14 dager politisk arbeid etter godkjenning fra rektor, for eksempel arbeid som tillitsvalgt, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, helse og velferdsgrunner osv.  2 av disse dagene kan brukes ved religiøse høytider for medlemmer av andre trossamfunn enn statskirken  Årsaken til fravær kan kreves at føres på vitnemål og kompetansebevis

5 Manglende vurderingsgrunnlag  I § 4-7 Forskrifta står det at: Stort fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter manglar.  Det avgjørende her er ikke hvor mye eleven fysisk har vært til stede, men hvilke kompetanse eleven faktisk kan dokumentere. (Utdanningsdirektoratet 2005)  15 %- regler og lignende er altså lovstridig

6 Varsel  I følge § 4-10 i Forskrifta er det krav om varsel dersom:  Det er tvil om det er nok grunnlag for å få terminkarakter eller standpunktkarakter i et fag  Du står i fare for å få nokså god eller lite god i orden eller atferd  Varsel skal være skriftlig og gis uten ugrunnet opphold  Slik at bedre innsats eller bedre orden eller atferd kan påvirke karakteren

7 Klaging  I følge Forskriftas kapittel 5 kan du klage på:  Skriftlig eksamen (faglig og formelt, uten begrunnelse)  Muntlig eksamen (formelt, med begrunnelse)  Standpunktkarakterer (formelt, med begrunnelse)  Standpunktkarakterer i orden eller atferd (formelt, med begrunnelse)  Klagefristen er 10 dager  Fag/svenneprøver (faglig og formelt) 15 dager frist

8 Vurdering - tilbakemelding  Rett på løpende tilbakemelding (§ 4-5 i Forskrifta)  Vurdering skal gis uten karakter i form av en beskrivende vurdering av hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene… Det skal kunne dokumenteres at vurdering er gitt.  Eleven skal kunne delta i vurderingen av eget arbeid. Elevsamtale skal gjennomføres minst en gang i halvåret  Læraren skal jamnleg ha dialog med eleven om utviklinga

9 Vurdering - sluttvurdering  Det er forskjell på underveis og sluttvurdering  Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved slutten av opplæringen på hvert årstrinn. Standpunktkarakterene skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget. (Forskrifta § 4-6)

10 Tilpasset opplæring  Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i norsk skole  Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven og lærlingen. (Opplæringslova § 1-2)  Det kan bety å lage egne arbeidsplaner, bestemme hvordan vi skal lære, vurderingsform og evaluere arbeidet.

11 Elevmedbestemmelse  Medbestemmelse på skolen og i fag er en rett:  Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.  Elevmedvirkning forutsetter kjennskap til valgmuligheter og deres mulige konsekvenser (Prinsipper for Opplæringen)

12 Skolemiljø – Opplæringslova 9a  Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (§ 9a-1)  Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane (9a -2)  Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø (9a -3)  Rett til å klage  Økonomi er ikke relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke (Kunnskapsdepartementet 2006)

13 Skolemiljø – Opplæringslova 9a  Ting det finnes regler for  Luftkvalitet  Temperatur: 19-26°C, over 22 °C kun i kortere tidsrom  Areal: minimum 2 til 2,5 m² per elev  Bord og stoler skal kunne tilpasses  Radonnivå, støv, gasser, muggsopp,  Lys

14 Orden og atferd  Skolens ordensreglement og regler  Kan ikke bryte loven og forskrifta  Kun ”straffer” nevnt i reglementet kan brukes  Rett til å forklare seg  Kollektiv avstraffelse er forbudt  Karakterer i orden og atferd  Kun klare eller ekstraordinære avvik kan gi nedsatt  Ugyldig fravær kan føre til nedsatt orden  Orden og atferd skal holdes skilt fra fagkarakterer

15 Bortvisning  Elever som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet kan vises bort i inntil 5 dager.  Kun rektor kan gjøre dette, samme gjelder for utestenging.  Bortvisning er et enkeltvedtak, det skal saksbehandles. Man skal kunne forsvare seg.  Alvorlige saker kan resultere i at fylkeskommunen bortviser for resten av skoleåret eller tar fra deg rett til opplæring.

16 Flere opplysninger  Elevråd, driftsstyret, skolemiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg  Rådgivning  Omvalg av program etter VG1  25 % timetallsfrihet i Kunnskapsløftet  Privatisteksamen

17 Rettighetshjelp  Ring 22 99 37 00 eller..  Send e-post til rettighet@elev.no


Laste ned ppt "A KSEPTERER DU HVA SOM HELST?. Hvor finner vi rettigheter?  Skolen på papiret finner vi i hovedsakelig i:  Opplæringslova  Opplæringslova har en forskrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google