Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kredittilsynets krav til rådgivning om finansielle produkter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kredittilsynets krav til rådgivning om finansielle produkter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kredittilsynets krav til rådgivning om finansielle produkter
Bjørn Skogstad Aamo Kredittilsynsdirektør FNH’s årskonferanse 8. april 2008

2 Kredittilsynet Ansvar for tilsyn med finanssektoren og forvalter lover innen finansområdet Hovedmål: bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder Virkemidler: tilsyn og overvåkning regelverksutvikling forvaltning informasjon og kommunikasjon NB! Bank kan også ha verdipapirforetakskonsesjon. Når jeg omtaler verdipapirforetak, kan det også være bank.

3 Ny lov: mye er som før, men noen vesentlige endringer…
Markedsføring av finansielle instrumenter Investeringsrådgivning Ordreformidling av omsettelige verdipapirer til verdipapirforetak Drift av multilateral handelsfasilitet Konsesjonspliktig Investeringsrådgivning Ordreformidling av omsettelige verdipapirer til verdipapirforetak Markedsføring av finansielle instrumenter Ikke konsesjonspliktig

4 Hva menes med ”investeringsrådgivning”?
”….personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter”, jfr. vphl. § 2-4 (1).

5 Hva betyr det at investeringsrådgivning er blitt konsesjonspliktig?
Kreves særskilt tillatelse som verdipapirforetak for å kunne drive med investeringsrådgivning. Bank må ha slik tillatelse eller være dekket av agentavtale. Flere organisatoriske krav som verdipapirforetak egnet ledelse kontroll med eierne av foretaket intern organisering startkapital Rådgivningsprosessen er blitt regulert med detaljerte krav til: kundekategorisering testing av kunder informasjon til kunder beste utførelse plikt til å opplyse om interessekonflikter Økt investorbeskyttelse FORMÅL

6 Økt investorbeskyttelse
For å sikre økt investorbeskyttelse, plikter verdipapirforetakene å følge mer detaljerte krav til god forretningsskikk i rådgivningen… Kundens interesse skal gå foran verdipapirforetakets Investeringer som anbefales skal være egnet for kunden basert på informasjon om kundens kunnskap og erfaring kundens finansielle stilling kundens investeringsmål Det ikke kan anbefales unødvendige kompliserte og kostbare løsninger i forhold til alternative investeringer Marginer foretaket tar kan ikke være uforholdsmessig høye Kunden skal informeres om alle omkostninger og gebyrer Kunden skal informeres om eventuelle vederlag fra produktleverandører og utstedere som mottas for det enkelte produkt som formidles. Økt investorbeskyttelse God forretningsskikk

7 Særlig om sammensatte produkter
Rundskriv 15/2006 om informasjon og salg (som etterfulgte rundskriv 4/2004) gjelder fortsatt for verdipapirforetakenes virksomhet vil bli oppdatert som følge av ikrafttredelse av ny verdipapirhandellov og verdipapirforskrift Endringen av 12. februar 2008 av forskrift av 25. september 2006 nr etter finansinstitusjonsloven, jf. rundskriv 4/2008 en rekke av bestemmelsene om investorbeskyttelse i verdipapirregelverket er gjort gjeldende for finansinstitusjoner ved salg og rådgivning av sammensatte produkter Kredittilsynets kategorisering Sammensatte produkter er å anse som komplekse instrumenter Kredittilsynets vurdering en ikke-profesjonell kunde vil normalt ikke ha nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen ved sammensatte produkter ofte komplekse og omfattende kostnadselementer innebygd slik at avkastning ikke vil være i tråd med kundens investeringsmål

8 Særlig om sammensatte produkter – forts.
Kredittilsynets spørreundersøkelse blant 15 banker om ulike forhold knyttet til sammensatte produkter, herunder Historikk sammensatte produkter, herunder avkastning Dagens tilbud av sammensatte produkter Markedsføring av sammensatte produkter Opplæring av rådgivere/selgere Økonomisk kompensasjon for rådgivere/selgere relatert til sammensatte produkter Institusjonenes inntekter relatert til sammensatte produkter Resultat: Avkastningsdata for 350 produkter med forfall før 3.kv.2007 og tegningsperiode fra 1997, viste at de fleste egenkapitalfinansierte og lånefinansierte investeringer ikke har generert meravkastning i forhold til en risikofri investering.

9 Avkastningsintervall for investeringer med 100 % EK uten tegningsomkosninger

10 Avkastningsintervall for investeringer med 20 % EK uten tegningsomkostninger

11 Kvalifikasjonskrav til ledere
Etter vphl.§ 9-9 skal den som faktisk deltar i ledelsen av et verdipapirforetak ha ”relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring”. Dette innebærer krav om nødvendig kunnskap om det rammeverk som gjelder for investeringstjenestevirksomheten og om de finansielle instrumentene investeringstjenestene relaterer seg til. Også banker som driver investeringstjenestevirksomhet må ved hver enkelt filial ha en leder som tilfredsstiller verdipapirhandellovens krav til egnethet. Kredittilsynet har gjennomført egnethetssamtaler i tilfeller hvor det er tvil om lovens krav er oppfylt.

12 Warrants/”gearingsertifikater”
Nye utfordringer: Warrants/”gearingsertifikater” komplekse instrumenter – ikke-profesjonelle kunder vil normalt ikke ha nødvendig kunnskap og erfaring omfattende kostnadselementer - vil normalt ikke gi avkastning i samsvar med kundens investeringsmål Forslag om å kunne etablere og markedsføre spesialfond i Norge (Ot prp nr 36 ( ): Tilsyn og kontroll med fond som forvaltes med en mer fleksibel investeringsstrategi enn alminnelig verdipapirfond Unntak fra verdipapirfondlovens regler om tillatt investeringsområde, krav til risikospredning, forbud mot å ta opp lån og forbudet mot å selge finansielle instrumenter fondet ikke eier (shortsalg)   Spesialfond skal kunne lukkes for utstedelse og innløsning av andeler i perioder på inntil ett år Markedsføring og salg til privatpersoner forutsetter forutgående investeringsrådgivning etter verdipapirhandelloven Investeringen skal være ”egnet” for kunden

13 Nye utfordringer – forts.
Økt kompleksitet i finansmarkedene Internasjonale endringer i strukturer, funksjoner og produkter i de internasjonale finansmarkedene Fordeling av risiko mer uoversiktelig Utviklingen, det siste tiåret, er preget av internasjonalisering, av konsolidering i retning av større enheter, av endringer i teknologi og av finansielle innovasjoner i form av nye finansielle produkter og tjenester. Det er internasjonale endringer i strukturer, funksjoner og produkter som kan forrykke balansen mellom investor, mellommann og produsent. Betydningen av store og komplekse grensekryssende finanskonsern er blitt stadig større, og problemer i et av disse kan ha betydelige virkninger også utenfor konsernets hjemland. De store finanskonsernenes virksomhet forsterker effektene av liberalisering av kapitalbevegelsene og bidrar til å knytte nasjonale finansmarkeder nærmere sammen. Private og statlige institusjonelle investorer forvalter stadig mer kapital, bl.a. som følge av den høye økonomiske veksten i verdensøkonomien og endringer i pensjonssystemene, og investerer på tvers av land, sektorer og ulike finansielle instrumenter. Institusjonelle investorer og store internasjonale finanskonsern kan utnytte mulighetene til å spre risikoen i sin virksomhet, men kan samtidig øke faren for smitteeffekter av sjokk og forstyrrelser som jevnlig inntreffer i økonomi og markeder. Det har de senere årene foregått en intensiv utvikling av nye finansielle produkter, finansielle teknikker og avanserte modeller for måling og styring av risiko. Nye aktører spiller også en stadig viktigere rolle, slik som hedgefond og private-equity selskaper. Finansiell innovasjon har gitt flere alternativer for husholdninger, foretak og investorer i deres spare- og investeringsbeslutninger, samtidig som finansinstitusjoner og investorer har fått flere muligheter til velge en annen risikoprofil enn den som skapes gjennom kjernevirksomheten. Veksten i kompliserte produkter og teknikker har imidlertid også ført til at fordelingen av den samlede risiko i det finansielle systemet er blitt mer uoversiktlig. Dette så vi typisk i Terra-saken, hvor det var utenlandske utstedere og mellommenn, med blant annet et norsk selgerledd som frontet kunder i Norge. I og med at det kun er det norske selgerleddet som er under tilsyn i Norge, er tendenser i markedet mht hvilke produkter investorene anbefales og investerer i mindre synbart. Uroen i internasjonale finansmarkeder som ble utløst av krisen i de amerikanske boligmarkeder, illustrerer finansmarkedenes betydning for realøkonomien. Krisen i boligmarkedene i USA har spredt seg gjennom verdipapirmarkeder og internasjonale pengemarkeder og ført til at nedsiderisikoen for den økonomiske utviklingen både i USA og i Europa har økt vesentlig. Disse smitteeffektene var både i sin natur og sin størrelse, uventede for aktører og myndigheter, blant annet som følge av stor usikkerhet om fordeling og størrelse på risikoen i amerikanske boliglån.

14 Kredittilsynets prioriteringer
Effektiv håndheving av regelverket Operativt tilsyn – atferdskontroll - Kredittilsynet vil komme med en del saker som markerer hvor grensene skal gå, slik også Terra-saken viste. Forebyggende arbeid - foredrag, dialog med organisasjoner og foretak Samarbeid med markedsplasser, Økokrim og andre tilsynsmyndigheter. I takt med endringer i markedene er fokus for det operative tilsyn endret. Bestemmende for fokuset for det operative tilsynet er særlig investorbeskyttelse. Tilsynsmetodene har blitt videreutviklet med erfaringer vunnet med enkeltsaker over tid. I tråd med den nye lovs økte vektlegging på ivaretakelse av kundene individuelle interesser, vil foretakenes investeringsrådgiving og informasjonsplikt bli høyt prioritert i tilsynsarbeidet framover. Med det store antall foretak under tilsyn, og transaksjonsmengden, følger det imidlertid at Kredittilsynet når det gjelder atferdskontroll, i stor grad må basere seg på stikkprøver, undersøkelser av transaksjoner. Foruten stikkprøver, foretar Kredittilsynet arbeid ment å forebygge lovbrudd. Allerede i prosessen med tillatelser til å drive virksomhet, legges det vekt på at foretaket har egnede ledere og internkontrollsystemer tilpasset virksomheten. I et stort antall tilfeller finner Kredittilsynet at omsøkte ledere fra de nye foretakene ikke holder den faglige standard som loven forutsetter. I noen tilfeller finner Kredittilsynet det også hensiktsmessig å gi nærmere retningslinjer, presiseringer, om hvordan foretakene generelt bør forholde seg for å ivareta kundeinteressene. De krav Kredittilsynet har stilt til foretakene så langt angår informasjon til kundene ved salg av sammensatte produkter er typisk eksempel på dette. Kredittilsynet har i tillegg ansvar for overvåking av at de generelle atferdsreglene i verdipapirmarkedene blir fulgt, herunder forbud mot å handle på innsideinformasjon og forbudet mot kursmanipulasjon. I denne sammenheng er samarbeidet med børsens egen overvåking og Økokrim av sentral betydning. I denne overvåkingen er stikkprøver av foretatte transaksjoner på grunnlag av indikasjoner det helt sentrale. De sakene Kredittilsynet mener at bør følges opp oversendes Økokrim. Antall domfellelser har økt siste årene og viser at denne overvåkingen er funksjonsdyktig. Internasjonaliseringen og den økte kompleksitet i finansmarkedene den senere tid skaper også et særlige behov for samarbeid mellom tilsynsmyndighetene i de andre EU/EØS-landene. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !!!!!!!!

15 Avslutning Norge har i forhold til mange andre land svake tradisjoner for at ”vanlige mennesker” investerer i verdipapirer. Dersom en i større grad skal kunne skape tillit og trygghet for slike investeringer, må finansinstitusjoner og verdipapirforetak vise seg tilliten verdi gjennom økt kompetanse og bedre kvalitet. Kredittilsynet er positiv til det arbeid som gjøres i FNH og Sparebankforeningen for å øke kompetansen blant rådgiverne. Vi tror det er viktig også å følge opp med gode holdninger og strengere kjøreregler for incentiver, slik at rådgiverne kan opptre på kundenes premisser og ikke med rette må mistenkes for at hensynet til egen og foretakets økonomi er dominerende.


Laste ned ppt "Kredittilsynets krav til rådgivning om finansielle produkter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google