Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes

5  5  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Målsetningen •Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. •Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Nytteverdier • Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. • Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. • Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Utredningen Benedicte Langseth Gina Halsen

8  8  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Noen perspektiver • Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom • Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling strøm, fyringsolje

9  9  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Jordens overflatetemperatur

10  10  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Det økologiske rom • Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Utvikling i energipriser

14  14  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Nasjonale mål • Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. • Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) • Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. • 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. • Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. • Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

15  15  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiutredning Eidsvoll og Nes 2006

16  16  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Infrastruktur Eidsvoll • Det er tre transformatorstasjoner i kommunen: – Minnesund – Hammerstad – Dal • Transformatorkapasiteten er tilfredsstillende. • Distribusjonsnettet består av 22 kV kabel- og luftnett. Det blir foretatt store reinvesteringer på 22 kV linjenettet

17  17  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Infrastruktur Nes • Infrastruktur for elektrisitet er godt utbygd for Nes kommune. • Distribusjonsnettet er forsynt fra Vormsund og Årnes transformatorstasjoner samt Funnefoss kraftstasjon. Noe av nettet forsynes fra Rånåsfoss kraftstasjon i Sørum kommune. • Distribusjonsnettet består av 22 kV kabel- og luftnett. • Regionalnettet i området er forsynt fra Frogner innføringsstasjon og fra kraftstasjonene langs Glomma.

18  18  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Avbrudd i leveringen

19  19  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Leveringspålitelighet Eidsvoll

20  20  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Leveringspålitelighet Nes

21  21  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Fjernvarme • Eidsvoll – Det er pr 2006 ikke fjernvarme i drift, men det er planer om å etablere et fjernvarmeanlegg basert på biobrensel i sentrumsområdet til Eidsvoll • Nes – Eies og driftes av Årnes Fjernvarme – Satt i drift i 2003, mot Runni – Varmesentral • 3 MW biokjel • 4,5 MW oljekjel • 0,8 MW elkjel – Leverte ca 4 GWh i 2004, økning til ca 9 GWh i 2007 på grunn av utvidelser mot Runni og ny mot Årnes sentrum

22  22  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Bruk av energibærere EidsvollNes

23  23  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Forbruk av elektrisitet EidsvollNes

24  24  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Forbruk av petroleumsprodukter EidsvollNes

25  25  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiforbruk i husholdningene EidsvollNes

26  26  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energimiks i husholdningene

27  27  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energimengde i husholdningene EidsvollNes

28  28  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Forbruk pr person i husholdningene ElektrisitetBiobrensel

29  29  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiforbruk i industrien EidsvollNes

30  30  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Fjernvarme Nes

31  31  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiressurser Eidsvoll • Vannkraft – Det er fem små vannkraftverk i drift i kommunen, Bønsdalen og Mago A – D som samlet produserer 32,05 GWh. – Holtåa kraftverk er under bygging i kommunen – NVE har behandlet konsesjonssøknader om et småkraftverk i Tisjøen og Byrud mikrokraftverk i Byrudelva. – I følge NVE er det potensial for bygging av tre små vannkraftverk i kommunen, Minneåsen, Flesvik og Torgrundelva. • Biobrensel – I følge SSB ble 4 000 fastkubikkmeter (fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004. – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk. – Total sluttavvirking til brensel på 12 000 fm 3. – Energimengden i denne veden er omtrent 24 GWh. – Til sammenlikning ble 72,4 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004. – Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 48,4 GWh

32  32  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiressurser Eidsvoll • Avfall 32 % av husholdningsavfallet i Eidsvoll kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 7 GWh. • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Kan utnyttes via varmepumper. • Grunnvarme I følge NGU er det ingen grunnvarmeanlegg i kommunen.

33  33  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiressurser Nes • Vannkraft – Vannkraftverk i drift i kommunen • Funnefoss kraftstasjon med maksimal installert effekt på 40 MW og midlere årsproduksjon 185 GWh. • Det er tre små vannkraftverk i kommunen, Auli Mølle, Mobekk Mølle og Kjernsmo Gård. Samlet produksjon for disse er 0,315 GWh. – I følge NVE er det potensial for to små vannkraftverk i kommunen • Biobrensel – I følge SSB ble 3 000 fastkubikkmeter (fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004. – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk. – Total sluttavvirking til brensel på 9 000 fm 3. – Energimengden i denne veden er omtrent 18 GWh. – Til sammenlikning ble 46,2 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004. – Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 28,2 GWh.

34  34  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiressurser Nes • Avfall Ikke noe av husholdningsavfallet i kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005. • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Kan utnyttes via varmepumpe. • Grunnvarme I følge NGU er det ingen grunnvarmeanlegg i Nes kommune.

35  35  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiflyt Eidsvoll

36  36  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiflyt Nes

37  37  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Prognose mot år 2025 - forutsetninger •Husholdninger • Eidsvoll Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 140 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 – 25 000 kWh betyr befolkningsveksten et økt energiforbruk i husholdningene på mellom 0,9 og 1,2 GWh årlig. • Nes Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 325 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 – 25 000 kWh betyr befolkningsveksten et økt energiforbruk i husholdningene på mellom 2,0 og 2,7 GWh årlig. •Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 %. •Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

38  38  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Prognose mot år 2025 EidsvollNes

39  39  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Aktuelle områder • Eidsvoll – Eidsvoll sentrum • Et aktuelt område for fjernvarmeutbygging og boligområder – Utvikling av boligområder • Rubisprosjektet, utvikling av et idyllisk boligområde ved vannet på østsiden av Eidsvoll sentrum • Nes – Fjernvarmeplaner • I dag er det et fjernvarmenett til Runni basert på biobrensel • Fjernvarmenettet er planlagt utvidet til Årnes sentrum og knytte til seg forretningsbygg samt rådhuset • Fremtidig utvidelser er beregnet til å ha et varmebehov på ca 9 GWh – Hvam videregående skole • Nærvarmeanlegg basert på biobrensel, flis, idriftsatt i 2006. Ca 80 % av behovet for oppvarming dekkes med biobrensel.

40  40  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Tiltak i boliger • Aktuelle tiltak i eksisterende boliger – Pelletskaminer – Varmepumper – Varmestyringssystemer – Holdningsskapende arbeid • Aktuelle tiltak i nye boliger – Rekkehus, leilighetskomplekser, borettslag og så videre bør vurdere muligheten for felles varmesentral – Interessante alternativer kan være varmepumpe og bioenergi

41  41  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Eksempel nærvarmeanlegg • Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane • Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) • Behov for ca 300 meter rør • Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader • Støtte fra Enova: 850 000 kr • Salgspris: 60 øre/kWh • Internrente med støtte: 7,2 %

42  42  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Lavenergiboliger • Typiske egenskaper Kilde: Skanska • Overgangsordning 2007-2009 der nye byggeforskrifter skal innføres

43  43  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Lavenergiboliger - eksempel • 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand • 108 kWh/m 2 totalt, derav 32 kWh/m 2 til oppvarming • Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

44  44  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiplan I • Eksempel på innhold i en Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer • Klimautfordringer • Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen • Direkte og indirekte forbruk og utslipp • Klimasituasjonen • Energisituasjonen – Prognoser • Prognose for utslipp av klimagasser • Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak • Effekter på klimagassutslipp • Effekter på energibruk – Oppfølging

45  45  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

46  46  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Støtteordninger • Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utreding av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. • Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

47 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Eidsvoll og Nes Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google