Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid
Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid? En oppsummering av kunnskap

2

3 Beslutning

4 Beslutning

5

6 Vi har en utfordring! Informasjonsmengden kan bli uhåndterlig dersom vi skal bruke primærstudier En god løsning er å bruke oversiktsartikler (reviews) som har summert all forskningsbasert kunnskap om et avgrenset område

7 Systematisk oversikt En systematisk oversikt er en oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og eksplisitt framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere flere undersøkelser om samme emne. En oversiktsartikkel av dårlig kvalitet kan gi et ubalansert og skjevt bilde av tilgjengelig forskning.

8 The Cochrane Colloboration
:

9 Kunnskapsbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Context

10 Kunnskapsoppsummering ”Oversikt over oversikter”
Hva virker? Kunnskapsoppsummering ”Oversikt over oversikter” Systematisk oversikt Systematisk oversikt Systematisk oversikt Systematisk oversikt Systematisk oversikt Studie Studie Studie Studie Studie

11 Overview of overviews etc Systematic review Systematic review
All relevant primary studies Comparable results Systematic review All relevant primarystudies Comparable results

12 Velinformert beslutning!

13

14 Hvor? Cochrane Library of Systematic Reviews
Database of abstracts of reviews of effect (DARE) Desember 2003

15 Hvordan? Aktuelle artikler ble kritisk vurdert Sjekklister
Gjort av to personer uavhengig av hverandre

16 Kriterier for kvalitet
oppgitt søkestrategi klare kriterier for hva slags forskning som skulle med kvalitetsvurdering av studier

17 Resultater 239 treff Innhentet 16 Inkluderte 9

18 Skolebaserte tiltak 76 studier 160 000 individer (5 til 118 år)
Nederland, Italia, USA, Norge, Canada, Australia, Storbritannia, Tyskland, Mexico og Spania 1974 til 2000

19 Informasjon og kunnskap alene påvirker ikke røykeatferd hos barn og unge
På kort sikt kan skoleprogrammer som bygger på teorier om sosial innflytelse redusere røyking og forebygge røykestart Elevene trenes i å oppdage sosialt press fra media, venner og foreldre, for så å øve seg på å stå imot sosialt press og å ”si nei”.

20 Bruk av jevnaldrende (peers)
64 studier røyk – 5 studier USA, Storbritannia, Finland, Norge, Australia, Hellas og Tyskland 1980 til 1999

21 Bruk av skoleelever/ jevnaldrende rollemodeller ”peers” i skoleprogrammer kan antakelig påvirke røykeatferd Gutter ønsket i liten grad å ta på seg ”peer”-rollen Det er mulig at ”peers” virker bedre på røykeatferd enn for andre livsstilfaktorer

22 Lokalbaserte, sammensatte tiltak
17 studier Finland, Storbritannia, Australia og USA 1989 til 2001

23 Sammensatte tiltak massemedia røykeforbud kontrolltiltak pris
tiltak rettet mot foreldre vil i noe grad påvirke røykeatferd hos barn og unge

24 Forbud mot salg av tobakk til mindreårige
30 studier USA, Australia og Storbritannia 1983 til 1997

25 Kontroll av overholdelse av aldersgrense rettet mot dem som selger tobakk kan føre til reduksjon i salg til mindreårige på kort sikt Men det mangler dokumentasjon om at tiltaket påvirker forekomsten av røyking blant barn og unge

26 Massemediekampanjer mot røyk
6 studier USA og Norge 1983 til 1997

27 Det er antakelig slik at massemediakampanjer kan forebygge røyking
under forutsetning av at de gjentas over flere år og er intense

28 Reklame og markedsføring for røyk
9 studier barn og unge 8 til 17 år USA, Australia, England og Spania 1983 til 2000

29 Det er sammenheng mellom det å tidlig bli utsatt for tobakksindustriens markedsføring og framtidig røyking blant unge fra 8 til 17 år

30 Pris 8 studier USA 1981 til 2000 Det er vanskelig, ut fra opplysningene som framkommer å kunne kontrollere for alle faktorer som kan ha påvirket ungdommens røykevaner

31 Det er antakelig sammenheng mellom pris og tobakksforbruk blant ungdom
Det ser ut som om det for amerikansk ungdom er et effektivt virkemiddel å øke prisen på tobakk og at det reduserer antall ungdom som røyker og det totale sigarettforbruk Det er antakelig sammenheng mellom pris og tobakksforbruk blant ungdom men det mangler norske studier

32 Hindre at barn utsettes for tobakksrøyk
18 studier USA, Australia, Canada, Kina, Norge og Skottland 1987 til 2002 Motivere voksne til i mindre grad å utsette barn for passiv røyking

33 Helsepersonell kan påvirke omsorgspersoner til i mindre grad å utsette barn for passiv røyking
Det er ikke entydig hvilke strategier som er best egnet

34 Røykeforbud 11 studier USA 1978 til 1990

35 Røykeforbud påvirker umiddelbar røykeatferd
men ikke forekomst/prevalens

36 For alle tiltakene: Vi vet ikke hvilke tiltak som er virksomme overfor sosialt utsatte/ høyrisikogrupper av barn

37 Noen begrensninger ved metoden
Baserer seg på andres kritiske vurdering av studier og primærforskning Vanskelig noen ganger å fange opp nyanser i hva som faktisk ble gjort i hver primærstudie Det kan finnes gode, nye studier som ikke er kommet med

38 Hva virker? Skoleprogram som bygger på teori om sosial innflytelse
Tobakksindustriens markedsføring Bruk av ”peers” Overholdelse av aldersgrense ved salg Pris Massemediakampanjer med sterk intensitet


Laste ned ppt "Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google