Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik jobber vi med rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik jobber vi med rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik jobber vi med rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne
Hvordan skape mangfold - på ordentlig? Sissel Frøberg, integreringsrådgiver

2 Regjeringen har store ambisjoner for offentlig sektor, som også Statens vegvesen må følge opp. I dag skal jeg IKKE fortelle om alle hindringene, men heller om hva vi har klart å få til.

3 På veg for et bedre samfunn
Vårt mål er å tilby et: effektivt tilgjengelig sikkert og miljøvennlig transportsystem Først litt generelt om Statens vegvesen. Ikke visste jeg at SVV ikke bare har ansvar for veger, men også slike installasjoner. Bildet viser Stegastein, Aurlandsfjellet. I limtre og stål, 30 meter ut i lufta og 600 meter over fjorden. Installasjonen er en del av prosjektet Nasjonale turistveger. Årlig forvalter vi mer enn 20 milliarder til vegsektoren. 2,3 milliarder fra tiltakspakken UU er et av fire hovedmål i nasjonal transportplan, og ett av kravene i tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet. Vegvesenet byr på varierte arbeidsoppgaver innen samferdsel. Vi jobber på alle plannivåer, fra strategisk nivå til bygging, drift og vedlikehold av vegnettet. Vi har også ansvaret for tilsyn med trafikanter og kjøretøy. Trafikksikkerhet, miljø og god design er viktige satsingsområder hos oss. SVV har et sektoransvar; arbeider målrettet som pådriver og koordinator mot andre transportetater, kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner Det største FoU-prosjektet er et verdsettingsprosjekt av trafikanters nytte av tiltak for uu i kollektivtransporten i Drammen, Kristiansand og Oslo Arbeider med en nasjonal strategi, som baserer seg på de regionale arbeidene Teoriprøven: Teoriprøven på flere språk, Lydstøtte Foto:Vegard Moen

4 Dette er vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Dette er vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Han trenger mange nye ansatte de neste årene. Gjennomsnittsalderen er 49 år, og aldersprofilen tilsier at mellom 120 og 130 tilsatte vil pensjonere seg hvert år, de nærmeste ti årene. Vi er totalt fem og et halvt tusen ansatte, vi har tilsatt 150 medarbeidere bare siden august.

5 Statens vegvesen trenger en ny medarbeider – hver dag!
Utfordring nummer 1: Statens vegvesen trenger en ny medarbeider – hver dag! Ann Jeanette Ingeniørgeolog Så vår utfordring nummer 1 er flere folk – som for eksempel Ann Jeanette og Hans Hans Landskapsarkitekt Foto: Statens vegvesen

6 Utfordring nummer 2 Vi får ikke nok søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller innvandrer-bakgrunn Vår utfordring nummer 2: Driftsenhetene våre ga klar beskjed om hva de synes var den største utfordringen: De får ikke nok søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne. Så hva gjør vi med disse rekrutteringsutfordringene? Jo – vi gå på jakt. Foto: IMDI

7 Girum Yimer Yesuf er bare et eksempel
Girum Yimer Yesuf er bare et eksempel. Han fullførte det internasjonale masterprogrammet Geotechnics og Geohazards på NTNU sist sommer. Han er utdannet sivilingeniør i hjemlandet Etiopia. Nå er han del av tredje kull i Vegvesenets rekrutteringsprogram. Rekrutteringsprogrammet er toårig. Vi støtter noen masteroppgaver som er samferdsels- eller veg-relaterte og er relevante for SVV. For tida er det 16 PhD kandidater som får hele eller deler av studiet finansiert av oss. Noen har tatt gradens mens de har vært i full jobb i SVV. Hvert år har ca. 170 studenter over hele landet spennende sommerjobber hos oss. I år fikk vi 840 søkere! Jeg hadde satt meg fore å gå gjennom alle søknadene, på jakt etter de som hadde innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne, men det klarte jeg ikke. Vi spurte LDO om det var lov - i henhold til Personopplysningsloven, å be folk krysse av for nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn når de søker jobb hos oss. Vi fikk et utydelig svar om at det kunne vi, under forutsetning av at vi overhold bestemmelsene i loven. Nå har jeg fått vite at Ombudet er i dialog med Datatilsynet om dette,

8 Vi satser også tidlig! Faget teknologi og design i grunnskolen skal øke interessen for og rekrutteringen til matematikk, naturfag og teknologi, både til tekniske yrkesfag og høgskoler. Her ser dere brokassene som over 100 klasser har fått av oss, 30 nye er på vei. Vi jobber tett med lærere om dette. SVV er også på jobbmesser over hele landet. Og vi jakter i utlandet! Vi forsøker å hente svenske studenter fra Chalmers. Her er vi i direkte konkurranse med Vâgverket.

9 Vegdirektørens invitasjon til å søke jobb
Vi satser på å forbedre våre generelle rekrutteringsmetoder, samtidig som vi spisser rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn. Brevet som vegdirektøren sendte ut i begynnelsen av året, var ment å gjøre begge deler. I brevet gjør vi potensielle søkere oppmerksom på at det øker sjansene for å komme til intervju, dersom de oppgir at de har enten nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn. Så kan man jo stille spørsmålet: Hjelper det noe?

10 Universums mangfoldspris 2009
Statens vegvesen er den bedriften studentene mener har: en bedriftskultur som støtter likestilling og en bedriftskultur som er aksepterende i forhold til minoriteter. Vi vant i alle fall en mangfoldspris. Universum (som blant annet arrangerer møteplasser mellom arbeidsgivere og studenter) har hvert år en spørreundersøkelse blant 5000 studenter som kårer beste arbeidsgiver innen forskjellige kategorier. Vegdirektøren: Vi er stolt av å ha fatt prisen. Det gir bade inspirasjon og forpliktelser. Og her må vi vare ærlige med oss selv. Vi har nok fatt prisen først og fremst fordi vi har vært synlige på dette omradet. Vi har også en brukbar innsats så langt. Men synligheten er nok vel sa mye basert på hva vi sier vi vil gjøre.

11 Så hva har vi gjort – første halvår 2009
Vi har jobbet internt med: Å få fram fakta Lederforankring Personal, helse- miljø- og sikkerhet (HMS), verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU) Nettsteder Vi har samarbeidet eksternt med: Stiftelsen Sophies Minde Unge Funksjonshemmede Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vi har knyttet kontakter med: Telenors program Open Mind Tillitsvalgtorganisasjoner (TEKNA) Andre statlige arbeidsgivere Her ser dere hva vi har drevet med. Vi har lagt vekt på å jobbe internt, eksternt og i nettverk. Først litt om det å få fram fakta. Innvandrerandelen er tre prosent. SVV er gode til å telle! Samsvar mellom manuelle tellinger og statistiske data fra SSB! Andelen ansatte med nedsatt funksjonsevne er 5,3 prosent. Tallene er basert på selvrapportering i forbindelse med medarbeiderundersøkelse (AFI). Lederforankring: kunnskapsoppbygging, etatsledermøte, regionledermøtene, styrings-systemet/utviklingsindikator Personal, verneombud, HMS, AMU: Diskrimineringsarbeidet er allerede lagt til Arbeidsmiljøutvalgene, og HMS-arbeidet. Nettsteder: bedre situasjonen både for potensielle jobbsøkere og personalavdelingene (kommer tilbake til dette)

12 Eksternt: Samarbeid med stiftelsen Sophies Minde
Sommerjobb for bevegelseshemmede Ambisjon : kandidater Resultat: 2 Nå skal jeg snakke veldig fort om de tre eksterne prosjektene. Først om samarbeidet med stiftelsen Sophies Minde. Stiftelsen tok kontakt. De hadde ansatt en prosjektleder, som skulle forsøke å skape match mellom potensielle kandidater og arbeidsgivere. For Statens vegvesen var ambisjonen kandidater i sommerjobb 2009. Det endte med to vellykkede tilsettinger. I tillegg fikk vi en i prinsippet er vi for, men-tilsetting + og et prinsipielt nei takk til stilling. Er to sommerjobbkandidater lite? Ja! Har det lært oss noe? Ja, masse!

13 Den ene suksesshistorien
Etter oppholdet som sommerstudent, jobber studenten nå fast en dag i uken. ”Det er veldig hyggelig å ha NN som sommerstudent! Han er en trivelig og positiv person, som tar utfordringene vi gir ham på strak arm. Vi måtte bestille og installere en dørpumpe (elektrisk døråpner) her i etasjen. Dette kom imidlertid på plass i tide, så det var bra. Annen tilrettelegging har ikke vært nødvendig.” En tilsetting kan gi ringvirkninger ”Vi har fått en sommervikar hos oss som er en sympatisk ung fyr. Vi snakket sammen om arbeidssøking og jeg husker hvor vanskelig det var å komme seg ut av lager- og serveringsjobbene. Sommervikaren påpekte at han ikke kunne komme seg inn i lager- og serveringsjobber, på grunn av at han bruker krykker. Det er veldig godt for moralen å vite at en jobber på en arbeidsplass som ikke holder det mot folk at de har en type bevegelseshemning. Hvis arbeidsplassen er anstendig så reflekterer det positivt på meg, og min selvfølelse stiger. Jeg håper virkelig at integrering av funksjonshemmede i etaten fortsetter”. Foto: Bård Løken

14 Den andre suksesshistorien
Trollstigen ”Studenten besøkte oss i går og ga et flott inntrykk. Det blir spennende å ha henne hos oss i sommer. Hun skal jobbe hos oss fra 11 – 15 hver dag i fire uker.” Studenten hadde allerede tjent så mye, at hun kom nær grensen der uførhetsgraden endres. Hun valgte derfor å jobbe uten lønn, fordi hun synes praksis er gull verdt. Da fikk hun jo også en attest når hun slutter. Foto: Helge Stikbakke

15 I prinsippet er vi for, men…
Vi synes både initiativet og intensjonen med samarbeidet med Sophies Minde er godt, og tror det finnes andre som har bedre forutsetninger for å ta inn sommervikarer enn oss”. Bilde: Atlanterhavsvegen Foto: Bård Løken

16 Et prinsipielt nei takk
Bilde: Varanger, Bristende forutsetninger: ”Vi sa oss villige til å ta i mot en sommerstudent under forutsetning av at NAV dekket lønnen. Dette fordi vi ikke har ledige lønnsmidler. Vi hadde møte der vi ba studenten avklare dette. Videre fortalte vi at vi ville tilrettelegge personalinngangen for rullestol og skifte ut dør mv. Derfor var det noe overraskende da vi nylig fikk mail om at studenten ikke ville være hos oss uten å få betalt for det. Praksis hos oss var utenfor det studenten så på som relevant for seg.” Studenten var aktiv i en brukerorganisasjon på hjemstedet. For ham var det – av prinsipielle grunner, helt uaktuelt å jobbe uten lønn. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må lære det - at ALLE personer er individer - med helt særegne forutsetninger. Det gjelder både arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er vel det som er både det mest banale og det aller, aller viktigste med mangfold: at vi skal se hverandre som unike og likeverdige mennesker. Foto: Asbjørn Nilsen

17 Hva kunne vi ha gjort bedre i dette prosjektet
Startet tidligere Avklart ferieplaner Unngått å ha jobber uten kandidater Unngått å ha kandidater uten jobb Intensivert letingen etter kandidater Satt oss bedre inn i regelverket om trygd og lønn

18 Eksternt: Samarbeid med Unge Funksjonshemmede
Jobbressurs.no Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 28 medlemsorganisasjoner. Til sammen har disse rundt medlemmer. Unge Funksjonshemmede ledes av et styre. Et sekretariat i Oslo står for den daglige driften. Si litt om samarbeidet: Nettside der SVV kan publisere våre stillingsannonser. Er det noen i salen som annonserer der allerede? Søkere kan sjekke ut hvilke arbeidsgivere som annonserer der, men kan selv søke fra de ordinære vegvesen.no eller finn.no. Det er ikke sikkert de ønsker å oppgi at de har nedsatt funksjonsevne. Det kan være at de har gode grunner til det, dersom det har blitt brukt mot dem tidligere. Frivillig – bevisst valg hos arbeidsgiverne. Anskaffelsesreglementet:

19 Eksternt: Samarbeid med Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet
Region Øst samarbeider med NTNUs rådgivningstjeneste for studenter med funksjonsnedsettelser Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info NTNUs definisjon er ”Funksjonshemmede studenter er alle som på grunn av skade, sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke har like muligheter som andre studenter til å ta del i læringsprosessen.” Målet for rådgivningstjenesten er at studenter med funksjonsnedsettelser skal kunne konsentrere seg om studiene og studentlivet på lik linje med andre studenter. De tilbyr informasjon, rådgivning, praktisk bistand, tilrettelegging i studiet og av eksamen studenter fikk tilrettelagt eksamen 2006. Jeg vet at flere av mine kolleger sitter i salen: deriblant Region øst. Kan dere reise dere opp, slik at andre kan ta kontakt med dere, dersom de lurer på noe.

20 Hva vi har lært om å rekruttere mangfoldig – så langt
Vi må jobbe bredt og på flere områder samtidig Vi må jobbe dypt og smått Vi må jobbe langsiktig og svinge oss rundt Vi må lære av og sammen med andre Vi må dra i samme retning

21 Vi er på veg! Foto: Jarle Wæhler Atlanterhavsveien.
Jeg ønsket å avslutte med et utsagn som skulle summere opp hvor Statens vegvesen står – når det gjelder å rekruttere mangfoldig. Jeg tror det som treffer best er dette: Vi er på veg! Vegdirektøren: ”Innsatsen må rettes inn for å rekruttere, men også å tilrettelegge både for de medarbeiderne vi har som krever særskilt tilrettelegging og for de nye vi rekrutterer. Det handler om mye og hardt arbeid. Men jeg er overbevist om at vi i det lange løp vil hente gevinster.” Foto: Jarle Wæhler


Laste ned ppt "Slik jobber vi med rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google