Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i Petroleumsnæringen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i Petroleumsnæringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i Petroleumsnæringen
Presentasjon av HMS FOU prosjekt for Olje og Gass Programstyret 4. september 2002

2 VISJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten
Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HMS-kulturen på alle nivåer i industrien. En helhetlig tilnærming til HMS og tidsmessig integrering av HMS-hensynet i beslutningsprosesser. Et positivt syn på HMS som bidragsyter til en bærekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet HMS I OG

3 HMS-visjonene HMS - Stortingsmeldingen Arbeid på tvers i et felles
HMS-utvalg bestående av myndigheter, fagforbund, OLF og FOU-institusjoner O R G A N I S A S J O N B E S L U T N I G S V E K T Ø Y F Y S. A R B. M I L J Ø / H E L S E H M S K U L T U R Nasjonal målsetting om å være foregangsnæring innen HMS HMS - Stortingsmeldingen HMS I OG

4 Sammenheng Kompetanseprosjekter og Bedriftprosjekter
FoU-midler FoU-midler FoU - midler BIP Brukerstyrte Innovasjons- Prosjekter Industri midler Industri midler Industri midler Kompetansestyrt prosjekt med bruker medvirkning FoU-midler Kultur, Teknologi og organisasjonendringer, Beslutningstøtte og Fysisk arbeidsmiljø / helse Doktorgradsstipend - aktiv involvering, FoU-midler Felles HMS Visjon K - Kompetanse prosjekter Resultat f.eks. Artikler Håndbøker seminarer Nye standarder Lærebøker og nytt innhold på skoler Nye organisatoriske løsninger HMS I OG

5 HMS-kultur HVA HVORDAN Nasjonale kultur forskjeller Ledelse
Samhandling og konflikter Teknologi, økonomi Ulike metoder Kulturrevisjoner Skape god kultur - tillit HVORDAN Gi et innhold i begrepet HMS-kultur Hva er en god HMS-kultur? Hva kan gjøres for å skape en god HMS-kultur på ulike nivåer og på ulike tidspunkt? Gjensidig påvirkning kultur-struktur. Hva skaper tillit? Ledelsesadferd og adferd på arbeidsplassen. Nytteverdien av HMS. Kontraktstyring og insentiver. HMS I OG

6 Endring - Organisasjon - Teknologi
HVA Teknologiutvikling: HMS trusler og muligheter Feiltoleranse - barrierer - sårbarhet HMS arbeid under endring: verneorganisasjonen HMS aspekter ved endringsprosesser IKT - sårbarhet og storulykker Distribuerte beslutningsprosesser HVORDAN Teknologiovervåkning (Demo 2000, OG21) - HMS effekter Analyse av sårbarhet og effekten av barrierer i MTO- og HRO-perspektiv Empirisk studie av ulike endringsprosesser (outsourcing, sammenslåing, nedbemanning, tekniske endringer) Utvikle verktøy for analyse og styring av endringer. Diagnoseverktøy for verne- og miljøarbeid. Analyse av HMS i verdikjedeperspektiv.. HMS I OG

7 BIP - Organisastoriske aspekter ved sikkerhetsstyring under omstilling, nedbemanning og fjernstyring : DNV HVA forståelse for sikkerhetskonsekvenser av omstillinger av driftsorganiseringen offshore utvikle metodikk for å håndtere disse utfordringene i omstillingsprosjekter hovedfokus er nedbemanning og andre kostnads reduserende tiltak i sluttfasen av et anleggs levetid, og ombygging av eksisterende anlegg til fjernstyring.   HVORDAN kartlegge beslutningsprosesser knyttet til HMS-kunnskap og hva som inngår i beslutningene hvordan disse blir brukt eller veiet opp mot hverandre HMS I OG

8 Beslutningstøtteverktøy
HVA HMS og økonomi – beslutninger Fremtidens risikoanalyser HMS indikatorer Ulike metoder HVORDAN Behovet for nye analyseverktøyifor ulike beslutningsnivå, og tidspunkt for risiko i lokal, regional, helhetlig perspektiv Risikobaserte HMS-indikatorer. Integrering av aldring og vedlikehold i risikoanalyse av tekniske systemer. Utvikle risikoanalyseverktøy for ulike kontekstuelle skall. Integrering av HMS i modeller for intellektuell kapital. Økonomiske modeller Styringsstrategier i forhold til kompleksitet, usikkerhet, risiko & muligheter. HMS I OG

9 BIP - Utvikling av felles HMS-indikatorer ; OLF
HVA utvikle felles HMS-indikatorer årlig monitorering av HMS-status på bransjenivå forutsettes å bidra til erfaringsoverføring og nettverksarbeide mellom bedriften  HVORDAN utvikle proaktive mål som grunnlag for skade- og ulykkesforebyggende innsats intensivere helsefremmende strategier og tiltak antall parametre må være begrenset og effektive registrering og anlayse av parametrene må ikke være arbeidskrevende HMS I OG

10 BIP - ”Human factors” i risikoanalyser: DNV
HVA integrere menneskelige og organisatoriske faktorer øke risikoanalysens verdi som beslutningstøtteverktøy bidra til anvendelse i en operativ kontekst. HVORDAN innhente informasjon om industriens praksis / behov gjennomgang av eksisterende forskning og metodikk utarbeide selve metodikken ( foreløpig versjon) utprøving av metodikken og publisering av ferdig metode HMS I OG

11 BIP - Sikkerhetsindikatorer offshore : Norsk Hydro
HVA fremskaffe indikatorer til effektiv og systematisk teknisk tilstandsovervåkning, sikkerhets- og vedlikeholdsstyring. HVORDAN studere moderne metoder og teknikker for vedlikeholds- styring og dennes påvirkninger på risikobildet HMS I OG

12 Fysisk arbeidsmiljø & Helse
HVA Bulkarbeidstid Aldring og utstøting Kjemikalieeksponering Støyeksponering Ergonomi HVORDAN Kummulativ eksponering. Effekten av kortvarig, høy eksponering. Konsekvenser av bulkarbeidstid. HMS I OG

13 Prosjektene skal samlet fremskaffe
Teorier, metoder, modeller og innsikter Minst 2 vitenskapelige artikler pr. år innen prosjektrammene Minst 2 vitenskapelige arbeider pr. år presentert ved konferanser Grunnlag for å etablere standarder Minst 7 Dr.gradskandidater innen rammen av HMS-programmet Flere masterkandidater og hovedfagsoppgaver Oppdatert og forbedret undervisningsmateriell innen fagområdet Arbeidsnotater, rapporter, og lignende Seminarer og workshops HMS I OG


Laste ned ppt "HMS i Petroleumsnæringen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google