Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Omstilling? Har du husket det viktigste?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Omstilling? Har du husket det viktigste?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Omstilling? Har du husket det viktigste?”
Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet

2 Omstilling? Har du husket det viktigste?
Disposisjon Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver Omstilling og endring – hva dette kan være FoU-prosjektet – ”Sunne omstillingsprosesser” Fem faktorer for å sikre sunne omstillingsprosesser Sunnhetsvurderingsmodellen Lenke til Arbeidstilsynets publikasjon

3 Omstilling? Har du husket det viktigste?
Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstakerne i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon - § 4-2 (2) e Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø - § 4-2 (3) Under planlegging og gjennomføring av endring i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette nødvendige tiltak - § 3-1 (2) d

4 Omstilling? Har du husket det viktigste?
Omstilling og endring – en del av arbeidslivet – enkeltstående tiltak eller kontinuerlige prosesser Eierskifte Endring i antall ansatte Sammenslåing av avdelinger, virksomheter etc. Oppslitting av virksomheter Omorganisering – endring i organisasjonskart Ny teknologi Lederskifte Skifte i lønnssystem Nye produkter eller tjenester ……

5 Omstilling? Har du husket det viktigste?
Omstilling betyr å endre, å gjøre noe annerledes – kan oppleves belastende og ha negative konsekvenser – men kan også være nødvendige og positive utviklings- og fornyelsesprosesser Sunne omstillingsprosesser betegner prosesser som gjennomføres slik at virksomheten forebygger helseskader og hindrer utstøting

6 Omstilling? Har du husket det viktigste?
FoU-prosjekt i samarbeid mellom NTNU, SINTEF og Arbeidstilsynet i perioden Frembringe kunnskap om gode omstillingsprosesser Utvikle kriterier for råd og veiledning til virksomheter i omstilling Øke kompetansen i Arbeidstilsynet og ved NTNU og SINTEF om omstilling Øke kompetansen i arbeidslivet om omstilling

7 Omstilling? Har du husket det viktigste?
Aktiviteter for å frembringe og utvikle kunnskap Referansegruppe i Arbeidstilsynet – dialog med forskerne 90 felles tilsyn med inspektører og studenter/forskere – intervjuer med ledere og ansatte Helsesektoren, transport, catering, bank og forsikring, skoler og offentlige kontorer Dybdestudier i 8 virksomheter ca 500 respondenter besvarte kartleggingsverktøyet ”Klima 37,5” 5 erfaringskonferanser med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, forskere og studenter

8 Omstilling? Har du husket det viktigste?
Resultater Fem faktorer – sikre sunne omstillingsprosesser Lokale normer på arbeidsplassen Arbeidsstokkens mangfold og variasjon Leders tilgjengelighet Tidlig rolleavklaring Konstruktiv konflikthåndtering Sunnhetsvurderingsmodellen

9 Omstilling? Har du husket det viktigste?
1. Lokale normer på arbeidsplassen ”slik gjør vi det hos oss” – ”det som sitter i veggene” – de uskrevne reglene for mellommenneskelig samspill Reflekterer virksomhetens underliggende verdier – legger premisser for endringsprosessene og medarbeideres adferd Bevissthet – skaper felles verdier og bygger gjensidig tillit

10 Omstilling? Har du husket det viktigste?
1. Lokale normer på arbeidsplassen Hva virksomheten kan gjøre: Bli kjent med hverandre! Finn ut av hvordan de ansatte oppfatter årsakene til endring, tror resultatet vil bli og opplever prosessen som pågår Kartlegg – hva er bra og hva er mindre bra – diskuter på et ”abstrakt nivå” – hvilke normer og verdier reflekteres på arbeidsplassen Diskuter arbeidspraksis og vaner – vurder behov for nye ”regler” etter omstillingen – ”Hvordan vil vi ha det på arbeidsplassen vår?” Still krav om at alle bidrar aktivt

11 Omstilling? Har du husket det viktigste?
2. Arbeidsstokkens mangfold og variasjon Normalt å reagere følelsesmessig på endring Ledere og ansatte – ulik forståelse, bakgrunn, situasjon – arbeidsplassen og privat Nøkkelpersoners versjon blir gjerne sannheten Interessekamper – ulike parter og enheter

12 Omstilling? Har du husket det viktigste?
2. Arbeidsstokkens mangfold og variasjon Hva virksomheten kan gjøre: Vurder behov for ekstern kompetanse – ta opp naturlige menneskelige reaksjoner Ha fokus på sårbare grupper – behov for oppfølging etc. Møter i små grupper – åpen dialog om endringsprosessen Undersøk ansattes forståelse og opplevelse av endring og prosess Stopp opp – sjekk fremdrift i prosessen på alle nivåer – før en går videre

13 Omstilling? Har du husket det viktigste?
3. Leders tilgjengelighet Behovet for informasjon øker dramatisk under omstilling – redusere usikkerhet og stress Nærmeste leder tilgjengelig og aktivt tilstede Ansikt-til-ansikt kommunikasjon Verdifullt med uformell informasjonsutveksling – hindre ryktespredning

14 Omstilling? Har du husket det viktigste?
3. Leders tilgjengelighet Hva virksomheten kan gjøre: Etablere felles møteplasser – sette av tid til dialog – gi informasjon og fange opp ulike perspektiver og tolkninger Sikre at lederne kan få støtte fra andre ressurspersoner Lederen må ha en åpen dør Lederen må selv oppsøke de ansatte

15 Omstilling? Har du husket det viktigste?
4. Tidlig rolleavklaring Ansatte må få vite hva som forventes av dem – forutsigbarhet – skape trygghet Ansvar og oppgaver må avklares tidligst mulig i prosessen Avklare roller både i selve omstillingsprosessen – og i ny organisasjon Avklare og etablere støtte for mellomledernes rolle og oppgaver

16 Omstilling? Har du husket det viktigste?
4. Tidlig rolleavklaring Hva virksomheten kan gjøre: Klar og tydelig personalpolitikk i alle faser Kompetanseplaner – ressurser til opplæring – endring i roller og oppgaver Vær tydelig på hva som forventes – én dag, uke eller måned frem i tid Kartlegg arbeidsoppgaver i organisasjonen og hva de ansatte ønsker å arbeide med Bruk uformelle læringsgrupper – åpen kunnskapsdeling er effektiv kompetanseutvikling

17 Omstilling? Har du husket det viktigste?
5. Konstruktiv konflikthåndtering Motstand er en naturlig reaksjon – ikke uttrykk for vanskelig atferd Kan gjenspeile et uoppfylt behov og ønske om kommunikasjon Kanaliser energien i en konstruktiv retning – finn løsninger sammen Konflikt er en mulighet – behandle uenighet som noe og ikke som noen

18 Omstilling? Har du husket det viktigste?
5. Konstruktiv konflikthåndtering Hva virksomheten kan gjøre: Gi ansatte rom for en utblåsning – ikke vis motvilje Oppmuntre til åpenhet – uenighet gir forståelse og vekst – se på alternative løsninger sammen Gjennomgå prioriteringer – se om motpartene har felles interesser Deltakelse kan skape selvtillit og øke forståelsen – involver de ansatte og ta dem på alvor Utforsk motstanden!

19 Sunnhetsvurderingsmodellen
BRINGENDE FAKTORER Bevissthet om lokale normer Arbeidsstokkens mangfold Leders tilgjengelighet Tidlig rolleavklaring Konstruktiv konflikthåndtering SUNN EKSPONERING Fokus på individ, gruppe og virksomhet Bygge felles plattform og forståelse Aktivitet før endringen skjer, og også underveis Gjøres ved hjelp av utviklingsarbeid, bruk av verne- og helsepersonell POSITIVE KONSEKVENSER Tillit og engasjement Trivsel og tilhørighet Motivasjon og deltakelse Konstruktivt miljø Forutsigbarhet Stabilitet Bedre flyt i produksjon og service Stressreduksjon Skadereduksjon Mindre utstøting Nedgang i arbeidsrelatert fravær USIKKERHETSREDUKSJON MESTRING

20 Omstilling? Har du husket det viktigste?
Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva kan du gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser


Laste ned ppt "”Omstilling? Har du husket det viktigste?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google