Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Design presentasjon NVC m Vakt- og bjærgingsskib

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Design presentasjon NVC m Vakt- og bjærgingsskib"— Utskrift av presentasjonen:

1 Design presentasjon NVC 805 64m Vakt- og bjærgingsskib
Presentert av Rolls-Royce Marine AS Dept. Ship Technology NVC-DesignTM NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell beskrivelse Design vurderinger Azipull Presentasjon av General Arrangement KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

3 GENERELL BESKRIVELSE KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM
FORORD Denne presentasjonen beskriver noen av de vurderingene vi har gjort for et 64m vakt- og bergingsskip for Færøyene. Designet er basert på kravspesifikasjon utarbeidet av Ministeriet for fiskeri og søfart datert 28.april Flere prosjektmøter er avholdt. DESIGNER Rolls-Royce Marine AS dept. Ship Technology Et internasjonalt anerkjent skipsdesignselskap lokalisert i Aalesund. Referanselista teller 120 fiskefartøy, 72 handelsfartøy samt spesialfartøy. Rolls-Royce Marine har de siste årene levert design til kystvaktfartøyer i India, Frankrike, Spania, Danmark og Norge. Rolls-Royce Marine AS er en del av Rolls-Royce Plc. UK. HOVEDDIMENSJONER Lengde over alt : 64,40 m Lengde mellom pp : 55,60 m Bredde på spant : 13,60 m Dybde til Hoveddekk : 6,50 m Design dypgang : 4,40 m Max hastighet ca. : 17 knop Økonomisk service hastighet ca. : knop Endurance : 30 dager Isklasse : ICE C + ekstra forsterkninger INNREDNING Offisers lugarer : 6 Mannskaps lugarer : 8 Totalt : 14 Lugarer + Hospital Fellesareal : Messe Dagrom Møterom/VIPLounge Trimrom og badstue Vaskeri KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

4 GENERELL BESKRIVELSE KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM
  DYNAMISK POSISJONERING Skipet utstyres med et Dynamisk Posisjoneringssystem av ny, kompakt og lite plasskrevende design. Systemet er meget enkelt i bruk og gir sikker operasjon av fartøyet i DP modus. MANØVER EGENSKAPER Grunnet dypgangsbegrensninger og krav til gode manøveregenskaper har vi valgt en to- propellsløsning med azipull thrustere i akterskipet som er roterbare 360 º. Skipet vil kunne operere sikkert i trange og grunne farvann. Azipull vil gi optimale manøveregenskaper og lavt fuel forbruk i tillegg til lavt støynivå i skipet. En swing-up i forskipet fungerer som 360º azimuth i nedsenket posisjon og som tunell thruster i øvre posisjon. Dette øker fartøyets fleksibilitet for operasjoner i grunne farvann, samt manøvrering i havner. For DP og manøvrering installeres følgende utstyr: - To azipull thrustere 360 º - En elektrisk drevet baugpropell, kombinert azimuth/sidepropell av ”Swing-up” type - Joystick for enkel manøvrering av skip ved alle manøverposisjoner på bro SKIPETS HOVEDOPERASJONSFELT Skipet skal hovedsakelig operere som Kystvaktfartøy og fiskerioppsynsfartøy i Færøyisk, NEAFC og NAFO sone. Det er utstyrt for å dekke oppgaver beskrevet i kravspesifikasjon utarbeidet av Ministeriet for fiskeri og søfart. Skipets hovedoperasjoner: Kystvakt -    Slepeoperasjoner -     Oljevern -     Oppfisking av fiskeredskaper -     Bølgemålinger/vejrblåser SAR / Redningsoperasjoner Representasjonsoppdrag Fiskeriinspeksjoner SJØEGENSKAPER Skipets evne til å operere sikkert og effektivt i aktuelle operasjonsområder er prioritert i designet av fartøyet. Designet omfatter blant annet: - En passiv rulledempingstank for å redusere skipets rullebevegelser Et anti-krengesystem for å kompensere for krengevinkler. Det være seg tungt utstyr som FRC og MOB-båt, vindpåkjenninger, eller ved skjevlasting i tanker eller på akterdekk. - Nødvendig fribord for å redusere fare for grønn sjø på arbeidsdekk. - Nødvendig baug høgde og lukket bakk for å redusere sjø over arbeidsdekk forut. - God operabilitet sikres ved å plassere tyngre arbeidsoperasjoner der skipet har minst bevegelser og akselerasjoner God bredde gir stabilitet utover klasse og myndighetskrav Dette sikrer en fleksibel bruk av fartøyet. KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

5 GENERELL BESKRIVELSE KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM
SKROG DESIGN Skroget er utformet for å oppnå gode sjøegenskaper og høy fart. Forskipet har et slankt skulderparti, bunnreis, moderat flare og en bulb optimalisert for fartøyets normale driftsvannlinje. Akterskipet er designet med V-spant, bunnreis og stor slagradius for å oppnå best mulige sjøegenskaper kombinert med gode fartsegenskaper. Det vektlegges god tilstrømming til propellere for å redusere fare for støy og kavitasjon. Skrogutformingen er gjort med tanke på å oppnå en høy maks. hastighet samtidig som fartøyet skal ha lavt brennoljeforbruk og gode sjøegenskaper. Det er lagt vekt på at høy servicehastighet skal opprettholdes også i sjøgang. Skrogdesignet er gitt høyeste prioritet. Designer har erfaring fra 120 fiskefartøy og 72 handels / spesialfartøy og erfaringene fra disse inkluderes i utformingen av skroget. BRO Fartøyet er designet med en bro med minst mulig dødvinkler og arrangert etter reders ønske. MASKINERI OG FREMDRIFTSSYSTEM Skipets kraftproduksjon er et dieselektrisk system som består av tre diesel generator sett styrt av et ”Power Management System”. Dette systemet sørger for optimal utnyttelse av generatorene ved enhver driftskondisjon. Skipet vil kunne operere problemfritt selv med kun ett generatorsett intakt. Hoved fremdriftssystemet består av to Azipull thrustere med CP propeller. Disse er drevet av to elektriske AC motorer med variabelt turtall 0 – 1200 rpm for optimal pitch / turtall i alle driftsmodus. Dette systemet vil gi optimale manøvreringsegenskaper samt et meget lavt støynivå i fartøyet. Dersom den ene av propellene blir satt ut av drift har skipet fortsatt god manøvreringsevne og servicefart. For strømforsyning under landligge eller oppankring benyttes et kombinert havne og nødaggregat plassert i eget rom på dekk. Eventuelt servicearbeid i maskinrom vil da kunne utføres i støyfritt område samt at støynivå generelt i skipet vil være på et minimum. KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

6 DESIGN VURDERINGER FARTØYETS LOGISTIKK
ARBEIDSDEKK Fartøyet er utrustet med et stort arbeidsdekk akter der helikopter ”drop” sonen er plassert. Det er også arrangement for bunkring av helikoter (HIFR). Dekket er ryddig og har stor plass til løst ORO-utstyr som transrec og skimmere, samt oppfisket redskap og vrakgods. I tilknytning til arbeidsdekket ligger havari rommet , våtrom, garderober og lasterom med adkomst via dør uten terskel. FRC- og MOB- båter er plassert på shelterdekk med bording fra bakkdekk. MASKINERIET Hovedmaskineriet ligger aktenfor innredningen. Denne plasseringen gir lavt støynivå og lite vibrasjoner i innredningen og fartøyet forøvrig. Det er lett adkomst for service i maskinrom. Kontrollrommet er plassert forenfor og like inntil maskinrom. Når fartøyet ligger i havn kjøres en egen havnegenerator som ligger utenfor maskinrom. Det er da gunstige forhold for å drive service og vedlikehold i maskinrommet. INNREDNING Innredningen er plassert i forskipet og ligger adskilt fra støykildene i fartøyet. På nedre dekk ligger sauna og trimrom. På hoveddekk er de ”skitne” rommene plassert mot arbeidsdekk. Man må igjennom fingarderobe for å komme til lugarer, messe og dagrom. Proviantrommene er plassert sentralt med adkomst fra Shelterdekk for å lette provianteringen. Byssen er plassert omtrent midtskips for best mulige arbeidsforhold for stuerten. Messe og dagrom er store, åpne rom som gir besetningen og passasjerene best mulig komfort. Dagrom/lounge på bakkdekk har panoramautsikt og fasiliteter egnet for konferanser og representasjonsoppdrag. LUKKET BAKK / FORTØYNING Denne løsningen gir et glatt bakk dekk for å redusere faren for nedising ved operasjoner i nordlige farvann. Fortøyningsvinsjer er plassert på åpent dekk fo å forenkle operasjoner med havarist på siden, men ankerspill og oppbevaring av trosser etc. arrangeres i tørt rom på shelterdekk OPERATIVE FORHOLD Ved ORO og andre dekksoperasjoner er det store arbeidsdekket godt egnet for å ta om bord nødvendig utstyr som for eksempel 20” containere som kan festes i egne containerfester. Fartøyets anti-krengesystem holder fartøyet i ro uten for store variasjoner selv ved tunge løft utover skipssiden. KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

7 DESIGN VURDERINGER KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM
DRIVSTOFFØKONOMI Fartøyet er utrustet med et fleksibelt fremdriftsanlegg med diesel elektrisk drift. Systemet vil være meget brukervennlig der omkoblinger mellom skipets forskjellige driftsmodus utføres enkelt via skipets kontrollsystem. På denne type skip vil en slik femdriftsløsning gi en betydelig reduksjon i drivstofforbruk sammenlignet med et konvensjonelt fremdriftsanlegg. Sett i sammenheng med fartøyets driftsprofil er det klart at dette vil gi en vesentlig reduksjon i drivstoffkostnadene. MILJØGEVINST Fartøyet er designet med tanke på å bevare miljøet det seiler i, samt et best mulig miljø for besetning og passasjerer om bord. Dette kan oppsummeres slik: - Redusert utslipp av miljøgasser fra eksos grunnet redusert brennoljeforbruk - Oppsamlingstanker for gråvann og svart vann muliggjør null-utslipp ved opphold i havner og sårbare farvann - Avfallshåndtering og oppbevaring om bord - Støydempede luft inn/utløp og vifter etc. KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

8 DESIGN VURDERINGER UTFORMING AV BROEN
Broen er designet for å unngå dødvinkler. For å gi best mulig sikt på arbeidsdekket og utover skipssidene der ORO og redningsoperasjoner foregår har vi valgt store vindusflater. Manøverinstrumenter foreslås med flate panel på søyler i bro vingene og akter. Dette gir en oversiktlig bro uten høye og ruvende pulter ved vindu. I forkant av broen er det foreslått vindu kun i vanlig høyde. Man vil likevel ha full oversikt over hele dekket forut og til sidene. (Illustrasjonsbilde samsvarer ikke helt med broen som er arrangert for dette prosjektet) KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

9 DESIGN VURDERINGER STABILITET OG VEKT
STABILITET OG DESIGN KRITERIER Skipet oppfyller nasjonale og IMO’s krav til stabilitet. For å sikre en fleksibel bruk av fartøyet er intaktstabiliteten bedre enn klassens krav. Vektoptimalisering samt en god bredde på skroget er med på å gi en sikker operasjon av mobbåter og oljevernutstyr. Skipets antikrengesystem vil også være med på å redusere krengevinkler ved slike operasjoner. En rulledempingstank er arrangert for å redusere rullebevegelser. Dette sikrer maksimale arbeidsforhold samt komfort for skipets besetning. Fartøyet er designet for å gi små trimvariasjoner i alle normale kondisjoner. Forbrukstanker og vekter ombord i fartøyet er plassert med tanke på dette. KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

10 DESIGN VURDERINGER STABILITET OG VEKT
VEKTSBEREGNINGER – NAPA STEEL MODELL Detaljerte vektsberegninger vil bli utført for å verifisere vekt og tyngdepunkt for både stål, aluminium og utrustning. NVC bruker blant annet NAPA og ShipWeight for å beregne vekter og tyngdepunkt. ShipWeight er et skreddersydd program som brukes for å estimere vekter og tyngdepunkt for alle fartøystyper i designfasen. Programmene brukes også i byggeperioden for kontroll av vekter og tyngdepunkt, samt som kontroll av det ferdige fartøyet. NAPA Steel er et 3D-beregningssystem som benyttes for å gi sikker vekt og tyngdepunkt av stål og aluminiumsseksjoner. En NAPA Steel modell vil defineres før evt. kontraktsinngåelse og modellkjøring. KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

11 AZIPULL THRUSTER KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM
Azipull thruster er en nyere og moderne videreutvikling av såkalte Azimuth thrustere. Den største endring i forhold til en Azimuth thruster er at propellen er plassert foran girhuset og vil dermed ”trekke” (Pull) i stedet for å skyve. Tilstrømming av vann til propellen vil dermed skje uten negativ påvirkning fra girhus noe som gir store fordeler m.h.p virkningsgrad samt kavitasjon. Videre har det vært mulig, grunnet riktig plassering i forhold til propellstrøm, å designe selve girhuset som et ror noe som gir et positivt bidrag for å sikre en god retningsstabilitet. Direkte sammenlignbare tester viser at Azipull thrustere gir en betydelig forbedring av propell virkningsgrad, propellstøy samt retningsstabilitet i forhold til sammenlignbare fremdriftssystemer. For dette prosjektet vil Azipull thrusterene gi et markert positivt bidrag m.h.p drivstofføkonomi samt støy og vibrasjoner om bord i skipet. KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

12 PRESENTASJON AV GENERAL ARRANGEMENT
KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

13 PRESENTASJON AV GENERAL ARRANGEMENT
KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

14 PRESENTASJON AV GENERAL ARRANGEMENT
KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

15 PRESENTASJON AV GENERAL ARRANGEMENT
KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

16 PRESENTASJON AV GENERAL ARRANGEMENT
KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY

17 PRESENTASJON AV GENERAL ARRANGEMENT
KYSTVAKTFARTØY NVC 805 NVC-DesignTM SHIP TECHNOLOGY


Laste ned ppt "Design presentasjon NVC m Vakt- og bjærgingsskib"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google