Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til sikkerhet ved brann i kap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til sikkerhet ved brann i kap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til sikkerhet ved brann i kap
Krav til sikkerhet ved brann i kap. 11 er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-5. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av TEK97 § 7-2, men med en del redaksjonelle endringer og språklige endringer og presiseringer. Reelle endringer gjelder i hovedsak nye krav gitt i § Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, og gjelder krav til alarm- og slokkeanlegg samt evakueringsplaner i visse typer byggverk. De endringene som gjøres i TEK10 er basert på en totalvurdering, der utredninger gjort av SINTEF NBL er en del av grunnlaget. En av hovedutfordringene er å møte den økende eldrebølgen, som vi vet kommer. På grunn av aldersutviklingen i befolkningen er det nødvendig at flere bor hjemme så lenge som mulig, selv om vi blir dårlige til beins - eller hva det måtte være. Alternativet er en omfattende utbygging av institusjoner, omsorgsboliger mv., noe som er et langt dyrere alternativ for samfunnet, og også trolig et dårligere alternativ for dem det gjelder. Det vil for øvrig - som et ledd i å gjøre våre byggverk mer tilgjengelige og universelle - kreves heis i større omfang enn i dag. Dette krever at vi også følger opp mht. brannsikkerhet. De neste bildene gir noe av grunnlaget for endringene. Sikkerhet ved brann

2 Utfordring (1) Boligbranner generelt
Det er boligbranner som tar liv De materielle skadene har økt sterkt Det er i boliger personer omkommer i brann, og 80-90% dør i den branncellen der brannen startet. Diagrammet viser statistikk for perioden Antall boligbranner har ikke økt, men det har vært en sterk økning i erstatningsutbetalinger. Etter 2006 var det en fortsatt økning til Deretter har skadeutbetalingene gått noe ned. Skadeutbetalingene er om lag dobbelt så store som i Sverige. Årsaker til at vi har større skader enn Sverige er bl.a. at vi har større boareal, større andel eneboliger, flere boliger med kjeller og gode forsikringsordninger. Branner som skyldes elektriske anlegg og elektrisk utstyr er dominerende og forårsaker ca. 40 % av boligbrannene og 25 % av dødsbrannene i Norge. Mer om dette kan leses i prosjektrapportene (som kan finnes på NBLs hjemmesider): NBL A05127 Brannskadeutviklingen i Norge sammenlignet med andre nordiske land NBL A06116 Brannskadeutviklingen i Norge sammenlignet med andre nordiske land - Årsaker til forskjeller NBL A08111 Brannskadeutviklingen i Norge - Tiltak for å redusere brannskadene Kilde: SINTEF NBL

3 Utfordring (2) Personer med funksjonsnedsettelse
Sykehus, sykehjem, pleieinstitusjoner, omsorgsboliger etc. Vanlige boligbygninger Tiltak for å ivareta brannsikkerheten i sykehjem, omsorgsboliger mv. har vært et tilbakevendende tema i en årrekke. Vi har hatt en rekke branner i omsorgsboliger mv. med tap av menneskeliv. For eksempel i Sveio omsorgssenter i 2007 hvor to personer omkom (bildet øverst). DSB og BE har laget en evalueringsrapport om denne brannen. Denne er tilgjengelige på våre hjemmesider. Vi ser også personer med nedsatt funksjonsevne og omsorgsbehov tildeles boliger i vanlige boligbygninger som ikke er spesielt tilrettelagt og sikret mot brann. Et eksempel på dette er Vik Torg, hvor det i 2006 var en stor brann (bildet nederst). Det var bare flaks at ingen personer mistet livet. DSB og BE har laget en evalueringsrapport om denne brannen. Denne er tilgjengelige på våre hjemmesider.

4 Prognoser for antall personer over 67 år
Antall eldre over 70 år, som er en gruppe hvor det vil være relativt mange personer med nedsatt funksjonsevne, antas å øke fra ca i dag til ca. 1,2 mill. i Det samlede folketallet er i samme periode anslått å øke fra ca. 4,8 mill. til 6,5 mill. (kilde: SSB). Kilde: SSB

5 Når hukommelsen svikter… en dårlig kombinasjon!
Etter hvert som vi blir eldre øker sannsynligheten for at vi skal forårsake brann.

6 Når bein og armer svikter og sekundene teller… en dårlig kombinasjon!
Personer med nedsatt funksjonsevne kan ofte ikke benytte slokkeutstyr som kreves i boliger.

7 Når bein og armer svikter og sekundene teller… en dårlig kombinasjon!
Heis kan etter TEK10 ikke benyttes til rømning. Personer med nedsatt funksjonsevne kan ofte ikke på egenhånd ta seg ut via trapper. I vanlige boliger kan heller ikke andre personer pålegges å bistå ved rømning. Heller ikke brannvesenet kan pålegges dette i medhold av pbl.

8 Og en dårlig kombinasjon kan gi et dårlig resultat!
Slik kan det ende. Dette er da altså en tom og forkullet rullestol.

9 Døde i boligbranner 2001-2007, per 100 000 innb.
Sannsynligheten for å omkomme i boligbrann øker følgelig dramatisk etter fylte 70 år. Dødshyppigheten i boligbranner hos personer på 70 år og mer (dvs. antall omkomne pr. innbygger idenne aldersgruppen) er 4,6 ganger høyere enn hos den øvrige del av befolkningen (SINTEF NBL rapport A08111 Brannskadeutviklingen i Norge – Tiltak for å redusere brannskadene, 2008). Dersom det ikke iverksettes nye tiltak for å ivareta brannsikkerheten kan det forventes at antall omkomne som følge av brann vil stige i takt med økningen av antall eldre. I perioden var det gjennomsnittlig 65 branndøde pr. år. Av disse døde 80 %, dvs. 52 personer pr. år i boliger (Kilde: DSB). Med utgangspunkt i befolkningsutviklingen og økt dødshyppighet i boligbranner hos personer over 70 år (se ovenfor), kan det - dersom det ikke settes i verk forebyggende tiltak og under ellers like forutsetninger - forventes at antall omkomne ved boligbranner i 2050 vil øke til 82, hvorav 42 vil være personer over 70 år. Til sammenligning var det årlig i gjennomsnitt 18 branndøde over 70 år i boliger i perioden (kilde: DSB). Kilde: SINTEF NLB

10 Pleieinstitusjoner, omsorgsboliger mv.
Få ansatte på vakt i forhold til behovet ved redning Helsepersonell er ikke opplært og øvet som brannmenn – Urimelig ansvar SINTEF NBL rapport NBL A04101 Antall personer på vakt i forhold til antall pasienter vil være avgjørende for hvor raskt pasienter kan evakueres på sykehjem. Beregninger for det aktuelle objektet som ble studert viste at “de to personene som er på vakt om natten på sykehjemmet som her er studert, vil kunne evakuere 2-6 pasienter fra sengerommene til trapperommet i 2. etasje før det blir kritiske evakueringsforhold. Det er da antatt at brannen oppstår i et sengerom og døren ut til korridoren står åpen og at slokkeinnsats ikke blir utført. For å få pasientene ned i første etasje og ut, vil kun 1-4 pasienter kunne evakueres”. Erfaringer, bl.a. fra Sveio Omsorgssenter, viser at det er en tøff påkjenning for pleiere/ansatte å være involvert i en brann som krever menneskeliv. Pleiepersonell kan i mange tilfeller ikke forventes å takle en brann. Det kan også anses som urimelig at de blir pålagt et ansvar for å slokke og redde. Det vil lett kunne oppstå situasjoner der de må ta et valg mellom å redde pasienter eller å redde seg selv. Neste bilde gir et eksempel. Rømningsvei i sykehjem etter brann

11 Vanlige boligbygninger
Økt tilgjengelighet Økt andel eldre personer med funksjonsnedsettelse Bo hjemme så lenge som mulig Kan ikke forutsette beredskapstiltak (”organisatoriske tiltak”) Krav om universell utforming generelt, med økt tilgjengelighet i boligbygninger, skal ivareta personer med nedsatt funksjonsevne. Det er samtidig et ønske om, og samfunnsmessig lønnsomt, at flere eldre skal bo hjemme lengre. Tiltak for å ivareta brannsikkerheten i boliger må vurderes i henhold til dette. Det anses ikke forsvarlig å øke tilgjengeligheten til bygninger for personer med nedsatt funksjonsevne, dersom man ikke samtidig sørger for at brannsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. Brannvesenet kan ikke med hjemmel i pbl pålegges særskilte oppgaver i forbindelse med universell utforming. Brannvesenet kan derfor ikke medregnes som organisatorisk tiltak utover det som i dag følger av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter. Foto: Norsk brannvernforening – Thor Kr. Adolfsen

12 Pleieinstitusjoner, omsorgsboliger mv.
Rømningsvei i sykehjem etter brann Tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden må prioriteres Automatisk brannslokkeanlegg Brannsikkerheten i denne type byggverk vil i bruksfasen kreve et samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Erfaring viser at det i praksis ikke er mulig å kompensere manglende automatisk slokkeanlegg med organisatoriske tiltak (personell). Dette ville det kreve en bemanning langt ut over det som i dag er vanlig i denne type byggverk, noe som vil være langt dyrere enn å installere et automatisk slokkeanlegg. Dette er imidlertid en erkjennelse som i mange tilfeller ikke blir tatt hensyn til i byggefasen. Det er innført krav om installasjon av automatisk slokkeanlegg fordi: • Manglende automatisk slokkeanlegg forutsetter organisatoriske tiltak som ikke lar seg ressurs-/kostnadsmessig oppfylle i praksis. For å kunne evakuere alle i en brannsituasjon kreves så mye personale at dette vil bli vesentlig mer kostbart enn å installere et automatisk slokkeanlegg. • Ansatte/pleiere har ikke forutsetninger for, og kan ikke forventes, å kunne håndtere alle brannsituasjoner. • Mange brannsituasjoner kan bare håndteres av et automatisk slokkeanlegg. • Et automatisk slokkeanlegg kan også redde personer nær brannen (i rommet der brannen starter). • Anbefalinger i veiledningen til TEK97 har ikke vært tilstrekkelig. SINTEF rapport NBL A02117 Nyttekostnadsanalyser viser at det er lønnsomt å installere boligsprinkler i omsorgsboliger. Nytten kan være 4,5 ganger så stor som kostnadene. De mest konservative beregningene viser at nytte og kostnader går i balanse. En ytterligere gevinst, som kanskje er den største gevinsten en oppnår med boligsprinkling, er å redusere sannsynligheten for storulykker. Denne effekten er vanskelig å måle pga. mangel på statistiske data. Rømningsvei i sykehjem etter brann

13 Vanlige boligbygninger
Tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden må prioriteres Automatisk brannslokkeanlegg De fleste som omkommer i brann dør altså i boliger, og 80 – 90 % i den boenheten der brannen startet. For å redusere branndødshyppigheten hos personer med nedsatt funksjonsevne må det derfor iverksettes tiltak i boenhetene. Et automatisk slokkesystem (sprinkleranlegg) vil være effektivt mot de fleste branner. Tiltaket er effektivt både for å beskytte personer i leiligheten/ branncellen der brannen starter, og andre personer i bygningen. For at aldersgruppen over 70 år skal ha samme branndødshyppighet som resten av befolkningen, må automatiske brannslokkeanlegg redusere antall omkomne som er 70 år og mer med 78 %. En britisk nyttekostnadsanalyse av å installere boligsprinkleranlegg har estimert at boligsprinkler vil redusere antall omkomne med 70 % +/- 15 %. Dette betyr at innføring av automatiske brannslokkeanlegg i boliger for den angitte aldersgruppen, hvor andelen personer med nedsatt funksjonsevne vil være høy, vil bidra til å jevne ut forskjellen i branndødshyppighet. Foto: Norsk brannvernforening – Thor Kr. Adolfsen

14 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden. Følgende skal minst være oppfylt: § 11-12, 1. ledd TEK10 Så til selve forskriftsteksten.

15 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 1. ledd (a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner. § 11-12, 1. ledd TEK10 Det er type beboer som bestemmer lønnsomheten, ikke type bolig. Krav om slokkeanlegg begrenses likevel til boligbygninger hvor det er krav om installasjon av heis, dvs. boligblokker med mer enn 2 etasjer. Dette er den boligtypen hvor storulykkespotensialet vurderes å være størst, og nødvendig tid for rømning og redning er lengst. I andre typer boliger kan det, etter behov (i boliger som i perioder bebos av eldre eller andre personer med nedsatt funksjonsevne) være aktuelt å etterinstallere lett flyttbare brannslokkeanlegg basert på vanntåke. Slike installasjoner er utviklet. Dette er tiltak som ikke vil reguleres av pbl med forskrifter. Det bygges en del blandingsbygg hvor boliger kombineres med for eksempel salgslokaler. Dersom ikke hele byggverket får automatisk slokkeanlegg må det da seksjoneres mellom del med og uten slokkeanlegg. Hensikten er at en brann i en del av byggverket uten slokkeanlegg ikke skal påvirke sikkerheten i den delen som har slokkeanlegg.

16 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 1. ledd (b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. § 11-12, 1. ledd TEK10 Kravet om automatisk slokkeanlegg omfatter alle byggverk i risikoklasse 6. Dette er byggverk beregnet for et større antall sovende personer, personer med nedsatt funksjonsevne og i større eller mindre grad også permanent sengeliggende personer. Dette er byggverk hvor nødvendig rømnings- og redningstid kan være svært lang, og hvor det ikke er mulig fullt ut å kompensere den høye risikoen med organisatoriske tiltak. En stor andel større byggverk i risikoklasse 6 blir sprinklet allerede i dag. BE har undersøkt en del nye sykehusprosjekter (Ahus, St. Olav, Haukeland). Alle blir sprinklet. Også de fleste nye sykehjem og hoteller blir i dag sprinklet. Konsekvensene av å kreve automatisk slokkeanlegg i sykehus antas derfor å være små, og begrenset til tilfeller hvor slokkeanlegg inngår i tekniske bytter (dvs. at det spares inn på andre tiltak pga. at byggverket sprinkles). Veiledningen: Dersom byggverket også har virksomhet i andre risikoklasser, må deler av byggverket med og uten automatisk slokkeanlegg være ulike brannseksjoner. Dette betyr at de må skilles med seksjoneringsvegg, jf. § Dersom de ulike delene av byggverket ikke kan skilles med seksjoneringsvegg må hele byggverket ha automatisk slokkeanlegg.

17 Veiledning til § 11-2 Risikoklasser
Bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg Boliger spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders-/seniorboliger Dette er en praktisk konsekvens av forskriftens definisjon av risikoklasser. I boliger i risikoklasse 4 er prosjektert under forutsetning av at personer kan bringe seg selv i sikkerhet. Det aksepteres likevel fortsatt at personer blir eldre og dårlige til beins uten av dette påvirker risikoklassen. Krav om automatisk slokkeanlegg skal ivareta den økte risikoen som følger av en aldrende befolkning. Når det prosjekteres boliger spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne er det derimot brudd på forutsetningen for risikoklasse 4. For bygninger i 2 etasjer er det etter veiledning til TEK97 angitt ulike ytelser for bærende konstruksjoner avhengig av risikoklasse. Bygning i 2 etasjer i risikoklasse 6 vil etter veiledningen til TEK10 være i brannklasse 2. Brannklasse 2 gir bygningsmessige tilleggskostnader i forhold til brannklasse 1. Brannklasse 1 eller 2 anses ikke av vesentlig betydning for personsikkerheten. Det viktigste er at de byggverk som har behov for et automatisk slokkesystem som redder menneskeliv, får det. Den rent bygningsmessige utformingen er da av mindre betydning. Følgende er derfor angitt i veiledningen: Boliger som er spesielt beregnet og tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne (alders- /seniorboliger mv.) i 2 etasjer kan oppføres i bkl. 1. Sveio Omsorgssenter

18 Automatiske slokkeanlegg virker!!
Dette er et eksempel fra Vancouver, Canada, hvor det fra midten av 70-tallet ble installert sprinkleranlegg i 800 spesielt utsatte (høyrisiko-) boligbygninger. I 1990 ble det innført krav om sprinkler i alle nye boliger, sykehus og pleieinstitusjoner/omsorgsboliger. Vi ser at det i ”toppåret” 1973 var 40 omkomne i branner. Tallet er nå kraftig redusert og har noen år vært NULL (1998 og 2004).

19 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 1. ledd (c) For midlertidige byggverk og for byggverk som ikke er tilknyttet offentlig eller tilsvarende privat vannforsyning, kan det gjøres unntak fra krav om automatisk brannslokkeanlegg. § 11-12, 1. ledd TEK10 Unntak vil bl.a. gjelde for byggverk utenfor allfarvei hvor det ikke er en utbygget vannforsyning.

20 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 1. ledd (d) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår. § 11-12, 1. ledd TEK10 Det er gjennom denne bestemmelsen gitt muligheter for ulike løsninger og ny teknikk i lang tid uten at forskriftsteksten behøver endres. Ordet 'hindre' kan f eks åpne for - en løsning som vurderes på sikt - inertluft som tilføres til det rommet brann starter og tillater opphold i timevis, men hindrer brann. Denne type anlegg er riktignok tenkt å supplere sprinkler, men dersom senere teststandarder etc tilsier det, kan en tenke seg slik løsning benyttet alene.

21 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt: § 11-12, 2. ledd TEK10

22 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 2. ledd (a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. § 11-12, 2. ledd TEK10 Personer kan dø av røyk ved ulme-/glødebrann selv om det ikke oppstår flammer, eller i en tidlig fase av en brann som senere utvikler seg til flammebrann. Det er derfor behov for røykdeteksjon i tillegg til brannslokkeanlegg. Brannalarmanlegg var allerede et krav i TEK97 for risikoklasse 5 (salgs- og forsamlingslokaler mv.) og 6 (sykehus, sykehjem, hoteller mv.). Veiledningen til TEK97 sa dessuten at brannalarmanlegg måtte installeres i: • Barnehager (risikoklasse 3) med to eller flere etasjer • Skoler (risikoklasse 3) med to eller flere etasjer når elevtallet er mer enn 150 i barneskoler, og mer enn 300 i ungdomsskoler, videregående skoler o.l. • Større garasjer/parkeringshus (risikoklasse 1 eller 2) Dersom det antas at også veiledningen til TEK10 oftest følges (”preaksepterte ytelser”), gjelder altså utvidelsen av kravet byggverk i risikoklasse 2 (kontorbygninger m.v.) og byggverk i risikoklasse 4 (primært boligbygninger). Også i større byggverk i risikoklasse 2 og 4 har automatisk brannalarmanlegg i stor grad installert. I en del tilfeller som ledd i ”teknisk bytte”, dvs. som kompenserende tiltak for fravik fra veiledningen.

23 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 2. ledd (b) I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere. § 11-12, 2. ledd TEK10 Det er gjort unntak for byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Slike byggverk kan for eksempel være småhus (eneboliger, rekkehus mv.). Her kan det benyttes nett- og seriekoplede røykvarslere. Erfaring viser at vanlige røykvarslere med batteridrift ofte ikke fungerer ved brann. Norsk brannvernforening anslo i 2006 at personer bor i boliger uten fungerende røykvarsler. De refererer også statistikk som viser at 25 % av de omkomne i boligbranner de siste årene ikke hadde røykvarsler, eller hadde røykvarsler som ikke fungerte. Grunnen til manglende eller ikke fungerende røykvarslere kan være ”sløvhet”, men også at det for mange personer med nedsatt funksjonsevne kan være vanskelig å utføre batteriskift. På bakgrunn av dette foreslås en oppgradering av røykvarslerne. Påliteligheten vil dermed øke vesentlig. Røykvarslere (som normalt kun gir varsel i den boenheten/branncellen der brannen starter) vurderes imidlertid å være utilstrekkelig i boliger beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne hvor beboerne kan ha problemer med å agere selv, for eksempel at de ikke kan forventes å kunne foreta manuell slokkeinnsats. I byggverk uten strømforsyning kan det fortsatt benyttes batteridrevne røykvarslere.

24 Endringer i forskriften
§ Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. § 11-12, 4. ledd TEK10 For byggverk i risikoklasse 5 og 6, i arbeidsbygninger og byggverk for publikum skal det utarbeides evakueringsplaner for personer med nedsatt funksjonsevne. Slike organisatoriske forhold i bruksfasen reguleres av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, men det er gitt krav i byggteknisk forskrift om at evakueringsplaner skal foreligge før byggverk tas i bruk fordi en brann som nødvendiggjør evakuering kan oppstå første bruksdag.

25 Endringer i forskriften
§ Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. § 11-13, 1. ledd TEK10 Her er det gjort en endring slik at forskriften samsvarer med det som har vært angitt i veiledningen til TEK97. ”…, eller utganger til to uavhengige rømningsveier…” er føyd til.

26 Endringer i forskriften
§ Utgang fra branncelle (2) Brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett trapperom utført som rømningsvei. For boenheter forutsettes at minst ett vindu eller balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. § § 11-13, 2. ledd TEK10 Dette er også et alternativ som tidligere var angitt i veiledningen, men som det er funnet nødvendig å ta inn i forskriften. For byggverk med heis (dvs. i boligbygninger med 3 etasjer eller mer) stilles, som tidligere nevnt, krav om automatisk slokkeanlegg. Til sammen samsvarer da dette med utforming angitt i veiledningen til TEK97.


Laste ned ppt "Krav til sikkerhet ved brann i kap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google