Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs 7. rammeprogram 2007-2013 med spesielt fokus på særprogrammet People Drammen 05.09.2008 Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret, Forskningsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs 7. rammeprogram 2007-2013 med spesielt fokus på særprogrammet People Drammen 05.09.2008 Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret, Forskningsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs 7. rammeprogram 2007-2013 med spesielt fokus på særprogrammet People Drammen 05.09.2008 Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret, Forskningsrådet

2 Norge 27 % EU 18,6 % Tilslagsbarometer i 6. rammeprogram EU-forskningen per 14. juni 2006 Uttelling på prosjektnivå Godt norsk tilslag i EUs forskningsprogram Norge deltar i 10,6 % av alle EUs prosjekter – Totalt 827 EU finansierer forskning for 2 milliarder kroner i Norge 3500 norske forskere er involvert

3

4 EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling Budsjettfordeling I – Cooperation32.4132 II - Ideas7.510 III - People4.750 IV - Capacities4.097 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre (JRC)1.751 TOTALT (i 1.000 €) 50.521

5 I - Cooperation32.4132 1) Health6.100 2) Food, Agriculture and Biotechnology1.935 3) Information and Communication Technologies9.050 4) Nanosciences, Nanotechn., Materials and new Production Technologies3.475 5) Energy2.350 6) Environment (including Climate Change)1.890 7) Transport (including Aeronautics)4.160 8) Socio-economic Sciences and the Humanities623 9) Security1.400 10) Space1.430 II - Ideas7.510 III - People4.750 IV - Capacities4.097 Research Infrastructures1.715 Research for the benefit of SMEs1.336 Regions of Knowledge126 Research Potential340 Science in Society330 Coherent development of research policies70 Activities of International Co-operation180 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre (JRC)1.751 TOTAL50.521

6 Strukturelle og tematiske prioriteringer, og teknologiområder Internasjonalisering Grunnforskning (med vekt på kvalitet og realfag) Forskningsbasert nyskaping og innovasjon MatHelse Energi og miljø Hav Nye materialer Nanoteknologi IKT Bioteknologi Fra regjeringens forskningsmelding (st.melding 20, 2004-2005)

7 Trender og endringer i forskningspolitikk og forskningsfinansiering Prosjekt Individ Person Nasjonal Mottaker Frister Vertikale strukturer Disiplin Kunnskap Policy Institusjon Team Internasjonal Sender Policy prosesser Horisontale strukturer Tema Samfunnsutvikling FRA:TIL:

8 Endringer i det internasjonale samarbeidet som institusjoner må forholde seg til  Finansieringskildene har i økende grad blitt internasjonale eller knyttes til internasjonale målsettinger  Forskningsoppgaver krysser landegrenser: Miljø, migrasjon, utdanning, osv  Nasjonale og internasjonale prioriteringer sees i sammenheng - koordinering  Nye forskningspolitiske aktører dukker opp  Institusjoner nasjonalt og internasjonalt får nye formål og oppgaver - nye roller, relasjoner og styrkeforhold  Budsjetter, finansierings-kilder og -strømmer endres  EUs rammeprogram kan betraktes som en del av nasjonal forskningspolitikk og finansiering

9 20072008 2009 20102011 Regionale og Nordiske programmer Int. programmer – 6-RP/7-RP Institusjoner Koordinert finansiering og prioritering: Strategiske tema, tidshorisonter og planleggingsnivåer 2006 Enkeltforskere og prosjekter Felles agenda ? 7-RP: 2007-2013 Nasjonale programmer Forskergrupper og team

10 Nå er tiden inne for å søke! Les mer på http://cordis.europa.eu/fp7

11 Lisboa 3% 700.000 forskere Rammeprogrammene People/Marie Curie actions 4,75 milliarder euro

12 Hvorfor internasjonalisere seg?  Man må ikke, men man bør reise ut: Forskermobilitet er et middel, ikke et mål  Forskningen er internasjonal  Nettverk, kontakter, nye markeder  Ny kunnskap, nye vinkler, andre metoder  Avansert utstyr, serier, databaser  Karriere  Forskningsfinansieringen blir mer internasjonal

13 Hva er Marie Curie-tiltakene? Et program for:  karriereutvikling for forskere – gjennom transnasjonal mobilitet  interaksjon mellom sektorer, land i Europa, og mellom Europa og resten av verden  forskerutdanning Strukturerer det europeiske forskningsområdet. Omfatter alle fagområder – ingen tema per se. Marie Curie for deg: Et godt utgangspunkt for å delta i EU- forskningen! Anslagsvis 70.000 forskere vil bruke MCA i 7RP. Hvor mange vil komme fra Buskerud, Vestfold, Telemark?

14 Fra Forskningsrådets Marie Curie-brosjyre (sept.-08)

15 Fra prof. Nils Chr. Stenseths presentasjon på informasjonsmøte i januar, Aker Brygge

16 Ordninger og frister i Marie Curie Actions Instrument (Action)Frist COFUND – Co-Funding of Reg., Nat. and Int. Prog.19.02.09 IAPP - Industry-Academia Partnership and Pathways27.07.09 IRSES – International Staff Exchange Scheme27.03.09 NIGHT - Researchers’ Night14.01.09 ERG - European Reintegration Grants02.04 og 08.10.09 IRG – International Reintegration Grants02.04 og 08.10.09 IEF – Intra-European Fellowships18.08.09 IIF – International Incoming Fellowships18.08.09 IOF – International Outgoing Fellowships18.08.09 ITN - Initial Training Networks02.09.08 (neste 2010) Alle utlysninger ligger på cordis.europa.eu/fp7/people/

17 Hva ligger i Marie Curie Actions?  Nettverk  Forskerutdanningsnettverk  Utveksling mellom akademiske institusjoner og bedrifter  Utveksling med institusjoner i tredjeland som EU har avtaler med

18 Hva ligger i Marie Curie Actions?  Individuelle stipend  Til/fra Europa  Til/fra 3.land (land utenfor Europa)  Reintegrasjonsmidler  Til hjemland for Marie Curie-stipendiater, eller for forskere som har vært utenfor Europa mer enn fem år

19 Hva ligger i Marie Curie Actions?  Andre ordninger  Researchers´Night  Cofund  Policy actions

20 Hva dekkes?  For forsker:  Lønn,  mobilitetskostnader,  reise og  ”lab”-kostnader  For vertsinstitusjon:  Overhead,  ”management” og  nettverksdrift

21 Industry-Academia Partnership and Pathways  Partnerskap mellom offentlige og private forsknings- organisasjoner basert på et felles forskningsprosjekt.  Skal styrke kompetanseoverføringen på tvers av sektorene.  Må minst være en fra næringslivet og en fra akademia.  Dekker alle fagområder med interesse for EU.  Varighet 3 – 4 år.  Dekker kostnader knyttet til medarbeiderutveksling, rekruttering av erfarne forskere utenfra nettverket og ulike nettverksaktiviteter (workshops, konferanser m.m.)

22 International Research Staff Exchange Scheme  Partnerskap mellom europeiske og tredjelands forskningsorganisasjoner for kortere utvekslingsopphold for forskere, teknisk- og administrativt personell.  Skal organiseres som et felles utvekslingsprogram hvor hver institusjon sender ut og/eller mottar forskere/TA-personell.  Dekker alle fagområder med interesse for EU.  Varighet 2 – 4 år.  Dekker kostnader knyttet til ”utgående” europeiske forskere/TA-personell til tredjeland.

23 European Reintegration Grants  Stipend for forskere som ønsker fast stilling etter å ha fullført forskerutdanningen med midler fra MCA under 6 eller 7 RP.  Erfarne forskere: >4 års forskererfaring eller doktorgrad (”senior profile”). Må tidligere ha hatt minimum 18 mnd. støtte fra MCA.  Alle fagområder med interesse for EU.  Varighet 2 – 3 år.  Stipendet er en årlig rammebevilgning på 15.000 € til prosjektet forskeren skal arbeide på.  Søkes av forsker i samarbeid med vertsinstitusjonen

24 International reintegration grants  Stipend for forskere som ønsker å returnere til Europa etter å ha oppholdt seg utenfor Europa i minimum 3 år.  Erfarne forskere: >4 års forskererfaring eller doktorgrad (”senior profile”).  Alle fagområder med interesse for EU.  Varighet 2 – 4 år.  Stipendet er en årlig rammebevilgning på 25.000 € til prosjektet forskeren skal arbeide på.  Søkes av vertsinstitusjonen

25  For erfarne forskere – postdok eller tilsvarende (>4år erfaring), opphold 1-2 år (kan splittes opp). ”Senior profile”  Skal bidra til økt transnasjonal mobilitet  Øke individuell kompetanse:  Multi-/interdisiplinær kunnskap  Intersektorialitet  Implementeres ved:  Intraeuropeiske stipend direkte fra EU  Samfinansiering med nasjonale/internasjonale programmer Intra-European Fellowships for Career Development

26  Stipend for fremragende forskere fra ”tredjeland” for opphold ved forskningsinstitusjoner i Europa.  Erfarne forskere: >4 års forskererfaring eller doktorgrad.  Alle fagområder med interesse for EU  Varighet 1-2 år (i tillegg en evt. reintegrasjonsfase i hjemlandet på inntil 1 år).  Stipendet dekker lønnskostnader og bidrag til forskningsrelaterte utgifter.  Søkes av forsker i samarbeid med vertsinstitusjonen International Incoming Fellowships

27 International Outgoing Fellowships  Stipend for opphold ved prestisjetunge forskningsinstitusjoner utenfor Europa.  Erfarne forskere: >4 års forskererfaring eller doktorgrad.  Dekker alle fagområder med interesse for EU  Varighet 1-2 år (i tillegg en obligatorisk reintegrasjonsfase i ”hjemlandet” på inntil 1 år)  Søkes av forsker i samarbeid med ”hjemmeinstitusjonen”

28 Initial Training Networks  Forskerutdanning og karriereutvikling innefor et nettverk av etablerte forskningsinstitusjoner (UoH, institutt, bedrifter &c).  Minimum tre institusjoner må delta i et nettverk (men kan i svært spesielle tilfeller være 1-2 inst.).  Alle fagområder med interesse for EU.  Varighet inntil 4 år.  Nettverksmidlene skal dekke forskerrekruttering (innenfor de første fem år av forskerkarrieren); rekruttering av erfarne, fremragende forskere for å styrke nettverket; og nettverksaktiviteter (f.eks. workshops, konferanser &c.).  Søkes av nettverket

29 http://ec.europa.eu/euraxess/ Arbeidet for bedre forskermobilitet Fra ERA-MORE til EURAXESS

30 Tilleggsstøtte for Marie Curie actions fra Forskningsrådet  Ny ordning, nylig godkjent  Skal dekke mellomlegget mellom MCA-satser og tilsvarende nasjonale satser  Enkel saksbehandling  Skal sikre attraktivitet (økonomisk)  http://www.forskningsradet.no/is http://www.forskningsradet.no/is  For kostnader til prosjektetablering: NFR dekker opp til 50% innen gitte rammer av PES-ordningen.  http://www.forskningsradet.no/pes http://www.forskningsradet.no/pes

31 Viktig!  Begynn tidlig med planlegging.  Finn gode partnere - anerkjente og erfarne.  Vitenskapelig innhold er kun ett av flere aspekter til vurdering.  Les arbeidsprogrammet.  Les Researchers´ Charter og Code of conduct  Husk at det er EU du søker om midler fra – gjør som Kommisjonen ber om!  Snakk med NCP og andre med EU-erfaring.  Skriv for evaluatoren som om hun/han er generalist. Les Kommisjonens instruksjoner til evaluatorene.  Meld deg som evaluator på https://cordis.europa.eu/emmfp7/

32 For mer informasjon om “People”-programmet: www.rcn.no/FP7people cordis.europa.eu.int/fp7/people.htm Mer informasjon om 7. rammeprogram: europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm europa.eu.int/comm/research/future/documents_en.cfm www.cordis.lu/fp7/

33 Kontaktpersoner for People: Marie Curie Actions NCP: Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret Telefon 2203 7459 /922 47 635, E-post pmk@rcn.nopmk@rcn.no Mette Topnes, Universitetet i Oslo(t.o.m. januar 2009) Telefon 2285 8175, E-post mette.topnes@admin.uio.nomette.topnes@admin.uio.no Nina Therese Maubach, Vitenskapsdivisjonen(permisjon) Telefon 2203 7371, E-post ntm@rcn.nontm@rcn.no Ekspert til programkomitéen: Tone Vislie, Vitenskapsdivisjonen, NFR Delegat til programkomiteen: Live Haaland, Kunnskapsdepartementet www.rcn.no/FP7people


Laste ned ppt "EUs 7. rammeprogram 2007-2013 med spesielt fokus på særprogrammet People Drammen 05.09.2008 Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret, Forskningsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google