Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning i Helse Nord - hvordan få det til utenfor Tromsø? Forskningsnettverk NLSH 13.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder for forskning og utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning i Helse Nord - hvordan få det til utenfor Tromsø? Forskningsnettverk NLSH 13.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder for forskning og utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning i Helse Nord - hvordan få det til utenfor Tromsø? Forskningsnettverk NLSH 13.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder for forskning og utdanning Helse Nord RHF

2 Helse Nords forskningsoppdrag • Hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven – lovpålagt oppgave for HFene • Tilskuddet til forskning skal være et økonomisk bidrag og insentiv til å sikre forskning og oppbygging av forskningskompetanse i helseforetakene. – Sitat Prop 1 S. (2012-2013) om forskningstilskuddet til RHFene • Forskningsstrategien følger det ansvar spesialisthelsetjenesten har for forskning, og skal være innordnet Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi 2006-2011-->>. - Helse Nords forskningsstrategi, 2010-2013 • Klinisk forskning, inkludert translasjonsforskning og forskning på samhandling - vår utlysning for 2014

3 Hva innebærer det? • Strategisk jobbing med forskningsoppdraget, fra RHF • Regionale løsninger - ansvar for hele regionen og forskning i alle helseforetak, med UNN som ledende miljø og forskningsknutepunkt i regionen • Og der vi ønsker god forskning i alle HF etter størrelse, eksisterende kompetanse og mulig kompetanse (rekruttering utenfra og utdanning av egne forskere) • Samarbeid med medisinske og helsefaglige miljøer på universitetene • Utfallet for hvert HF og andre søkere (univ. og parter med avtale med Helse Nord) avhengig av antall søknader og deres vurdering i våre forskningsutvalg • Utlysningen - http://www.helse-nord.no/forskning-og-utvikling/utlysning- av-helseforskningsmidler-for-2014-article99690-773.html - her ligger veldig mye info som spørres om i ettertid…. Søknadsveileder, kriterier, oversikt utvalgsmedlemmer m.m.http://www.helse-nord.no/forskning-og-utvikling/utlysning- av-helseforskningsmidler-for-2014-article99690-773.html

4 Hvem beslutter? • Styret i Helse Nord RHF – forskningsstrategi • USAM – vedtar en del føringer innenfor denne, for eksempel vedtak i møte 10.juni 2010 at følgende prioritering skal gjelde for forskningsutvalgene: – ”Ved vurdering av nye forskningsprosjekter skal det sikres at Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, får en prosjekttildeling hver uavhengig av forskningsutvalg, forutsatt at prosjektet er vurdert som støtteverdig. ” – Dette er et ”minimum” – dersom gode søknader i åpen konkurranse kan det tildeles flere prosjekter. Se også forskningsstrategien s. 8. • Forskningsutvalgene – vurderer etter kvalitet og relevans, rangerer søknadene i prioritert rekkefølge, og som støtteverdige /ikke støtteverdige • Sekretariat og leder i Tildelingsutvalget går gjennom innstillingene for å se at alle våre policyer er tilfredsstilt i de samlede innstillingene (bl.a. farmasøytisk forskning, helsefaglig, samisk, forskning i alle foretak) • Slike prosjekt kan løftes opp til sikker plass dersom de er støtteverdige, slik at det er min. ett slikt prosjekt i hver kategori • Tildelingsutvalget beslutter endelig tildeling, på delegasjon fra styret i Helse Nord RHF

5 Hvordan posisjonere seg som søker fra NLSH? • Kommer litt an på utgangsposisjonen – Erfaren forsker i forskergruppe? – Middels erfaren, med løst nettverk? – Ph.d.-kandidat? – Forsker ”wanna-be?” • Forskning er en kompetansevirksomhet og noe annet enn klinikk og øvrig virksomhet dere driver! • Krav til konkurransedyktighet, med like krav til alle søkere, men også kategorier for å komme i gang – startstipend og inkubatorstøtte

6 Grunnleggende viktig • En god forskningside • Et godt forskningsspørsmål • Være tilknyttet et forskningsmiljø eller forskningsgruppe – Dagens forskning skjer i samarbeid – Forskningsmiljø med seniorer vektlegges – Dette kan finnes både fysisk og virtuelt – Tenk på tvers av profesjoner, og på tvers av foretaksgrenser, og langs aksen HF-universitet

7 Hvordan posisjonere seg? • Søk råd i tide - faglig /administrativt – Sekretariatet for forskningsmidlene i Helse Nord – Felles regionale ressurser på UNN – se oversikt i eRapport 2013, del 1, s. 57-59 – Forskningsadm. i RHF – Egen forskningsseksjon i eget HF • Les utlysningen nøye – Kommer medio juni – men mye blir likt som for 2014 • Ikke ta lett på formalia • SKRIV en god søknad, legg vekt på språk, framstilling og tydelighet

8 Nye søknader for 2014 - nøkkeltall • Innkomne søknader – 130 • Antall støtteverdige søknader – 91 • Antall innvilgede – 61 nye søknader pr des. 2013, – 75 nye søknader etter mars 2014 • Innvilgelsesprosent for støtteverdige søknader – 82% i snitt, 75 % for SFP og 100% for øvrige

9 Søknader NLSH • Søknader fra NLSH - 12 • Støtteverdige søknader fra NLSH --7 • ikke støtteverdige søknader fra NLSH – 5 • 6 av 7 støtteverdige prosjekt fikk midler fra NLSH • 5 – i SFU. • 1 - i HST • 4 av 7 støtteverdige søknader fra NLSH fikk midler for 2014 i des. 2013, og 2 til i mars-møtet * 1 søknad fra UiN m/forskere fra NLSH fikk også midler

10 Søknadsvurdering • Alle søknader som tilfredsstiller formalia skal få grundig vurdering, men det er søkers ansvar å velge hvilket utvalg den hører hjemme i. • Sekretariatet kan ikke flytte søknader til annet utvalg • Søknader med flere aspekt – for eksempel samhandling og psykiatri, må velge hvor hovedaspektet ligger og deretter velge utvalg • Vi sender til referee for å dekke vurdering av flere fagfelt

11 Ikke støtteverdige • Flere årsaker til denne vurderingen, særlig: – For dårlig faglig kvalitet på søknaden – Ikke sterk nok forskergruppe – Lite gjennomførbart mht økonomi, datatilfang (for eksempel for volumiøse ph.d-opplegg) – Bør piloteres før fullskala prosjekt – Ikke relevant for spes.helsetjenesten, eller i verste fall dersom søknaden åpenbart er sendt til feil utvalg (tastefeil fra søker - skjer sjelden) – Kvalitetssikringsprosjekt og ikke forskning – Søknader om opprettelse av register uten egen forskningsdel • Vi finner de i alle søkeinstitusjoner

12 Inkubatorstøtte • Ny kategori i 2014, variant av flerårig forskningsprosjekt • Inkubatorstøtte skal sikre forskningsprosjekter til nye forskningsgrupper eller forskningsmiljøer fra forskningssvake områder, som ellers ikke vil nå opp. • Det lyses ut inntil 2 mill kr i 2014 til dette formålet. Foretaket må i tillegg bevilge 30% av tildelt sum til prosjekt, og dette må dokumenteres i søknaden. • kan søkes av forskningssvake forskningsgrupper som antas å ha et betydelig potensial for å drive forskning, for eksempel ved at de 1) innehar spesiell kompetanse innenfor bestemte fagfelt og/eller 2) representerer fagområder der regionen ønsker å styrke forskningsaktiviteten strategisk.

13 Reklame til slutt  • NLSH bør sende noen på forskningsveileder/forskningslederkurs • Arrangert av Helse Nord, UiT/Helsefak og Legeforeningen • Tiltak for å styrke forskningsledelse hos den enkelte, forskergrupper og komme egen institusjon til gode – fremme god helseforskning • Gjennomført kurs i 2013 med bra evaluering

14 Målgruppe • Forskere (leger og andre med avlagt doktorgrad) som har eller planlegger å ha forskningsveiledningsansvar på ph.d-nivå. • Om lag halvparten av deltakerne skal være leger. • 3 samlinger a 2 dager i Tromsø, sept., nov. 2014 og febr. 2015 • Søknadsfrist 1.juni


Laste ned ppt "Forskning i Helse Nord - hvordan få det til utenfor Tromsø? Forskningsnettverk NLSH 13.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder for forskning og utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google