Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av fagevaluering UoH Molde 8. oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av fagevaluering UoH Molde 8. oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av fagevaluering UoH Molde 8. oktober 2013

2 Bakgrunn for evalueringen  Biofagevalueringen 2000  Evaluering av klinisk, samfunnsmedisin, psykologi og psykiatri i 2003  Ønske om at hele bredden inkl. høyskoler og instituttsektoren evalueres samtidig

3 Gjennomføringen av evalueringen  Informasjonsmøter og –brev  Kontaktpersoner og nettsider  Referansegruppe  Inndeling i paneler  Utvelgelse av panelmedlemmer  Høringsmøter versus site visits

4 Panelene – 7 i alt Panel 1 Botaniske, zoologiske og økologiske fag Panel 2 Fysiologiske fag Panel 3 Molekylær- biologiske fag Panel 4a Klinisk medisinske fag Panel 5 Samfunnsmedisin og helsefag Panel 4b Klinisk medisinske fag Panel 6 Psykologi og psykiatri

5 Grunnlaget for evalueringen  Egenvurdering fra institusjonene og forskningsenhetene  Korte CV-er på individnivå og  Publikasjonsliste på forskningsenhet/-gruppenivå  Bibliometrisk analyse  Med nasjonale indikatorer og internasjonale sammenlign.  Institusjonsanalyser  Presentasjon for panelene i høringsmøter  Med vekt på SWOT-analyse

6 Omfang av evalueringen  Fagmiljøer ved  Åtte universiteter (14 fakulteter)  Seks universitetssykehus + tre andre sykehus  En vitenskapelig og tre statlige høgskoler  13 forskningsinstitutter  Tre vitenskapelige museer  Fem andre enheter knyttet til universitetene  Grupper og CV-er  387 forskningsenheter/-grupper  Nær 4400 CV-er i gruppene + flere utenfor grupper

7 Hva sier evalueringen? - overordnet rapport ved lederne for panelene Finansiering:  Mer midler til fri forskning parallelt med reduksjon i tematiske forskningsprogrammer  Bør reservere egen finansiering for unge forskere  Stimulere til å søke EU, NIH og annen internasjonal finansiering  Regional versus nasjonal finansieringsarenaer

8 Hva sier evalueringen forts. - overordnet rapport ved lederne for panelene Utdanning og karriereveier:  Flere postdoktorstillinger  Karriereveier  Utvide forskerlinjen (MD/PhD, DDS/PhD) på universitetene

9 Evalueringen er ikke et svar med to streker under, men snarere begynnelsen på en ny prosess

10 Oppfølging  Oppfølgingsmøte Gardermoen februar 2012 med relevante departementer og ledelsen ved institusjonene som har deltatt.  Karriereveier  Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon  Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet  Kritisk masse i organisering av forskningsgrupper http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Fra_evaluering_til_oppfolging/1253 973801132?lang=no#Program

11 Oppfølging  Innspill fra fagmiljøene  Hvordan bør anbefalingene følges opp nasjonalt, regionalt og lokalt?  Anbefalinger: generelle fagspesifikke  Parallelle prosesser  Behandling i divisjonsstyret for vitenskap

12 Oppfølgingsutvalgene  Divisjonsstyret for vitenskap vedtok å opprette to oppfølgingsutvalg for evalueringen:  Biologiske fag  Humanmedisinske fag og helsefagene Evalueringens overordnede rapport, 7 panelrapporter og 35 høringsuttalelser fra berørte miljøer

13 Mandat  Mandat oppfølgingsutvalgene:  Utvalgene skal utarbeide hver sin rådgivende plan med forslag til konkrete og begrunnede oppfølgingstiltak. Planene skal bl.a. gi råd om:  Tiltak for videreutvikling og styrking av forskningen innenfor biologi, medisin og helsefag  Tiltak for å fremme samarbeid, koordinering og arbeidsdeling mellom institusjonene og sektorene/institusjonstypene  Tiltak for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid og mobilitet 

14 Mandat forts  Identifisering av fagområder som det er særlig viktig å styrke  Gi Forskningsrådet råd om virkemidler og støtteformer innenfor ulike budsjett-scenarier, inkludert nullvekst  Gi Forskningsrådet råd om andre strategiske tiltak som vil bidra til å utvikle og styrke forskningen innenfor biologi, medisin og helsefag, og om fagenes rolle innenfor nasjonale strategiske forskningsområder

15 Utvalget for humanmedisin og helsefag  Tiltakene er organisert innenfor 5 hovedområder  Kritisk masse/nasjonale fortrinn/nasjonalt og internasjonalt samarbeid – nettverksutvikling og tverrfaglighet  Forskningsinfrastruktur  Karriereveier og rekruttering  Klinisk forskning – ressurser og strategi  Finansiering

16 Prioriterte områder  Kristisk masse: Å sikre tilstrekkelig store og multidisiplinære forskergrupper. Fokus på færre prosjekter gjennom målrettet bruk av insentiver for økt samarbeid på tvers av institusjoner nasjonalt og internasjonalt  Forskningsinfrastruktur: nasjonal samordning og finansiering av infrastruktur som registre og biobanker; befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker, helseregistre, nasjonalt register for primærhelsetjenesten, portaler og metadatabaser

17 forts  Karriereveier og rekruttering  Postdoktorstillinger og andre mellomstillinger etter PhD  PhD utdanning og forskerlinjer  Finansieringsordninger for yngre forskere  Klinisk forskning - -ressurser og strategi  Tilrettelegging for forskning for klinikerne i sykehus; kombinerte stillinger klinikk/forskning (HF/universiteter/høgskoler)  Mer forskning!

18 Prioriterte områder forts  Finansiering: åpen arena (FRIPRO), forskningsmidler i helseforetakene – koordinert nasjonal finansiering av multisenterstudier, økt internasjonal finansiering

19 Prosess videre Skal behandles i Divisjonsstyret for Vitenskap 23. oktober. Et godt samarbeid om oppfølgingen av fagevalueringene er viktig for å få til en god utvikling av fagene! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Oppfølging av fagevaluering UoH Molde 8. oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google