Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsførerprofesjonen og SMB-sektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsførerprofesjonen og SMB-sektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsførerprofesjonen og SMB-sektoren
Federico Diomeda President of the European Federation of Accountants and Auditors for SMEs Bergen, 12 June 2008

2 SMB i EU Innledende tall (1)
99% av alle virksomheter i EU er SMB, som utgjør mer enn 23 millioner virksomheter, og bidrar med mer enn 76% av jobbene 29.8% av jobbene er i mikro-bedrifter; 20.8% er i små virksomheter og 16.5% er i mellomstore virksomheter SMB er definert på et kvantitativt grunnlag etter EUs terskelverdier Det er imidlertid viktig å merke seg at det er forskjell på økonomiske og andre regulerende faktorer 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

3 SMB i EU Innledende tall (2)
Økonomiske grenseverdier definert i EU-Kommisjonens anbefaling i 2003 Antall ansatte Balanse (€) or Netto omsetning (€) Mellomstor <250 50 million 43 million Liten <50 10 million Mikro <10 2 million Regulatoriske grenseverdier definert i det 4 regnskapsdirektivet Antall ansatte Balanse (€) or Netto omsetning (€) Mellomstor <250 7.3 million 29.2 million Liten <50 3.650 million 14.6 million 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

4 SMB i EU Innledende tall (3)
Selskapsformer i EU Selskapsform Italy 2007 UK 2005 France 2004 Norway 2008 Enkelperson foretak 57% 63% 59% 46% ANS 20% 12% 3% 9% AS 25% 36% 45% Enkeltperson foretak og ANS er utenfor det 4. og 7. Direktivet I den siste gruppen befinner det seg også en del virksomheter med unntaksbestemmelser i disse direktivene 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

5 SMB i EU Innledende tall (4)
Men uansett hvilke ulikheter vi har i selskapsformer, har de en kvalitet i fellesskap: De driver en virksomhet. Og der vi har virksomheter, er det behov for profesjonell regnskapsfører som rådgiver. Regnskapsbransjens relasjonskjede til virksomheter, er slik: Første steg i kjeden er “Starte en virksomhet”: Regnskapsfører bidrar med relevant rådgivning og andre tjenester, Andre steg er “Regnskapsrapportering” med relevant rådgivning på prognoser og aktuelle handlingsplaner Tredje steg: Dersom det er behov for det, utfører bransjen regnskapsbekreftelse eller revisjon samt andre kvalitetssikringstiltak 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

6 EU-myndigheters innstilling: “Tenk i liten målestokk først” (1)
Implementering av en “tenk-i-liten-målestokk-først”-politikk har vært lagt til grunn av Kommisjonen og Directorate-General for Enterprise and Industry Dessverre gjelder det i liten grad når det handler om regnskap og revisjon. Myndigheter, de som setter standarder og de som utformer politikken påvirkes sterkt av endringer i aksjemarkedene og tenker i liten grad på å gjøre SMB-rettede undersøkelser av behov Regnskapsbransjen må på sin side ta inn over seg de internasjonale aktivitetene som utøves av standardsetterne for bransjen (IASB and IAASB) Mens IASB’s utkast til IFRS for SMB i hovedsak ble avvist, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår; IAASB’s forslag til revisjonsstandard, selv i sin mer avklarende form, vil antagelig skape ytterligere byrde og kostnader for SMB 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

7 EU-myndigheters innstilling: “Tenk i liten målestokk først” (2)
For EFAA, betyr prinsippet om å tenke i liten målestokk først: Å etablere en permanent SMB studiegruppe på EU-nivå, gjerne utvidet til hele Europa for å inkludere samtlige nasjoner som virker i markedet Denne gruppen skal jobbe kontinuerlig med SMB-spørsmål for å sikre at det ikke iverksettes noen bindende regulerende tiltak som kan virke negativt på SMB-sektoren Det vil medføre at SMB-behov adresseres klart og tydelig og at EU-politikken blir mer effektiv på dette området 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

8 Forestående Small Business Act for Europe (1)
EU-kommisjonen lanserte ideen om en Small Business Act for Europe (SBA). Hensikten er å finne praktiske løsninger på prinsippet om å tenke i liten målestokk først, ved å sette opp prinsipper og konkrete mål for videreutviklingen av det regulerende rammeverket for SMB I april i år lanserte Kommisjonen resultatene fra en offentlig undersøkelse, som viser stemningen hos ulike interessegrupper 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

9 Forestående Small Business Act for Europe – Resultater fra undersøkelsen (1)
De viktigste problemene som EUs SMB står overfor 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

10 Forestående Small Business Act for Europe – Resultater fra undersøkelsen (2)
Sikre full anerkjennelse av foretaksetablerere fra samfunnet Bistå SMB med tilgang til den kompetansen de trenger 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

11 Forestående Small Business Act for Europe – Resultater fra undersøkelsen (3)
Stimulere SMB til å gå utover deres lokale markeder og bruke det felles markedet Stimulere SMB til å dra nytte av muligheter utenfor det felles markedet 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

12 Forestående Small Business Act for Europe – Resultater fra undersøkelsen(4)
Forbedre SMBs tilgang til finansiering på EU og nasjonalt nivå Mot en juridisk bindende Small Business Act? De neste skrittene Resultatene fra denne undersøkelsen legges til grunn for Kommisjonens anbefalinger 2. juli 2008 EU-parliamentet presser på for en konsistent og konkret tilpasning av Tenk i liten målestokk først-prinsippet EFAA vil følge dette forslaget nøye sammen med UEAPME (org for SMB-bedrifter). Bidrag fra EFAA medlemmer – herunder NARF – blir viktig for å få frem nasjonale behov og problemer 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

13 Et blikk på Forenklingsinitiativet for regnskap og revisjon (1)
Hovedforslaget fra Kommisjonen Introduksjonen av en mikro-bedrift kategori Overskridelse av terskelverdiene for små foretak (revisjon) Unntak fra krav om noteopplysninger for små virksomheter 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

14 Et blikk på Forenklingsinitiativet for regnskap og revisjon (2)
Negative reaksjoner fra virksomheter og bransjen (1) Introduksjon av en mikro-bedriftskategori i forhold til unntaksbestemmelser er ubrukelig og kan ha negative effekter, som: Det medfører ikke virkelig forenkling ettersom regnskaps-rammeverket i Europa også omfatter små virksomheter Det skaper behov for å utarbeide opplysninger for skatte- og avgiftsmessige formål – og følgelig på en mer kostnadskrevende måte Det passer ikke for bedrifter med begrenset ansvar og behovet for å opprettholde sammenlignbarhet i regnskapstallene, som er forenlig med gjeldende praksis Det skaper flere problemer i forhold til bank-systemet og de finansielle behovene. Mangel på gode konsekvensanalyser → brukere av SMB og deres behov tas ikke i betraktning 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

15 Et blikk på Forenklingsinitiativet for regnskap og revisjon (3)
EFAA – tiltak og vurderinger Forenklingsspørsmålet ble innledningsvis for mye politikk; nå må det dreies mot noe som kan fungere i praksis. Sammen med UEAPME påvirker EFAA arbeidet med forenkling mot et sett av vurderingskriterier som kan fungere før endelige forslag legges frem. Et virkemiddel for å få til gode konsekvensanalyser for SMB er å ta i bruk forskning om behov hos brukere av SMBs årsregnskap. Det skal legges til at en ekspertgruppe under næringsdirektoratet (Craft and Small Business Unit) skal gjennomføre et prosjekt med formål å fremme en beste praksis anbefaling på regnskapsløsningene, som ikke omfattes av regnskapsdirektivene. Disse konklusjonene vil også baseres på erkjennelsen av at alle virksomheter trenger regnskap som ledd i intern styring og for informasjon til markedet. 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

16 Veien fremover (1) Regnskapet er et hjelpemiddel – ikke en byrde!
Profesjonen må påvirke til en endring i oppfatningen på EU-nivå: Stimulere dannelsen av en Europeisk “tenke-tank” som skal ha fokus på betydningen av regnskapføring for SMB På internasjonalt, EU og nasjonalt nivå argumentere for en “revisjon-er-en-revisjon” anvendelse 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

17 Veien fremover (2) regnskapsføring
På SMB-nivået bør regnskaps-rammeverket fokusere mer på “stabilitet” enn på virkelig verdi Investorer i SMB-markedet har behov for å forstå virksomhetens kvaliteter fremfor dens angitte verdi på et gitt tidspunkt Når det dreier seg om SMB er “forsiktighet” mer aktuelt enn “virkelig verdi”. Virkelig verdi kommer til anvendelse i fusjon/fisjon, oppkjøp eller generasjonsskifte 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

18 Veien fremover (3) revisjon
Når det gjelder revisjon fastslås det internasjonalt at “en revisjon-er-en-revisjon”. Det kan få klare konsekvenser dersom det tolkes for ideologisk. Differensiering er akseptabelt bare dersom all revisjon fører til det samme sikkerhetsnivået Et annet sikkerhetsnivå for SMB er under utarbeidelse og kan komme til anvendelse bare dersom revisjon benyttes på frivillig basis. Men mange spørsmål står fortsatt ubesvart: Hvor mange ganger vil det skje? Dersom regnskapsinteressentene oppfatter det nye revisjonssystemet som en B-lags variant, vil da den frivillige revisjonen ha samme grad av suksess? 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

19 Oppmerksomheten fra regnskapsbransjen
Regnskapsførere som betjener SMB har nære relasjoner til sine kunder, som ofte går langt utover den rene regnskapsføringen De er den viktigste rådgiveren – også når det dreier seg om finansieringsspørsmål 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

20 Profesjonens utfordring: fra regnskapsføring til rådgivning for ledelsen
Bransjens utfordring: Å gjøre den kundeinterne økonomisk/administrative virksomheten til et sterkt verktøy for utviklingen av kundebedriften, gjennom å - Styrke relasjonen mellom kundebedriften og banken Hjelpe ledelsen med å utvikle god balanse mellom det rent administrative og de kommersielle aktivitetene i kundebedriften Hjelpe ledelsen med gode rutiner for å fremskaffe nyttig informasjon – ikke bare for skattemessige formål – men også for å kommunisere godt med markedet Hevingen av revisjonspliktgrensen gjør denne utfordringen desto større og viktigere å håndtere 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda

21 Konklusjon Regnskaps- og revisjonsprofesjonen bør ikke være engstelig for den reduserte rollen til revisor Ved å yte relevant og verdsatt rådgivning til ledelsen i SMB, vil bransjen opprettholde sin høyt skattede rolle i markedet En sterk bransjen vil møte massevis av nye muligheter! 12 June 2008 NARF Annual Meeting Federico Diomeda


Laste ned ppt "Regnskapsførerprofesjonen og SMB-sektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google