Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. Arbeidsgiverundersøkelse •Forberedt for: Manpower •Av: Lise C Lehne, Bjørn Jacobsen •Dato: 10.mars 2009 Project #:83617

2 © Synovate 2008 1 Innledning

3 © Synovate 2008 2 Innledning Om undersøkelsen Formål med denne undersøkelsen har vært å avdekke årsaksforhold og virkemidler i forhold til endringer i bemanningssituasjonen til norske bedrifter. Cati har blitt benyttet som metode for datainnsamling Om målgruppe Undersøkelsen viser tall som er representative for norske virksomheter med fler enn 10 ansatte registrert i Brønnøysundregisterene. Det er totalt gjennomført 1263 intervjuer med minst 100 per geografisk område. For å sikre nok svar i forhold til markedets faktiske bedriftsfordeling er ringegrunnlaget trukket med noe oversampling på store bedrifter og på de bransjer og geografiske områder med reelt sett lavt antall bedrifter. Det ble kvotert med et minimum av 100 intervjuer innenfor hvert definerte geografiske område, og fortløpende styrt på fordeling i forhold til antall ansatte. I rapporteringen er dataene vektet i forhold til de riktige markedsmessige fordelingen av virksomheter per geografisk område. Hvilket betyr at f.eks. de 100 intervjuene i Oslo teller mer enn 100 intervjuer i Aust- og Vest-Agder fordi det reelt sett er enn større andel virksomheter i Oslo. Fordelingen i forhold til små, medium og store bedrifter er så nære den reelle fordelingen i markedet som det er praktisk å få til. 98% av de personene som er intervjuet har selv direkte eller inndirekte ansvar for ansettelser i virksomheten, dette mener vi er et svært høy tall som viser at undersøkelsen baserer seg på valide kilder. Om rapporten I denne rapporten er hovedfunnene fra undersøkelsen vist grafisk. Statistisk signifikante utslag er markert i grafene med en sirkel der det er relevant å vise dette, eller kommentert ved siden av grafene. Rapporten inkluderer også et tabellverk hvor alle resultatene er gjengitt i prosent, og brutt ned på bransje og geografi

4 © Synovate 2008 3 Hovedfunn

5 © Synovate 2008 4 Opplevelsen av markedsutviklingen de siste 6 måneder er for mange negativ • Andelen av de som har opplevd en negativ markedsutvikling er større en den andelen som har opplevd en positiv utvikling siste 6 måneder -35% av virksomhetene har opplevd en negativ utvikling av markedet for sin bransje de siste 6 månedene, mens 23 % har opplevd en positiv utvikling -Virksomheter i Vestfold og Telemark har i noe større grad enn andre områder opplevd en positiv utvikling -Det er i bransjene Produksjon og Bygg/anlegg man i størst grad har opplevd en negativ markedsutvikling. -Offentlige er den sektor som har opplevd minst endring • Resultatene viser at det ligger en forventning om forbedret markedsutvikling blant 1 av 3 norske virksomheter -Offentlig sektor er mer positive enn andre bransjer når det gjelder utviklingen fremover. -Produksjon og bygg/anlegg forventer i større grad enn de andre en negativ utviklingen i tiden fremover • Flertallet av bedriftene forventer ingen endring i bemanningen de neste 6 månedene -16% av virksomhetene svarer imidlertid at de vil redusere bemanningen, mens 21 % sier at de vil øke sin bemanning de neste 6 månedene -Det er totalt sett en lavere andel virksomheter som forventer nedbemanning i Oslo og Østfold -Relativt jevn geografisk fordeling når det gjelder andelen virksomheter som forventer å øke bemanningen -Produksjonsorienterte bransjer vil i større grad enn andre bransjer redusere bemanningen de neste 6 månedene, og tjeneste og forvaltningsvirksomhet i privatsektor vil i større grad enn andre bransjer øke bemanningen de neste 6 månedene

6 © Synovate 2008 5 Det kuttes først i innleid arbeidskraft ved nedbemanninger. Ved nyansettelser er den største andelen fast ansatte • Ved bemanningsreduksjon vil det først bli kuttet i innleid arbeidskraft, dernest oppsigelser og permitteringer av de fast ansatte -Resultatene viser at kutt i innleid arbeidskraft er spesielt utbredt i bygg- og anleggsbransje -Når det gjelder permitteringer og oppsigelser av fast ansatte er dette også mest utbredt i bygg-og anleggsbransjen, i tillegg til Finans- Forsikring -Eiendom og i Produksjon. - Generell nedgang i bransjen er den årsaken som flest nevner når det gjelder nedbemanning • Vekst i virksomheten er den viktigste årsaken til at oppbemanning skjer -Ved nyansettelser er den største andelen fast ansatte, og det er flest funksjonærer som er planlagt. -I de neste 12 månedene vil den størst etterspørsel bli etter faglært arbeidskraft, dernest ufaglært arbeidskraft -De fleste virksomhetene gjennomfører ansettelsene selv, mens ca 1/3 benytter seg noen ganger av rekruttering/ bemanningsbyråer -I Offentlig tjenesteyting svarer 76 % at de gjennomfører alle ansettelsene selv

7 © Synovate 2008 6 Opplevelse av markedsutviklingen

8 © Synovate 2008 7 35% av virksomhetene har opplevd en negativ utvikling av markedet for sin bransje de siste 6 månedene Spm: Hvordan opplever du generelt sett at markedsutviklingen innen din bransje har vært i de siste 6 månedene? Hele markedet Hele basen

9 © Synovate 2008 8 Virksomheter i Vestfold og Telemark har i noe større grad enn andre områder opplevd en positiv utvikling de siste 6 månedene Spm: Hvordan opplever du generelt sett at markedsutviklingen innen din bransje har vært i de siste 6 månedene? Statistisk signifikante utslag Per geografisk område Hele basen

10 © Synovate 2008 9 Produksjon og bygg/anlegg har i størst grad opplevd negativ markedsutvikling. Det offentlige er den sektor som har opplevd minst endring Spm: Hvordan opplever du generelt sett at markedsutviklingen innen din bransje har vært i de siste 6 månedene? Statistisk signifikante utslag Per bransje Hele basen

11 © Synovate 2008 10 Det ligger en forventning om forbedret markedsutvikling blant 1 av 3 norske virksomheter Spm: Hvordan tror du markedsutviklingen innen din bransje vil være de neste 6 månedene? Hele markedet Hele basen

12 © Synovate 2008 11 Generelt er det en mer positiv forventning fremover i forhold til den utviklingen som har vært de siste 6 månedene Spm: Hvordan tror du markedsutviklingen innen din bransje vil være de neste 6 månedene? Per geografisk område Hele basen

13 © Synovate 2008 12 Offentlig sektor er mer positive enn andre bransjer til utviklingen fremover, mens produksjon og bygg/anlegg i størst grad forventer en videre negativ utvikling Statistisk signifikante utslag Spm: Hvordan tror du markedsutviklingen innen din bransje vil være de neste 6 månedene? Per bransje Hele basen

14 © Synovate 2008 13 67 % av de som har hatt en positiv utvikling siste 6 måneder tror at markedsutviklingen også vil bli positiv neste 6 måneder. 7 % av de som har hatt en positiv utvikling tror imidlertid at de neste 6 månedene vil bli negative

15 © Synovate 2008 14 Bemanningsutvikling

16 © Synovate 2008 15 16% av virksomhetene vil redusere bemanningen i løpet av de neste 6 månedene Spm: Vil virksomheten du jobber i øke eller redusere den totale bemanningen de neste 6 månedene? Hele markedet Hele basen

17 © Synovate 2008 16 Det er totalt sett en lavere andel virksomheter som forventer nedbemanning i Oslo og Østfold Spm: Vil virksomheten du jobber i øke eller redusere den totale bemanningen de neste 6 månedene? Per geografisk område Statistisk signifikante utslag Hele basen

18 © Synovate 2008 17 Relativt jevn geografisk fordeling når det gjelder andelen virksomheter som forventer å øke bemanningen Spm: Vil virksomheten du jobber i øke eller redusere den totale bemanningen de neste 6 månedene? Per geografisk område Hele basen

19 © Synovate 2008 18 Virksomheter i Østfold forventer i større grad enn andre områder en uendret bemanning Spm: Vil virksomheten du jobber i øke eller redusere den totale bemanningen de neste 6 månedene? Per geografisk område Statistisk signifikante utslag Hele basen

20 © Synovate 2008 19 Produksjonsorienterte bransjer vil i større grad enn andre bransjer redusere bemanningen de neste 6 månedene Spm: Vil virksomheten du jobber i øke eller redusere den totale bemanningen de neste 6 månedene? Per bransje NB! Lite utvalg Statistisk signifikante utslag Hele basen

21 © Synovate 2008 20 Tjeneste og forvaltningsvirksomhet i privatsektor vil i større grad enn andre bransjer øke bemanningen de neste 6 månedene Spm: Vil virksomheten du jobber i øke eller redusere den totale bemanningen de neste 6 månedene? Per bransje NB! Lite utvalg Statistisk signifikante utslag Hele basen

22 © Synovate 2008 21 Offentlig tjenesteyting er den sektoren som i størst grad forventer en uendret bemanningsutvikling de neste 6 månedene Spm: Vil virksomheten du jobber i øke eller redusere den totale bemanningen de neste 6 månedene? Per bransje NB! Lite utvalg Statistisk signifikante utslag Hele basen

23 © Synovate 2008 22 Tror man at markedsutviklingen blir positiv har man også planer om å øke bemanningen Spm: Hvordan tror du markedsutviklingen innen din bransje vil være de neste 6 månedene? Hele markedet Hele basen Statistisk signifikante utslag

24 © Synovate 2008 23 Vurdering av årsaksammenhenger Generelt

25 © Synovate 2008 24 Ved bemanningsreduksjon vil det først bli kuttet i innleid arbeidskraft Spm: Påstander knyttet til personell og ansettelser i din virksomhet Hele markedet Statistisk signifikante utslag Hele basen Resultatene viser at kutt i innleid arbeidskraft er spesielt utbredt i bygg- og anleggsbransjen. Når det gjelder permitteringer og oppsigelser av fast ansatte er dette også mest utbredt i bygg-og anleggsbransjen, i tillegg til Finans, Forsikring, Eiendom og i Produksjon. Mindre kutt både i innleid arbeidskraft og blant de fast ansatte i Offentlig tjenesteyting. Rekruttering fra utlandet er spesielt interssant i Jordbruket og i Produksjon. Dette gjelder også for fylkene Hordaland og Sogn- og Fjordane. Flest innen Offentlig tjenesteyting mener det er vanskelig å rekruttere nødvendig kompetanse i virksomhetens nærmiljø. Dette gjelder også for Sogn- og Fjordane.

26 © Synovate 2008 25 Vurdering av årsaksammenhenger Spesielt for virksomhetene som har sagt de vil øke eller redusere bemanningen de neste 6 månedene

27 © Synovate 2008 26 Vekst i virksomheten er den viktigste årsaken til oppbemanning Spm: Årsaker til oppbemanning. Base 21,3 % av totalen = 293 intervju Hele markedet Små baser når det gjelder nedbrytning på bransje og geografi


Laste ned ppt "© 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google