Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsutviklingsprosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsutviklingsprosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsutviklingsprosjektet 2013-2015
Årsrapport 2013 & Guide 2014 Hans Bjørn Paulsrud, Prosjektleder Versjon 1.1 Sist oppdatert

2 Sammendrag 2013 NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET

3 prosjektet er iht. vedtatt handlingsplanen og innenfor budsjett
prosjektet er iht. vedtatt handlingsplanen og innenfor budsjett*. prosjekt- og handlingsplaner er utarbeidet og vellykket implementert. Visjon SAMMENDRAG 2013 Det er etablert aktive og levedyktige bedriftsnettverk innenfor 3 av satsningsområdene. Formålet er vekst og innovasjon, målsetninger og strategi utarbeides av bedriftene. Utstrakt markedsføring av regionen, internt og eksternt, gjennom etablering av «en rød tråd» og innsalg mot utvalgte markedsplasser og selskaper med mål om ny etableringer. Vellykket bruk av media, både sosiale- og trykte for profilering av region og muligheter. Spesielt innenfor Olje & Gass industrien har vi klart å etablere oss på radaren. Selvbildet og positiviteten i Mosseregionen har blitt hevet betydelig i løpet av året. Rygge beredskapssenter har blitt markedsført på en profesjonell måte, noe som har ført temaet høyt opp på nasjonalt nivå (se vedlegg 7). Ikke fornøyd med samarbeidet mellom FoU miljøene og bedriftene, fokus i 2014. Prosjektet har lagt vekt på å styrke kommunikasjon og samhandling mellom bedriftene i regionen og det offentlige, og mener å ha lykkes med dette. Gledelig etablering av flere bedrifter innenfor satsningsområdene. * Endelig prosjektregnskap for 2013 vil foreligge ila. februar 2014

4 Overordnet prosjektplan for perioden 2013-2015
Visjon Tilrettelegge for 500 nye lønnsomme arbeidsplasser i regionen generelt og innenfor utvalgte næringsområder spesielt innen 2015 Mål 2015 Logistikk- og maritimsektor Leverandørindustrien til olje og gass Helse- og omsorgssektoren Næringsmiddel-industrien Flyplassrelatert virksomhet Næringsområde 5% økning per år i containertrafikken over Moss Havn. Minst to nyetablerte selskaper. Etablere et arbeidende nettverk der målet er en aktiv næringsklynge. Etablere Østfold som en synlig og interessant region for leverandørindustrien. Minimum doble virksomheten i markeds-segmentet fra 2012 i Mosseregionen. Et grenseløst effektivt helse- og omsorgstilbud. To eller flere selskaper har startet ny eller vesentlig utvidet eksisterende virksomhet innen en velfungerende og aktiv næringsklynge. Satsningen mot næringsmiddel-industrien ble besluttet erstattet med IKT fra og med 2014. Ha lagt til rette for betydelig flyplass-relatert virksomhet innen et bredt spekter av cargo, flyteknisk, sivil beredskap, politi og redning. Målsetning 2015

5 Planlagte aktiviteter i 2014
Visjon I 2014 vil prosjektet utvide og styrke nettverkene ytterligere, sikre økt synlighet og bistå med å belyse alle mulighetene ved Rygge flyplass Logistikk- og maritimsektor Leverandørindustrien til olje og gass Helse- og omsorgssektoren IKT Flyplassrelatert virksomhet Ytterligere tydelig-gjøring av regionens fortrinn og muligheter. Omlasting av containere skip/jernbane Øke frekvens på skipsanløp. Utvide nettverket til å dekke hele Østfold. Arbeide for forsterket samhandling mellom aktørene og sikre økt synlighet gjennom, blant annet, felles messe deltakelse. Konkretisering av de tre definerte satsningsområdene. Fortsette med frokostseminar. Østfold representasjon i Arena prosjekt med Oslo Medtech. Etablere et levedyktig bedrifts-nettverk innen IKT.. Arrangere minst tre nettverksmøter i løpet av året. Samarbeide med DBS ifm mulighets-studien for Rygge beredskapssenter. Arbeid for air cargo på MLR. Vedlikehold av F-35 motorer og rednings- helikoptre.

6 I løpet av 2013 har vi bidratt til etablering av nye arbeidsplasser, bygget nettverk mellom bedrifter og tilrettelagt for videre vekst Visjon Nye lønnsomme arbeidsplasser innenfor satsningsområdene er etablert… Seks nye selskap innenfor satsningsområdene har etablert seg i regionen. Nettverket er kraftig utvidet … Vi har per over 100 partnerbedrifter, mens over 2300 personer følger oss jevnlig på Facebook. Tre nettverk etablert; Olje & gass, maritim og logistikk samt helsenettverket GRO. Olje & gass og GRO-nettverkene er utvidet til å favne hele Østfold. Over 1000 personer og 150 bedrifter har deltatt på nettverksmøtene Tilrettelagt for videre vekst… Prosjektet er i dialog med en rekke spennende selskaper. Prosjektet gjennomfører flere politiske påvirkningsprosesser, eks. for et mulig beredskapssenter på Rygge og motordepot på den militære delen

7 10 (UMB, HIVE, NI, Kjeller, NCE)
Prosjektet kan vise til god fremdrift i 2013 innenfor alle de definerte måleindikatorene Fremdrift 2013 Aktivitetsnivå per nettverksgruppe Målsetning Antall gjennomført i 2013 Antall nettverksmøter gjennomført 18 per år 19 Antall markedsføringstiltak 16 per år 21 etableringer og dialogmøter Antall nyetablerte selskaper innen satsingsområdene8 15 innen 2016 6 Antall sonderingsmøter med aktuelle selskap 150 møter per år 143 (Utenom messer)* Antall konkrete etableringsmøter 30 møter per år 9 Antall «trippel heliks» samarbeidsprosjekter9 Antall «trippel heliks»-prosjekter igangsatt 9 prosjekter Antall faste møtesteder og møter mellom aktørene 8 per år 10 (UMB, HIVE, NI, Kjeller, NCE) Antall arrangement med ordførere 12 per år Antall messedeltakelser [1] Antall ansatte og selskaper kan avvike fra tallene presentert i tabellen, tallene er hentet ut fra NACE koder og uttalte selskaper fra MNU. [2] Transport og lagring (NACE:49-53), med unntak av NACE 511 og 512. Kilde: Østfold Analyse [3] Kilde MNU: Hansen Protection AS, Aker Subsea AS, AS Rockwool, Kaefer Construction AS, Skanem Moss AS, DFDS Logistics avd Moss, Wagle Chartering AS, Fire Fighting Systems AS, Scandinavian Shipping & Logistics avd Moss, KROHNE Instrumentation, Rockwool AS, Langset Mek AS og Wärtsilä Moss AS. Tall fra Østfold Analyse og [4] Engroshandel med sykepleie- og apotekervarer (NACE: 4646). Kilde: Østfold Analyse [5] Produksjon av nærings- og nytelsesindustri (NACE: 10). Kilde: Østfold Analyse [6] Lufttransport med passasjerer og gods (NACE:511 og 512). Kilde: Østfold Analyse [7] Med markedsføringstiltak menes tiltak i forbindelse med messer, utstillinger, annonser i medier etc. [8] I perioden var det i gjennomsnitt 478 nyetableringen i Mosseregionen per år. [9] Samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og utdannings- og forskningssektoren * Deltatt på 6 messer med god interesse

8 Grunnen nedgang i antall sysselsatte i Moss med over 1200 de siste fem årene har regionen samlet hatt en nedgang på ca. 500 sysselsatte De 20 næringene med best og dårligst utvikling siste 5 år Øvrige kommuner kan vise til vekst. Rygge med over 350 nye sysselsatte, Råde ca. 270 og Våler ca. 50 Veksten har vært størst innenfor omsorgssektoren Pleie og omsorg i inst. +267 Omsorg, barnehager mv + 126 Helsetjenester + 39 Uten nedgangen i metallvare- og papirindustrien ville regionen samlet sett hatt en liten vekst i perioden. Kilde: Østfoldforskning ved Torodd Hauger, januar 2014

9 Resultater og aktiviteter innenfor de fem utvalgte næringsområdene i 2013
Maritim Viken GRO

10 I løpet av 2013 har to nye selskap etablert seg i regionen
I løpet av 2013 har to nye selskap etablert seg i regionen. Moss har fått linje til Baltikum, mens linjen til England har stor suksess Visjon Satsningsområde: Logistikk- og maritimsektor Sentrale hendelser i 2013 Etablering av to selskap innenfor næringsområdet: Altus Norway og G.C.Rieber Salt. Tschudi har startet ny line mellom Baltikum og Oslofjorden. DFDS Lys-Line har stor suksess med sideport skip fra England. Total godsmengde gjennom Moss havn økte med 5.7% i 2013 DFDS har god respons på sin weekend-linje til kontinentet, øket frekvens mulig Utredet prosjektet «Moss havn – Vestby logistikkterminal» oversendt til videre behandling i sekretariatet for Nasjonal Transportplan Se vedlegg 1 for detaljert handlingsplan for 2013

11 Mosseregionen fikk hele tre nye selskapsetableringer innenfor leverandørindustrien til olje og i 2013 Visjon Satsningsområde: Leverandørindustrien til olje og gass Sentrale hendelser i 2013 Tre viktige etableringer i 2013; Eureka Pumps AS etablerte seg i Råde mens Agility Group og Bandak Group etablerte kontor i Moss. Nettverket arrangerte fire nettverksmøter, blant annet et halvdagsseminar med temaet «best practice» - Kontraktsadministrasjon. Det er stor oppslutning rundt nettverksmøtene, over 70 bedrifter fra hele Østfold og Follo har deltatt. Eksempelvis hadde møtet den 8. oktober over 70 personer til stede. Temaer : INTSOK, prosjektledelse og leverandørutvikling. Se vedlegg V8 Se vedlegg 2 for detaljert handlingsplan for 2013

12 Nettverket har allerede fått 35-40 faste deltakere
Nettverket har allerede fått faste deltakere. Med støtte fra Innovasjon Norge er aktuelle næringsmuligheter utredet Visjon Satsningsområde: Helse- og omsorgssektoren – Helsenettverket GRO Sentrale hendelser i 2013 Etter etableringen i 2013 har nettverket fått faste deltakere. Nettverket har med støtte fra Innovasjon Norge utført en mulighetsstudie og gjennomførte i annen kvartal en forstudie. Tre fokusområder ble definert: Geriatri, rehabilitering og ortopedi. Helsenettverket GRO arrangerte tre frokostseminar i 2013 med fokus på faglig innhold og «mingling». Med unntak av oppstartsmøtet fokuserte de øvrige møtene på fagområdet rehabilitering. Se vedligg V9 Se vedlegg 3 for detaljert handlingsplan for 2013

13 Det er ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å etablere et nettverk innenfor næringsmiddelindustrien, erstattes med en IKT-satsning Visjon Satsningsområde: Næringsmiddelindustrien Sentrale hendelser i 2013 Etter grundige vurderinger ble det konkludert med at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å etablere et nettverk innenfor næringsmiddelindustrien. Nettverket erstattes med en satsning innenfor IKT fra og med 2014. Prosjektet har fulgt opp og følger opp enkelt prosjekter på bedriftsnivå. Se vedlegg 4 for detaljert handlingsplan for 2013

14 Rygge lansert som et mulig sted for beredskapssenteret
Rygge lansert som et mulig sted for beredskapssenteret. DBS skal, på oppdrag fra justis- og forsvarsministeren, utføre en mulighetsstudie Visjon Satsningsområde: Flyplassrelatert virksomhet Sentrale hendelser i 2013 Mye fokus på Rygge flyplass som mulig lokasjon for et nytt beredskapssenter, saken omtalt på helsider i VG og Moss Avis samt artikler på NRK, Hegnar.no etc. Et viktig delmål ble nådd da justis- og forsvarsministeren i brev til Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (DBS) den ga i oppdrag å gjennomføre mulighetsstudie for nytt øvings- og kompetansesenter for beredskapsetatene på Rygge. Etablert en ressursgruppe for å utrede etablering av air cargo aktivitet på Rygge. AIM Norway vurderer å bygge motordepot for F-35 flymotorer. Dette vil medføre over 150 høyteknologiske arbeidsplasser. Se vedlegg 5 for detaljert handlingsplan for 2013

15 Planlagte aktiviteter i 2014
Fase 3 Fase 2 Fase 1 2013 Prosjektets tre faser og forventet gevinstrealisering

16 Prosjektet kan vise til gode resultater allerede første driftsår
Prosjektet kan vise til gode resultater allerede første driftsår. Det er derimot i fase 2 og 3 det forventes å hente ut de største gevinstene Visjon Kontinuitet og forutsigbarhet en forutsetning for videre suksess Detaljert handlingsplan 2014 er under utarbeidelse. Budsjettramme 2014 er 7.5 MNOK I løpet av 2013 har prosjektet identifisert en rekke tiltak og igangsatt flere prosesser som vil gi gode resultater i årene som kommer. Arbeidet med å skape lønnsomme arbeidsplasser må være langsiktig. Styringskomiteen anser at prosjektperioden må utvides t.o.m År for å realisere gevinstene på en fornuftig måte. En forutsetning for videre suksess er at prosjektet har stabile ramme betingelser.

17 nettverkene Maritim, Viken og Gro skal fortsette det viktige arbeidet i 2014 og bidra til økt samhandling, synlighet og attraktivitet Visjon I løpet av 2014 skal prosjektet… …arrangere heldags konferanse med Horten Næringsforening der regionens fortrinn og muligheter er i fokus (6. februar). ….fortsette med å gjøre Moss havn intermodal (skip -jernbane). …bidra til økt samhandling mellom aktørene innen olje og gass i fylket. ...arbeide videre med å øke synligheten og attraktiviteten til regionen. …søke ytterligere finansiering for å delta i Arena-prosjektet med Oslo Medtech. …fortsette med frokostseminarene i 2014. Maritim Viken GRO

18 I 2014 skal prosjektet sikre at alle muligheter ved Rygge flyplass belyses samt at det etableres et levedyktig IKT-nettverk i regionen Visjon I løpet av 2014 skal prosjektet… …gjennom en egen ressursgruppe samarbeide med DBS ifm mulighetsstudien på Rygge. …etablere et levedyktig IKT-nettverk.

19 Prosjektet er avhengig av støtte og forutsigbarhet for å lykkes med målsetningene
Prosjektets kritiske suksesskriterier… Høy grad av fleksibilitet med evne og vilje til å justere målsetninger, prioriteringer og tiltak fortløpende Innovativt samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer Eierskap og forankring til vedtatt strategi og utvalgte satsingsområder Aktivt bidrag fra fylkeskommunen og kommunene Tilstrekkelig med midler og forutsigbarhet i finansieringen

20 Vedlegg

21 Handlingsplan for Logistikk og Maritim sektor
Mål 2015: 5 % økning pr år i containertrafikken over Moss Havn. Minst to nyetablerte selskaper. Regionen skal ha et velfunksjonerende nettverk der målet er en aktiv næringsklynge V1 Visjon Nettverksleder: Tor Jørgensen Målsetning 2013 Gjennomført forprosjekt Utvide nettverket med komplimenterende virksomheter Begrunnelse for satsningen Regionens komparative fortrinn; Oslofjordens lettest tilgjengelige og mest effektive container og break bulk havn, forbindelse mot Sørlandet og Horten, E6 og E18 og jernbaneforbindelse mot Oslo/Alnabru og utlandet. Attraktive næringsområder spesielt for import godsdistribusjon. Lokal industri og næringsliv drar nytte av optimalisert havnedrift med frekvente anløp av skip i trafikk på Europas viktigste havner både for bilateral trafikk og «feeder» linjer for det interkontinentale nettverk av containerlinjer. Aktuelt mot Oppland, Østlandet og Fyrbodal. Tre viktigste indikatorer i 2013 Minst tre dialogmøter med logistikkselskaper om etablering i regionen To større markedsføringstiltak av regionen som et viktig logistikk-nav. Nettverket ”logistikk og maritim sektor” revitaliseres og optimaliseres. Videreutvikling av Havnealliansen. Hvordan? – Oversikt over viktigste tiltak i 2013: Nr Tiltak Indikator Start Slutt Ansvarlig 1.1 Profilere Mosseregionen/Vestby med Moss Havn som nasjonalt logistikk- satellitt i syd-korridoren. Utarbeide plan for markedsføring og profilering Konkret dialog med vareeiere med betydelig behov for frakt og logistikk om etablering i regionen Markedsføre Rygge flyplass som potensiell handler av gods med linje og charter mot aktører som UPS 1, 2 og 3 HBP/TJ 1.2 Gjennomføring av minst fire møter i bedriftsnettverket. 2 og 3 TJ 1.3 Profilere og markedsføre Moss Havn i ”Nærsjøprosjektet” i samarbeidd med Vestby og Alnabru Vurdere behov for kompakthavn for ro/ro Etablering av kontrollstasjon for Mattilsynet Vurdere muligheter for omlasting til/fra jernbane Moderne lagerfasiliteter Evaluering etter rapporten «Moss Havn/Vestby logistikkterminal» Markedsføre regionens fasiliteter for skip, tog, bil og fly Gjennomføring av et forprosjekt HBP/R.H. /TJ 1.4 Samarbeide med kommunene og private aktører om tilrettelegging av arealkrevende nærings virksomhet. 3 1.4.13 HBP 1.5 Målrettet nettverksarbeidet mot klynge.

22 Handlingsplan for LEVERANDØRINDUSTRIEN TIL OLJE OG GASS
Mål 2015: Etablert Mosseregionen som en synlig og interessant region for leverandørindustrien til Olje & Gass markedet. Minst doblet virksomheten i markedssegmentet, sammenlignet med 2012. V2 Visjon Nettverksleder: Hans Bjørn Paulsrud Målsetning 2013 Etablere et levedyktig bedriftsnettverk for bedrifter innen leverandørindustrien til olje & gass markedet. Dette gjelder både etablerte bedrifter i markedssegmentet og selskaper som ønsker å kvalifisere seg som leverandører med eksisterende- eller nye produkter Tilrettelegge for minst to nyetableringer i markedssegmentet Begrunnelse for satsningen Olje og gass næringen er Norges største målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Investeringene i næringen forventes å stige frem mot 2020 og det råder en stor optimisme. Det er et sterkt uttalt ønske fra kommuner og næringsliv om å bygge opp virksomhet rundt leveranser til olje & gass markedet, både det nasjonale- og globale markedet, hvor en rekke felt skal bygges ut de neste årene. Leveransemulighetene er omfattende og meget allsidige, men det kreves en betydelig omstilling for nye aktører som vil inn på markedet. Samtidig må det arbeides aktivt for å gi eksiterende virksomheter best mulige rammebetingelser lokalt, slik at disse kan utvikle sin virksomhet. Regionen har antatt god tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft, ut-pendlende, og gode næringsfasiliteter å tilby. Regionen er meget sentralt plassert og har alle transportmidler/ måter lett tilgjengelig. En høyt kvalifisert og effektiv logistikknæring i regionen gir ytterligere konkurransefortrinn for leverandørindustrien. Tre viktigste indikatorer i 2013 Etablere et levedyktig bedriftsnettverk Antall nye arbeidsplasser og bedrifter innen markedssegmentet Antall konkrete forespørsler om nyetablering/prosjekter i regionen Hvordan? – Oversikt over viktigste tiltak i 2013: Nr Tiltak Indikator Start Slutt Ansvarlig 2.1 Etableringssamling, bedriftsnettverk 1 og 2 Feb. Mar. HBP 2.2 Kartlegge kompetanse i bedriftene og hos pendlene 1 Apr. 2.3 Leverandørutviklingsprogram – Eks. Achilles JQS 1,2 og 3 Des. 2.4 Aktiv markedsføring/innsalg av regionen; oppsøkende virksomhet, være synlig på de viktigste markedsplassene og i media ifølge markedsplan 2 og 3 Jan. 2.5 Undersøke mulighetene og medvirke for å etablere B2B mellom eksisterende bedrifter i regionen, inkludert deres underleverandører. Inkluderer også samarbeid med komplimenterende selskaper og næringsnettverk utenfor regionen. 1, 2 og 3 Mars

23 Handlingsplan for HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
Mål 2015: Et grenseløst effektivt helse- og omsorgstilbud – To eller flere selskaper (offentlige eller private) har startet ny eller vesentlig utvidet eksisterende virksomhet innen en velfungerende og aktiv næringsklynge V3 Visjon Nettverksleder: Finn Grønseth Målsetning 2013 Formell etablering av Helse- og omsorgsnettverk (HON) med fokus på å yte «world-class» rehabilitering og omsorg. Gjennomføring av forstudie og forprosjekt med finansiering fra Innovasjon Norge. Arrangere minimum 3 åpne møter i HON med formål å utarbeide og forankre nettverkets strategi samt å sikre medlemmenes deltakelse. Begrunnelse for satsningen En større aldrende befolkning og en foruroligende økning av livsstilsykdommer, inkludert skjelett og muskellidelser, gjør at Helse- og omsorgssektoren har et åpenbart stort potensiale for vekst både nasjonalt og internasjonalt. Mosseregionen har en utpreget kompetanse- og virksomhetsmessig styrke innenfor rehabilitering. Utviklingspotensialet er stort inn mot ortopedi og eldreomsorg/geriatri. Regionen har allerede mange bedrifter som tilbyr produkter og tjenester innenfor området. Dette komplementeres av offentlige aktører slik som Campus Moss (master studium i geriatri er under utvikling) og Østfold sykehusets satsning på ortopedisk behandling på nåværende Moss sykehus. Tre viktigste indikatorer i 2013 Kartlegging av potensielle nettverksdeltakere og analyse av nåsituasjonen; inkludert å avklare nettverkets behov Formell etablering av nettverket, samt utarbeide en forretningsplan med visjon, konkrete mål og organisering Sikre langsiktig finansiering for å drifte nettverket fra og med 2014 Hvordan? – Oversikt over viktigste tiltak i 2013: Nr Tiltak Indikator Start Slutt Ansvarlig 3.1 Gjennomføre forstudie Konkretisere nettverkets markedsmuligheter og ambisjoner Identifisere aktuelle medlemmer i regionen Kartlegge de potensielle medlemmenes behov og områder hvor de vil tjene på samarbeid 1 Jan. Apr. FG 3.2 Tre felles dialogmøter med potensielle medlemmer med målsetting om formell nettverksetablering Bli kjent og skape tillit mellom medlemmene Utarbeide grunnlaget en nettverkets strategi med visjon, mål og organisering og roller Rekruttere medlemmer som forplikter seg til å bidra med egeninnsats/kontingent (inngå intensjonsavtaler) 1 og 2 Mar. Des. 3.3 Gjennomføre forprosjekt Utarbeide en null-punkts analyse for nettverket Konkretisere samarbeidsområdene og ambisjonene for nettverket (etter SMART prinsippet) Utarbeide strategi og forretningsplanen 2 og 3 Okt. 3.4 Utarbeide søknad om finansiering av bedriftsnettverk 3

24 Handlingsplan FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
Mål 2015: Mål vil bli formulert ifm. forstudien. V4 Visjon Nettverksleder: Hans Bjørn Paulsrud Målsetning 2013 Gjennomført kartlegging av eksisterende bedrifter og potensialet for utvikling, samt styrking av næringsmiddel-industrien i regionen. Begrunnelse for satsningen Regionen har betydelig virksomhet innen produksjon av næringsmidler, fra jordbruk til produksjon av ferdige produkter, innen flere markedssegmenter. Næringsmidler med høy kvalitet og høy foredlingsgrad er et hurtigvoksende marked, med stort utviklingspotensial. Regionens plassering er særdeles attraktiv med et stort kundepotensiale og særdeles gode dyrkingsforhold. Tre viktigste indikatorer i 2013 Antall bedrifter og produktgrupper Ønske om nye produktområder - FoU Markedsstørrelse Hvordan? – Oversikt over viktigste tiltak i 2013: Nr Tiltak Indikator Start Slutt Ansvarlig 4.1 Kartlegge eksisterende bedrifter og produktområder ved besøk og intervjuer. 1 og 2 Mai. Aug. HBP 4.2 Forstudie 1,2 og 3 Sep. Nov. 4.3 Beslutte hovedprosjekt Des. Konklusjon etter forstudien: Det er ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å etablere et nettverk innenfor næringsmiddelindustrien, satsningen erstattes med IKT

25 Handlingsplan FOR FLYPLASS RELATERT VIRKSOMHET
Mål 2015: Ha lagt til rette for betydelig flyplassrelatert virksomhet innen et bredt spekter av cargo, flyteknisk, sivil beredskap, politi og redning V5 Visjon Nettverksleder: Hans Bjørn Paulsrud Målsetning 2013 Gjennomført mulighetsstudie og besluttet videre aktiviteter. Begrunnelse for satsningen Forsvaret nedlegger store deler av sin virksomhet ila Dette frigjør store- arealer og en mangeartet bygningsmasse som egner seg for mange typer virksomhet både offentlig og sivil. Stikkord; nasjonalt beredskap senter, politi høyskole ol. Samtidig gir flyplassen god mulighet for å kunne utvikle flyplassrelatert virksomhet; cargo- for eks. (TNT UPS) og cargo charter samt for flytekniske selskaper. Tre viktigste indikatorer i 2013 Gjennomført mulighetsstudie Antall mulige nye arbeidsplasser og virksomheter Fremtidsrettet Hvordan? – Oversikt over viktigste tiltak i 2013: Nr Tiltak Indikator Start Slutt Ansvarlig 5.1 Gjennomføre mulighetsstudien 1, 2 og 3 Mar. Mai. HBP 5.2 Fatte beslutning om veien videre 1,2. og 3 Jun. 5.3 Starte innsalg, oppsøkende virksomhet mot interessante aktører 2,3 Jul. Des.

26 Styringskomiteen for Næringsutviklingsprosjektet
2013 – 2015 V6 Visjon Medlemmer: Leder: Yngvar Trandem – MNU Anne Helene Mortensen – DNB Næringsmegling Even Solbakken – Brd. Dahl Per Kjærnes – Selvstendig næringsdrivende Rene Rafshol – Ordfører Råde kommune Observatører med forslag – og talerett: Anne Katrine Wold – Østfold Fylkeskommune Ola Kristen Rusaanes – Innovasjon Norge Kristian Oppegaard – MNU Prosjektleder: Hans Bjørn Paulsrud – MNU Det er avholdt 6 møter i Styringskomiteen i 2013

27 Rapport – Prosjekt Rygge Beredskapssenter 2013
Prosjektet er del av næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen – flyplassrelatert næringsvirksomhet V7 Visjon Organisering (besluttet ) Prosjektledelse: Yngvar Trandem og Svein Holtan fra Gambit. Strategigruppe: Prosjektledelse + ordfører Rygge, Råde og Moss Koordineringsgruppe: Viktige aktører i prosessen som prosjektet må ha med. Møtevirksomhet Det ble avholdt 7 møter i strategigruppen våren 2013 og 2 møter i koordineringsgruppen (utvidet). Det er avholdt 6 møter i strategigruppen i høstsemesteret Totalt 15 møter. Delmål i 2013: Justisminister og forsvarsminister går inn for utredning av Rygge Beredskapssenter før valget høsten 2013. Måloppnåelse: Begge ministerne gikk ut med felles pressemelding, og justisministeren ga i brev datert Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) følgende oppdrag: «Gjennomføring av mulighetsstudie for nytt øvings- og kompetansesenter for beredskapsetatene på Rygge flystasjons tidligere område". Dette blant annet med bakgrunn i at «Ordførerne i kommunene Rygge, Råde og Moss har i samarbeid med Mosseregionens Næringsutvikling AS lansert et nytt beredskapssenter som en del av næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen og har i hovedsak konkludert med at et fremtidig beredskapssenter kan være en unik arena der alle nødetatene kan trene samvirke, være den raskeste veien til å løse Norges behov for bedre beredskap og være samfunnsøkonomisk gunstig.». Det er avgjørende viktig etter regjeringsskiftet at trykket blir holdt oppe og at videre utredning blir gjennomført før  evt. etablering av RBS. Budsjett Det er til flyplassrelatert næringsvirksomhet budsjettert med kr ,- i Det er pr brukt kr ,- til prosjekt Rygge Beredskapssenter. Det er foreløpig ikke gjort fordeling av totalbudsjettet på kr 6 MNOK kr på de ulike  delprosjekter/satsingsområder under næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen i 2014.

28 Rapport – Prosjekt Rygge Beredskapssenter 2013
Prosjektet er del av næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen – flyplassrelatert næringsvirksomhet V7 Visjon Aktiviteter Det er gjennom flere strategisamlinger utarbeidet en strategi for Rygge beredskapssenter. Samfunnsøkonomisk analyse av beredskapssenter på Rygge ble utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS Det er avholdt omvisning og informasjonsmøte på Rygge flystasjon. Det er avhold pressekonferanse på brannstasjonen i Moss Det er utarbeidet pressemeldinger, (juni og oktober) Det er utarbeidet egen logo for RBS. Det er utarbeidet egen nettside for RBS. Det er utarbeidet Twitterkonto for RBS. Det er utarbeidet egen brosjyre for RBS. Det er laget datastick med info om RBS. Det er sendt info til alle i justiskomiteen. Det er meldt inn forslag til komitemerknad ifm behandling av Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap. Det er sendt info til en rekke relevante private og offentlige aktører. Det er laget standard presentasjoner om RBS. Det er laget medieplan. Det er laget en «roll-up» Det er utarbeidet budskapsplattform. Det er laget sluttrapport fra GAMBIT datert for strategiarbeidet. Det er meldt inn behov for 3-5 MNOK kr i statsbudsjettet for 2014 for nærmere utredning av RBS. Det er samlet inn en rekke støttende sitater fra ledende politikere og aktører Representanter fra Politiavdelingen og Rednings- og Beredskapsavdelingen (RBA) i JD besøkte Rygge flystasjon i juli 13. Politidirektøren besøkte Rygge flystasjon i august 2013. Justisminister Ine Eriksen Søreide har besøkt Rygge og fått informasjon om RBS. Det er sendt brev fra Regionrådet i Mosseregionen til Forsvarsdepartementet vedr RBS. Erna Solberg har besøkt Rygge og fått informasjon om RBS. Deltakelse i møte med tillitsvalgte på Rygge flystasjon. Det er jobbet frem et utkast til tekst til regjeringserklæringen. Det er utarbeidet kronikk om helikopterberedskap som er distribuert i flere media. Det er utarbeidet kronikk om «forventninger til en ny regjering». Brannforum 2013 er besøkt m egen RBS-stand. Ambulanseforum 2013 er besøkt m egen RBS-stand Beredskapskonferansen i Stavanger er besøkt. Det er publisert en rekke artikler, herunder i NRK, DN, VG m fl: Strategigruppen/Gambit har i 2013 hatt møter/samtaler med: Vingsjef Rolf Folland, Rygge Justisdepartementet (JD) Forsvarsdepartementet Anne-Grethe Erlandsen i HOD Direktoratet for beredskap og sikkerhet (DSB) Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) Politidirektoratet Skifte Eiendom/Forsvarsbygg Stortingsrepresentant Hagebakken (Ap) (-Ander Wærp (H) Andre Oktay-Dahl (H) Erna Solberg (H) Per Sandberg (FrP) Ingjerd Schou (H) Justisminister Grete Faremo (AP) Forsvarsminister Anne-Grete Hjelle Strøm-Erichsen (AP) Stortingsrepresentant Signe Øye Stortingsrepresentant Ulf Lerstein (FrP) Statssekretær Hans Røsjordet i Justisdepartementet Fylkesordfører Ole Haabeth LO SAFER, en stiftelse som driver treningen av akuttmedisinsk personell Styreleder ved Sykehuset Østfold Fylkestinget i Østfold Crisis Training AS Norges største sikkerhets/risiko selskap, SafeTec Brann- og redningsetaten i Oslo Leder for ABØ Hovedredningssentralen Luftambulansen Hugo Johansen (NOF) Byråd i Oslo Politimester Oslo Sjef Beredskapstroppen Sjef politiets helikoptertjeneste Sjef operasjonssentralen Oslo Politihøgskolen PDMT Østfold politidistrikt Mosseregionens brann- og feiervesen Institutt for Beredskap Røde kors Sivilforsvaret

29 Det ble avholdt tre Nettverksmøter for Viken i 2013
Temaer : INTSOK, prosjektledelse og leverandørutvikling V8 Visjon Invitasjoner til nettverksmøtene

30 Det ble avholdt tre Nettverksmøter for GRO i 2013
Temaer : INTSOK, prosjektledelse og leverandørutvikling V9 Visjon Invitasjon til møte i GRO-helsenettverk


Laste ned ppt "Næringsutviklingsprosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google