Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frihetsberøvelse av utlendinger – forholdet til menneskerettighetene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frihetsberøvelse av utlendinger – forholdet til menneskerettighetene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frihetsberøvelse av utlendinger – forholdet til menneskerettighetene
Innledning ved Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar Njål Høstmælingen, ILPI

2 Grenseløs frihet?

3 Noen rammer Det rent filosofiske Å gjøre helt som man vil
Innrammet av andres rettigheter og friheter Begrenset til bevegelsesfrihet Innesperring

4 Absolutt ufrihet?

5 Noen rammer Igjen et rent filosofisk spørsmål Liv som ytterste ramme
Bevegelse som marginal innskrenkning Tanke det eneste som ikke kan berøves?

6 Utlendinger Satt opp mot: “De egentlig norske” Statsborgere
Del-statsborgere Tilknyttede (varighet) Nordiske EU/EØS-borgere Vestlige “De egentlig norske”

7 DR Congo

8 Statlig frihetsberøvelse
Bevegelseshindre Meldeplikt Pågripelse Varetekt Soning Sikring Utsendelse Dødsstraff …

9 Privat frihetsberøvelse
Adgangsregulering Adferdskontroll Husarrest Innelåsing Pass/ID-kontroll Papirløs-trulser Statlig ansvar?

10 Irom Chanu Sharmila

11 Menneskerettigheter - Grunnleggende friheter

12 Menneskerettslige rammer
Frihet reguleres i mange ulike bestemmelser Slaveri som det ekstreme: EMK art 4 Privatliv som det overordnede: EMK art 8 Bevegelsesfrihet: EMK TP4 art 2 Rettergang som rammeverk EMK art 5 og 6

13 EMK art 4 Artikkel 4 Forbud mot slaveri og tvangsarbeid
1. Ingen må bli holdt i slaveri eller trelldom. 2. Ingen må bli pålagt å utføre tvangsarbeid eller påtvunget arbeid. 3. I denne artikkel skal uttrykket «tvangsarbeid eller påtvunget arbeid» ikke omfatte: arbeid som kreves utført under det vanlige forløp av frihetsberøvelse iverksatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i denne konvensjon eller under betinget løslatelse fra slik frihetsberøvelse; tjeneste av militær art eller, i land hvor nekting av samvittighetsgrunner er anerkjent, tjeneste som er pålagt istedenfor tvungen militærtjeneste; tjeneste som blir pålagt i tilfelle av en nødstilstand eller ulykke som truer samfunnets liv eller velferd; arbeid eller tjeneste som hører til vanlige borgerplikter.

14 EMK art 5 Artikkel 5 Retten til frihet og sikkerhet
1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov: A) lovlig frihetsberøvelse av en person som er domfelt av en kompetent domstol; B) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person som ikke har etterkommet et lovlig pålegg av en domstol eller for å sikre at en forpliktelse foreskrevet ved lov, blir oppfylt; C) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å stille ham for den kompetente rettslige myndighet på grunn av rimelig mistanke om at han har begått en straffbar handling, eller når det er rimelig grunn til å anse dette nødvendig for å hindre ham i å begå en straffbar handling eller i å flykte etter å ha gjort det; D) frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, eller for å bringe ham for den kompetente rettslige myndighet; E) lovlig frihetsberøvelse av personer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løsgjengere; F) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å hindre at han kommer inn i landet uten tillatelse, eller av en person som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse eller utlevering.  2. Enhver som blir pågrepet, skal straks bli underrettet på et språk han forstår, om grunnene til pågripelsen og om eventuell siktelse mot ham. 3. Enhver som blir pågrepet eller berøvet friheten i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 1.c. i denne artikkel, skal straks bli stilt for en dommer eller annen embetsmann som ved lov er bemyndiget til å utøve domsmyndighet, og skal ha rett til hovedforhandling innen rimelig tid eller til løslatelse under saksforberedelsen. Løslatelse kan gjøres betinget av sikkerhet for frammøte ved hovedforhandling. 4. Enhver som er pågrepet eller berøvet sin frihet, skal ha rett til å anlegge sak slik at lovligheten av frihetsberøvelsen raskt skal bli avgjort av en domstol, og at hans løslatelse blir beordret dersom frihetsberøvelsen er ulovlig. 5. Enhver som har vært offer for pågripelse eller frihetsberøvelse i strid med bestemmelsene i denne artikkel, skal ha rett til erstatning som kan inndrives.

15 EMK art 8 Artikkel 8 Retten til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

16 EMK TP 2 art 2 Artikkel 2 Bevegelsesfrihet
1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted. 2. Enhver skal være fri til å forlate ethvert land, også sitt eget. 3. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. 4. De rettighetene som er slått fast i avsnitt 1 kan også i bestemte områder bli pålagt innskrenkninger i samsvar med lov og begrunnet med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn.

17 EMK TP2 art 3 og 4 TP2 Artikkel 3 Forbud mot utvisning av egne statsborgere 1. Ingen skal bli utvist fra territoriet til den stat han er borger av, verken ved en individuell eller en kollektiv forholdsregel.  2. Ingen skal bli berøvet retten til adgang til territoriet til den stat han er borger av. TP 2 Artikkel 4 Forbud mot kollektiv utvisning av utlendinger  Kollektiv utvisning av utlendinger er forbudt.

18 Samvirke Samvirke av menneskerettigheter, også for det som gjelder frihet Eksempel: Tvangsarbeid i fengsel Religionsfrihet ved soning Familieliv ved utvisning Diskriminering

19 Gjennomskjæring Formålet med inngrepet ofte avgjørende
Stiller krav om god tro / hensikt Eksempel: Frihetsberøvelse før ustending for å sende signal til grunnløse asylsøkere Isolat for å presse frem identitet Generelle religionsinnskrenkning som rammer spesielle grupper

20 Jacobski mot Polen 2010 Vegetarianer Innenfor artikkel 9? Balansegang
The European Prison Rules

21 Saadi mot Storbritannia 2006
Iraker Utvisning Varighet

22 The European Prison Rules

23 FNs menneskerettighetskomité

24 Unge

25 Isolasjon

26 Fangebefolkningen VG 2010 om Oslo fengsel:
“7 av 10 innsatte er ikke-norske statsborgere” “Enda flere har utenlandskliknende navn” “Utenlandske statsborgere utgjør 8.5% av befolkningen” Kriminalomsorgen om norske fengsler 2010 32% er utenlandske statsborgere 40% i lukkede fengsler

27 En liten studie “Some findings from a questionnaire about foreign citizens in IRCE prisons” Ragnar Kristoffersen, KRUS

28 Varetekt

29 Snitt soningslengde

30 Gitarama Prison

31 Frp’s fengselsreform Halvere dagpengesatsen til norske fanger
Kutte dagpenger til utenlandske fanger Kun lov å drive med studier på kveldstid Arbeidsplikt på dagtid (samfunnsnyttig arbeid) Fjerne øvre grense for kumulativ straff Slutt på prøveløslatelse < ¾ Lavere standard i fengsel for utlendinger Dobbel straff for dømte som har innreiseforbud Vurdere å offentliggjøre navn på pedofildømte Kutte alle sosiale ytelser til utlendinger Kilde: frp.no

32 Nasjonaliteter (dømte)

33 Noe helt annet … Utvisning etter soning Bortfall av prøveløslatelse?
En form for dobbeltstraff, men “alminnelig rettsfølelse” Bortfall av prøveløslatelse? Begrunnelsen endres Begrenset tilbud i soningstiden Endret begrunnelse, men også ressurser Mindre kontakt med familie etc Tilgang til informasjon, gjenger etc

34 Sharia-fengsler i USA?

35 Eller ikke …

36 Hvordan blir så dette? Økende andel “utlendinger”?
Skliding i type kriminalitet og derfor soning? Økende press mot “vår norske kultur”? Press mot rause velferdsordninger? Tilbakeføring vs renovasjon? Kriminalomsorg > Fengselsvesen ?

37 Spesialordninger?


Laste ned ppt "Frihetsberøvelse av utlendinger – forholdet til menneskerettighetene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google