Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATENS BARNEHUS TRONDHEIM"— Utskrift av presentasjonen:

1 STATENS BARNEHUS TRONDHEIM
1

2 Hvorfor Barnehus i Norge
Hvorfor Barnehus i Norge ? Ideen ble sådd da Redd barna kom ned sin rapport i 2004: Barnehuset Trondheim

3 Hvem er Barnehuset for ? Alle barn opp til 16 år.
Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot voksne psykisk utviklingshemmede til dommeravhør og oppfølging Barnehuset Trondheim jobber også med unge overgripere 3

4 Potensielle bruker av barnehuset Trondheim
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Helgeland politidistrikt Barn under 17 år : Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Helgeland politidistrikt: 4

5 Sette fokus/søkelys på rettssikkerheten til barna
Barnehuset er : En organisatorisk modell der barnet står i sentrum og alle involverte etater er under ”samme tak” . Barnet skal ivaretaes på en bedre måte og bidra til økt rettssikkerhet Barnehuset ivaretar barn og omsorgspersoner uavhengig av utfall av en eventuell straffesak. Barnet skal i utgangspunktet bare behøve å fortelle sin historie en gang før det iverksettes tiltak for og rundt barnet Barnehuset skal være et kompetansesenter for overgrepsutsatte barn og unge Sette fokus/søkelys på rettssikkerheten til barna 5

6

7 4 rådgivere (barnefaglig bakgrunn, klinisk sosionom/familieterapeut)
Ansatte Daglig leder 4 rådgivere (barnefaglig bakgrunn, klinisk sosionom/familieterapeut) 100% konsulent/tekniker (data/video)/kontor/merkantil Medisinsk personell Psykologspesialist Barnehuset Trondheim

8 Ulike oppfølgningstiltak fra barnehuset
Samtaler med barnet/traumekartlegging Samtaler med foreldrene Terapi for barna Grupper ifht barn som er vitne til vold Grupper for jenter som utsettes for overgrep via nettet Samtale/terapi for unge overgripere Nettverksmøter i vanskelige familiesituasjoner 8

9 Hvorfor medisinske undersøkelser ?
Oppdage gamle og nye skader Teste for eventuelle seksuelt overførbare sykdommer Forsikre / berolige barnet og foreldrene om at kroppen er frisk tross det som har hendt Dokumentere funn Sikre spor Blåmerker/Gjøre tilsvarende like funn hos søsken, styrker straffesaken/bevis Dårlige tenner, problemer hos tannlege Følge opp i forhold til ulike problemstillinger av fysisk karakter, vondt i tissen ved vannlating, unormal avføring Søvnvansker, hodepine stram musklatur mv 9

10 Unge overgripere fortsetter..
Barn/unge som begår overgrep har oftere enn andre barn vært utsatt for sosial isolering og omsorgssvikt. Selv om de kan hende ikke selv er utsatt for overgrep preges mange av foreldrenes seksuelle grenseløshet. De som begår overgrep mot søsken, er mest utsatt for omsorgssvikt sammenlignet med barn/unge som begår overgrep mot noen utenfor familien. Tidlig omsorgssvikt kan bidra til at barn ikke utvikler refleksjon og innlevelsesevne i sine offers opplevelse av handlingen. Samtidig kan overgrepene være et forsøk på å kompensere utilfredsstilte behov. De som i hovedsak begår overgrep mot søsken, begår oftere grovere overgrep og de foregår over lengre tid. Tenåringsgutter som begår overgrep mot jevnaldrende eller eldre, gjør det som regel overfor kvinner. De som begår overgrep mot yngre offer, også søsken, velger gutter, så vel som jenter.

11 Type sak 2012 I 2012: vold-156/seksuelle overgrep 108
Av 251 saker er det 188 barn som bekrefter anmeldelsen og det er 183 saker der voldsutøver el seksualforbryter er i nær familie.

12 dommeravhør 2012 12

13

14 Tror dere på barna ??? Barn lyver ikke
De lyver om ting som er kjent for dem De lyver seg ikke inn i vanskeligheter De føler seg medskyldig, derfor holder de det hemmelig Barn kan tro at andre voksne vet hva som skjer med dem Signaler de kan gi Regredere ifht alder- tisse/bæsje på seg, snakker babyspråk Mareritt Isolere seg eller bli plagsomt kontaktsøkende Adekvat oppførsel Aggressive Trist eller veldig blid, du kommer ikke inn på de

15 Barnehuset Trondheim

16 Hvorfor sier ikke barna noe ?
Frykt: jeg tør ikke snakke med deg Trusler: ”redd mor skal få det verre om jeg snakker” Lojalitet Normalisering Mangler ord Traumatisert, hukommelsessvikt Vondt å fortelle Ingen tro på endring Liten erfaring med å bli trodd Barns kjærlighet til foreldre Barnehuset Trondheim

17 Seksuelle overgrep Omfang av overgrep
5 % av alle barn utsettes for overgrep ( barn i Norge) 14 % gutter 19 % jenter 28 % psyk.utviklingshemmede Begås av kvinner, menn, søsken, lærere, korledere, presten, naboen, Over 80 % begås av noen barnet kjenner og har tillit til.

18 Hvem begår overgrep, ifht kjønn
20% begås av kvinner 80% begås av menn

19 Risikoen for å bli avslørt og dømt er liten
19 Risikoen for å bli avslørt og dømt er liten 2-5 % av alle overgripere blir dømt Risikoen for å bli avslørt og dømt er tilnærmet null Moralske signaler til overgripere: Hemmelighold og benekting er suksesskriterier når man står overfor en mulig avsløring Moralske signaler til utsatte: Rettferdigheten må søkes andre steder enn i rettssalen

20 Straff og omfang av overgrep:
20 Straff og omfang av overgrep: Ingen vesentlig økning i antall dømte sedelighetsovergripere de senere år, tross skjerpet straffenivå og økte politiressurser Strengere straffer ser ikke ut til å redusere omfang av overgrep Bedre etterforskningsmetoder vil antagelig heller ikke føre til nedgang i antall overgrep Et tankekors: Rettssystemet mangler verktøy til å håndtere overgrepssakene, samtidig vokser forventningene til at rettsvesenet skal løse overgrepsproblemet

21 Barnemishandling

22 VIKTIG INFORMASJON !!!!!!!! Du trenger ikke være ekspert for å forstå at et barn har det vanskelig eller er i en vanskelig omsorgssituasjon. Det viktigste du kan gjøre er å melde fra til barnevernet. Husk at du har opplysningsplikt!!!!!!!!!!!!!!!

23 Vold mot barn er: Alle former for fysisk, psykisk eller seksuell mishandling, forsømmelse og utnyttelse. Vold mot barn er også når de er vitne til vold. Fysisk vold innebærer at en voksen person påfører barn smerte, kroppslig smerte eller sykdom. Psykisk vold: alle måter å skade, skremme, dominere eller krenke barn på, som ikke direkte er fysisk i sin natur Seksuell overgrep mot barn: en seksuell handling som krenker barns integritet. Handlingen baserer seg på overgripers behov, inneholder ofte momenter med vold, trusler eller /og tvang.

24 Simon 13 år sier: Ikke spør sånn: «blir du slått ?»
Si: « er det noe galt hjemme hos dere ?» «Man må spørre ellers får man aldri svar» Fra boka til Carolina Øverlien «Vold i hjemmet- barns strategier»

25 Risikofaktorer for vold i hjemmet
Selv oppvokst i voldelige hjem Rusmisbruk, alkohol el annet Psykopaten sitter enten i fengsel eller ”sitter” som direktør. Oppfarende, utålmodig og hardhendt med barna i hente/bringesituasjonen over tid Lite interesse eller oppmerksomhet overfor barnet, eller når barnehagen vil informere Sint/rasende ved kritikk fra barnehagen, og gir barnet skylda :”du burde ha husket at du skulle ha med støvla i dag ! ”

26 Barn som utsettes for vold i familien
Inntil 45 % av barna som har erfart vold i familien trenger behandling. Vitne til vold er like skadelig som å selv bli slått 6-8 barn dør hvert år som følge av mishandling og grov omsorsgsvikt Mange saker blir ikke politianmeldt, vanskelig etterforskning pga manglende åstedsgranskning eller for sent. Lovendring nå.. Sjelden det brukes varetektsfengsling og dermed går bevis tapt/eller forspilles. Ofte 2 mulige gjerningspersoner, vanskelig å bevise hvem som har gjort hva. Nær halvparten av alle mishandlingssaker mot barn blir henlagt, 42 % etter bevisets stilling, tilsvarende for vold mot voksne 28%. Liten rettssikkerhet for døde barn, ingen oppnevnelse av bistandsadvokat. 42% av barn som lever med vold i familien er selv utsatt for fysisk vold (Moore & Pepler (1998)) Barnehuset Trondheim

27 Barnemishandling meldes ikke til politiet
Praksis v/ norske sykehus om ikke å anmelde vold mot barn, er ulovlig. (Kristoffer-saken) Det viser seg at sykehus tolker taushetsplikten ulikt og at leger til tross for pålegg fra helsetilsynet unnlater å melde fra. Praksis v/ sykehus og i barnevernet har ført til at en rekke barn har blitt utsatt for vold på nytt. I noen tilfeller har barn blitt drept fordi barnevernet ikke har anmeldt sakene til politiet. Taushetsplikt-tolkningen i helsevesenet setter stopper for at åstedene der små barn dør, blir undersøkt av eksperter. I Sverige anmeldes 8000 saker om vold mot barn, hvert år. Tilsvarende tall i Norge var 1994 i 2008 Barnehuset Trondheim

28 Endring i påtaleinstruks
Når barn under 18 år dør plutselig og uventet skal politiet innlede etterforskning. Etterforskningsplikten gjelder ikke dersom det er åpenbart at dødsfallet ikke skyldes en straffbar handling. Riksadvokaten kan gi nærmere retningslinjer om hvordan etterforskningen skal skje og om begrensninger i plikten.

29 Grunn til optimisme ? Avvergingsplikten innført og forsterket/utvidet
Statlige Barnehus opprettet i 10 regioner Videreutdanning i politiet på avhør av barn er et satsningsområde Holdningsendring, vold mot barn. Dommeravhørsforskriften vil bli endret Flere innser at alle trenger mere kompetanse på disse feltene. Dom fra høyesterett….

30 Avvergingsplikten Dersom vi får kjennskap til at en person vil begå en alvorlig forbrytelse - seksuelle overgrep eller annet - så har vi plikt til å kontakte politiet eller på annen måte forsøke å avverge at handlingen skjer. Det å unndra seg avvergingsplikten medfører straffansvar, (og det burde være unødvendig å opplyse om at straffeloven gjelder for alle i dette landet). Avvergingsplikten går foran enhver taushetsplikt, selv om denne er lovbestemt eller selvpålagt av et kirkesamfunn. Straffelovens § 139 endret

31 Vold i barns liv skiller seg fra annen type omsorgssvikt
Vold er forbudt! Og straffbart!!! Vold er sterkt skadelig og kan være dødeligt! Vold aktiverer sterk angst hos utsatte barn Det er alltid voldsutøver sitt ansvar at volden forekommer, noe som innebærer AT: Barna skal ALDRI godta sin situasjon og det skal ikke du som hjelper heller Barnet skal aldri rådes til å forsøke å unngå å komme i situasjoner hvor en blir utsatt. BARN SKAL IKKE VOKSE OPP I ET HJEM HVOR VOLD FOREKOMMER. Barnehuset Trondheim

32 Hvordan hjelpe barna Se volden Få slutt på volden
Beskytte her og nå, hindre ny vold Fremme en trygg omsorgssituasjon for barnet En kan ikke drive spesialisert behandling med redde mennesker Hvorfor sier de ingenting? Eks. fra barnehuset: Kjøpt og betalt Truet til taushet, trusler om fengsel og barnehjem Barnehuset Trondheim

33 Faremomenter for disse barna sett ut ifra omsorgsperspektivet…
Faremomenter for disse barna sett ut ifra omsorgsperspektivet….. (vold særlig) Mor som er følelsesmessig fraværende Far som oppleves som truende Barna bruker energi på å være stemmning Tør ikke ta med lekekamerater hjem Lojalitetskonflikt Tør ikke snakke med noen Mødrene sier ofte at barna ikke har sett/hørt Ingen til å romme barna ifht det følelsesmessige Mor har nok med sitt Hjelpesløshet Barnehuset Trondheim

34 Høyesterettsdom av 25.08.2010 Kort info om bakgrunn for saken
Betydningen av dommen: -høyesterett har styrket barns rettsvern i saker som gjelder vold i nære relasjoner- (familie-vold) Betydning for straffeutmålingen. Etterforskning og straff er et av flere virkemidler for å bedre barns vern

35 Barneloven og endringer
Barneloven er endret fra Barn skal ikke under noen omstendigheter utsettes for vold, heller ikke lette klaps selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen. Heller ikke skremmende eller plagsom adferd eller annen hensynsløs opptreden. Eks på dette er – innlåsing i rom, bruk av trusler om straff eller at en skal forlate barnet, eller skade det, Ingen latterliggjøring av barnet i andres påhør Ei heller følelsesmessig avvisning Barnehuset Trondheim

36 Redde barn og foreldre fungerer annerledes
Vanskelig å bare gjennom samtaler bryte den makt traumene og redselen har på de utsatte. NØDVENDIG MED FYSISKE SIKKERHETSRAMMER - Varetekt, besøksforbud, offentlig påtale, skjult adresse, flykte til krisesenteret, trygge samvær via rettsapparatet med tilsyn, omsorgsovertakelse om nødvendig. Politi og barnevern er nødvendige samarbeidspartnere for å få dette til. Barnehuset Trondheim

37 Overlevelsesstrategier hos barn som er utsatt for omsorgssvikt
Overdreven tilpasning Aktiv presterer, ”super kid” Omsorgsgiver Passiv, innadvendt, fortapt Utagerende Aggressiv Destruktiv Urolig Klovnen Barnehuset Trondheim

38 Barn som blir drept av sine nærmeste

39

40

41 Barn som blir drept av sine nærmeste


Laste ned ppt "STATENS BARNEHUS TRONDHEIM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google