Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring fra parallellrapportering Kapitaldekningsrapportering i 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring fra parallellrapportering Kapitaldekningsrapportering i 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring fra parallellrapportering Kapitaldekningsrapportering i 2007
SpareBank 1 Gruppen, April 2007 Arlina Kornienko og Gunnar Thorsteinsen

2 Innhold Erfaring fra parallellrapportering
Formål med parallellrapportering Egenskaper Feilkilder Svakheter Kvalitetssikring

3 Innhold Kapitaldekningsrapportering i 2007 Endringer
Midlertidig løsning Nye rapporteringsskjemaer – Basel I Nye rapporteringsskjemaer – Basel II Rapportering etter Basel I Rapportering etter Basel II Innsendelse Valg av metode i 2007

4 Erfaring fra parallellrapportering

5 Parallellrapportering
Formål Forskriftskrav at det skal rapporteres for søkt metode i minst et år før tillatelse kan gis Forsikre seg at søkere faktisk kan rapportere etter en IRB-metode Rapportering over ett år bidrar til å sikre konsistens over tid Viser effekten av endringer/tiltak (f.eks. modell- og systemendringer) Måle effekten av forbedringer Kvantitativ informasjon som grunnlag for vurdering av oppfyllelse av kravene Gir muligheten for vurdering av flere detaljer enn det legges opp til i ordinær rapportering Sikre kvalitet i rapporteringen og forsikres om at kapitalkravet er korrekt beregnet Kvalitetssikring står sentralt i vurdering av oppfyllelse av kravet

6 Egenskaper ved parallellrapportering
Rapporteringen er lite transparent og vanskeliggjøre revisjon av Kredittilsynet (aggregeringsnivå og formler vanskeliggjør oversikt over grunnlag og for eksempel skille mellom risikoklassifisering og kvantifisering) Detaljgraden i parallellrapporteringen er lavere enn den var i for eksempel Baselkomiteens QIS3 og 5. Det er en større utfordring for bankene som dermed overlates til å gjøre flere egne beregninger Kredittilsynet har på dette grunnlag fokus på bankenes egne rutiner og retningslinjer for kvalitetssikring av rapporteringen Tilbakemelding på svakheter i rapportering ble gitt i søknadsprosessen

7 Feilkilder i parallellrapporteringen
Manglende rutiner Forskjellige personer som forebereder rapporteringen enn de som har best kjennskap til IRB-systemet Manuelt arbeid Lite presise dataopptrekk Stor grad av manuelt arbeid

8 Svakheter i parallellrapporteringen
Manglende konsistens mellom tall oppgitt i søknad og rapporteringen Feilaktig kategorisering Grunn til å anta at rapporteringen ikke var komplett Mange enkle feil og mangler i rapporteringen

9 Behov for kvalitetssikring i rapportering
Etablere rutiner/rutinebeskrivelse Formålstjenelig organisering/opplæring/tilrettelegging for kvalitetssikring Sikre korrekte avgrensninger i opptrekk av data Korrekt spesifisering i automatiske opptrekk av data Internkontroll for å ivareta kvalitetssikring (se også internkontrollforskriften § 4-1)

10 Kapitaldekningsrapportering i 2007

11 Endringene Nye kapitaldekningsforskrifter for kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper, endringer i beregningsforskriften, og IFRS Overgangsordninger i kapitaldekningsforskriftene åpner for bruk av gammelt regelverk i 2007 for engasjementer som ikke er underlagt IRB Valget må følges konsekvent innenfor konsern Endringene som følger av Basel II trådde i kraft 1. januar Endringene som følger av IFRS trådde i kraft 1. april 2007.

12 Midlertidig og endelig løsning
I 2007 er det innført en midlertidig løsning for kapitaldekningsrapportering Et prosjekt for en permanent løsning begynte 20. april, med første rapportering planlagt for 1. kvartal 2008 Prosjektet er delt opp i to faser. Ved slutten av fase 1 vil Kredittilsynet vurdere om den valgte løsningen skal implementeres Prosjektet legger til grunn bruk av XBRL for innrapportering, med Excel som en alternativ innrapporteringsløsning.

13 Nye rapporteringsskjemaer – Basel I
Det er gjort endringer i rapport 800 for å ta hensyn til endringene i beregningsforskriften og IFRS. Tilsvarende endringer er gjort i rapport 700 Rapport 700 og 800 vil gjelde for selskaper som benytter overgangsordningen i 2007.

14 Nye rapporteringsskjemaer – Basel II
Det er utarbeidet nye rapporteringsskjemaer for IRB og standardmetoden under Basel II. De vil gjelde i 2007 Det er utarbeidet en ny utgave av rapport 700 som hensyntar endringer i beregningsgrunnlaget som følger av Basel II, i tillegg til endringene i beregningsforskriften.

15 Rapportering etter Basel I
Endringer ifm. endringer i beregningsforskriften og IFRS i både rapport 700 og 800 Endringer til skjema 11, 13, 14, og 32-34 Beløp som før ble trukket fra i ansvarlig kapital er nå trukket 50/50 fra kjerne- og tilleggskapital Flere fradragsposter i kjerne- og tilleggskapital som følger av IFRS

16 Rapportering etter Basel II - IRB
Følgende elementer måtte hensyntas ved utforming av rapporteringsskjemaer for IRB: CEBS har utviklet en felles europeiske rapporteringsløsning under Basel II I 2007 får institusjoner velge mellom Basel II (standardmetode) og Basel I (gammelt regelverk) for beregning av beregningsgrunnlaget for innførings- og unntaksengasjementene. Fra 2007 til 2010 må institusjoner ha ansvarlig kapital som er minst hhv. 95, 90 og 80 % av minstekravet etter gammelt regelverk (”gulvene”)

17 Rapportering etter Basel II - IRB
IRB-rapporteringen består av: Skjemaer for engasjementer underlagt IRB (Rapport 900, basert på COREP) Skjemaer for engasjementer unntatt IRB, eller som er under innføring (Rapport 806, basert på rapport 800 da ingen IRB-banker benytter standardmetoden for dette i 2007) Skjemaer for rapportering av gulvene i IRB (Rapport 805, basert på rapport 800) Alle disse er i form av Excel regneark Fem norske banker har fått IRB-tillatelse

18 Rapportering etter Basel II - Standardmetoden
Rapportering for standardmetoden fokuserer på hovedforskjellene mellom gammelt og nytt regelverk (Rapport 905) Rapport 800 leveres i tillegg, og må brukes for å beregne tallene i standardmetodeskjemaene Få institusjoner kommer til å benytte standardmetoden i 2007.

19 Rapportering etter Basel II - Forsikring
I likhet med kredittinstitusjoner, får forsikringsselskaper velge om de vil bruke gammelt eller nytt regelverk i 2007 Det er utarbeidet en ny versjon av rapport 700 med endringer i beregningsgrunnlaget for å gjenspeile Basel II Endringene fra beregningsforskriften og IFRS fremkommer i begge versjoner Den nye versjonen vil vare inntil Solvency II trer i kraft. Rapport 700 etter gammelt regelverk vil kun vare ut 2007, jf. overgangsordningen.

20 Rapportering etter Basel II - Forsikring
Endringene i beregningsgrunnlaget medfører endringer i skjema 11 og 13-16 Endringene følger bl.a fra at: Det er åpnet for bruk av eksterne rating ved fastsetting av risikovekter Boliglån vektes 35 % 150 %-vekt introdusert for høyrisikoengasjementer og den usikrede delen av forfalte engasjementer 50 %-tak for vekting av derivater er fjernet

21 Innsendelse Innsending av alle rapporteringsoppgaver skjer via webportalen Samme frister for rapportering etter Basel II som tidligere Mer manuell behandling av innrapporterte data til analysebruk og tilsyn i 2007

22 Valg av metode i 2007 5 banker har fått tillatelse til å bruke IRB-metode. Samtlige banker benytter overgangsordningen for innførings-/unntaksengasjementene Det er gitt signaler om at det i størrelsesorden vil være 4-13 banker, 2-11 finansieringsselskaper, 1 holdingsselskap og 7 kredittforetak som vil benytte standardmetoden i 2007. 9 forsikringsselskaper og 1 forsikringskonsern har uttrykt at de vil bruke det Basel II-tilpassede rapporteringsopplegget i 2007


Laste ned ppt "Erfaring fra parallellrapportering Kapitaldekningsrapportering i 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google