Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

COREP-prosjektet i Kredittilsynet Oslo Børs Frokostseminar 18.09.2008 Gry Hege Karlsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "COREP-prosjektet i Kredittilsynet Oslo Børs Frokostseminar 18.09.2008 Gry Hege Karlsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 COREP-prosjektet i Kredittilsynet Oslo Børs Frokostseminar 18.09.2008 Gry Hege Karlsen

2 Presentasjon •Bakgrunn for prosjekt –Kort om regelverket som ligger til grunn –COREP (COmmon REPorting) •Beskrivelse av prosjekt og teknisk løsning –Målsetning –Hva prosjektet omhandler –Kort om teknisk løsning

3 Bakgrunn: Nye forskrifter om kapitaldekning (Basel II) •Finansdepartementet fastsatte 14.12.2006 ny forskrift om kapitalkrav (gjeldende fra 1. januar 2007) –Gjelder for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.m. •Forskriften gjennomfører rådsdirektiv 2006/48/EC og 2006/49/EC. •Direktivene er basert på den nye Baselakkorden fra juni 2004 (revidert juni 2006).

4 Formål og hovedprinsipper for nytt kapitaldekningsregelverk •Styrke stabiliteten i det finansielle system •Mer risikofølsomme kapitalkrav •Bedre risikostyring og kontroll •Tettere tilsyn •Mer informasjon til markedet

5 De tre pilarene •Pilar 1 - Nye minimumskrav til ansvarlig kapital •Pilar 2 - Krav til vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging •Pilar 3 - Markedsdisiplin - krav til offentliggjøring av informasjon

6 Oversikt over nye kapitaldekningsregler

7 Bakgrunn for COREP •De nye kapitaldekningsreglene BASEL II har ført til behov for ny kapitaldekningsrapportering. •The Committee of European Banking Supervisors (CEBS) etablerte i 2004 et prosjekt for felles europeisk kapitaldekningsrapportering, COREP (COmmon REPorting), for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak under Basel II. •CEBS sin målsetting for prosjektet er å arbeide mot mer felles tilsynspraksis i EU. •Dataformat og definisjoner er standardisert slik at rapporteringen til tilsynsmyndighetene blir mest mulig lik mellom de ulike land. •Kredittilsynet har deltatt i faggruppen i CEBS som definerte rapporteringskravene (COREP-spesifikasjonen). •Faggruppen definerte kravene i COREP-skjemaene.

8 Mer om COREP og XBRL •CEBS vurderte XBRL(eXtensible Business Reporting Language) som en hensiktsmessig rapporteringsstandard. •I 2005 ble en teknisk undergruppe, i regi av CEBS, etablert for å utvikle XBRL-løsningen. •Teknisk undergruppe har primært bestått av XBRL-eksperter fra forskjellige lands tilsynsmyndigheter/sentralbanker, men også andre aktører har bidratt i arbeidet. •Konstruksjonen av XBRL-løsningen (taksonomiene) av COREP er basert på og modulert med utgangspunkt i COREP-skjemaene som ble utformet av faggruppen. •Teknisk undergruppe har arrangert workshops for tilsynsmyndigheter/ sentralbanker for å spre/øke kompetanse på COREP/XBRL-området. Kredittilsynet har deltatt på disse. •I januar 2006 publiserte CEBS den første XBRL-versjon av COREP.

9 Hva er XBRL: •eXtensible Business Reporting Language •En språkversjon av XML for utveksling av finansielle data over Internett. •XBRL er en åpen og lisensfri standard utviklet av et internasjonalt non-profit konsortium, XBRL International. •Metadata defineres i kataloger (taksonomier), som er overførbare og tilgjengelig på Internett. •Ved uttrekk og ved overføring/innrapportering av data, kan data valideres mot taksonomiene.

10 Mer om COREP og XBRL I arbeidet med COREP har det vært en målsetning å ivareta tre prinsipper: •Fleksibilitet: Detaljeringsnivå og omfang kan tilpasses •Konsistens: Samme definisjon av elementer, elementer er linket til direktivet. •Standardisering: En felles tilnærming i behandling av data

11 COREP-prosjektet i Kredittilsynet •Beslutning om at Kredittilsynet skulle innføre COREP basert på XBRL ble tatt høsten 2006 •Prosjekt startet sommeren 2007 •Prosjekt ansees som utfordrende og komplekst, pga ny teknologi (XBRL) og behov for spesiell kompetanse (COREP-taksonomien). •Siden XBRL er en relativt ny rapporteringsstandard, ble det besluttet at løsning, i en overgangsperiode, skal tilby rapportører å rapportere COREP på et alternativt format til XBRL. Excel. •XBRL-løsning er ennå ikke satt i produksjon, men COREP-rapportering (COREP-skjemaene) i gang i midlertidig løsning fra 1. kvartal

12 COREP-prosjektet i Kredittilsynet Overordnet målsetning med prosjektet er: •Å satse på den rapporteringsstandarden CEBS anbefaler (XBRL) og å nyttiggjøre seg det arbeid som utføres i EU-regi (COREP- taksonomien). •Å etablere en effektiv innrapporteringsløsning for kapitaldekningsrapporteringen. •Å få etablert en infrastruktur og kompetanse som gjør det enkelt å innføre eventuelle framtidige XBRL-baserte rapporteringer.

13 Prosjektarbeidet omhandler to områder: Teknisk prosjekt •Innføre nødvendige verktøy og programvare, bl. a valideringsverktøy og verktøy for taksonomieditering •Tilpasse COREP til COREP No (taksonomiarbeid) •Etablere teknisk løsning: –for å samle inn data –utvikling av prosesser for kontroll av data –lagring av data Informasjon til bransjen, herunder: –Veiledninger –Forespørsler –Møter

14 Tilpasning av COREP i Kredittilsynet •En stor del av rapporteringskravene i COREP er obligatorisk for alle land i EU/EØS, men det er også mulighet for nasjonale valg og tilpasninger innenfor COREP. •Kredittilsynet har tatt utgangspunkt i COREP-skjemaene, og utarbeidet norsk COREP-spesifikasjon basert på norsk forskrift og norske krav til rapportering. •Felt Kredittilsynet ikke ønsker rapportert inn, er lukket, og nye felt er lagt inn. Tekster er oversatt til norsk. •Den norske versjonen av COREP er i hovedsak redusert i forhold til CEBS-versjonen, men det er også lagt inn enkelte nye poster. •Endringene/tilpasningene er implementert i COREP-taksonomiene (XBRL). •Kalles COREP No

15 Eksempel på COREP-skjema (CEBS) hvor norske endringer er dokumentert med fargekode: Rødt lukkes, grønt legges til. Rødt og mørk grått skal ikke rapporteres.

16 Kort om teknisk løsning: •En webportal der rapportør logger seg på og legger ved datafiler som skal rapporteres inn •Innrapporterte filer valideres mot COREP-taksonomien ved innsending. Avvises ved eventuelle feil. •Portalløsning inneholder funksjonalitet for distribusjon av nødvendig informasjon til rapportører, som nye versjoner av taksonomier, veiledninger, osv.

17 Mer om teknisk løsning: Kredittilsynet tilbyr to alternative løsninger (format) for innrapportering: 1.Ren XBRL: Rapportør knytter COREP No-taksonomien til sine systemer, og genererer XBRL-fil direkte fra egne systemer som sendes inn via Kredittilsynets webportal. 2.Excel: Som et alternativ til rapportører som foreløpig ikke kan generere XBRL-filer direkte fra sine egne systemer, tilbyr Kredittilsynet (i en overgangs­periode), et COREP-skjemasett i Excel med en plug in-løsning som muliggjør generering av XBRL-fil fra Excel- skjemaene. Rapportør vil da registrere tall inn i Excel- skjemaene og ved ferdig utfylling generere XBRL-fil som skal sendes inn via Kredittilsynets webportal.

18 Skisse over teknisk løsning: COREP CEBS Kredittilsynets Internettportal -Innlogging -Innsending -Kontroll og validering -Prosessering -Lagring COREP NO taksonomi Excel-skjema med plug in xbrl Excel med plug-in -Validering -Genere xbrl-fil Database COREP-No xbrl Taksonomi- tilpasning/ -administrasjon

19 Beskrivelse av aktiviteter som inngår i rapporteringsprosessen, (nummereringen følger skisse): Beskrivelse av aktiviteter som inngår i rapporteringsprosessen, (nummereringen følger Figur 1): 1.Kredittilsynet implementerer norske tilpasninger i COREP No-taksonomi 2.COREP No-taksonomi publiseres på Kredittilsynets hjemmeside. Taksonomiene brukes av rapportører som velger alternativ 5a beskrevet nedenfor. 3.Excel-skjema med plug-in som benytter taksonomien, publiseres på Kredittilsynet hjemmeside. Excel-skjema er alternativ for rapportører som ikke genererer XBRL-filer i sine systemer, og som velger alternativ 5b beskrevet nedenfor. 4.Kredittilsynet klargjør for innrapportering i ny Internettportal. 5.Rapportør sender inn data. Det er to alternative løsninger for innrapportering: a.XBRL: Rapportør genererer XBRL-fil direkte fra egne systemer som sendes inn via Kredittilsynets nye portalløsning. XBRL-filen valideres i Kredittilsynets portal. Ved feil avvises fil. b.Excel-skjema med plug-in: Rapportør legger inn tall i Excel-skjema med plug-in (punkt 3), som genererer XBRL-filer. XBRL-filen sendes inn via Kredittilsynets nye portalløsning. Det vil foregå validering i Excel-skjema, men også i Kredittilsynets portal. Ved feil avvises fil. For begge alternativ vil det være slik at rapportør vil logge seg inn på Kredittilsynets nye portalløsning med brukernavn og passord for å sende inn fil. 6.Kredittilsynet overvåker og følger opp innrapportering i ny portal.


Laste ned ppt "COREP-prosjektet i Kredittilsynet Oslo Børs Frokostseminar 18.09.2008 Gry Hege Karlsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google