Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 1:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 1:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 1:
Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra Seminar 9. september 2004

2 PRAKTISK LEDELSE OG RISIKOSTYRING
AV VIRKSOMHETER, Del 1: Tema:              Hvordan vet styre og ledelse at de rette handlinger for selskapet er identifisert og prioritert? Advokat Erik Davidsen: Styret og ledelsens rettslige ansvar Fra forretningsidé til operativ handling, prioritering av de rette tiltak Presentasjon av effektivt lederverktøy og arbeidsmetode for gjennomgang av selskapet

3 Erik Davidsen Advokat Partner Haavind Vislie AS
21 års erfaring som advokat Forretningsjuss, kontraktsrett, arbeids- og personalrett og miljørett som spesialfelt

4 Styrets oppgaver aksjeloven §§ 6-12, 6-13
Forvaltning og kontroll av selskapet: Skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet Skal fastsette planer og budsjetter Kan fastsette retningslinjer for virksomheten Skal holde seg orientert om selskapets økonomiske utvikling Skal påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll Utøve ledelse i saker av uvanlig art/stor betydning Beslutte vesentlige investeringer/omstruktureringer Ansette daglig leder, støtte, coache, instruere, si opp

5 Styrets oppgaver forts.
Forvaltning/kontroll forts: Påse at selskapet har forsvarlig egenkapital ut fra risiko og omfang, § 3-4 Handlingsplikt når egenkapitalen ikke er forsvarlig, § 3-5 Begjære gjelds-/konkursbehandling, § 6-18 Representere selskapet utad Tilsyn Skal føre tilsyn med daglig ledelse og selskapet for øvrig, § 6-13 Evt. fastsette instruks for daglig ledelse Forholdet til generalforsamlingen Forholdet til egen saksbehandling – styreinstruks, § 6-19, § 6-20, § 6-23 Hovedregel om møte, samlet behandling, styreleder, daglig leder plikter å delta

6 Styrets oppgaver (forts.)
”Lojalitetsplikten” Styret skal fremme selskapets interesser. Selskapsinteressen. Formålet. Eierinteresser, kreditorinteresser, ansattes interesser. Ikke tillatt å fremme egne eller utenforståendes interesser Ansvaret som styremedlem (tillitsmann) og som ansatt

7 Daglig leder aksjeloven §§ 6-14, 6-15
Påkrevet i AS med >3 mill i AS-kapital Ansvarlig for daglig ledelse av selskapet; følge styrets pålegg og retningslinjer sørge for betryggende formuesforvaltning at selskapet overholder regnskapsregler i lov/forskrift rapportere om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling hver 3. måned ikke saker av uvanlig art eller stor betydning hva med kjøp/salg av fast eiendom, pantsettelser, leiekontrakter, kjøp/salg av betydelige driftsmidler – hva med store kontrakter? Styret forholder seg til daglig leder i styremøtene

8 Erstatningsansvar aksjeloven § 17-1, jf. § 17-3 og § 17-6
Individuelt ansvar (kollegialt organ med individuelt ansvar) Inkompetanse fritar ikke Forutsetninger Ansvarsgrunnlag - uaktsomhet - mangelfull oppfyllelse av plikter - passivitet Økonomisk tap Påregnelig/adekvat årsakssammenheng Forsett/vinnings hensikt (straff) Skadelidte Selskapet (§ 17-1 ordlyden, men også andre, jf. henvisning til ulovfestet uaktsomhetsansvar). Unntaksvis objektivt Aksjonærer Kreditorer - forutsetter insolvens i selskapet

9 Erstatningsansvar forts.
Pliktbrudd – objektivt Skyld – subjektivt - Uvitenhet om faktiske forhold kan være unnskyldelig - Uvitenhet om jussen ikke unnskyldelig - Styret må kjenne til pliktene Styret er ofte for passiv Det er lov å vurdere feil Det er ikke lov å la være å vurdere

10 Erstatningsansvar forts.
Mulige forhold: Egenkapital – ikke forsvarlig etter § 3-4, handleplikt etter § 3-5 Grensesetting for tapping av selskapet gjennom utbytte m.v. Drift på kreditorenes regning – ikke informert Forfordeling av kreditorer – praktisk Uklok forretningsdrift – skal mye til Ikke varetatt selskapets interesser – brudd på taushetsplikt Uforsvarlig bemanning – skal mye til Bekreftelse av innbetalt aksjekapital ved senere emisjon – aktuelt Begunstige seg selv eller nærstående – aktuelt ved lån, forretningsforhold Styrets leder – i prinsippet samme ansvar, men noe større ansvar for å følge virksomheten

11 Kreditor- og straffeansvar
Kritiske situasjoner for styrevedtak ved svak selskapsøkonomi: Forfordeling av kreditorer Drift for kreditorenes regning Innlede/fortsette forretningsforhold på (for motparten) sviktende/uriktige forutsetninger om selskapets økonomi Viktige straffesanksjonerte forhold Avsetning på egen konto til arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Manglende innbetaling av MVA Plikt til å begjære oppbud Miljøbestemmelser Forsikring Eks. Finance Credit

12 Styrets praktiske hovedoppgaver
Utvikling og oppfølgning av strategi Kontroll av drift og økonomi Riktig organisering Oppfylle lovkrav - moral og etikk

13 Utvikling/oppfølgning av strategi
Visjon, grunnverdier og holdninger Hovedmål Strategiplan; hovedkunder, hovedprodukter, konkurransefortrinn, kritiske forutsetninger. Nødvendige tiltak og forankring Påse gjennomføring av hovedtiltak Kontinuerlig oppfølgning, målsetting/milepæler Ikke bare kontroll, men også støtte og inspirasjon!

14 Kontroll av økonomi og daglig drift
Definere selskapets kritiske faktorer, jf selskapets egenart, bransje Likviditetskontroll og lønnsomhet; nøkkeltall Status andre driftselementer; salg/markedsføring organisasjon/innovasjon/sykefravær produksjon produktutvikling Nye tjenester

15 Riktig organisering Oppgaver, mål, nødvendige ressurser,
Endring. Informasjon og informasjonsflyt! Nøkkelposisjoner Daglig leder riktig person til riktig tid ansettelsesvilkår gjensidig tilbakemelding? Klar arbeidsdeling styre/daglig leder Klare kommandolinjer mellom selskapets organer

16 Lovkrav - moral og etikk
En rekke lover og regler har betydning. Eks. regnskapslov, arbeidsmiljølov, konkurranselov, spesiallovgivning på det aktuelle området Viktige avtaler og kontrakter. Eks. tariffavtaler, store kontrakter etc. Jussen setter grenser og gir muligheter Eks. kontraktsoppfølging Juridisk risiko og muligheter bør inngå i strategiarbeidet

17 Hvordan unngå ansvar? 10 gode råd: Sett deg inn i aksjeloven
Sjekk selskapets økonomi, organisasjon etc Krev jevnlige styremøter - med fast gjennomgang av økonomi etc Ta standpunkt - argumenter - protokoller Søk råd hos ekspertise når nødvendig Svak økonomi - tettere oppfølgning Vanskelig klima i styre - aksjonér eller trekk deg ut Følg opp revisors rapporter Utvis sunn skepsis til administrasjonen Pass på skattetrekk og avgiftsbetaling, og drift for kreditors regning


Laste ned ppt "Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 1:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google