Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTNYTTINGSGRAD MÅLEREGLER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTNYTTINGSGRAD MÅLEREGLER"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTNYTTINGSGRAD MÅLEREGLER

2 MANGE REGLER OG BETEGNELSER
Byggteknisk forskrift: TEK17 kapittel 5 og 6, TEK17 finnes på nettet: NS 3940: Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger, brukes ved måling av arealer ihht TEK17 NS 3940 er ikke tilgjengelig på nett God veileder finnes på nett: Grad av utnytting!

3 BYA – BEBYGD AREAL Det arealet som bygningen, målt utvendig, opptar av terrenget – ”fotavtrykket”. Også åpent overbygd areal regnes med, for eksempel carport, og Terrasser og lignende som stikker mer enn 0,50 m over terrengnivået. Utnyttingsgrad: %-BYA Samlet BYA beregnet som prosentandel av tomtearealet

4 BRA – BRUKSAREAL Bygningens areal innenfor ytterveggene.
Beregnes for hver etasje, hvor trapperom, sjakter og lignende medregnes for hver etasje. Egne regler for beregning av BRA under skråtak Egne regler for beregning av BRA for areal under terreng

5 BRA – BRUKSAREAL Bruksarealer under skråtak
Takhøyden må være minst 1,9 m i en bredde på minst 60 cm. Det har ingen betydning om arealet er innredet, og arealet skal medregnes selv om det ikke er atkomst ved trapp eller luke/stige.

6 TU – TILLATT BRUKSAREAL
Maksimalt bruksareal pr tomt, enten som en prosent av tomtestørrelsen eller som en øvre grense for antall m2. Kan også være oppgitt som %-BRA. Forskjellige regler for hvordan arealer helt eller delvis under terreng skal medregnes. Nødvendig garasje- og parkeringsareal medregnes selv om garasje ikke er bygd.

7 MUA – MINSTE UTEOPPHOLDSAREAL
Et sammenhengende og tilstrekkelig stort areal på tomta som er egnet for lek og rekreasjon. Det er gitt krav til MUA i kommune- og reguleringsplaner

8 GESIMSHØYDE OG MØNEHØYDE
Gesimshøyde – måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen til skjæringspunktet mellom takflata og ytterveggen. Ved flatt tak og pulttak vil takets høyeste punkt måles som gesimshøyde Mønehøyde – måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå til skjæringspunkt mellom takflatene Krav om maksimal gesims- og mønehøyde, også for garasjer, finnes i kommune- og reguleringsplaner og i plan- og bygningsloven

9 AVSTAND TIL NABOGRENSE
Måles horisontalt fra fasadelivet. Dersom balkong, takutstikk, utvendig trapp eller lignende bygningsdeler stikker mer enn 1 m ut fra fasadelivet, måles avstanden fra 1 m innenfor de utstikkende bygningsdelene.


Laste ned ppt "UTNYTTINGSGRAD MÅLEREGLER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google