Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROGRESJONSPLAN 1-3 ÅR NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROGRESJONSPLAN 1-3 ÅR NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROGRESJONSPLAN 1-3 ÅR NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM
Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter oppleve å tilhøre et fellesskap og utvikle begynnende vennskap. Bli kjent med voksne og barn på småbarns-avdelingene og få kjennskap til de større barna og alle voksne i barnehagen. Bli kjent og trygge i de ulike rommene og på uteområdet i barnehagen. Bli kjent med nærmiljøet vårt gjennom trilleturer. Arbeidsmåter: Personalet skal ta ut passende turmål i nærmiljøet og sørge for gjentagelse hvor barna kan kjenne seg igjen. Personalet skal ta initiativ til småturer ut av barnehagen med grupper av barn. Ta initiativ til å bruke barnehagens uteområde til nistetur for de minste. Ta bilder og bruke det som konkreter og dokumentasjon. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter i løpet av dagen bli kjent med ulike begreper og orientere seg i barnehagens rom . Barna skal presenteres for ulike former, som firkant sirkel og trekant. Arbeidsmåter: Personalet skal bruke hverdagssituasjoner til å gjøre barna oppmerksomme på tall og telling, former og farger. De skal bruke konkreter, som figurer og bilder, i sin formidling til barna. Personalet skal bruke regler og enkle eventyr med tall og telling. HELE BARNET HELE DAGEN LEK OG LÆRING MESTRING OG UTVIKLING INKLUDERING OG MANGFOLD HUMOR OG GLEDE NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE DANNING GLEDE Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagsaktivitet få kjennskap til barnehagens nærmiljø, natur og bymiljø. At barna skal lære om vann. Barna skal få undre seg over småkryp, spiring , årstider og forandringer i naturen. Øve på å kle seg etter været. Lære å ta vare på uteområdet vårt. Bli gjort oppmerksomme på å sortere søppel. Arbeidsmåter: La barna oppleve og erfare ulike værtyper. Gjøre barna oppmerksom på været. Ha en undrende og aktiv tilnærming til barna i uteleken. La ungene bevege seg på ulikt underlag. Bruke nærmiljøet til turer hvor vi kan undre oss sammen med barna ved å ta, føle, smake på det vi finner rundt oss. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter lære grunnleggende motoriske ferdigheter Begynne å tilegne seg gode matvaner Arbeidsmåter: Legge til rette for positiv utelek hver dag (kuldegrader bestemmer på enkelte dager). Gå på småturer på barnehagens uteområde og i nærmiljøet. Oppmuntre barna til å klare selv. MEDVIRKNING Benevne kroppsdeler og bruke konkreter. Bruke vrimlerommet til lek og allsidig fysisk aktivitet.  LÆRING OMSORG LEK KUNST, KULTUR OG KREATIVITET ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST TRIVSEL Arbeidsmåter: Være forbilder og veilede barna i konfliktløsing og vennlighet / rett og galt. Gi barna mye tid til lek, glede og humor. Formidle tradisjoner ved høytider. Markere FN- dagen Det skal jobbes systematisk med steg for steg: utvikling av sosial kompetanse og gjenkjenne følelser. . Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter få erfaring med ulike formingsmateriell, gjenkjenne sanger, rim regler og enkle eventyr. Barna skal få ta i bruk alle sanser: lukte, smake, føle, se. Arbeidsmåter: Være aktive voksne, observere og undre oss sammen med barna. Presentere farger, maling, plastelina og gi varierte sanseopplevelser. Gi barna opplevelser ved å delta på forestillinger i Vrimlearealet. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter kommunisere med babling og kroppsspråk og etter hvert utvikle ord og korte setninger. Arbeidsmåter: Bruke enkle sanger, rim, regler, eventyr daglig og sørge for at barna får gjentagelser. Sette ord på følelser. Bruke konkreter som bilder og figurer for å utvikle ordforråd og språkforståelsen. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter lære de grunnleggende handlingene som foregår rundt et måltid. Takke for maten og etter hvert lære å dekke egne behov ved å be om. Nonverbalt først, deretter med ord. Lære å hjelpe til med å rydde koppen sin. Vise empati – å kunne trøste. Personalet skal bruke sitt språk aktivt i all samhandling med barn og i alle situasjoner i løpet av dagen. Bruke musikk / rytmeinstrumenter, sang og dramatisering av eventyr med gjentagelser. Trilleturer / se-der-turer i nærmiljøet.

2 PROGRESJONSPLAN 3-4 ÅR BARNETS BESTE ANTALL, ROM OG FORM
NÆRMILJØ OG SAMFUNN Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner utforske tallbegreper, former, størrelser, plassering og rekkefølge. Barna skal øve på å telle til 10. Lære å bruke læringsbrett og egnede apper. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner lære navn på barn, voksne og rom i barnehagen. Barna skal oppleve at alle er like mye verdt og at alle har de samme mulighetene om de er gutter, jenter eller har ulik kulturellebakgrunn. Barna skal få kjennskap til barnehagens nærmiljø. . Personalet: Må snakke med barna om det de ser når de er ute på tur. Følge opp turer med å tilrettelegge for LEK med egnet utstyr / materiell. Skal ta bilder og dokumentere sammen med barn ved bruk av læringsbrett. Personalet: La barna delta i hverdagssituasjoner og fokusere på tall og telling og andre matematiske begreper. Være undrende sammen med barna. Bruke konkreter som bl.a. bilder. Bruke eventyr og fortellinger med tall og telling: HELE BARNET HELE DAGEN LEK OG LÆRING MESTRING OG UTVIKLING INKLUDERING OG MANGFOLD HUMOR OG GLEDE KROPP, BEVEGELSE,MAT OG HELSE DANNING NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI GLEDE MEDVIRKNING Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner få kjennskap til barnehagens natur og nærmiljø. Barna skal lære om Numedalslågen / vann. Barna skal få undre seg over småkryp, spiring, årstider og forandringer i naturen. Øve på klær etter vær. Lære å ta vare på uteområdet vårt. Lære om kildesortering. Personalet: Gjennomføre ukentlige turer i nærmiljøet med fokus på hva som skjer der. Lære barna å rydde etter seg, bruke passe med papir og sortere søppel, som papiravfall og matavfall. La barna hjelpe til med å sette i gang oppvaskmaskin og bruke kjøkkenredskaper i matlaging. Ta bilder og lage fotofortellinger og videoer av prosesser sammen med barna. Ha en forskerpreget tilnærming til natur og miljø og stimulere barna til undring. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner oppleve glede og mestringsfølelse i aktivitet både inne og ute. Øve på selvstendighet i hverdagssituasjoner, gode matvaner og bevissthet om det å være sulten / mett. Utvikle kjennskap til egen kropp og kunne navn på kroppsdeler. Bli vant til å gå på tur. Øve på å sette ord på egne og andres følelser – lære stoppregelen! Personalet: La barna klare selv! Legge til rette for at barna får varierte opplevelser rundt måltid og matlaging/baking. Bruke uteområdet som pedagogisk arena. Bruke Røris, hinderløyper sang- og bevegelsesleker. Stimulere til både fin- og grovmotoriske aktiviteter. BARNETS BESTE LÆRING OMSORG LEK KUNST, KULTUR OG KREATIVITET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST TRIVSEL ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Personalet: Sørge for påfyll og utskifting av materiell og bøker i alle temarom. Besøke biblioteket og låne bøker. Fortelle og dramatisere eventyr. Lære barna gode rutiner for å ha et ryddig læringsmiljø og bruke egnede metoder som ryddekort o.l. Ta initiativ til deltakelse og besøk ved kulturbegivenheter. Bruke vrimlerommet Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner utvikle begreper, ordforråd og språklyder. Lære navn på barn og voksne i sin etasje. Lære navn på ukedager, klær og matvarer. Bli glad i å lytte til høytlesning. Øve på å melde behov og gjøre seg forstått. Og å bruke språket i lek og samspill med andre. Personalet: Gjøre barna oppmerksom på tallbegreper og bokstaver gjennom å være aktivt lyttende i kommunikasjon og språkstimulering. Bruke rim, regler og sanger. Spille spill med barna i små grupper. Veilede barna i leken og øve på å bruke språket og ta roller. Lese bøker med enkel tekst og bilder. Bruke konkreter. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner få undre seg over hva vi tror og hva vi vet. Barna skal lære navnene på landene de kommer fra. Barna skal gjennom samspill og lek med andre, lære toleranse, respekt og empati. Lære å ta hensyn, vente på tur og trøste andre. Barna skal få utvikle sin egen identitet og oppleve fellesskap. Personalet: Formidle tradisjoner og høytider gjennom fortelling, sanger og formingsaktiviteter. Markere FN-dagen. Skal stille spørsmål og undre seg sammen med barna. Skal være gode rollemodeller for barna. Skal støtte og veilede barna i lek og samspill. Det skal jobbes systematisk med Steg for Steg og utvikling av sosial kompetanse. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner ta del i kulturelle aktiviteter gjennom «Den kulturelle barnehagesekken». De skal få utforske og utfolde seg kreativt med ulike typer formingsmateriell. Barna skal få lytte til og bevege seg til ulike typer musikk og bruke rytmeinstrumenter. Barna skal få kjennskap til kulturbegivenheter som er spesielle for Kongsberg.

3 PROGRESJONSPLAN 4-5 ÅR BARNETS BESTE ANTALL, ROM OG FORM
NÆRMILJØ OG SAMFUNN Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner lære begreper om plassering, utforske former og mønstre, størrelser og mål. Barna skal øve på å telle til 100. Personalet: Skal bruke tall og tallbegreper i hverdagssituasjoner. Skal legge til rette for lek og aktiviteter som innebærer det å lage og lese kart: skattekart, bykart, kart over avdelingen/ turplassen m.m. Lese historier som omhandler tall og telling. Bruke læringsbrett som hjelpemiddel, lage kart. Skal legge til rette for bruk av ulike materialer og mønster i aktiviteter. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner få kjennskap til de religioner og kulturer som er representert i barnehagen, samt norske minoriteter. Få utforske nærmiljøet med realfagsbriller på. Medvirke i hverdagen. Lære om måneder og år. Personalet: Personalet skal se til at alle opplever vennskap og at alle er inkludert. Barna skal erfare at alle er like mye verd og at alle har like muligheter uansett kjønn og kulturell bakgrunn. Turer i nærmiljøet skal blant annet ha fokus på miljøvern og begreper som lengde, volum, størrelsesforhold m.m. Barna skal få medvirke ved f.eks. innspill til turmål, valg av aktiviteter og innhold. HELE BARNET HELE DAGEN LEK OG LÆRING MESTRING OG UTVIKLING INKLUDERING OG MANGFOLD HUMOR OG GLEDE NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE DANNING GLEDE Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner oppleve mestring ved å kunne gå på lengre turer. Få kjennskap og lære om kroppen og sansene. Øve på å velge riktige klær etter vær. Barna skal trene på selvstendighet i hverdags-situasjoner. Øve inn finmotoriske ferdigheter Personalet: Legge til rette for lengre turer. Bruke uteområdet som pedagogisk arena. Legge til rette for bevegelsesglede, matglede, sosialt samvær og fysisk og psykisk helse. Bruke vrimlerommet aktivt til Røris, hinderløyper, sang og bevegelsesleker. Sette grenser for egen kropp respektere andres grenser MEDVIRKNING Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner bli kjent med og orientere seg i nærmiljøet. Lære om miljøvern og ta vare på uteområdet i barnehagen. Oppleve og lære om de ulike årstidene. Ha RUSKEN-aksjon i nærmiljøet. Lære om hvor maten vår kommer fra. Delta og bidra i daglig matlaging og hygiene; bruke de tekniske hjelpemidlene vi har rundt oss. Dra på turer til blant annet Kronene i Håvet og Funkelia. Personalet: Skal legge til rette for turer og dokumentere ved bruk av læringsbrett med foto og praksisfortellinger. Skal ha fokus på ulike bygninger i vårt nærmiljø, se på arkitektur og lære om Kongsbergs historie sammen med barna. BARNETS BESTE LÆRING OMSORG LEK OMSORG KUNST, KULTUR OG KREATIVITET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner ta del i kulturelle aktiviteter Besøke ulike kulturelle arenaer De skal få utforske og utfolde seg kreativt i barnehagen og i nærmiljøet. Barna skal bli kjent med byen vår, både historisk og i nåtid Få varierte leseopplevelser. Personalet: Tilrettelegge for teaterforestillinger i og utenfor barnehagen. Vi skal gjøre barna oppmerksomme på ulike rytmer i sanger, vers, rim og regler. Lage enkle rytmeinstrumenter. Besøke biblioteket. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner videreutvikle begrepsforståelse og ordforråd. Møte skriftspråket i form av bokstaver og tall. Øve på å lytte ved høytlesning og fortellinger. Øve på å fortelle for andre ved å bruke læringsbrett . Trene på å sette ord på følelser i samspill og aktiviteter. Gjenkjenne sitt eget navn skriftlig. Personalet: Lese bøker sammen med barna. Bruke rim, regler og sanger og spille spill. Bruke læringsbrett som et pedagogisk virkemiddel i forhold til bilder, tekstskaping og høytlesing. Lede samlingsstund der barna kan være språklig aktive . Bruke konkreter i begrepslæring. Mål: Barna skal gjennom lek og hverdagssituasjoner få undre seg over hva vi tror og hva vi vet. Oppleve forventinger rundt høytider. Barna skal lære om land og kultur til andre barn. Lære enkle ord på andre ulike språk. Barna skal utvikle sosiale ferdigheter og øve på skikk og bruk. Oppleve gruppetilhørighet, fellesskap og vennskap. Personalet: Skal formidle tradisjoner i forhold til høytider . Vi skal undre oss sammen med barna og stille åpne spørsmål. Markere samenes samefolksdag. Markere FN- dagen og barnekonvensjonen. Vi skal opptre støttende og veiledende i lek og samspill med barn. Vi skal være gode rollemodeller.


Laste ned ppt "PROGRESJONSPLAN 1-3 ÅR NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google