Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2- Juridisk metode

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2- Juridisk metode"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2- Juridisk metode

2 2.1 Rettsanvendelse og juridisk metode
Rettsreglene har to hovedfunksjoner: Påvirke atferd Løse konflikter Juridisk metode handler om hvordan vi kommer fram til rettsreglene.

3 2.1 Rettsanvendelse og juridisk metode
Når vi anvender rettsreglene på en sak kaller vi det rettsanvendelse. Rettsanvendelsen består av tre faser:

4 2.1 Rettsanvendelse og juridisk metode
Først må du klarlegge hva som er skjedd. Hva er fakta i saken? Eksempel: Hvem har tatt klokken til Hans? Fingeravtrykk og vitner viser at Ole tok klokken. Han oppgir i politiavhør at han tok klokken fordi han ikke hadde råd til å kjøpe seg egen klokke. Deretter må rettsregelen fastsettes. Det er dette som er kjernen i juridisk metode. Eksempel: Finnes det en lovregel som regulerer tyveri av klokker? Ja, straffeloven § 257 regulerer dette. I dette eksemplet brukes loven som rettskilde. Til slutt må du konkludere. Du bruker rettsregelen på et faktum. Dette kalles subsumsjon. Eksempel: Når Ole har ”borttatt” en klokke som ”tilhører en annen” i den hensikt å skaffe seg selv en ”uberettiget vinning”, er vilkårene i straffeloven § 257 oppfylt og du kan konkludere med at Ole har begått tyveri etter straffeloven § 257 .

5 2.1 Rettsanvendelse og juridisk metode
Vi skal nå se nærmere på faset to, nemlig hvordan rettsregelen fastsettes. Denne prosessen deles vanligvis i tre deler: relevans, tolkning og vekt.

6 2.1 Rettsanvendelse og juridisk metode

7 2.2 Relevans Det første spørsmålet en må stille seg når en skal finne rettsregelen er hvilke rettskilder som er relevante. Lovteksten er en viktig rettskilde, men ikke den eneste. Rettsregelen er ikke nødvendigvis lik det som står i lovteksten.

8 2.2 Relevans Disse rettskildene er relevante:

9 2.2 Relevans Den viktigste rettskilden når du skal løse oppgaver er lovteksten. Vi skiller mellom tre typer lovtekster: Grunnloven, alminnelige lover og forskrifter. Lovene har ulik trinnhøyde og er rangert slik: Dersom det er motstrid mellom lovtekster går den med høyest trinnhøyde foran.

10 2.2 Relevans Ofte kan det være uklart hva som menes i lovteksten. Da kan lovforarbeidene kaste lys på saken. Lovforarbeidene er dokumenter som har blitt til under lovarbeidsprosessen. Fordi det er et prinsipp at like saker skal behandles likt er også domstolenes praksis i saker som kan sammenlignes viktig. Eksempel:

11 2.2 Relevans Andre rettskilder er:
Forvaltningspraksis Sedvane (dvs. vanlig handlemåter i samfunnet) Juridisk teori Reelle hensyn Internasjonal rett/folkerett For deg er de viktigste rettskildene lovteksten og reelle hensyn. Jurister må imidlertid forholde seg til alle disse rettskildene når de løser en sak.

12 2.3 Tolkning For å komme fram til en rettsregel må de ulike rettskildene tolkes. Som regel går det greit å tolke rettskilden (for eksempel lovteksten). Men noen ganger kan det være flere betydninger av et ord, uklare setninger eller faguttrykk som gjør at du må tolke rettskilden.

13 2.3 Tolkning Hovedregel: Objektiv tolkning, dvs. at teksten i rettskilden skal tolkes slik den forstås ”av folk flest”. Ellers er det viktig å ta hensyn til at faguttrykk må forstås slik det var meningen i aktuell rettskilde, gamle ord og uttrykk må forstås ut i fra meningen de hadde den gangen. Ofte fremgår det også av sammenhengen hvordan en rettskilde skal tolkes.

14 2.3 Tolkning Ordlydstolkning:

15 2.3 Tolkning Presiserende tolkning

16 2.3 Tolkning Innskrenkende tolkning

17 2.3 Tolkning Utvidende tolkning

18 2.3 Tolkning Analogisk tolkning

19 2.3 Tolkning Antitetisk tolkning

20 2.4 Vekt Rettskildene må veies mot hverandre. Ulike rettskilder kan inneholde argumenter som peker i forskjellig retning. Den eller de rettskildene som har størst vekt, vinner da frem.

21 2.4 Vekt Rettskildenes vekt:

22 2.4 Vekt Noen ganger lar de ulike rettskildene seg ikke samordne ved avveiing fordi de peker i for ulike retninger. Vi sier da at rettsreglene kolliderer. Vi har tre forskjellige kollisjonsregler som løser dette spørsmålet: Lex superior-prinsippet (en lov på høyere nivå går foran lov på lavere trinn) Lex posterior-prinsippet (ny lov går foran gammel lov) Lex specialis-prinsippet (spesialregler går foran mer generelle regler)

23 2.5 Praktiske råd Når du skal løse en juridisk oppgave er det fem faser du må gjennom: Krav Parter Juridisk problemstilling Drøftelse Konklusjon


Laste ned ppt "Kapittel 2- Juridisk metode"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google