Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesifisering av det rettslige innholdet av beslutningssystemer Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesifisering av det rettslige innholdet av beslutningssystemer Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesifisering av det rettslige innholdet av beslutningssystemer Dag Wiese Schartum

2 §§§ 00101 01011 Metoder som beskrevet i Schartum 2012 Systemutviklings- metoder Systematisering  formalisering

3 Fra saksorientert til systemorientert fortolkning Tradisjonell fortolkning er saksorientert; en tar stilling til de fortolkningsspørsmål som hver enkeltsak reiser Ved utvikling av rettslige beslutningssystemer må en i stedet ta utgangspunkt i hva det planlagte systemet krever – Er bl.a. avhengig av automatiseringsnivå mv. – Kan være vanskelig å kartlegge alle mulige fortolkningsspørsmål knyttet til rettskildene Bruke mange enkeltsaker (gir ikke fullstendig analyse) Generelle analysemåter knyttet til systemutvikling (informasjons- og prosessanalyse mv) – Etablere utgangspunkt på basis av et begrenset rettskildebilde (lov, forskrift, eventuelt lovforarbeider) – Utvide analysen til slutt

4

5 Fra rettskilde til rettsregel, strukturert i behandlingstrinn Aktuelle rettskildetyper i utviklingsarbeidet Lover Forskrifter Stortingets plenumsforslag EUs direktiver og forordninger Lovforarbeider Internasjonale traktater og konvensjoner Rettsavgjørelser Forvaltningsinterne regler (generelle instrukser og retningslinjer om rettsanvendelse og skjønnsutøvelse) Forvaltningens presedensavgjørelser Avgjørelser i eksterne klageorganer Uttalelser fra Sivilombudsmannen Uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling Rettsoppfatninger i juridisk litteratur Avtaler Standarder Programkode fra andre relevante beslutningssystemer Vurderinger i samsvar med rettskilde- prinsippene Rettsregler Kan gjelde ulike behandlings- trinn i enkeltsaksbehandling Formelle inngangs- kriterier Materielle inngangs- kriterier Vedtaksbeskrivelser Rettsfaktum (hvis) Rettsfølge (så) Fra saksorientert til systemorientert fortolkning Komplekst eller enkelt Spesifisering i to faser: i) komplett og ii) forenklet rettskildebruk

6 Uttrykke rettsreglene ved hjelp av informasjons- og prosessanalyse Inndeling av rettsreglene etter behandlingstrinn Inndeling av rettsreglene etter hvem reglene gjelder

7 Kategorisering i samsvar med behandlingstrinn

8 Aktører og roller

9 Aktører i kontantstøtteloven Parter 1) Søker 2) Støttemottaker som er bosatt i riket 3) Støttemottaker som uaktsomt har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger 4) Arbeidstaker i EØS-land og arbeider som nevnt i § 3a 5) Foreldrene 6) Adoptivforeldre 7) Foreldre med skriftlig avtale om delt bosted 8) Mor Passive aktører 1) Barn som er bosatt i riket 2) Barn av ektefelle eller samboer til tilsatt ved utenlandsk representasjon mv. som forsørger og betaler skatt til Norge 3) Barn som er adoptert 4) Barn med fast bosted hos tilsatt ved utenlandsk representasjon mv 5) Barn med opphold i fosterhjem eller institusjon i medhold av barnevern-tjenesteloven Opplysningsbehandlere 1) Noen som har handlet på vegne av støttemottaker og uaktsomt gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger Myndigheter Utbetaler 1) Det organ Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer

10 Rettslig informasjonsanalyse

11 Rettslig prosessanalyse

12 Den videre prosessen Fra forenklet til fullstendig rettskildebruk Supplering av rettskildene – Supplering av formelle inngangskrav (Personelle krav, krav vedrørende kommunikasjonsmåte, tid, dokumentasjon, kvalitet, konfidensialitet mv) – Supplering av materielt innhold (jf puslespill- metaforen) – Supplerende regler ut i fra hensynet til saksbehandlingskvalitet

13 §§§ 00101 01011 Metoder som beskrevet i Schartum 2012 Systemutviklings- metoder Systematisering  formalisering Bør anvendes fleksibelt; er ingen ”fasit” Antar at ”hvilken som helst” metode vil passe


Laste ned ppt "Spesifisering av det rettslige innholdet av beslutningssystemer Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google