Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om rettsdogmatisk metode

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om rettsdogmatisk metode"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort om rettsdogmatisk metode
Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Rettskildeprinsippene
Basert på "den juridiske kulturarv" Rettsvitenskapen Domstolpraksis, særlig Høyesterett Er uskrevne normer (retningslinjer) om hva som kan telle som rettskildefaktorer hvilke argumenter som kan utledes av rettskildefaktorene og hvordan rettskildefaktorene skal samordnes

3 Rettskildefaktorer (argumentkilder) Lovgivning
Rettsdogmatisk metode, forts. Rettskildefaktorer (argumentkilder) Lovgivning Formålsbestemmelser, virkeområde, kapittelinndeling, forskriftskompetanse, lov - forskrift, sentrale og lokale forskrifter, finne lover og forskrifter Forarbeider til lovgivning NOUer mv, odelstingsproposisjoner (ny ordning fra 1. oktober 2009), innstilling O, EUs rettsakter (direktiver og beslutninger), finne forarbeider Rettspraksis Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, finne rettspraksis Andre myndigheters praksis Forvaltningsorganers praksis, tilsyn mv, kollegiale organer, programkode som praksis Privat praksis Rettsoppfatninger i juridisk litteratur mv Autorative oppfatninger pga spesiell ekspertise mv, jf særlig juridisk forskning Reelle hensyn (hensynet til et godt resultat) EØS-avtalen (særlig forordninger og direktiver) Menneskerettighetsloven: Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SPK) mv. “skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning”, § 3 jf § 2. Rettslig bedømmelse av faktum Fortolkning og utledning av rettsregler Subsumsjon, jf ”saksdrevet fortolkning

4 Betydningen av forvaltningsrettslige prinsipper:
for rettsanvendelse (fortolkning) og skjønnsutøvelse, og selvstendige rettslige normer (jf særlig rettspraksis) Legalitetsprinsippet (formell og materiell side) Legalitetsprinsippet som tolkingsregel? (”jo-jo”), jf f.eks. innskrenkende og utvidende fortolkning Prinsippet om forsvarlig saksbehandling (kontradiksjon, forsvarlig utredning og overprøving mv) Forholdsmessighetsprinsippet (mål - middel) Hvordan skal forvaltningens kompetanse benyttes? Harmonisering av tolkingsresultater Motstrid Total motstrid Total-partiell motstrid Partiell motstrid Eliminering av motstrid Innskrenkende fortolkning Prioritetsprinsipper Lex superior -prinsippet (formell og materiell side) Lex specialis-prinsippet Lex posterior-prinsippet

5 Informasjonssystemer
NOU 1997: 19 Direktiv 95/46/EF, art 2 a) Ot.prp. nr. 92 ( ) Innst. O. nr. 51 ( ) § 2. Definisjoner I denne loven forstås med: 1) personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, Artikkel 29-gruppen Norske retts- og forvaltningsavgjørelser Viktig å kjenne: Prosedyrer Organisering Informasjonssystemer


Laste ned ppt "Kort om rettsdogmatisk metode"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google