Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen studietips I Valg av litteratur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen studietips I Valg av litteratur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen studietips I Valg av litteratur
Viktig at boka er best mulig oppdatert Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! Regler om innarbeiding finnes i eksamensforskriften § 8-3 Kursoppgaver Skal være tilbud på alle ordinære kurs Kan be om å få det som en integrert del av kursundervisningen Fakultetsoppgave i folkerett

2 Noen studietips II Hvordan lærer jusstudenter i forhold til andre studenter? Bruk læringskravene aktivt Lærebøker og forelesninger er ”minste motstands vei” Les et utvalg av dommer Forberede oppgaver og temaer til kurs og forelesninger Ta ordet! Still spørsmål til og diskuter med lærere Delta aktivt i kollokvier Hvordan bruke fakultetsoppgaven? Prøv å gjøre dem på eksamensvilkår! Teste ut hvordan forskjellige arbeidsmetoder fungerer Fakultet- og kursoppgavene er et minimum

3 Noen studietips III Tilleggslitteratur
Bruk som oppslagslitteratur Se læreboka i nytt lys – trenger kontraster Ikke ta sikte på å lese tilleggslitteraturen systematisk For en introduksjon til juridisk tenkemåte: Boe, Erik: Innføring i juss, 2. utg. 1996

4 Rettsregler / rettsposisjoner
Normer – appellerer til pliktfølelse Rettsregler er normer som er gitt en viss status Gjennom formell prosedyre – lover, traktater, forskrifter Gjennom praksis – etablering av sedvanerett Rettsposisjoner er den rettslige posisjon rettssubjektene befinner seg i Grunnlag i rettsregler Grunnlag i vedtak Grunnlag i avtaler

5 Hovedspørsmål i jussen
Når blir en norm til en rettsregel Særlig aktuelt i forhold til sedvanerett Hva er innholdet i en rettsregel? Rettsgrunnlag eller –kilde (lov, traktat, sedvanerett) Tolkning av rettsgrunnlaget – hvilke argumenter er relevante og hvilken vekt har de? Hvis … så … – skillet mellom rettsfakta og rettsfølge Hva er resultatet av å anvende rettsregelen i en konkret sak? Hvilket faktum er relevant? Hvordan anvende rettsregelen på faktum?

6 Kompleksitet i rettsreglene
Hierarkier av rettsregler Samvirke mellom skreven rett og sedvanerett Samvirke mellom rettsregler på samme nivå Samvirke mellom rettsregler innenfor samme enhet (traktat, lov, forskrift) Hovedregler og unntak Kan være vanskelig å fastslå hva som er hovedregel Unntak fra unntak Prinsipper som hovedregler

7 Tolkningsprosessen Utgangspunktet for tolkningen Tolkningsteorier
Skreven rett vs. sedvanerett Skriftlige uttrykk for sedvanerett Tolkningsteorier Objektiv, subjektiv og formålsorientert (teleologisk) Variasjon i tolkningstradisjoner Relevansspørsmål Hvilke argumenter er relevante? Varierer med hva som skal tolkes Vektspørsmål Hvordan skal de relevante argumentene veies mot hverandre?

8 Hvor finner vi svar? I ”metanormer” basert på praksis og teorier
Kodifisert Praksis i form av anvendelse av rettsgrunnlag, for eksempel i domstoler Praksis statene imellom Praksis i internasjonale organisasjoner Praksis i nasjonale rettssystemer Teorienes betydning En gradvis utvikling av konsensus i samvirke mellom forskjellige aktører Teoriene setter praksis i system og en overordnet forståelsesramme

9 Tolkningsresultater Hva er referansepunktene? Mulige resultater:
Rettsregelen sammenlignet med rettsgrunnlaget Rettsgrunnlaget – utgangspunktet for tolkningsprosessen Rettsregelen – resultatet av tolkningsprosessen Mulige resultater: Etter sin ordlyd Presiserende tolkning Innskrenkende tolkning Utvidende tolkning Analogisk tolkning (mer argument enn resultat) Antitetisk tolkning (mer argument enn resultat)

10 Rettssystematikk

11 Folkerett som rettssystem
Adskilt fra nasjonal rett Ett rettssystem? Hvor enhetlig er egentlig folkeretten? Flere rettssystemer med felles overbygning? Offentligrettslig eller privatrettslig preg? Har gått fra å være sterkt ”privatrettslig” preget til å bli mer og mer ”offentligrettslig” preget Fra bilaterale avtaler mellom stater om etablering av rettigheter og plikter Til multilaterale avtaler som etablerer generelle regler for sameksistens og vern av fellesgoder og som etablerer overnasjonale strukturer Utvikling i retning av lovgivende, utøvende og dømmende funksjoner


Laste ned ppt "Noen studietips I Valg av litteratur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google