Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSTAKERS YTRINGSFRIHET - VARSLERVERN Nils Kristian Lie advokat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSTAKERS YTRINGSFRIHET - VARSLERVERN Nils Kristian Lie advokat."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSTAKERS YTRINGSFRIHET - VARSLERVERN Nils Kristian Lie advokat

2 2 ETIKK Etikk (fra gresk ethos) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg». Etikk er den norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst eller filosofisk grunnlag: læren om rett og galt. Det finnes ulike etiske teorier som vektlegger ulike ting når «det som er rett» skal bedømmes.

3 3 Hva menes med varsling Varsling er en ytring Ytringsfrihet Ytringsfrihet sett opp mot taushetsplikt –Etisk/moralsk taushetsplikt –Lojalitetsskapt taushetsplikt –Avtalebasert tasuehtesplikt –Lovbasert taushetsplikt

4 4 Hvorfor er varsling problematisk? Arbeidsgivers behov Arbeidstakers lojalitetsplikt Lojalitetsplikten har lovs rang Å varsle utfordrer lojalitetsplikten på den ene side, og ytringsfriheten på den andre siden

5 5 Utgangspunkter Ytringsfrihet - Grl.§100 1. ledd Ytringsfrihed bør finde Sted.

6 6 ARBEIDSMILJØLOVEN Nye bestemmelser om varsling i §§2-4 og 2-5 Trådte i kraft 010107 Rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved virksomheten Særskilt vern mot gjengjeldelse Bevisbyrderegler Erstatningsregler

7 7 Arbeidsmiljøloven - forts Plikt til å legge forholdene til rette for varsling Ny §3-6

8 8 § 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

9 9 § 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling (1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. (3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.

10 10 ARBEIDSMILJØLOVENS KRAV Krav om varsel Krav om varsel om kritikkverdige forhold Krav om forsvarlig fremgangsmåte Krav om gjengjeldelseshandlinger

11 11 VARSEL Ikke formkrav Må kunne kreves at "...det i alle fall er klart at det varsles og hva det varsles om"

12 12 KRITIKKVERDIGE FORHOLD Straffbare eller i strid med lov Ikke bare kriminelle forhold, men og mislighold av andre lovbestemte påbud og forbud. Virksomhetens etiske retningslinjer Brudd med alminnelige etiske standarder Hva som er kritikkverdig må tolkes i lys av hvilken allmenn interesse opplysningene har.

13 13 Hva er ikke varsling? Faglige eller politiske ytringer Rene personalsaker, egne eller andres, som ikke er av allmenn interesse Formidling av subjektive opplevelser, følelser og tanker Uenighet i en beslutning fattet av arbeidsgiver med mindre beslutningen er kritikkverdig

14 14 Krav til varsling Må være noe nytt Gjentakelse av samme forhold flere ganger - på et tidspunkt vil det ikke lenger være varsling Allment kjente opplysninger Forhold arbeidsgiver allerede har ryddet opp i

15 15 Krav om forsvarlighet Spørsmål om å kunne dokumentere de kritikkverdige forholdene Avgjørende er at den som varsler var i aktsom god tro. Kravet til forsvarlighet er ulik alt etter som det varsles internt eller eksternt Skal varsles internt før arbeidstaker varsler eksternt Motivene for å varsle

16 16 Gjengjeldelse En eller annen form for negativ reaksjon som har karakter av en slags straff/sanksjon Enhver ugunstig behandling som kan settes i sammenheng med at det er varslet om kritikkverdige forhold. All form for formelle reaksjoner som avskjed, oppsigelse, suspensjon Uformelle reaksjoner som endring i arbeidsoppgaver, interne overføringer og trakassering. Husk at trakassering aldri kan tillates

17 17 Bevisbyrdereglene Hva er bevisbyrde - tvilsrisiko Tidligere bevisbyrde etter Grl Bevisbyrdereglene i aml §2-4 Bevisbyrdereglene i aml. §2-5

18 18 Erstatning Kan kreve erstatning for ikke økonomisk tap Økonomisk tap kan kreves etter ordinære erstatningsrettslige regler Paralleller til annet regelverk?


Laste ned ppt "ARBEIDSTAKERS YTRINGSFRIHET - VARSLERVERN Nils Kristian Lie advokat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google