Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDER-KONFERANSEN 2010 Juss for daglige ledere Quality Airport Hotel Gardermoen 15.april 2010 Advokat Nikolai Norman.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDER-KONFERANSEN 2010 Juss for daglige ledere Quality Airport Hotel Gardermoen 15.april 2010 Advokat Nikolai Norman."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDER-KONFERANSEN 2010 Juss for daglige ledere Quality Airport Hotel Gardermoen 15.april 2010 Advokat Nikolai Norman

2 3 lover står sentralt for daglige ledere (DL) av barnehager: •Lov om barnehager av 17.06.05. •Lov om aksjeselskaper av 13.06.97. •Arbeidsmiljøloven av 17.06.05. Hvem kan drive / eie en barnehage? Kommune, bedrifts-barnehage, andelslag (BA), AS, personlig firma. Aksjeloven gir DL veiledning også for barnehager som ikke drives i AS form.

3 Barnehagelovens § 2 – innhold •barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. •barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. •Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser……… •……….. EN VID, MEN IKKE SÆRLIG PRESIS BESKRIVELSE

4 Barnehagelovens krav til DL Begrenser seg til krav om utdanning, jfr kravet om pedagogisk virksomhet. Det faglige ”alibi” for eier. En administrativ oppgave som går langt utover det pedagogiske. En kompleks og krevende ”produksjon” som spenner over flere utfordringer enn vi kan berøre her! DLs ansvar er i ufullstendig regulert av Barnehageloven. Ansvaret pålegges barnehagens eier.

5 Barnehagelovens § 7 – barnehageeierens ansvar •barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. •barnehageeieren må legge frem opplysninger om regnskapsdata og tjenestedata etter forskrifter fastsatt av departementet. •barnehageeieren plikter å gi barnets bostedskommune de opplysninger som er nødvendige for å kunne føre et register som er nevnt i § 8, fjerde ledd. •barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. …………. Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret. DLs opperative funksjon medfører oppfølgning av de tre første punkter.

6 Bhl §§ 8 – 9 - barnehagemyndighet •Lokal barnehagemyndighet er kommunen, jf. barnehagelovens § 8. •Som overordnet tilsynsmyndighet fungerer Fylkesmannen, som er Statens representant på fylkesplan, jf. barnehagelovens § 9.

7 Barnehagedrift i aksjeselskapets regi •Barnehagelovens bestemmelser gjelder uavhengig av organisasjonsform. •Avgrensning av DLs funksjon og ansvar er bedre avgrenset i aksjeloven enn i barnehageloven.

8 Aksjelovens § 6-2, første og annet ledd •Daglig leder (1) Selskapet skal ha en daglig leder. (2) Daglig leder tilsettes av styret.

9 Aksjelovens § 6-14 – daglig ledelse 1.Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. 2.Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. 3.Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. (Akutte skadesituasjoner/ ulykker/sykdom/overgrep) 4.Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

10 Mulighet for supplerende bestemmelser •Styret kan med egne retningslinjer supplere lovens bestemmelser. (Ansettelser / avtalekompetanse) •Daglig leders generelle stillingsfullmakt i spesielle situasjoner. AL §6-32

11 Innspill fra bransjeutvalget for barnehageledere, - problemstilling 1 Direktøren deres ber om at dere foretar økonomiske innsparinger i barnehagen, men som dere ikke ønsker å gjøre av blant annet helsemessige årsaker. Hvordan kan dere nekte å gjennomføre dette uten at det oppfattes som ordrenekt? Hvilke konsekvenser vil de økonomiske innsparinger få: •Tilfredsstiller man lovbestemte krav ved gjennomføring av innsparinger? •Krav til forsvarlig helsemessig standard må anses som et svært relevant krav. •Oppnår styrer ikke gjennomslag for sine synspunkter, må man vurdere hvorvidt forholdet skal tas opp med kommunen som tilsynsmyndighet, alternativt med Fylkesmannen som klageinstans. •Søk primært intern løsning i forståelse med styret. •Vær presis når lovbestemte eller forskriftsbestemte krav ikke lenger kan tilfredsstilles. § 4. Ansvar. Internkontroll ( forskrift om miljørettet helsevern 1995) Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir.

12 Innspill fra bransjeutvalget for barnehageledere, - problemstilling 2 Daglig leders ansvar for drift når man blir presset ovenfra (eller fra styret). Hvordan skal daglig leder forholde seg til disse utfordringene? Også for denne problemstilling blir rådet til daglig leder som ovenfor. Gjør direktøren/styret uttrykkelig klar over hvilke kritiske konsekvenser tiltakene vil medføre. Søk løsning innen rammene av det du som styrer finner forsvarlig. Oppnås ikke slik forståelse, klargjør at du finner det nødvendig å ta forholdet opp med tilsynsmyndighet hvis de pålagte krav ikke er forenlig med forsvarlig drift.

13 Daglig leders forhold til barnehagens økonomi •Meget viktig med skarpt skille mellom barnehagens økonomi og personalets/DLs •Oppstår det uoverensstemmelser mellom DL og eier/ styret, så må man forvente at en hver uregelmessighet vil bli påberopt. •Selv et lite feilskjær kan føre til avskjed. •Reiseregninger, bilbruk kan skape slike situasjoner. •Overtid eller andre merytelser fra DL/personalet kan ikke uformelt ”motregnes”.

14 Økonomisk rapportering •AL § 6-15 resultatutvikling og øk stilling minimum hver 4. mnd. •Viktig med hyppig rapportering ved stram økonomi. Ansvaret blir formelt og reelt løftet over på stryret/eier. •Forhold som kan få betydning for bemanningen, PBL avtalens §§ 6-5 til 6-8

15 Klare avtaler - skriftlighet •Varierende kvalifikasjoner i styret og høy omløpshastighet i disse verv gjør det viktig med skriftlighet for DL i et hvert avtaleforhold. •Profesjonalitet kan ikke tas som gitt. •PBL kan i en viss utstrekning avhjelpe slike mangler.

16 Konkurranseforhold - lojalitet •Påstand om illojal forberedelse av overgang til egen virksomhet/konkurrerende virksomhet. •Frihet til å velge arbeidsforhold. •Begrensninger ved oppstart av egen virksomhet – lojalitetsplikt overfor nåværende arbeidsgiver.

17 Varsling etter arbeidsmiljøloven • § 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten •(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. •(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

18 Sikkerhet for varsler etter aml •§ 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling •(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. •(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld.

19 DLs håndtering av varsling •Fra egne medarbeidere. •Mot styret / eier. •Tilrettelegging aml § 3-6 for varsling. Utarbeide rutiner.

20 Verneombud aml kap.6 •Ved mer enn 10 ansatte - obligatorisk. •Mindre enn 10 kan skriftlig avtale at VO ikke velges

21 Ansettelser •Avklar rammene for DLs ansettelseskompetanse. •Politiattest Bhl § 19. •Begrenset rett til å innhente helseopplysninger, jfr aml.§ 9-3. •Bemanningskrav : Grunnlag for ”tilfredsstillende pedagogisk virksomhet”, Bhl § 18, 5. Ledd.

22 Diskrimineringsforbud, aml. Kap. 13 •§ 13-1. Forbud mot diskriminering •(1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder er forbudt. •§ 13-7. Opplysningsplikt • Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsene i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har. •Arbeidsgivers bevisbyrde aml § 13-8

23 Taushetsplikt med unntak for barnevern, jfr. Bhl § 22 •§ 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten • Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. • Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

24 Oppsigelser aml kap.15. •§ 15-1. Drøfting før beslutning om oppsigelse • Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

25 Kompetanse til oppsigelse •Svarer normalt til tilsettingskompetanse. •Sjekk formkrav i aml § 15-4. •§ 15-6. Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid •(1) Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

26 Alvorlige oppsigelsessaker •§ 15-13. Suspensjon •(1) Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter § 15-14 og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes. •(3) Arbeidstaker beholder den lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet frem til suspensjonen opphører.

27 Virksomhetsoverdragelse, aml kap.16 •§ 16-1. Hva kapitlet omfatter •(1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

28 Videreføring av arbeidsforholdet •§ 16-2. Lønns- og arbeidsvilkår •(1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver.

29 Når DL ikke finner løsningen: •Ledernes forbundssekretær har erfaring og kan henvise videre til advokat hvis saken krever det. •Ikke la problemet utvikle seg hvis du ser at saken har kjørt seg fast!


Laste ned ppt "LEDER-KONFERANSEN 2010 Juss for daglige ledere Quality Airport Hotel Gardermoen 15.april 2010 Advokat Nikolai Norman."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google