Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varsling Er alt slik det skal ved UiO?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varsling Er alt slik det skal ved UiO?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Varsling Er alt slik det skal ved UiO?
Nettverk for lokale HMS-koordinatorer Jorulf Brøvig Silde

2 Hva er varsling … Arbeidstilsynet om varsling
Varsling er definert som de tilfeller der ansatte sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer, eksempelvis korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø. Det er tale om varsling hvis arbeidstaker sier fra om slike forhold internt til ledelsen eller andre i virksomheten eller eksternt til blant annet tilsynsmyndigheter og media. Andre om varsling Varsling kan være å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. (NHO) Varsling foreligger når et organisasjonsmedlem som har vært vitne til en uetisk, ulovlig eller klanderverdig handling på arbeidsplassen åpent varsler om dette til personer eller instanser som har mulighet til å gripe inn eller endre på forholdet. (prof. Ståle Einarsen, inst. for samfunnspsykologi UiB)

3 Varsling vs ytringsfrihet
Ytringsfrihetens kjerne = Rett til å si sin mening. Varsling = En særegen form for å ytre seg, å rope varsko. (Prof. Dr juris Erik Magnus Boe) Carl Magnus Edenbrandt Aung San Suu Kyi Per Yngve Monsen Mordechai Vanunu

4 AML § 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

5 AML § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt
(2) Arbeidstaker skal: d): sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,

6 AML § 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling
(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. (3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.

7 AML § 3-6. Plikt til å legge forholdene til rette for varsling
Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med § 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

8 Det normale skal være å si fra …
Del av daglig drift og internt utviklingsarbeid Åpne kommunikasjonslinjer Åpenhet Tydelige ansvars- og myndighetsforhold Etikk på dagsorden; verdier og spilleregler Følelse av medansvar Aksept for feil Avviksbehandling

9 Hva bringer folk til taushet
Diskusjonen om ytringsfrihet i arbeidslivet har i stor utstrekning dreid seg om arbeidstakernes muligheter til å ytre seg offentlig, særlig gjennom media. AFIs undersøkelse viser imidlertid at begrensninger når det gjelder å ta opp kritiske forhold internt på arbeidsplassen er en vel så viktig problemstilling. Det å gå ut i media med kritikk av egen arbeidsplass oppfattes av mange som en ikke ønskverdig, radikal handling; som et siste skrik når intern kritikk ikke fører frem. Dette betyr at skal vi fremme ytringsfriheten i arbeidslivet på en bærekraftig måte, må vi fokusere på interne forhold i organisasjonene. (AFI)

10 UiO: Behov for å ”legge forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten”? Forskningsmessige forhold Studentrelaterte forhold Økonomiske disposisjoner Sårbarhetsmessige forhold (IT-, bygg-, samlinger, personvern, …) Arbeidsmiljømessige forhold

11 God kommunikasjonsflyt vs varsling - trenger vi særskilt(e) organ?
Linjeledelse Saksspesifikke meldesystemer Komiteer og utvalg Ombudsordninger; Valgte / oppnevnte Interne enheter: Seksjon for HMS: (vhp-funksjon), Intern Revisjon Informasjonsutveksling: Tjenestemannsorganisasjoner, eksterne samarbeidsparter, myndigheter Media Et sted å henvende seg som alltid tar imot?

12 Behov? ”Tilsier forholdene i virksomheten” at UiO har ytterligere behov? Hva er ambisjonsnivået knyttet til varslingsproblematikk? Er det områder der UiO har særskilte behov for å synliggjøre at varslingen og varsleren tas godt vare på? Er UiO klar for å gjøre varsleren til helten?


Laste ned ppt "Varsling Er alt slik det skal ved UiO?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google