Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Arbeid med flerkulturelle spørsmål i barnehagen.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Arbeid med flerkulturelle spørsmål i barnehagen.”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Arbeid med flerkulturelle spørsmål i barnehagen.”
Identitet. Kultur. Sosialisering. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

2 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Identitet Utvikling av identitet Betyr egentlig ”den samme”. Hvem identifiserer jeg meg med? Hvem blir jeg identifisert med? En eller flere identiteter, eller identitetsrepertoar.. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

3 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Kultur. ”Summen av menneskelært erfaring innenfor en gruppe” (Wikan – 94). ”Kultur er nemlig i videste forstand alt vi lærer” (Klaussen- 92) ”Kultur er det som gjør kommunikasjon mulig” (Hylland Eriksen- 94) Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

4 Tydelige kulturelle skiller.
Språk. Religion. Tradisjon. Estetikk. Nasjonalkulturell tilhørighet. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

5 Diffuse kulturelle skiller
Familiekulturer. Klasse. Urbane og rurale skiller. Ikke kommuniserte skiller. Generasjon. ”Den siste skansen for vår likhetsideologi blir å forhindre at forskjellene oppdages” (Wikan -95) Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

6 Kulturelle knutepunkt
Kommunikasjon mellom mennesker vil alltid være mulig i en eller annen form. Barn finner i mange tilfelle kulturelle knutepunkt – leken uttrykker og skaper felles erfaringer. Mennesker søker felles erfaringer for å kunne muliggjøre kommunikasjon – de kulturelle knutepunkta. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

7 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Individ og kultur ”Folk – ikke kulturer - kan møtes”. Det er noe dypt nedvurderende i en menneskemodell som tror den kan forklare folk i kraft av kultur alene (Wikan 95). Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

8 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Sosialisering Å tre inn i og bli en del av Å tre ut av og bli forskjellig fra(Høgmo – 92) Å tre inn i – opplevelsen av å høre til og mestre. Å tre ut av – å utvikle en identitet – dette er meg – dette er ikke meg. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

9 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Primær sosialisering. Sekundær sosialisering. Forsterkende sosialisering? Skjerma sosialisering. Familien representerer den viktigste læringsarena for de aller fleste barn. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

10 FORSTERKENDE SOSIALISERING.
A. FORSTERKENDE SOSIALISERING. 1. At de verdibundne faktorer i skolen virker identitetsskapende. 2. At det eksisterer redskapsfaktorer som får en instrumentell funksjon. 3. At det er verdifellesskap mellom elev (hjem) og skole. 4. At det eksisterer interessefellesskap mellom elev (hjem) og skole. RESULTAT: Tidligere sosialisering forsterkes. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

11 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
DE-SOSIALISERING 1. At verdibundne faktorer ikke virker identitetsskapende på eleven. 2. At de verdibundne faktorer får redskaps karakter og en instrumentell funksjon alene. 3. At det eksisterer redskapsfaktorer som får en instrumentell funksjon. 4. At det er verdikonflikt mellom elev (hjem) og skole. 5. At det er interessefellesskap mellom elev (hjem) og skole. RESULTAT: Tidligere sosialisering svekkes. . Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

12 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Peer Gynt: ”Og følgelig venn kan jeg gå som jeg kom” Knappestøperen: ”Nei, følgelig, venn, skal du støpes om.” Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

13 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Hva er stigmatisering? Motvilje mot å endre oppfatningen av et individ eller en gruppe. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

14 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Trenger vi spesielle kunnskaper og ferdigheter for å gi barn fra minoritetskulturer et godt barnehagetilbud? Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

15 Kunnskap om språklig og kulturelt mangfold.
Språk og identitet. Gjennom språket uttrykker vi (og avslører) hvem vi er og hva vi tenker. Tospråklig utvikling og læring. Språk og makt (Barn og foreldres mulighet til medvirkning) Kunnskap om kultur og kulturelle uttrykk. Kunnskap om religion og tradisjon. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

16 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Holdninger i endring I møtet mellom mennesker skapes holdningene. Barnehagen er en møteplass mellom mennesker – og holdninger skapes. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

17 Barnehagen/ skolen i utvikling.
Hva fremmer eller hindrer endringer og utvikling av flerkulturelle barnehager/ skolen? Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

18 Hva hindrer utvikling av den flerkulturelle barnehagen/ skolen?
Problemorientert framfor ressursorientert tilnærming til mangfold. Manglende kunnskap og forståelse i ledelsen. Liten vilje til endring og utvikling hos personalet. Lite tid og rom for dialog og kritisk refleksjon. Knapphet i ressurser. (Marit Gjervan -07) Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

19 Hva fremmer utvikling av den flerkulturelle barnehagen/ skolen.
Et ressursorientert personalet. Forankring i barnehagens ledelse. Relevant kompetanse i personalgruppa. Kunnskapsdeling. Kritisk refleksjon. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold

20 Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold
Litteratur: Eriksen, T. Hylland (1994): Kulturelle veikryss:essays om kreolisering. Oslo. Universitetsforlaget. Høgmo, A (1992): Hva er sosialisering. I Sand T. og Walle-Hansen W. (red.): Sosialisering i dag. Oslo. Ad Notam, Gyldendal A/S (s ) Klaussen A.M (1992): Kultur og kaos. Oslo. Ad Notam Gyldendal A/S Wikan, U (1995): Mot en ny norsk underklasse. Innvandrere, kultur og ntegrasjon. Oslo. Gyldendal Norsk forlag. Thor Kristen Sanna, Høgskolen i Vestfold


Laste ned ppt "”Arbeid med flerkulturelle spørsmål i barnehagen.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google