Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Berit Bratholm: Utdrag fra Mattias Øhras forelesning:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Berit Bratholm: Utdrag fra Mattias Øhras forelesning:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Berit Bratholm: Utdrag fra Mattias Øhras forelesning:
Berger og Luckmann Berit Bratholm: Utdrag fra Mattias Øhras forelesning:

2 Berger og Luckman Ulike individer og grupper har forskjellige syn på verden, forskjellige oppfatninger av omgivelsene og av seg selv og andre. Forståelse av virkeligheten er bygd opp gjennom sosiale prosesser. Den sosiale konstruksjon av virkeligheten er en dialektisk prosess hvor mennesket både er medskaper og produkt av sin sosiale virkelighet.

3 Den samfunnsskapte virkelighet
Individet får sin bevissthet og sin jeg-oppfatning gjennom kommunikasjon med andre mennesker. Identiteten består av både sosiale definisjoner og individuelle unike definisjoner. Individet rommer samfunnet i seg, samtidig som individene gjennom kommunikasjon skaper samfunnet.  Mennesket og samfunnet er uatskillelige og gjensidig avhengige av hverandre. Symboler og det at vi deler tolkningen av symbolene er det som binder mennesket og samfunnet sammen.

4 Den samfunnsskapte virkelighet
hverdagslivets «commonsense knowledge» – kunnskap som individer tar for gitt som sanne – blir analysert, med særlig vekt på prosessen som fører fram til slik kunnskap. Konstruktivister har derfor som en målsetting å analysere og forstå måten samfunnsmedlemmene får slik kunnskap om verden – som de altså tar for gitt – Berger og Luckmann viser hvordan samfunnsmedlemmene først etablerer subjektiv kunnskap om seg selv og samfunnet gjennom bl.a. sosialiseringsprosessen (subjektiviering), for deretter å vise hvordan denne kunnskapen blir institusjonalisert og gjort tilgjengelig og allmenn (objektivering) (Berger og Luckmann 1966).

5 Den objektive sosiale virkelighet
Den faktisk eksisterende verden utenfor individet. Denne virkeligheten synes ikke å trenge noen form for bekreftelse selv om vi kan uttrykke forskjellige egenskaper ved den, så må vi ta den for gitt.

6 Den objektive virkelighet
Den symbolske sosiale virkelighet. Består av ulike symbolske uttrykk for den objektive virkelighet. Eks fjernsynsprogrammer, reklame, kunst, litteratur, osv. Det viktige her er individets evne til å oppfatte og kunne skille mellom forskjellige sfærer av symbolsk virkelighet. SYMBOLSK: Vår menneskelige atferd preges av fremtredelsesformer og handlinger som består av gester, bevegelser, ord og ting som har en mening ut over seg selv. At et objekt er symbolsk betyr at det bærer i seg en bestemt mening f.eks et kors, en ring osv. SPRÅK: Hverdagslivet er fremfor alt et liv med og i kraft av det språket jeg deler med mine medmennesker. En forståelse av språket er således vesentlig for en forståelse av hverdagsvirkeligheten

7 Samfunnet som objektiv virkelighet
Institusjonalisering: ”en standardisert, meningsfull og normregulert måte å gjøre en bestemt ting på” (Aakvaag 08) Institusjonaliseringens fire elementer: Symboler og situasjonsdefinisjoner som skaper felles mening i situasjonen Roller (atferdsforventninger) Sanksjoner (sikrer at forventningene etterfølges) Legitimering (rettferdiggjør det som foregår)

8 Reifisering Reifisering er å oppfatte menneskelige fenomener som om de var ting, det vil si som uttrykk for noe ikke-menneskelig eller muligens overmenneskelig (B&L:100) Institusjoner kan reifiseres eks. familien, ekteskapet. Gjennom reifisering synes institusjonenes verden å smelte sammen med naturens verden (Ibid:101) Roller kan reifiseres eks. Jeg har ikke noe valg, jeg må handle slik på grunn av min stilling som; ektemann, far, general, erkebiskop, styreformann, gangster, bøddel Identiteten kan reifiseres Eks: Kvinne, jøde, tyv, fattig, rik, kristen, muslim osv. Individet identifiserer seg helt og holdent med sine sosialt tildelte typiseringer.

9 Den subjektive sosiale virkelighet
Både den objektive og den symbolske sosiale virkeligheten tjener som materiale i oppbyggingen av individets subjektive sosiale virkelighet. Vi kan her se den enkeltes individuelle subjektive virkelighet dannet. Gjennom individets subjektive sosiale virkelighet styres individets oppfatninger av den objektive og symbolske virkelighet. Individet er en aktivt skapende medspiller gjennom at den objektive og den symbolske virkelighet smelter sammen.

10 Den subjektive sosiale virkelighet
Samfunnet eksisterer som både en objektiv og en subjektiv virkelighet Samfunnet er en fortløpende dialektisk prosess av eksternalisering, objektivering og internalisering (B&L:79 og 135) Å leve i et samfunn betyr å ta del i dets dialektikk, det vil si, å ta del i eksternalisering, objektivering og internalisering (Ibid:135).

11 Den subjektive sosiale virkelighet
Internalisering betyr at enkeltmennesket overtar den verden som andre allerede bebor. Vi forstår ikke bare hverandre, men vi definerer verden gjensidig. Vi lever ikke bare i samme verden, vi deltar i hverandres tilværelse Som enkeltmennesket er vi ikke født som et samfunnsmedlem, vi blir et samfunnsmedlem gjennom internaliseringen

12 Primærsosialisering Alle individer blir født inn i en objektiv sosial struktur der det møter de signifikante andre som har ansvaret for dets sosialisering (B&L: ). ”Disse signifikante andre er påtvunget individet. Deres definisjoner av dets situasjon fremstilles for individet som objektiv virkelighet” (ibid:137). Signifikante andre (fra G H Mead) først og fremst foreldre i tidlig barndom, siden lærerne i skolen og venner.

13 Sekundærsosialisering
Der primærsosialisering er sosialisering i det private rom, kan vi si at sekundærsosialisering er sosialisering i det offentlige rom. Sekundærsosialisering er internalisering av institusjonelle eller institusjonsbaserte ” sub-verdner” (B&L:143) Sekundær sosialisering gir det sjokk å presentere individet for flere verdener

14 Dialektikk: Internalisering, eksternalisering og objektivisering
Mennesket skaper sin verden gjennom eksternalisering (Det handlende menneske, språk, institusjoner, symbolske systemer). Mennesket skaper samfunnet, men samfunnet skaper også mennesket gjennom objektivisering og internalisering Internalisering kan vi si er å lære noe så grundig at det blir en naturlig del av en selv Denne dialektiske prosess mellom eksternalisering, objektivisering og internalisering er motoren i den menneskelige sosialisering og identitetsdannelse

15 B&L reproduksjonssirkel
Internalisering: Tar opp i seg og gjør til sitt eget

16 Litteratur: Aakvaag Gunnar.C: Moderne Sosiologisk Teori. Abstrakt Forlag Berger, Peter, Luckmann, Thomas 2006, Den Samfunnsskapte Virkelighet, Fagbokforlaget. Gustav Erik Gullikstad Karlsaune STUDIEARK FOR STUDENTER PÅ NETTET. RELIGIONSSOSIOLOGI Se også:


Laste ned ppt "Berit Bratholm: Utdrag fra Mattias Øhras forelesning:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google